Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-03-07

Sammanträde 2018-03-07

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 Gör Stockholm till teststad för gårdsförsäljning

Motion (2017:36) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)
2017/000964

Borgarråden Wanngård och Räihä

4 Stockholms stads möjligheter för anslutning till förvaltningsområdet för samiska respektive meänkieli

Borgarråden Wanngård och Livh

5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Primus, Lilla Essingen

6 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga

Borgarrådet Burell

7 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnad av grundskola på Årstafältet

Bogarrådet Wanngård

8 Rapport över inkomna ärenden

16 februari - 22 februari 2018

9 PM: Förordnande av vikarierande borgarråd

10 PM: Tjänstledighet för särskilt arvoderad förtroendevald

11 Arvodering av förtroendevalda

12 Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande av Fatbursparken efter överdäckning av stambanan

Reviderat genomförandebeslut
Lägesredovisning av bostadsprojektet Johan Helmich Romans park

13 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 och anpassning av Klamparen 8

Genomförandebeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 29 januari 2018

Borgarrådet Valeskog

14 PM: Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret

Remiss från Justitiedepartementet
2017/001966

15 PM: Anmälan om svar på remiss av Underrättelse om ut- ställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030

Borgarrådet Räihä

16 PM: Rapport till ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) om Stockholms stads arbete mot rasism

Borgarrådet Burell

17 Revidering - Samverkansavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) gällande utbildningslokaler Utveckling av SISAB:s fastighetsbestånd och ersättning för merkostnader

Borgarrådet Luhr

18 PM: Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms Län
Remisstid den 15 mars 2018

19 Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun

Förslag från avfallsnämnden
2017/001186

20 Utökning av verksamhetsområden inom Stockholms kommun för Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvatten respektive dagvattenavlopp (Lambarön)

Hemställan från Stockholm Vatten AB
2018/000060

Borgarrådet Helldén

21 Förbättrad säkerhet för gångtrafikanter vid övergångsställen

Motion (2017:23) av Yvonne Fernell-Ingelström (M)
2017/000608

Valärenden

22 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser 19 mars 2018
KS 2018/259

23 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 7 mars 2018
KS 2018/260

Övrigt

24 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 28 februari 2018