Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2011-03-22

Sammanträde 2011-03-22

Datum
Klockan
15 00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Anmälan av justerat protokoll

2 Justering av dagens protokoll

4 Förslag till kulturvision för Stockholms stad

Dnr: 016/2950/2007
Handlingarna har sänts ut tidigare och kan även laddas ned på http://insyn.stockholm.se/

5 Remissvar om lokaler för föreningar - checksystem

6 Fyllnadsval till Konstrådet

7 Remissvar på motion av Thomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

8 Svar på skrivelse från Teaterförbundet om infrastrukturen för dansare och koreografer

9 Förslag till mottagare av stadens hederspriser 2011 (konfidentiellt ärende)

10 Remissvar på departementspromemoria om ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

11 Val av ersättare för styrelsen för stiftelsen Strindbergsmuseet

12 Information

Inbjudan till kulturnämnden att besöka barnkulturhuset "Palatset" den 6 april kl. 12 00 - 13 30.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§39 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 2/2011 från nämn­dens sammanträde 2011-02-15, som justerats 2011-02-28.

§40 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Ann Mari Engel (V) utses att justera dagens protokoll.

§41 Anmälningsärenden

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stadsarkivariens delegationsbeslut

c) Slutrapport från projektet Navet, e-arkiv

d) PM om Kulturdirekt och biljettförsäljning

e) Kulturförvaltningens månadsrapport

f) Anmälan av protokoll från Arkivutskottet

g) Anmälan av protokoll från Konstrådet 2011-02-10

§42 Förslag till strategisk kulturplan, ”Kulturvision 2030”

Dnr: 016/2950/2007

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att återremittera ärendet angående kulturvisionen med uppdraget att kulturförvaltningen kompletterar ärendet med uppgifter om vad förverkligandet av visionen kan få för ekonomiska konsekvenser för stadens verksamheter, samt omarbetar den så att den på ett naturligt sätt kan knytas till stadens målstruktur.

2. att därutöver anföra följande:

Detta är en förutsättning för att kommunfullmäktige skall kunna anta dokumentet.

När förvaltningen återkommer med ett nytt förslag kommer nämnden att ta

ställning till sakinnehållet.

Sammanfattning

I tjänsteutlåtandet presenterar kulturförvaltningen en strategisk plan för kulturen i Stockholm som svar på ett uppdrag från Kommunfullmäktige till kulturnämnden i budget 2007. Planen, kallad Kulturvision 2030, utvecklar i kulturpolitiska termer de målsättningar som förs fram i stadens övergripande framtidsstrategi ”Vision 2030” utifrån Stockholm som en stad för bland annat upplevelser och nyskapande samt ett tydligt medborgarperspektiv. Som kulturpolitiska ledord föreslås i Kulturvision 2030:

· Upplevelserik och attraktiv

· Tillgänglig och välkomnande

· Utmanande och nyskapande

Kulturvision 2030 betonar kulturens stora betydelse för Stockholms fortsatta utveckling. Den är grundläggande för det demokratiska samtalet och för människors möjlighet till bildning, upplevelser, personlig utveckling och kreativitet. Kultur är också en snabbt växande del av tjänstesektorn och som sådan av stor betydelse för Stockholms ekonomiska och sociala utveckling. Det finns därmed ett behov av ett övergripande strategiskt dokument som tydliggör Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner inom kulturområdet för kulturlivets aktörer, stadens egen organisation, statliga, regionala och internationella samarbetspartner och besökare samt inte minst stockholmarna själva.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturförvaltningens centrala stab. Projektorganisationen har bestått av en styrgrupp med förvaltningschefen Berit Svedberg som ordförande, en projektgrupp samt en projektledare, Mats Sylwan, samordnare vid personalstaben och nämndsekreterare.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m fl (FP), Ariane Bucquet Pousette (M), Cecilia Önfelt (C), Ann-Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S), Mats Berglund (MP). Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m fl (FP), Ariane Bucquet Pousette (M), Cecilia Önfelt (C), Ann-Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S), och Mats Berglund (MP).

§43 Förslag till remissvar om lokala föreningar - checksystem

Dnr: 1.1/58/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna remissvaret.

