Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

21 april 2017 - 27 april 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Hållbarhetsrapport för Stockholms stad 2016

Rapport från stadsledningskontoret
Dnr 119-1609/2015

4 Uppdaterad antidiskrimineringsklausul i stadens program för upphandling och inköp på grund av lagändringar

5 Jämlik tillgång till valfrihet

Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L)
Dnr 106-980/2016

6 Etablering av företagshotell i Slakthusområdet

Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M)
Dnr 106-1030/2016

Borgarrådet Mogert

7 Information om personerna bakom namngivna gator

Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-125/2016

8 Uppmärksamma Victoria Benedictsson

Motion (2016:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-127/2016

Borgarrådet Bjuggren

9 Stockholms stadion som evenemangsarena

Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M)
Dnr 106-814/2016

Borgarrådet Burell

10 PM: Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 1 juni 2017
Dnr 110-438/2017

Borgarrådet Helldén

11 Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L)
Dnr 106-358/2016

Borgarrådet Lindblom

12 PM: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 23 maj 2017
Dnr 110-517/2017

13 Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD)
Dnr 106-1449/2016

14 Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD)
Dnr 106-1848/2016

Borgarrådet Wanngård

15 Rapport över inkomna ärenden

28 april 2017 - 4 maj 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 PM: Stockholms stads påverkansplan för EUs fleråriga budgetram för perioden 2021-2027

17 Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M)
Dnr 106-1029/2016

18 Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms stadshus

Motion (2016:101) av Stina Bengtsson (C)
Dnr 106-1438/2016

19 Arvodering av förtroendevalda

20 Inrättande av en särskild utredningstjänst inom Stockholms stad

Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD)
Dnr 106-143/2017

Borgarråden Wanngård och Bjuggren

21 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Borgarrådet Burell

22 Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)
Dnr 106-1452/2016

Borgarrådet Luhr

23 PM: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 19 maj 2017
Dnr 110-411/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 PM: Miljömål M 921-17 angående Ellevios ansökan om tillstånd till sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren, Stockholms och Ekerös kommuner

Yttrande till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Svarstid den 19 maj 2017
Dnr 136-585/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 PM: Havs- och vattenmyndigetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 18 maj 2017
Dnr 110-195/2017

Borgarråden Luhr och Helldén

26 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholms stad

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 124-545/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindhagen

27 PM: För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 23 maj 2017
Dnr 110-408/2017

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

28 PM: Bristerna inom socialtjänsten

Skrivelse (26/10) av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-1642/2017

Borgarrådet Helldén

29 PM: Trafikförändringar i SL- trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss från Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting
Remisstid den 19 maj 2017
Dnr 123-444/2017

30 Food Bikes

Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M)
Dnr 106-227/2016

31 Kaffecyklar

Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)
Dnr 106-537/2016

32 Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna

Motion (2016:57) av Bo Arkelsten (M)
Dnr 106-834/2016

33 Möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön

Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)
Dnr 106-1033/2016

Valärende

34 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
17 maj 2017

Övrigt

35 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 10 maj 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

§3 PM: Hållbarhetsrapport för Stockholms stad 2016

Rapport från stadsledningskontoret

Dnr 119-1609/2015

§4 Uppdaterad antidiskrimineringsklausul i stadens program för upphandling och inköp på grund av lagändringar

§5 Jämlik tillgång till valfrihet

Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L)

Dnr 106-980/2016

§6 Etablering av företagshotell i Slakthusområdet

Motion (2016:79) av Ula Hamilton (M)

Dnr 106-1030/2016

§7 Information om personerna bakom namngivna gator

Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund m.fl.(alla L)
Dnr 106-125/2016

 

§8 Uppmärksamma Victoria Benedictsson

Motion (2016:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-127/2016

§9 Stockholms stadion som evenemangsarena

Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M)
Dnr 106-814/2016

§10 PM: Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Remiss från Utbildningsdepartementet 

Remisstid den 1 juni 2017

Dnr 110-438/2017

§11 Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L)

Dnr 106-358/2016

§12 PM: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 23 maj 2017

Dnr 110-517/2017

§13 Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD)

Dnr 106-1449/2016

§14 Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD)

Dnr 106-1848/2016

§15 Rapport över inkomna ärenden

28 april 2017 - 4 maj 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20170517.pdf (262 kb)

§16 PM: Stockholms stads påverkansplan för EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021-2027

§17 Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M)

Dnr 106-1029/2016

§18 Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms stadshus

Motion (2016:101) av Stina Bengtsson (C)

Dnr 106-1438/2016

§19 Arvodering av förtroendevalda

§20 Inrättande av en särskild utredningstjänst inom Stockholms stad

Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD)

Dnr 106-143/2017

§21 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Lägesrapport av hålbarhetskommissionens arbete

§22 Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)

Dnr 106-1452/2016

§23 PM: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 19 maj 2017

Dnr 110-411/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20170517.pdf (262 kb)

§24 PM: Miljömål M 921-17 angående Ellevios ansökan om tillstånd till sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren, Stockholms och Ekerös kommuner

Yttrande til mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Svarstid den 19 maj 2017

Dnr 136-585/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170517.pdf (262 kb)

§25 PM: Havs- och vattenmyndigetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid den 18 maj 2017

Dnr 110-195/2017

§26 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholms stad

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr 124-545/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20170517.pdf (264 kb)

§27 PM: För en god och jämlik hälsa ­ En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 23 maj 2017

Dnr 110-408/2017

§28 PM: Bristerna inom socialtjänsten

Skrivelse (26/10) av Lotta Edholm (L)

Dnr 108-1642/2017

§29 PM: Trafikförändringar i SL- trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss från Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting

Remisstid den 19 maj 2017

Dnr 123-444/2017

§30 Food Bikes

Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M)

Dnr 106-227/2016

§31 Kaffecyklar

Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)
Dnr 106-537/2016

§32 Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna

Motion (2016:57) av Bo Arkelsten (M)

Dnr 106-834/2016

§33 Möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön

Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)

Dnr 106-1033/2016

§34 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 17 maj 2017

Beslut
1. Erik Malms (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor godkänns.
2. Vakanser bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20170517.pdf (261 kb)

§35 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 10 maj 2017