Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

6 oktober - 12 oktober 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Budget för 2018 för Stockholms stad och inriktning för 2019 och 2020. Ägardirektiv 2018-2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr 180-616/2017

Finns tillgänglig på www.stockholm.se/budget

4 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 2, år 2017

5 PM: Utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remiss från tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting
Remisstid den 3 november 2017
Dnr 111-1112/2017

6 PM: Komplettering till begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats

Remiss från Transportstyrelsen
Remisstid den 15 november 2017
Dnr 123-1399/2017

7 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden

Reviderat inriktningsbeslut
Gasverket (Hjorthagen 1:3)
Reviderat genomförandebeslut (Genomförandebeslut 11)
Bobergsgatan
Reviderat genomförandebeslut (Genomförandebeslut 12)
Kolkajen-Ropsten
Delgenomförandebeslut (Genomförandebeslut 13)
Dnr 123-1339/2017

8 Avtal om återtagande av mark vid Bromma flygplats för Tvärbanans utbyggnad

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1500/2017

9 PM: Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2018

Borgarrådet Burell

10 PM: Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 27 oktober 2017
Dnr 110-1165/2017

11 PM: Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 27 oktober 2017
Dnr 110-1171/2017

Borgarrådet Lindhagen

12 Riktlinjer för riksfärdtjänst

Förslag från socialnämnden
Dnr 151-673/2017

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

13 PM: På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 26 oktober 2017
Dnr 110-1138/2017

Borgarrådet Helldén

14 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan

Genomförandebeslut
Dnr 124-1375/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Valärenden

15 Valärende i kommunfullmäktige

16 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser
25 oktober 2017

Borgarrådet Mogert

18 Anmälan om deltagande i World Cities Culture Forum Summit i Seoul 1-3 november 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden 6 oktober ­ 12 oktober 2017

§3 Budget för 2018 för Stockholms stad och inriktning för 2019 och 2020.

§4 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 2, år 2017

§5 PM: Utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remiss från tilväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting
Remisstid den 3 november 2017
Dnr 111-1112/2017

§6 PM: Komplettering till begäran om yttrande avseende ansökan om tillstånd att inrätta flygplats

Remiss från Transportstyrelsen
Remisstid den 15 november 2017
Dnr 123-1399/2017

§7 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden

Reviderat inriktningsbeslut

Gasverket (Hjorthagen 1:3)
Reviderat genomförandebeslut (Genomförandebeslut 11)

Bobergsgatan
Reviderat genomförandebeslut (Genomförandebeslut 12)

Kolkajen-Ropsten
Delgenomförandebeslut (Genomförandebeslut 13)
Dnr 123-1339/2017

§8 Avtal om återtagande av mark vid Bromma flygplats för Tvärbanans utbyggnad

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1500/2017

§9 PM: Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2018

§10 PM: Utbildning, undervisning och ledning ­ reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 27 oktober 2017
Dnr 110-1165/2017

§11 PM: Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 27 oktober 2017
Dnr 110-1171/2017

§12 Riktlinjer för riksfärdtjänst

Förslag från socialnämnden
Dnr 151-673/2017

§13 PM: På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 26 oktober 2017
Dnr 110-1138/2017

§14 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan

Genomförandebeslut
Dnr 124-1375/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20171025.pdf (250 kb)

§15 Valärende i kommunfullmäktige

Avsägelser 6 november 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20171025.pdf (199 kb)

§16 Valärende i kommunstyrelsen

Fyllnadsval och avsägelser 25 oktober 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20171025.pdf (251 kb)

§18 PM: Anmälan om deltagande i World Cities Culture Forum Summit i Seoul 1-3 november 2017