Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Tertialrapport 1 (Stadsarkivet)

5 Tertialrapport 1 (Kulturförvaltningen)

6 Yttrande över Revisionskontorets årsrapport 2010 avseende Stadsarkivet.

7 Yttrande över Revisionskontorets årsrapport 2010 avseende kulturförvaltningen. Remisstid 2011-08-31

8 Remissvar på JO:s begäran om yttrande av Stadsmuseets K-märkning av fastigheter. Remisstid 2011-03-18. Omedelbar justering

9 Remissvar på motion av Malte Sigemalm (S) om ett nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Remisstid 2011-06-06

10 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S) och Mats Berglund (MP) om hundraårsfirandet av OS i Stockholm 1912

11 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S) och Mats Berglund (MP) om högtidlighållandet av minnet av August Strindberg 2012

12 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) om att göra Romskt kulturcentrum till en institution

13 Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (FP) m.fl., Birgitta Holm (M) m.fl. och Cecilia Önfelt (C) om att förse Gunnar och Alva Myrdals verk med Creative Commons licens

15 Förslag till biblioteksplan 2011-2015

16 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2010-08530-54. Omedelbar justering

17 Tjänsteutlåtande rörande utställningsersättning

18 Remissvar på betänkandet "Staten som fastighetsägare och hyresgäst". Remisstid: 2011-05-23. Omedelbar justering.

Dnr: 1.1/2804/2011
Senare utskick
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§65 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 4/2011 från nämn­dens sammanträde 2011-04-19, som justerats 2011-04-27.

§66 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Ann Mari Engel (V) utses att justera dagens protokoll.

§67 Anmälningsärenden

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stadsarkivariens delegationsbeslut

c) Anmälan av protokoll från Arkivutskottet (dukas)

d) Beslut av polismyndigheten i Stockholms län att lägga ned förundersökningen om Medborgarskolan samt information om beslutet till studieförbunden i Stockholm

e) Anmälan till nämnd av fakturor och bidrag enligt delegationsordningen

§68 Tertialrapport 1 (Stadsarkivet)

Dnr: 1.2-8071/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport

2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 0,6 mnkr

3. att tillstyrka en budgetjustering på 0,2 mnkr för arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvar

4. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Stadens nämnder ska lämna tertialrapporter som en del av den löpande uppföljningen som Kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för första tertialet 2011 har upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 1 2011 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 12 maj 2011 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 10 maj 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande med instämmande yttrande av ersättaren Cecilia Önfelt (C):

”Stockholms Stadsarkiv har nyckelrollen i stadens utveckling av modern informationshantering och -förmedling. Teknikens möjligheter utnyttjas i allt större utsträckning för att tillgängliggöra och organisera såväl äldre arkivmaterial som de informationsmängder som dagligen upprättas i vår offentliga verksamhet. Effekten är såväl en mer effektiv förvaltning som ständigt ökad transparens, vilket i bägge fallen syftar till att främst och ytterst gynna våra medborgare och invånare.

Stadsarkivet är en i högsta grad kunskapsintensiv verksamhet och den långsiktiga kompetens- och bemanningsplaneringen är avgörande för att kunna fortsätta ge en god service till invånarna och till stadens övriga förvaltningar och bolag.

Att systematiskt och strukturerat tillvarata synpunkter från brukare liksom samarbetspartner är en viktig grund för den ständiga utvecklingen av verksamheten.”