Sammanfattning

I motion om lokaler för föreningar – checksystem föreslår Thomas Rudin (S) kommunfullmäktige att alla föreningar som är anmälda till stadsdelsnämndernas föreningsregister ska kunna disponera lokaler gratis i kommunägda lokaler t ex skolor samt att utreda hur föreningarnas tillgång till lokaler kan öka genom ett checksystem. Enligt motionären motiveras detta av föreningarnas behov av ändamålsenliga lokaler till rimliga priser.

Förvaltningen delar motionärens bedömning av föreningslivets behov av bra lokaler till rimliga kostnader men anser inte att motionärens målsättning om ”att öka tillgängligheten till lokaler för föreningslivet” uppnås genom att införa ett checksystem. Förvaltningen gör även bedömningen att ett checksystem skulle medföra ökad administration för föreningarna, samlingslokalerna och stadens berörda förvaltningar och bolag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att som remissvar föreslå att kulturförvaltningen ges i uppdrag att utreda fråganom föreningars tillgång till stadens lokaler

att därutöver anföra

Vi instämmer med motionären i att många föreningar i staden saknar tillräcklig tillgång till lokaler att samlas i. Det är en viktig demokratisk fråga. Vi anser därför att kulturförvaltningen bör få i uppdrag att utreda hur föreningarna på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till olika lokaler som staden disponerar. Det handlar inte bara om de föreningsdrivna lokalerna utan om många andra lokaler som staden disponerar genom t.ex. bostadsbolag, skolor och förvaltningar. Vi anser att det bör utredas om detta ska ske genom det av motionären föreslagna checksystemet eller enligt någon annan modell. Utgångspunkten måste vara att avhjälpa bristen på bra och billiga lokaler för många i staden verksamma föreningar.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§44 Förslag till val av ersättare till Konstrådet

Dnr: 1.1/197/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse Louise Honnér (M) till ersättare i Konstrådet

Sammanfattning

Vid kulturnämnden 2011-01-18 och 2011-02-15 valdes ledamöter och ersättare till Konstrådet för mandatperioden 2011-2015. Kvar att utse är till dagens kulturnämnd en vakant ersättare. Kulturförvaltningen föreslår efter nominering av Moderata samlingspartiet att Louise Honnér utses till ersättare i Konstrådet för innevarande mandatperiod.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom nämndkansliet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§45 Remissvar på motion av Thomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Dnr: 1.1/1287/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna remissvaret.

Sammanfattning

Tomas Rudin (S) föreslår att en plan tas fram för lämpliga platser att placera dricksvattensfontäner för fritt vatten i stadens offentliga rum, samt att en konsttävling utlyses för gestaltningen av dessa fontäner. Kulturförvaltningen delar Rudins demokratiska attityd avseende fri tillgång till vatten, men ser ändå behovet av att vissa frågetecken noggrant utreds innan kulturförvaltningen genom Stockholm konst kan delta i en jury och i en gestaltningstävling avseende nya dricksvattenfontäner i Stockholm.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom Liljevalchs/Stockholm Konst.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att föreslå kommunfullmäktige att berörda nämnder och styrelser uppmanas utreda möjligheten att erbjuda fritt dricksvatten i stadens offentliga rum

samt att därutöver anföra följande:

Vattenfrågan framstår allt tydligare som en av de stora internationella utmaningarna. Mer än två tredjedelar av världens befolkning lever i områden där vatten är en bristvara. Så är det inte i Stockholm. I våra kranar och ledningar har vi vatten av mycket hög kvalitet. Och det råder ingen lokal brist på vatten. Trots det kan man i köpa buteljerat vatten från alla världens hörn i Stockholms livsmedelsbutiker. Konsumtionen av vatten på flaska mer än fördubblats i Sverige sedan 1990. Tillverkning, hantering och transporter av flaskvattnet motsvarar enligt SNF ett utsläpp på mer än 100 000 ton CO2 årligen.

Stockholms stad bör inte stå passiv inför detta växande miljöhot, utan aktivt motverka den ökande försäljningen av flaskvatten. Motionären föreslår en utbyggd infrastruktur av dricksfontäner i Stockholm. Det kan vara en betydelsefull pusselbit i en sådan kampanj. Eventuella problem med fimpar i fontänerna bör kunna förebyggas genom god design. Kanske ska fontänerna huvudsakligen vara avsedda för påfyllning av medhavda kärl?

