Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-31

Sammanträde 2017-05-31

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L)
Dnr 106-986/2016

4 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M)
Dnr 106-815/2016

5 Tillgängliga konferenslokaler

Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L)
Dnr 106-985/2016

6 Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring

Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1451/2016

7 Upprättelse för barnbrudar i Stockholm

Motion (2016:85) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1036/2016

Borgarråden Wanngård och Luhr

8 PM: Rapportering av stadens fossila utsläpp och klimatanpassningsåtgärder till Carbon Disclosure Project Cities (CDP)

Borgarrådet Mogert

9 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

Motion (2016:9) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-128/2016

Borgarrådet Bjuggren

10 Vuxpengsregion

Motion (2016:63) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)
Dnr 106-840/2016

Borgarrådet Burell

11 Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-12/2016

12 Elevhälsa

Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-13/2016

Borgarrådet Helldén

13 Levandegör Sergels Torg

Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-339/2016

14 Alternativ för minskat bilåkande

Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M)
Dnr 106-1126/2016

15 Fler cykelpumpsstationer i Stockholm

Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C)
Dnr 106-841/2016

Borgarrådet Lindblom

16 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden år 2018 av Sjöstadsgården, Sofiagården, Riddargården och Elinsborg

Förslag från äldrenämnden
Dnr 170-773/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Wanngård

17 Rapport över inkomna ärenden

12 maj 2017 - 18 maj 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 PM: Tertialrapport 1 2017 för kommunstyrelsen

20 Tillägg och ändring i överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix och Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta

Hemställan från exploateringsnämnden om tillägg och ändring i överenskommelser avseende exploatering med överlåtelse av mark
Dnr 123-670/2017

21 Begäran om utökat alkoholförbud i Kronobergsparken och framställan om utökat alkoholförbud i Farsta centrum

Begäran från Polismyndigheten och framställan från Farsta stadsdelsnämnd
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Dnr 105-485/2017, 105-1619/2016

22 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2016, som inte behandlats av kommunstyrelsen

23 Etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

Motion (2016:80) av Ulla Hamilton (M)
Dnr 106-1031/2016Borgarråden Wanngård och Mogert

24 Förvärv av fastigheten Druvmusten 3 och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv

Genomförandebeslut
Hemställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden
Dnr 123-705/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarråden Wanngård och Livh

25 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp

Borgarrådet Mogert

26 Enklare byggregler

Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 106-1569/2015

27 Stadens projekt med modulhus

Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)
Dnr 106-984/2016


Borgarråden Luhr och Helldén

28 Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden

Genomförandebeslut
Framställan från trafiknämnden och styrelsen för Stockholm Vatten VA AB, dotterbolag till Stockholm Vatten och Avfall AB
Ändring av trafiknämndens reglemente
Dnr 123-473/2017


Borgarrådet Lindhagen

29 PM: Ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 2 juni 2017
Dnr 110-523/2017

30 PM: Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 7 juni 2017
Dnr 110-630/2017

31 PM: Se barnet! (SOU 2017:6)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 2 juni 2017
Dnr 110-365/2017

32 Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L)
Dnr 106-1142/2016

33 Ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Motion (2015:91) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-2022/2015

Borgarrådet Helldén

34 Översyn av avgifter för färd- och parkeringsdispenser

Förslag från trafiknämnden
Dnr 124-720/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen

Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)
Dnr 106-1034/2016

36 Enklare regler för Food trucks

Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C)
Dnr 106-540/2016

37 Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad

Motion (2016:94) av Markus Nordström (M)
Dnr 106-1335/2016

38 Tillåt bar trucks i Stockholms stad

Motion (2016:96) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C)
Dnr 106-1337/2016

39 Säker och trygg cykelinfrastruktur

Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)
Dnr 106-1035/2016

40 Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)
Dnr 106-988/2016


Borgarrådet Lindblom

41 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Förslag från äldrenämnden
Uppdrag från budget
Dnr 152-2128/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Valärenden

42 Valärende i kommunfullmäktige

43 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
31 maj 2017

Övrigt

44 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 24 maj 2017

Borgarrådet Wanngård

45 PM: digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 27 juni 2017
Dnr 110-548/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 PM: Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
Dnr 111-854/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Arvodering av förtroendevald

48 PM: Förordnande av vikarierande borgarråd

Borgarrådet Mogert

49 PM: Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris Kompletterande förslag till 2017 års pristagare

50 Riktlinjer för bostadsförsörjningen år 2017-2020

Borgarrådet Luhr

51 PM: Fritt fram i Tyresån - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp

Remiss från Tyresån vattenvårdsförbund
Remisstid den 2 juni 2017
Dnr 111-427/2017


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Helldén

52 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden

Inriktningsbeslut
Dnr 124-893/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta etapp 1.