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

”Vi gläds åt att Stadsarkivet nått uppsatta mål under årets första tertial och att prognosen visar på att så ska ske under hela år 2011. Dock oroas vi av att det fortfarande kan finnas ”en strukturell obalans mellan ekonomi och uppdrag”, att arkivets verksamhet på ett allvarligt sätt kan hämmas p.g.a. att den borgerliga majoriteten inte beviljat tillräckliga medel och p.g.a. beslut om avknoppningar.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§69 Tertialrapport 1 (kulturförvaltningen)

Dnr: 1.1/2732/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2011 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,

2. att besluta om omslutningsförändringar på 10,6 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,

3. att justera och fastställa indikatorerna för NMI och sjukfrånvaro

Sammanfattning

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK sker i webben.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 13 maj 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande med instämmande av ersättaren Cecilia Önfelt (C):

”Vi ser med glädje den positiva utveckling som sker inom kulturnämndens verksamhetsområde. Det är glädjande att konstatera att Kulturnämnden samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. Den stora publiktillströmningen till Liljevalchs och kulturnatten, invigningen av Luma bibliotek samt bibliotekets mobilwebb är några av ljuspunkterna i tertialrapport 1.”

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

”I Tertialrapporten anses att kulturnämnden uppfyller samtliga nämndmål. Trots att alla avdelningar på förvaltningen gör ett mycket bra arbete, måste dock framhållas att det är långt kvar till uppfyllelse av alla nämndens mål. Så t ex anses att målet ”Kulturutövares möjlighet att verka i Stockholm skall öka” är helt uppfyllt. Detta skulle ha skett genom det s.k. bonussystemet och KULAN-webben. Inga redovisningar finns som bekräftat detta. Tvärtom tyder rapporter till nämnden på att t ex bonussystemet inte har lett till fler föreställningar eller högre sysselsättning. Inte heller att Innovativ kultur har arrangerat seminarier lär ha ökat sysselsättningen. Den nya stödsystem som planeras innebär inte mer pengar att fördela, vilket skulle vara nödvändigt för att öka kulturutövares möjlighet er att verka i Stockholm.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§70 Yttrande över revisorernas rapport för år 2010 avseende Stadsarkivet

Dnr: 1.7-8070/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets yttrande över revisorernas årsrapport 2010 samt

2. att överlämna yttrandet till revisorerna

Sammanfattning

Stadens revisorer har efter granskning av kulturnämndens verksamhet för år 2010 avseende Stadsarkivet tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för granskningsperioden.

Revisorerna har samtidigt överlämnat revisionskontorets årsrapport avseende kulturnämnden och dess förvaltning Stadsarkivet för yttrande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stadsarkivets kansli.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande med instämmande yttrande av ersättaren Cecilia Önfelt (C):

”Stadsarkivet är en välskött verksamhet. Under 2010 vidtogs åtgärder utifrån den ekonomiska verkligheten som gjorde att verksamhetsårets höga ambitioner inte fullt ut kunde uppfyllas, en situation som har rättats till i budget och verksamhetsplan för 2011 vilket också märks i den färska tertialrapporten. Revisorernas synpunkter kring detta beaktas naturligtvis.

Vi vill dock framhålla att förseningarna i etablerandet av stadens e-arkiv, som revisorerna pekar på som ett icke uppfyllt nämndmål, berodde på andra faktorer än de ekonomiska förutsättningarna, faktorer bortom nämndens kontroll.”

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

”Revisionsrapporten redovisar brister grundade dels i underskott i budgeten dels i att nämndmålen för e-arkivet samt tillgängligheten till arkivets material inte har utvecklats respektive ökat.

Grundorsaken till bristerna är enligt rapporten ökade kostnader i samband med konkurrensutsättning av nämndens digitaliseringsarbete. Då ytterligare medel inte tillförts genom stadens budget har Stadsarkivet tvingats leva med en ”strukturell obalans” mellan uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

Vi konstaterar att vi dels emotsatte oss konkurrensutsättningen och dels genom våra budgetreservationer önskade tillföra ytterligare medel till Stadsarkivets verksamhet för 2010.

Således är revisorernas anmärkningar resultatet av den moderatledda politiken. Med vår budget och vår politik hade revisorerna inte haft anledning att göra anmärkningar.”

§71 Yttrande över revisorernas rapport för år 2010 avseende kulturförvaltningen

Dnr: 1.1/2595/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande till revisionskontoret som svar på årsrapport 2010 avseende kulturnämnden/kulturförvaltningen.