Eventuella kostnader för tävling, utformning och utbyggnad av systemet med fontäner bör inte belasta Stadens kulturbudget utan i första hand ligga på Stockholm Vatten.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§46 Svar på skrivelse från Teaterförbundet om infrastrukturen för dansare och koreografer

Dnr: 6.1/1658/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara skrivelsen genom att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Inför fördelning om verksamhetsstöd 2011 beslutade nämnden om ett omställningsstöd till Danscentrum. Totalt fördelades elva verksamheter ett större stöd än föregående år och elva ett lägre stöd. Överskjutande summa tillsammans med två nya miljoner förstärkte projektstödet som är viktigt för konstnärlig förnyelse och att nya aktörer/arrangörer ska ges större plats i kulturlivet.

Efter beslut har Teaterförbundet via brev ifrågasatt kulturnämndens beslut då man menar att Danscentrum är viktigt för att säkerställa den dagliga träningen och tillgången till studio- och repetitionslokaler. Förvaltningen pekar i sitt svar på att verksamhetsbidraget till dans har ökat under 2011 och man kan förutsätta att även projektstödet till dansområdet kommer att öka då denna stödform fått extra medel inför årets fördelning. Förvaltningen anser att kulturnämndens stöd möter många aspekter av efterfrågan på dans och samtidigt innebär satsningar på dansens utveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att ompröva beslutet angående Danscentrum

att organisationen ska erhålla samma verksamhetsbidrag som 2010

samt att därutöver anföra följande

Teaterförbundet framhåller i en skrivelse till nämnden att beslutet att avveckla verksamhetsstödet till organisationen Danscentrum innebär ett stort problem för den dagliga träningen för dansare i stockholmsregionen. För dansare är den dagliga träningen en nödvändighet för att kunna upprätthålla yrkeskunskapen. Danscentrum tillhandahåller också studio- och repetitionslokaler för många koreografer.

Förvaltningen menar i sitt svar att kulturnämnden inte har något särskilt åtagande när det gäller infrastrukturella lokaler för dans. Vi anser tvärtom att staden har ett kulturpolitiskt ansvar för att alla konstnärer som verkar i staden ska kunna utöva sin konst, vars resultat kommer alla stockholmare till del. Utan träning och utan repetitionslokaler kan den fria danskonsten inte leva och utvecklas.

Vi anser det också olyckligt att staden fattat detta beslut utan samråd med Kulturrådet som är den andra finansiären av verksamheten, som bör ses som ett gemensamt nationellt och regionalt åtagande.

Vi vill därför att beslutet om avveckling av stödet till Danscentrum ska omprövas och att organisationen ska erhålla samma verksamhetsbidrag som 2010. Resurser för detta kan lämpligen tas från medlen för det s.k. bonussystemet.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§47 Förslag till mottagare av stadens hederspriser 2011 (konfidentiellt ärende)

Dnr: 1.1/1739/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att tillstyrka förvaltningens förslag om mottagare av stadens hederspris,

Bellmanpris och Lennart af Petersenspris år 2011:

Hederspriser à 100000 kr

Bildkonstnären Stina Wirsén

Författaren Maj-Gull Axelsson

Tonsättare Håkan Lidbo

Scenkonst Shima Niavarani

Övrigt Fotografiska museet

Bellmanpris à 100000 kr

Initiativtagare John Higson

Lennart af Petersenspris à 100000 kr

Fotografen Leif Claesson

2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Sammanfattning

Kulturnämnden har i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna förslag till kandidater för Stockholms stads fem hederspriser samt ett Bellmanpris och ett af Petersenspris.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kulturnämndens beslut är konfidentiellt fram till dess att kommunstyrelsen fattat det slutgiltiga beslutet.

§48 Remissvar på departementspromemoria om ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Dnr: 1.1/1848/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara skrivelsen genom att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Departementspromemorian föreslår två förändringar för den uppdragsarkeologiska verksamheten för att stimulera konkurrens och minska kostnaderna för arkeologiska undersökningar, dels att undantaget från LOU och LUF som finns i Lagen (1988:950) om kulturminnen mm ska tas bort och att företagaren utser undersökaren, dels att kommunala och landstingskommunala museer ska kunna göra undersökningar på affärsmässiga grunder utan koppling till geografiskt område.

Förvaltningen är inte negativ till att undantaget i kulturminneslagen tas bort men finner att en konsekvensanalys behöver göras främst för att se hur kvaliteten kan bibehållas framförallt vid mindre exploateringsföretag. Förvaltningen förordar också en utredning av möjligheten till certifiering av undersökare.

