Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-07

Sammanträde 2018-02-07

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

5 januari - 11 januari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar

4 Stadsdelsnämndsreform

Motion (2017:21) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-528/2017


Borgarråden Wanngård och Livh

5 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21, Gamla Enskede

Borgarrådet Burell

6 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Förslag från utbildningsnämnden
Uppdrag från budget
Dnr 141-1435/2017

7 Brottsförebyggande åtgärder i skolan

Motion (2017:24) av Cecilia Brinck och Andrea Ström (båda M)
Dnr 106-625/2017

Borgarrådet Lindhagen

8 PM: Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 19 januari 2018
Dnr 110-1742/2017

9 PM: Anmälan om svar på remiss "Vissa förslag om personlig assistans"

Remiss från Socialdepartementet
Dnr 110-1870/2017

Borgarrådet Lindblom

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3, 2017, äldreomsorg

11 Pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Motion (2017:6) av Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 106-299/2017

Borgarrådet Wanngård

12 Rapport över inkomna ärenden

12 december - 18 december 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 PM: Val av representant i projektets styrelse inom ramen för Sverigeförhandlingen - Storstad Stockholm

14 För ett tryggare och säkrare Stockholm

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
Dnr 171-1309/2017

15 Upprustning och utveckling av Östermalms saluhall

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 122-2027/2017

16 Lägg ned Centralbron i en tunnel

Motion (2017:27) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-753/2017

Borgarrådet Valeskog

17 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen, sträckan vid Ulvsunda industriområde, i stadsdelarna Ulvsunda Industriområde och Riksby, Dp 2016-18325-54

Borgarrådet Lindblom

18 PM: Anmälan om svar på remiss av Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Remiss från Socialstyrelsen
Dnr 153-1866/2017

19 Säkerställ en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

Motion (2017:12) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-491/2017

Borgarrådet Wanngård

20 Rapport över inkomna ärenden

19 januari - 25 januari 2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 PM: Etiska riktlinjer för samarbeten

Skrivelse från Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 106-1497/2017

22 PM: Miljöprogrammet - Hållbar energianvändning, rapport nr 9/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari
Dnr 183-1791/2017

23 PM: Granskning av delårsrapport 2017-08-31

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari 2018
Dnr 183-1786/2017

24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Axfood Sverige AB, projekt Sandåkravägen

25 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening

26 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-428/2017

Borgarrådet Valeskog

27 PM: Anmälan om svar på remiss av Boverkets rapport Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 110-1659/2017

Borgarrådet Luhr

29 PM: Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 7 februari 2018
Dnr 110-1696/2017




Borgarrådet Helldén

30 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand

Borgarrådet Lindblom

32 Inför ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

Motion (2017:13) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-492/2017

Valärenden

33 Valärende i kommunfullmäktige

34 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
7 februari 2018

Övrigt

35 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 31 januari 2018

Borgarrådet Wanngård

36 Arvodering av förtroendevald

Borgarråden Wanngård och Luhr

37 PM: Stockholms stads deltagande i klimatmanifestationen Earth Hour 2018

Borgarrådet Valeskog

38 PM: Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2016, § 14 "Detaljplan för del av fastigheten Kristineberg 1:10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg, Dp 2011-09773-54"

Borgarrådet Luhr

39 PM: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Borgarrådet Lindhagen

40 PM: Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 16 februari 2018
Dnr 110-2030/2017

41 PM: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - Stöd för styrning och ledning

Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 9 februari 2018
Dnr 137-1773/2017

Borgarrådet Lindblom

42 PM: Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 8 februari 2018
Dnr 110-10/2018

§1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

§2 Rapport över inkomna ärenden

5 januari - 11 januari 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180207.pdf (124 kb)

§3 PM Anvisningar för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar

§4 Stadsdelsnämndsreform

Motion (2017:21) av Anna König Jerlmyr m.fl.
2017/001935

§5 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage inom fastigheten Dalen 21, Gamla Enskede

§6 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Förslag från utbildningsnämnden
Uppdrag från budget
2017/001435

§7 Brottsförebyggande åtgärder i skolan

Motion (2017:24) av Cecilia Brinck och Andrea Ström (båda M)
2017/000625

§8 Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 19 januari 2018
2017/001742

§9 PM Anmälan om svar på remiss "Vissa förslag om personlig assistans"

Remiss från Socialdepartementet
2017/001870

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2017, äldreomsorg

§11 Pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Motion (2017:6) av Ann-Katrin Åslund (L)
2017/000299

§12 Rapport över inkomna ärenden

12 januari - 18 januari 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20180207.pdf (126 kb)

§13 PM Val av representant i projektets styrelse inom ramen för Sverigeförhandlingen ­ Storstad Stockholm

§14 För ett tryggare och säkrare Stockholm

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021
2017/001309

§15 Upprustning och utveckling av Östermalms saluhall

Reviderat genomförandebeslut
2017/002027

§16 Lägg ned Centralbron i en tunnel

Motion (2017:27) av Anna König Jerlmyr m.fl.
2017/000753

§17 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen, sträckan vid Ulvsunda industriområde, i stadsdelarna Ulvsunda Industriområde och Riksby, Dp 2016-18325-54

§18 PM Anmälan om svar på remiss av Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Remiss från Socialstyrelsen
2017/001866

§19 Säkerställ en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten

Motion (2017:12) av Dennis Wedin (M)
2017/000491

§20 Rapport över inkomna ärenden

19 januari ­ 25 januari 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180207.pdf (126 kb)

§21 PM Etiska riktlinjer för samarbeten

Skrivelse från Lotta Edholm (L) och Anna König Jerlmyr (M)
2017/001497

§22 PM Miljöprogrammet ­ Hållbar energianvändning, rapport nr 9/2017

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari 2108
2017/001791

§23 PM Granskning av delårsrapport 2017-08-31

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 16 februari 2018
2017/001786

§24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Axfood Sverige AB, projekt Sandåkravägen

§25 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening

§26 Inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C)
2017/000428

§27 PM Anmälan om svar på remiss av Boverkets rapport Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Remiss från Näringsdepartementet
2017/001659

§29 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 7 februari 2018
2017/001696

§30 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand

§32 Inför ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

Motion (2017:13) av Dennis Wedin (M)
2017/000492

§33 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser 19 februari 2018

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20180207.pdf (125 kb)

§34 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
7 februari 2018

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20180207.pdf (126 kb)

§35 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 31 januari 2018

§36 Arvodering av förtroendevald

§37 PM Stockholms stads deltagande i klimatmanifestationen Earth Hour 2018

§38 Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2016, § 14 "Detaljplan för del av fastigheten Kristineberg 1:10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg, Dp 2011-09773-54"

Yttrande till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Mål nr P4624-16
Svarstid den 8 februari 2018
2015/000662

§39 Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid den 14 februari 2018
2017/001775

§40 PM Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 16 februari 2018
2017/002030

§41 Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ­ Stöd för styrning och ledning

Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 9 februari 2018
2017/001773

§42 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68)

Remiss från Socialdepartementet
Svarstid den 8 februari 2018
2018/000010