Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-08

Sammanträde 2017-11-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

13 oktober - 19 oktober 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 9 november 2017
Dnr 110-1400/2017

4 PM: Så stärker vi den personliga integriteten, slutbetänkande av integritetskommittén (SOU 2017:52)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1170/2017

5 Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2017
Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2016
Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
Slutredovisning kv. Golvläggaren, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Bjällerkransen, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Tygeln, AB Stockholmshem
Slutredovisning kv. Töfsingdalen, AB Stockholmshem
Revidering av Stockholm Vatten AB:s bolagsordning
Fördelning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Ansvar för användning och prissättning av stadsinformationsytor, justering
Skolkostnadsersättning gällande ersättning för uthyrning av skolidrottshallar till nolltaxeföreningar
Ersättning till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för boenden för nyanlända
Överföring av projektet Digitalisering av Stockholms stads överförmyndarverksamhet till kommunstyrelsen m.m.
Utökad investeringsvolym för AB Svenska Bostäders projekt
Nybohovsbacken
Testamenterade medel till Stockholms Stadsteater AB
Anmälan till One Planet City Challenge
Dnr 181-1187/2017, 189-1422/2017, 152-694/2017, 123-402/2017, 112-1542/2017, 112-1545/2017, 112-1543/2017, 112-1544/2017, 112-1608/2017, 112-1609/2017

6 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

7 Övergång till digital hantering och digital distribution av sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och borgarrådsberedningen (eDok)

Ändring av kommunstyrelsens respektive borgarrådsberedningens reglementen
Möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och för kommunstyrelsens, dess råds och utskotts förtroendevalda samt för borgarråd att låna mobil digital enhet från staden införs och ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att införskaffa IT-stöd upphör
Dnr 109-1555/2017

Borgarråden Wanngård och Räihä

8 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Borgarrådet Mogert

9 PM: Konsultation i frågor som rör det samiska folket (DS 2017:43)

Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 21 november 2017
Dnr 110-1428/2017

Borgarrådet Räihä

10 PM: Anmälan om svar på remiss av Skolverkets förändringar i kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Borgarrådet Burell

11 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för gymnasieskolan

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 142-1101/2017

12 Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Motion (2017:29) av Cecilia Brink (M)
Dnr 106-755/2017

Borgarrådet Lindhagen

13 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatri

Förslag från socialnämnden
Dnr 159-1132/2016

Borgarrådet Wanngård

14 Rapport över inkomna ärenden

20 oktober - 26 oktober 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 PM: Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier

16 PM: Fortsatt arbete med effektivisering av stadens administrativa lokaler

Lägesrapport
Dnr 122-661/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 PM: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 22 november 2017
Dnr 110-1282/2017

18 Årstastråket, etapp 2 inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1

Reviderat genomförandebeslut av
genomförandebeslut 2
Dnr 123-1502/2017

19 Rädda Liljeholmsbadet

Motion (2016:95) av Henrik Sjölander och
Christoffer Järkeborn (båda M)
Dnr 106-1336/2016

Borgarråden Wanngård och Burell

20 PM: Skrivelse till regeringen avseende ansökan om en ackrediterad Europaskola

21 Skolfastigheter i Stockholm AB:s nybyggnad av Kista Ängs skola i Kista

Borgarråden Wanngård och Livh

22 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, två förskolelokaler samt en underjordisk tennishall i Stadshagen

23 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, LSS-boende och kompletterande lokaler i Mariehäll 1:10, Bromma

Borgarrådet Mogert

24 Ta fram en strategi för nöjeslivet

Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L)
Dnr 106-1800/2016

Borgarrådet Luhr

25 PM: Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1143/2017

26 PM: Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 135-1163/2017

Borgarrådet Lindhagen

27 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna

Remiss från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Dnr 150-1270/2017

Borgarrådet Helldén

28 Bygg väderskydd vid Stockholms båthållplatser

Motion (2017:18) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)
Dnr 106-525/2017

Valärenden

29 Valärende i kommunfullmäktige

30 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
8 november 2017

Borgarrådet Wanngård

31 PM: EU-rättsakt KOM(2017)495: Förslag till förordning om ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Remiss från Utrikesdepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1537/2017

32 PM: Förslag till beslut om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat

Remiss från Järfälla kommun
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 135-1504/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övrigt

33 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 1 november 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

13 oktober - 19 oktober 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171108.pdf (261 kb)

