Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-05-31

Sammanträde 2022-05-31

Datum
Klockan
15:30
Plats
Rum Askeby, Kulturförvaltningen, Askebykroken 13

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/29/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-05-24
c) Protokoll arkivutskottet 2022-05-25
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022-05-23
e) Protokoll Stockholms konstråd 2022-04-21
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
h) Verksamhetsplan för Kulturstrategiska staben
i) Verksamhetsplan för Stockholms stadsbibliotek
j) Anmälan av kontorsyttrande över remiss av Flyktingmottagande med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina

5 Tertialrapport 1 2022 för Stadsarkivet

6 Stockholms stads kulturstipendier. Förslag på 2022 års mottagare

Dnr: 6.2/179/2022

Konfidentiellt ärende, utsändes
Omedelbar justering

7 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2022

Dnr: 6.2/180/2022

Konfidentiellt ärende, utsändes
Omedelbar justering

8 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens funktionshinderråd

§1 Justering av dagens protokoll

§6 Stockholms stads kulturstipendier. Förslag på 2022 års mottagare

§7 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2022

§8 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens funktionshinderråd