Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-07

Sammanträde 2018-02-07

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

5 januari - 11 januari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar

4 Stadsdelsnämndsreform

Motion (2017:21) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-528/2017


Borgarråden Wanngård och Livh

5 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21, Gamla Enskede

Borgarrådet Burell

6 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Förslag från utbildningsnämnden
Uppdrag från budget
Dnr 141-1435/2017

7 Brottsförebyggande åtgärder i skolan

Motion (2017:24) av Cecilia Brinck och Andrea Ström (båda M)
Dnr 106-625/2017

Borgarrådet Lindhagen

8 PM: Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 19 januari 2018
Dnr 110-1742/2017

9 PM: Anmälan om svar på remiss "Vissa förslag om personlig assistans"

Remiss från Socialdepartementet
Dnr 110-1870/2017

Borgarrådet Lindblom

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3, 2017, äldreomsorg

11 Pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Motion (2017:6) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 106-299/2017

Borgarrådet Wanngård

12 Rapport över inkomna ärenden

12 december - 18 december 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 PM: Val av representant i projektets styrelse inom ramen för Sverigeförhandlingen - Storstad Stockholm

14 För ett tryggare och säkrare Stockholm

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
Dnr 171-1309/2017

15 Upprustning och utveckling av Östermalms saluhall

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-2027/2017

16 Lägg ned Centralbron i en tunnel

Motion (2017:27) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-753/2017

Borgarrådet Valeskog

17 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen, sträckan vid Ulvsunda industriområde, i stadsdelarna Ulvsunda Industriområde och Riksby, Dp 2016-18325-54

Borgarrådet Lindblom

18 PM: Anmälan om svar på remiss av Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Remiss från Socialstyrelsen
Dnr 153-1866/2017

19 Säkerställ en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

Motion (2017:12) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-491/2017

Borgarrådet Wanngård

20 Rapport över inkomna ärenden

19 januari - 25 januari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 PM: Etiska riktlinjer för samarbeten

Skrivelse från Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 106-1497/2017

22 PM: Miljöprogrammet - Hållbar energianvändning, rapport nr 9/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari
Dnr 183-1791/2017

23 PM: Granskning av delårsrapport 2017-08-31

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari 2018
Dnr 183-1786/2017

24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Axfood Sverige AB, projekt Sandåkravägen

25 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening

26 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-428/2017

Borgarrådet Valeskog

27 PM: Anmälan om svar på remiss av Boverkets rapport Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 110-1659/2017

Borgarrådet Luhr

29 PM: Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 7 februari 2018
Dnr 110-1696/2017
Borgarrådet Helldén

30 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand

Borgarrådet Lindblom

32 Inför ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

Motion (2017:13) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-492/2017

Valärenden

33 Valärende i kommunfullmäktige

34 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
7 februari 2018

Övrigt

35 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 31 januari 2018

Borgarrådet Wanngård

36 Arvodering av förtroendevald

Borgarråden Wanngård och Luhr

37 PM: Stockholms stads deltagande i klimatmanifestationen Earth Hour 2018

Borgarrådet Valeskog

38 PM: Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2016, § 14 "Detaljplan för del av fastigheten Kristineberg 1:10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg, Dp 2011-09773-54"

Borgarrådet Luhr

39 PM: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Borgarrådet Lindhagen

40 PM: Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 16 februari 2018
Dnr 110-2030/2017

41 PM: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - Stöd för styrning och ledning

Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 9 februari 2018
Dnr 137-1773/2017

Borgarrådet Lindblom

42 PM: Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 8 februari 2018
Dnr 110-10/2018