Förvaltningen anser att Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen har en väsentlig och ökande roll att sprida kunskap om stadens historia oavsett vem/vilka som varit undersökare. Att kunna ta uppdrag utanför den egna kommunens gränser kan framförallt vara aktuellt när museernas specialkompetens efterfrågas.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom Stadsmuseet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

att delvis godkänna tjänsteutlåtandet

att avvisa förslaget att överföra ansvaret för arkeologiska undersökningar till företagarna

att anföra följande

Vi anser att det är en viktig och grannlaga uppgift att utföra arkeologiska undersökningar i områden som ska exploateras. Det är av yttersta vikt att denna utförs av expertis som inte är knuten till det företag som ska exploatera. Risken för intressekonflikter är uppenbar. Vi anser därför att det även i fortsättningen bör vara länsstyrelsen som utser vem som ska utföra undersökningen. Det framgår av förvaltningens svar att föreliggande förslag saknar konsekvensanalys och att man underlåtit att ta del av erfarenheter från länder som tillämpar denna form av uppdragsarkeologi.

Vi tillstyrker däremot den andra delen av förslaget, som innebär att kommuner och landsting även fortsättningsvis ska kunna åta sig att göra undersökningar på affärsmässiga grunder utan koppling till geografiskt område.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) samt Cecilia Önfelt (C) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Stockholm är en expanderande region. Fram till år 2030 kommer staden befolkning att öka med ca 200 000 personer. Det innebär att byggtakten är hög när det gäller byggandet av arbetsplatser och bostäder. Det ligger i stadens och i medborgarnas, och även i exploateringsföretagens, intresse att de möjligheter till nya kunskaper om vår historia som detta erbjuder tas till vara på ett för alla parter så effektivt och smidigt sätt som möjligt. Under inga omständigheter vill vi gå miste om viktiga kunskaper om vår historia.

Att få en väl fungerande marknad när de gäller de här tjänsterna måste syfta till att höja kvalitén i undersökningarna, bättre ta tillvara på kompetens och skapa en intressantare arbetsmarknad för arkeologer. Stadsmuseets, Medeltidsmuseets och Stockholmsforskningens roll att sprida kunskap om stadens historia får inte bli lidande på grund av de förslagna ändringarna i lagen. Under inga omständigheter får kvaliteten i de arkeologiska undersökningarna äventyras.

Det är därför viktigt att man, innan detta system sjösätts har genom fört den konsekvensanalys för att se hur kvaliteten kan behållas. En certifiering av utförare är troligtvis absolut nödvändig och detta alternativ bör därför undersökas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§49 Val av ersättare till Strindbergsmuseets styrelse

Dnr: 1.1/637/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse Marja Sandin-Wester (mp) till ersättare i Strindbergsmuseets styrelse 2011-2013.

Sammanfattning

Kulturnämnden ska enligt stiftelsens stadgar utse ordförande, vice ordförande, en ledamot och ersättare för dessa samt en revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet. Mandatperioden är tre år och en ny styrelse ska utses för perioden 2011-2013. Vid kulturnämnden 2011-02-15 utsågs nämndens styrelserepresentanter undantaget en ersättare för oppositionen (v/mp) som inte hunnit nomineras till mötet. Denna nominering har nu inkommit och kulturförvaltningen föreslår därför att Marja Sandin-Wester (mp) utses till ersättare i Strindbergsmuseets styrelse.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom personalstabens nämndkansli.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§50 Skrivelser

Ordföranden anmäler tre inkomna skrivelser:

· Gör Romskt kulturcentrum till en institution (Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V))

· Högtidlighållandet av minnet av August Strindberg 2012 (Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S), Mats Berglund (MP))

· Hundraårsfirandet av OS i Stockholm 1912 (Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S), Mats Berglund (MP))

Ordföranden meddelar att nästa sammanträde äger rum på Stadsarkivet den 19 april kl 15 00.

Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om restaurangverksamheten på Kulturhuset och ordföranden svarar att samtal pågår mellan Kulturhuset och Fastighetskontoret om planeringen av restaurangetableringar i Kulturhuset.

Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om villkoren för kulturlivets medverkan i Kulturnatten den 9 april. I kulturhuschefens frånvaro utlovar förvaltningen ett mailsvar på frågan till hela nämnden före nästa nämnd.