Genomförandebeslut
Dnr 124-894/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Rapport över inkomna ärenden

 5 maj 2017 - 11 maj 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170531.pdf (263 kb)

§3 Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L)

Dnr 106-986/2016

§4 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M)

Dnr 106-815/2016

§5 Tillgängliga konferenslokaler

Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L)

Dnr 106-985/2016

§6 Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring

Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)

Dnr 106-1451/2016

§7 Upprättelse för barnbrudar i Stockholm

Motion (2016:85) av Rickard Wall (-)

Dnr 106-1036/2016

§8 PM: Rapportering av stadens fossila utsläpp och klimatanpassningsåtgärder till Carbon Disclosure Project Cities (CDP)

§9 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

Motion (2016:9) av Rickard Wall (-)

Dnr 106-128/2016

§10 Vuxpengsregion

Motion (2016:63) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)
Dnr 106-840/2016

§11 Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD)

Dnr 106-12/2016

§12 Elevhälsa

Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD)

Dnr 106-13/2016

§13 Levandegör Sergels Torg

Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD)

Dnr 106-339/2016

§14 Alternativ för minskat bilåkande

Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M)

Dnr 106-1126/2016

§15 Fler cykelpumpsstationer i Stockholm

Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C)

Dnr 106-841/2016

§16 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden år 2018 av Sjöstadsgården, Sofiagården, Riddargården och Elinsborg

Förslag från äldrenämnden

Dnr 170-773/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170531.pdf (264 kb)

§17 Rapport över inkomna ärenden

12 maj 2017 - 18 maj 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170531.pdf (263 kb)

§18 PM: Tertialrapport 1 2017 för kommunstyrelsen

§20 Tillägg och ändring i överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix och Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta

Hemställan från exploateringsnämnden om tilägg och ändring i överenskommelser avseende exploatering med överlåtelse av mark

Dnr 123-670/2017

§21 Begäran om utökat alkoholförbud i Kronobergsparken och framställan om utökat alkoholförbud i Farsta centrum Begäran från Polismyndigheten och framställan från Farsta stadsdelsnämnd

§22 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2016, som inte behandlats av kommunstyrelsen

§23 Etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

Motion (2016:80) av Ula Hamilton (M)

Dnr 106-1031/2016

§24 Förvärv av fastigheten Druvmusten 3 och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv

Genomförandebeslut

Hemställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden

Dnr 123-705/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170531.pdf (261 kb)

§25 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp

§26 Enklare byggregler

Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M)

Dnr 106-1569/2015

§27 Stadens projekt med modulhus

Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)

Dnr 106-984/2016

§28 Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden

Genomförandebeslut

Framställan från trafiknämnden och styrelsen för Stockholm Vatten VA AB, dotterbolag til Stockholm Vatten och Avfall AB

Ändring av trafiknämndens reglemente

Dnr 123-473/2017

§29 PM: Ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 2 juni 2017
Dnr 110-523/2017

§30 PM: Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 7 juni 2017

Dnr 110-630/2017

§31 PM: Se barnet! (SOU 2017:6)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 2 juni 2017

Dnr 110-365/2017

§32 Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L)

Dnr 106-1122/2016

§33 Ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Motion (2015:91) av Rickard Wall (-)

Dnr 106-2022/2015

§34 Översyn av avgifter för färd- och parkeringsdispenser

Förslag från trafiknämnden

Dnr 124-720/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20170531.pdf (260 kb)

§35 Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen

Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)

Dnr 106-1034/2016

§36 Enklare regler för Food trucks

Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C)

Dnr 106-540/2016

§37 Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad

Motion (2016:94) av Markus Nordström (M)

Dnr 106-1335/2016

§38 Tillåt bar trucks i Stockholms stad

Motion (2016:96) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C)

Dnr 106-1337/2016

§39 Säker och trygg cykelinfrastruktur

Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C)

Dnr 106-1035/2016

§40 Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)

Dnr 106-988/2016

§41 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Förslag från äldrenämnden

Uppdrag från budget

Dnr 152-2128/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20170531.pdf (260 kb)

§42 Valärende i kommunfullmäktige

§43 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 31 maj 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20170531.pdf (260 kb)

§44 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 24 maj 2017

§45 PM: digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 27 juni 2017

Dnr 110-548/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20170531.pdf (262 kb)

§46 PM: Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

Remisstid den 1 juni 2017

Dnr 111-854/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20170531.pdf (262 kb)

§47 Arvodering av förtroendevald

§48 PM: Förordnande av vikarierande borgarråd

§49 PM: Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris

Kompletterande förslag til 2017 års pristagare för Bellmanpriset

Dnr 175-661/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20170531.pdf (260 kb)

§50 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

Förslag från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 129-693/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20170531.pdf (263 kb)

§51 PM: Fritt fram i Tyresån - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp

Remiss från Tyresåns vattenvårdsförbund

Remisstid den 2 juni 2017

Dnr 111-427/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20170531.pdf (262 kb)

§52 Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden

Inriktningsbeslut

Dnr 124-893/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§52_prot_20170531.pdf (261 kb)

§53 Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta delområde 1, etapp 1

Genomförandebeslut

Dnr 124-894/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20170531.pdf (260 kb)