§3 PM: Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 9 november 2017
Dnr 110-1400/2017

§4 PM: Så stärker vi den personliga integriteten, slutbetänkande av integritetskommittén (SOU 2017:52)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1170/2017

§5 Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017

Dnr 181-1187/2017

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2017
Dnr 189-1422/2017

Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2016
Dnr 152-694/2017

Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 123-402/2017

Slutredovisning kv. Golvläggaren, AB Stockholmshem
Dnr 112-1542/2017

Slutredovisning kv. Bjällerkransen, AB Stockholmshem
Dnr 112-1545/2017

Slutredovisning kv. Tygeln, AB Stockholmshem
Dnr 112-1543/2017

Slutredovisning kv. Töfsingdalen, AB Stockholmshem
Dnr 112-1544/2017

Revidering av Stockholm Vatten AB:s bolagsordning
Dnr 112-1608/2017

Fördelning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Ansvar för användning och prissättning av stadsinformationsytor, justering

Skolkostnadsersättning gällande ersättning för uthyrning av skolidrottshallar till nolltaxeföreningar

Ersättning till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för boenden för nyanlända

Överföring av projektet Digitalisering av Stockholms stads överförmyndarverksamhet till kommunstyrelsen m.m.

Utökad investeringsvolym för AB Svenska Bostäders projekt
Nybohovsbacken
Dnr 112-1609/2017

Testamenterade medel till Stockholms Stadsteater AB

Anmälan till One Planet City Challenge

§6 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

§7 Övergång till digital hantering och digital distribution av sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och borgarrådsberedningen (eDok)

Ändring av kommunstyrelsens respektive borgarrådsberedningens reglementen

Möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och för kommunstyrelsens, dess råds och utskotts förtroendevalda samt för borgarråd att låna mobil digital enhet från staden införs och ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att införskaffa IT-stöd upphör
Dnr 109-1555/2017

§8 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

§9 PM: Konsultation i frågor som rör det samiska folket (DS 2017:43)

Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 21 november 2017
Dnr 110-1428/2017

§10 PM: Anmälan om svar på remiss av Skolverkets förändringar i kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

§11 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för gymnasieskolan

Rekommendation från Storsthlm
Dnr 142-1101/2017

§12 Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Motion (2017:29) av Cecilia Brink (M)
Dnr 106-755/2017

§13 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatri

Förslag från socialnämnden
Dnr 159-1132/2016

§14 Rapport över inkomna ärenden

20 oktober - 26 oktober 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20171108.pdf (262 kb)

§15 PM: Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier

§16 PM: Fortsatt arbete med effektivisering av stadens administrativa lokaler

Lägesrapport
Dnr 122-661/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20171108.pdf (258 kb)

§17 PM: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 22 november 2017
Dnr 110-1282/2017

§18 Årstastråket, etapp 2 inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1

Reviderat genomförandebeslut av genomförandebeslut 2
Dnr 123-1502/2017

§19 Rädda Liljeholmsbadet

Motion (2016:95) av Henrik Sjölander och Christoffer Järkeborn (båda M)
Dnr 106-1336/2016

§20 PM: Skrivelse till regeringen avseende ansökan om en ackrediterad Europaskola

§21 Skolfastigheter i Stockholm AB:s nybyggnad av Kista Ängs skola i Kista

§22 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, två förskolelokaler samt en underjordisk tennishall i Stadshagen

§23 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, LSS-boende och kompletterande lokaler i Mariehäll 1:10, Bromma

§24 Ta fram en strategi för nöjeslivet

Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl.
Dnr 106-1800/2016

§25 PM: Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1143/2017

§26 PM: Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 135-1163/2017

§27 PM: Anmälan om svar på remiss Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna

Remiss från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Dnr 150-1270/2017

§28 Bygg väderskydd vid Stockholms båthållplatser

Motion (2017:18) av Karin Ernlund m.fl.
Dnr 106-525/2017

§29 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser 27 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20171108.pdf (201 kb)

§30 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 8 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20171108.pdf (259 kb)

§31 PM: EU-rättsakt KOM(2017)495: Förslag till förordning om ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Remiss från Utrikesdepartementet
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 110-1537/2017

§32 PM: Förslag till beslut om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat

Remiss från Järfälla kommun
Remisstid den 10 november 2017
Dnr 135-1504/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20171108.pdf (260 kb)

§33 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 1 november 2017

§34 Skrivelse om att värna rätten till personlig assistans