Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-09-20

Sammanträde 2017-09-20

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

25 augusti - 31 augusti 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 9 oktober 2017
Dnr 110-1167/2017

5 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB

6 Tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD)
Dnr 106-1910/2016

Borgarrådet Mogert

7 Nya bostäder med klassisk arkitektur

Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M)
Dnr 106-1419/2016

Borgarrådet Burell

8 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321- 1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Dnr 171-803/2017

Borgarrådet Wanngård

9 Rapport över inkomna ärenden

1 september 2017 - 7 september 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017- 2022

11 PM: Förnyat utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Remiss från Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun
Remisstid den 21 september 2017
Dnr 123-1078/2017

12 PM: Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 2 oktober 2017
Dnr 110-1000/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 PM: Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:55)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 29 september 2017
Dnr 110-1156/2017

14 PM: Nya regler för företagssektorn

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 26 september 2017
Dnr 110-1081/2017

15 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken i Stockholms kommun, Stockholms län

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 21 september 2017
Dnr 123-1066/2017

16 PM: En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 19 september 2017
Dnr 110-1109/2017

17 Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem

18 Tjänstledighet för särskilt arvoderad förtroendevald

Borgarråden Wanngård och Lindblom

19 PM: Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer - WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities

Borgarrådet Mogert

20 Att bygga 2000 modulbostäder till stockholmarna

Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD)
Dnr 106-1599/2016

Borgarrådet Räihä

21 Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M
Dnr 106-490/2017

Borgarrådet Burell

22 PM: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 15 september 2017
Dnr 110-1031/2017

Borgarrådet Luhr

23 PM: Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 29 september 2017
Dnr 110-1016/2017

Borgarrådet Lindhagen

24 PM: För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 2 oktober 2017
Dnr 110-1021/2017

25 PM: Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 29 september 2017
Dnr 110-1157/2017

26 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2016, kvar-tal 4 år 2016

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

27 PM: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser

Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 29 september 2017
Dnr 159-1144/2017

28 PM: God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid 2 oktober 2017
Dnr 110-1064/2017

Borgarrådet Helldén

29 PM: Gångplan för Huddinge kommun

Remiss från Huddinge kommun
Remisstid den 30 september 2017
Dnr 123-787/2017

Valärenden

30 Valärende i kommunfullmäktige

31 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser
20 september 2017

Övrigt

32 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 13 september 2017

33 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2016 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2017:2)

Borgarrådet Wanngård

34 PM: Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
Remisstid den 21 september 2017
Dnr 123-1149/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 20 september 2017 och publiceras senast med protokollet.

35 PM: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

(Ds 2017:36)
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 3 oktober 2017
Dnr 110-1268/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 20 september 2017 och publiceras senast med protokollet.

36 PM: Bättre skydd mot diskriminering

(SOU 2016:87)
Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 21 september 2017
Dnr 110-958/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 20 september 2017 och publiceras senast med protokollet.

Borgarrådet Wanngård

37 Arvodering av förtroendevald

§2 Rapport över inkomna ärenden 25 augusti - 31 augusti 2017

§3 PM: Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 9 oktober 2017

Dnr 110-1167/2017

§5 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB

§6 Tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD)

Dnr 106-1910/2016

§7 Nya bostäder med klassisk arkitektur

Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M)
Dnr 106-1419/2016

§8 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321-1360/2014) Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden

Dnr 171-803/2017

§9 Rapport över inkomna ärenden 1 september - 7 september 2017

§10 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

§11 PM: Förnyat utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Remiss från Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun

Remisstid den 21 september 2017

Dnr 123-1078/2017

§12 PM: Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 2 oktober 2017

Dnr 110-1000/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20170920.pdf (262 kb)

§13 PM: Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:55)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 29 september 2017

Dnr 110-1156/2017

§14 PM: Nya regler för företagssektorn

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 26 september 2017

Dnr 110-1081/2017

§15 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken i Stockholms kommun, Stockholms län

Remiss från Trafikverket

Remisstid den 21 september 2017

Dnr 123-1066/2017

§16 PM: En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 19 september 2017

Dnr 110-1109/2017

§17 Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem

§18 Tjänstledighet för särskilt arvoderad förtroendevald

§19 PM: Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer ­ WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities

§20 Att bygga 2000 modulbostäder till stockholmarna

Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD)

Dnr 106-1599/2016

§21 Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M)

Dnr 106-490/2017

§22 PM: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 15 september 2017

Dnr 110-1031/2017

§23 PM: Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Remiss från Miljö- och energidepartementet

Remisstid 29 september 2017

Dnr 110-1016/2017

§24 PM: För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 2 oktober 2017

Dnr 110-1021/2017

§25 PM: Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 29 september 2017

Dnr 110-1157/2017

§26 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2016, kvartal 4 år 2016

§27 PM: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser

Remiss från Socialstyrelsen

Remisstid den 29 september 2017

Dnr 159-1144/2017

§28 PM: God och nära vård ­ En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid 2 oktober 2017

Dnr 110-1064/2017

§29 PM: Gångplan för Huddinge kommun

Remiss från Huddinge kommun

Remisstid den 30 september 2017

Dnr 123-787/2017

§30 Valärende i kommunfullmäktige

Fyllnadsval 2 oktober 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20170920.pdf (201 kb)

§31 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser 20 september 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20170920.pdf (262 kb)

§32 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 13 september 2017

§33 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2016 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2017:2)

§34 PM: Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station

Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

Remisstid den 21 september 2017

Dnr 123-1149/2017

§35 PM: En snabbare lagföring ­ försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Remiss från Justitiedepartementet

Remisstid den 3 oktober 2017

Dnr 110-1268/2017

§36 PM: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Remiss från Kulturdepartementet

Remisstid den 21 september 2017

Dnr 110-958/2017

§37 Arvodering av förtroendevald

§38 Skrivelse om utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden