Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-03-18

Sammanträde 2015-03-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

3 Rapport över inkomna ärenden

4 Kajstrategi för Stockholms Hamnar

Strategi för Stockholms Hamn AB:s egna kajer
Dnr 319-392/2014

5 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 3, år 2014

6 Rapport över inkomna ärenden

7 PM: Avstämning av mål och budget för 2015

Omstrukturering av Koppargården, dnr 327-1299/2012
Granskning av projekt Slussen, Rapport från Expertgruppen, dnr 120-192/2015
Dnr 180-19/2015

8 PM: Anmälan om svar på remiss "PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen"

Remiss från Post- och telestyrelsen
Dnr 131-239/2015

9 PM: Ansökan om medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)

10 Försäljning av AB Stokab

Motion (2003:32) av Jan Björklund m.fl. (FP)
Dnr 023-3823/2003

11 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen kv. Lugnet 3 med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem

Borgarråden Wanngård och Livh

12 Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand

13 Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott

Borgarrådet Mogert

14 En central plats uppkallad efter Yngve Larsson

Motion (2014:7) av Ulf Fridebäck (FP)
Dnr 312-754/2014

15 PM: Prövning av kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2014, § 19, "Detaljplan för Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen, Stockholms kommun"

Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 311-1875/2013

16 PM: Prövning av kommunfullmäktiges beslut den 7 april 2014, § 26, "Detaljplan för Filosofen 2-9 i stadsdelen Norra Djurgården, Lappkärrsberget, Dp 2010-06316-54

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr P 5999-14
Dnr 311-386/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Luhr

17 PM: Tillsynsansvar över förorenade områden - redovisning av regeringsuppdrag

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 26 mars 2015
Dnr 001-1811/2014

Borgarrådet Helldén

18 Mobila matförsäljningsställen

Avgift och ramtid för nyttoparkeringstillstånd C
Utvärdering av försök och förslag till reglering
Förslag från trafiknämnden
Dnr 314-1743/2014

19 PM: Huddinge kommuns cykelplan

Remiss från Huddinge kommun
Remisstid den 31 mars 2015
Dnr 123-111/2015

20 PM: Huddinge kommuns kollektivtrafikplan

Remiss från Huddinge kommun
Remisstid den 31 mars 2015
Dnr 123-110/2015

21 PM: Kungörande och granskning av järnvägsplan för Mälarbanan ombyggnad av bandel 445 delen Spånga- Barkarby i Stockholms kommun, Stockholms län

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 19 mars 2015
Dnr 123-254/2015

Borgarrådet Lindblom

22 PM: Utredning av dödsbranden på Vintertullen och förhindrande av liknande tragedier på vård- och omsorgsboenden och servicehus

Valärenden

23 Valärende i kommunfullmäktige

24 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
18 mars 2015

25 Valärende i kommunstyrelsen

Ny mandatperiodsval: Kungsträdgården Park & Evenemang AB, Stockholms
Terminal AB och Spårvagnsstäderna
18 mars 2015

Övrigt

26 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 11 mars 2015

Borgarrådet Wanngård

28 PM: Tillsättning av förvaltningschef

29 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Kristinebergs strand och Hornsbergs strand undantas från badförbud)

Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd om utredning av bryggbad vid
Kristinebergs och Hornsbergs strand
Dnr 328-1835/2013

30 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB

Genomförandebeslut
Dnr 123-265/2015

Borgarråden Wanngård och Livh

31 Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Borgarrådet Mogert

32 Inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden

§1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

§2 Rapport över inkomna ärenden

§3 Rapport över inkomna ärenden

§5 PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under tertial 3, år 2014

§6 Rapport över inkomna ärenden

§7 PM: Avstämning av mål och budget för 2015

Omstrukturering av Koppargården, dnr 327-1299/2012
Granskning av projekt Slussen, Rapport från Expertgruppen, dnr
120-192/2015
Dnr 180-19/2015

§8 PM: Anmälan om svar på remiss "PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen"

Remiss från Post- och telestyrelsen
Dnr 131-239/2015

§9 PM: Ansökan om medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)

§10 Försäljning av AB Stokab

Motion (2003:32) av Jan Björklund m.fl. (FP)
Dnr 023-3823/2003

§11 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen kv. Lugnet 3 med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem

§12 Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand

§13 Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott

§14 En central plats uppkallad efter Yngve Larsson

Motion (2014:7) av Ulf Fridebäck (FP)
Dnr 312-754/2014

§15 PM: Prövning av kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2014, § 19, "Detaljplan för Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen, Stockholms kommun"

Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 311-1875/2013

§16 PM: Prövning av kommunfullmäktiges beslut den 7 april 2014, § 26, "Detaljplan för Filosofen 2-9 i stadsdelen Norra Djurgården, Lappkärrsberget, Dp 2010-06316-54

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr P 5999-14
Dnr 311-386/2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20150318.pdf (258 kb)

§17 PM: Tillsynsansvar över förorenade områden - redovisning av regeringsuppdrag

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 26 mars 2015
Dnr 001-1811/2014

§18 Mobila matförsäljningsställen

Avgift och ramtid för nyttoparkeringstillstånd C
Utvärdering av försök och förslag till reglering
Förslag från trafiknämnden
Dnr 314-1743/2014

§19 PM: Huddinge kommuns cykelplan

Remiss från Huddinge kommun
Remisstid den 31 mars 2015
Dnr 123-111/2015

§20 PM: Huddinge kommuns kollektivtrafikplan

Remiss från Huddinge kommun
Remisstid den 31 mars 2015
Dnr 123-110/2015

§21 PM: Kungörande och granskning av järnvägsplan för Mälarbanan ombyggnad av bandel 445 delen Spånga- Barkarby i Stockholms kommun, Stockholms län

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 19 mars 2015
Dnr 123-254/2015

§22 PM: Utredning av dödsbranden på Vintertullen och förhindrande av liknande tragedier på vård- och omsorgsboenden och servicehus

§23 Valärende i kommunfullmäktige

§24 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
18 mars 2015

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150318.pdf (204 kb)

§25 Valärende i kommunstyrelsen

Ny mandatperiodsval: Val av ledamöter och ersättare för Kungsträdgården Park & Evenemang AB och nominering till ledamot och ersättare för Föreningen Spårvagnsstäderna
18 mars 2015

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20150318.pdf (201 kb)

§26 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 11 mars 2015

§27 Återtagande av skrivelser

§29 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Kristinebergs strand och Hornsbergs strand undantas från badförbud)

Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd om utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand
Dnr 328-1835/2013

§30 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 (Kista Gård 2) till Peab Bostad AB

§31 Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

§32 Inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden

§33 PM: 2015 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag
Dnr 112-333/2015