T.f. förvaltningschefen Ann-Charlotte Backlund informerar om förlaget Stockholmias senaste utgivning och att nämnden har möjlighet att beställa valfria titlar.

Marion Hauge Lindberg, chef för Kulturskolan informerade om den kommande Kulturveckan under vecka 12 då Kulturskolan kommer att visa upp sig över hela staden

Chefen för kulturstrategiska avdelningen, Patrik Liljegren, lämnade på begäran av Ann Mari Engel (V) en redovisning av det pågående arbetet med att se över bidragsstrukturen för det fria kulturlivet, samt närmare information om vilka företrädare för detta som är representerade i processens arbets- och referensgrupp.

Informationen lämnades under §46.

Nämndsekreteraren informerar om att nämndens pilotgrupp för digitala utskick möts omedelbart efter sammanträdet och att några exemplar av stadens budget 2011-2013 finns till utdelning efter sammanträdet.

Skrivelse till kulturnämnden den 22 mars 2011

Gör Romskt kulturcentrum till en institution

Den 8 april firas den romska nationaldagen. Romerna är idag en förföljd och svårt utsatt minoritet, i många europeiska länder och även i vårt eget land.

Romerna har samtidigt status som en av de nationella minoriteterna och har en rad rättigheter. De ska åtnjuta Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I Stockholm finns sedan flera år Romskt kulturcentrum i Gubbängen som bedriver en både spännande och viktig verksamhet. Här pågår utställningar, samlas material och anordnas möten och konferenser som belyser situationen för romerna, den av våra svenska minoriteter som utsatts för de allra hårdaste övergreppen under historiens gång.

Romskt kulturcentrum får sin verksamhet delvis finansierad som fri verksamhet inom ramen för kulturstödet. Besluten om detta bidrag kommer sent och är både osäkert och kortsiktigt. Det försvårar planeringen för centrat och skapar en besvärande ovisshet om framtiden.

Vi anser att det nu är dags att kulturnämnden gör Romskt kulturcentrum till en institution. Det skulle på ett bättre och långsiktigare sätt trygga finansieringen och planeringen för deras viktiga verksamhet.

Vi ger i uppdrag åt förvaltningen att återkomma med ett förslag om hur Romskt kulturcentrum kan göras till en kommunal kulturinstitution.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)

Skrivelse till kulturnämnden den 22 mars 2011

Högtidlighållandet av minnet av August Strindberg 2012

Snart är det 2012. Vi har tidigare tagit upp frågan om hur minnet av August Strindberg (22 januari 1849 -14 maj 1912) ska firas hundra år efter hans död. Vi har oroats över den förbryllande likgiltighet som kulturministern uppvisat inför denna möjlighet att hålla fram den store stockholmsförfattaren, sprida glans över hans gärning och hans stad och ge oss alla en litteraturhistorisk repetition.

Staden har givit ett uppdrag till Stockholms stadsteater att samordna firandet av Strindbergs minne.

Vi noterar dock med oro stadens egna institutioner Strindbergsmuseet och Strindbergsteatern inte har tillförts några medel för planering 2011 och inte utlovats några extra medel för 2012.

Vi önskar en redovisning av hur staden planerar att finansiera de planerade aktiviteterna under Strindbergsåret 2012 och hur stadens egna Strindbergsinstitutioner ska kunna deltaga i detta.

Ann Mari Engel (V) Anna-Greta Leijon (S) Mats Berglund (MP)

Skrivelse till kulturnämnden den 22 mars 2011

Hundraårsfirandet av OS i Stockholm 1912

Snart är det 2012. Vi har tidigare diskuterat frågan om hur minnet av Olympiska spelen i Stockholm ska högtidlighållas hundra år efter dess genomförande i Stockholm under sommaren 1912. Då kom 2 547 deltagare (varav 447 svenskar) hit från 27 länder. Dessa evenemang blev ju en stor framgång och bidrog till att idén om de olympiska spelen kraftigt stärktes. Det finns stor anledning för både kulturellt och idrottsligt intresserade att se till att minnesevenemangen i vår stad blir både omfattande och välorganiserade. På en informationsträff i Stadionborgen för en tid sedan var ledamöterna i kultur- och idrottsnämnderna inbjudna för att få information om olika jubileumsplaner.

Vi ger därför i uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en rapport om vad som planeras i frågan.

Ann Mari Engel (V) Anna-Greta Leijon (S) Mats Berglund (MP)