Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-03-05

Sammanträde 2014-03-05

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Nya ärenden, Borgarrådet Nordin

2 Rapport över inkomna ärenden

3 PM: Antagande av pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL

4 PM: Avstämning av mål och budget för 2014

Ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning till företag i
Söderort, dnr 302-3/2013
Dnr 112-1798/2013

Borgarrådet Kevius

5 PM: Laglighetsprövning av kommun-fullmäktiges beslut den 11 juni 2012 att anta detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dnr 2011-01580-54 (bussdepå) (bussgarage)

Borgarrådet Edholm

6 Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek

Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S)
Dnr 321-872/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Larsson

7 Justering av förmedlingsavgifter

Förslag från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Dnr 316-1848/2013

Borgarrådet Ankersjö

8 Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

9 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Borgarrådet König Jerlmyr

10 Riktlinjer för handläggning av ärenden om våld i nära relationer inom Stockholms stads socialtjänst

Förslag från socialnämnden
Dnr 325-679/2013

§2 Rapport över inkomna ärenden

§4 Avstämning av mål och budget för 2014 Ansökan om ytterstadsmedel för fortsatt projektrådgivning til företag i söderort, dnr 302-3/2013 Dnr 112-1798/2013

§5 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012 att anta detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dnr 2011-01580-54 (bussdepå) (buss-garage) Yttrande til Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen i mål nr P 11556-13 Dnr 311-685/2912

§6 Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek Motion 2013:48 Dnr 321-872/2013

§7 Justering av förmedlingsavgifter Förslag från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Dnr 316-1848/2013

§8 Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel ­ för ett fossilfritt Stockholm Dnr 303-1513/2013

§9 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Dnr 303-496/2013

§10 Riktlinjer för handläggning av ärenden om våld i nära relationer inom Stockholms stads socialtjänst Förslag från socialnämnden Dnr 325-679/2013

§11 Arvodering av förtroendevalda Dnr 019-328/2014

§12 Valärende i kommunfullmäktige 2014-03-24 Avsägelser

§13 Val av representanter i huvudprojektets styrelse inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling Dnr 314-321/2014