Sammanfattning

Revisorerna för kulturnämnden har avslutat revisionen av nämndens verksamhet avseende kulturförvaltningen under år 2010. Kopia på den årsrapport som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas (bilaga 1)

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av kulturnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet för år 2010. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

· Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

· Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

· Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomistaben.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande med instämmande yttrande av ersättaren Cecilia Önfelt (C):

”Det är positivt att revisionskontoret bedömer att nämnden har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Revisionskontoret bedömer dock att kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av kulturförvaltningens verksamhet är inte helt tillräcklig, vilket kulturförvaltningen måste jobba vidare med.

Det är illavarslande att det finns brister vad gäller redovisning av deltagare och syfte i samband med resor/utbildning och representation. Därför är det bra att Kulturförvaltningen redan nu vidtar åtgärder för detta men detta är något som man konsekvent måste fortsätta att arbeta med för att förhindra framtida incidenter. Förvaltningen bör avslutningsvis överväga att göra en sytematisk kartläggning av medarbetares bisysslor.”

§72 Remissvar på JO:s begäran om yttrande Stadsmuseets K-märkning av fastigheter

Dnr: 4.6/376/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att kulturnämnden beslutar att som svar till JO överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande jämte bifogad utredning och yttrande från juridiska avdelningen.

2. att kulturnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Sammanfattning

I den anmälan av Hans Bååth som föranlett JO att begära in förvaltningens yttrande anförs att Stockholms Stadsmuseum utan kommunikation med fastighetsägarna beslutat om K-märkning av ca 160 fastigheter i Norra Ängby. Anmälaren menar att detta innebär en värdeminskning av berörda fastigheter. Enligt JO ska yttrandet innehålla en redogörelse för det formella förfarandet avseende kulturhistorisk klassificering samt belysa möjligheter till prövning i högre instans av Stadsmuseets bedömning.

Enligt juridiska avdelningens utredning och yttrande utgör Stadsmuseets beslut om kulturhistoriska klassificeringar inget beslut enligt plan- och bygglagen som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Möjligheten att överklaga klassificeringarna ska avgöras enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Förvaltningen kommer att se över rutiner för kulturhistorisk klassificering och information om den rättsverkan och överklagbarhet som besluten har och avser återkomma till kulturnämnden med information om rutiner.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms Stadsmuseum. Samråd har skett med juridiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§73 Remissvar på motion av Malte Sigemalm (S) om ett nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Dnr: 1.1/1850/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna remissvaret.

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Malte Sigemalm (S) Stockholms kommunfullmäktige att besluta att placeringen av ett nytt operahus inte låses till

en placering i innerstaden. Det är förvaltningens förhoppning att staten anser att ett eventuellt nytt operahus – eller scenkonst hus kommer att lokaliserat till Stockholm. Utifrån den förutsättningen delar förvaltningen motionärens synpunkter att inte låsa fast att innerstaden är det enda alternativet. Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att fastslå den geografiska placeringen i Stockholm då inriktning och målsättning för ett nytt operahus i första hand måste vara det som avgör vilken geografisk placering som är bäst lämpad att tillgodose den framtida verksamhetens syfte och ambitioner. I avgörandet kommer även storleken på huset och tillgängligheten att ha betydelse.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§74 Svar på skrivelse av Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S) och Mats Berglund (MP) om hundraårsfirandet av OS i Stockholm 1912

Dnr: 1.1/2187/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna kulturförvaltningens svar på skrivelsen.

Sammanfattning

I skrivelsen ges kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport om vad som planeras för att fira hundraårsjubileet av OS i Stockholm 1912. I sitt svar redovisar kulturförvaltningen det nuvarande planeringsläget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom evenemangsavdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§75 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna-Greta Leijon (S) och Mats Berglund (MP) om högtidlighållandet av minnet av August Strindberg 2012

Dnr: 1.1/2191/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att återremittera ärendet för fortsatt beredning inom kulturförvaltningen.

Sammanfattning

I rapporten redovisas de planer som kulturförvaltningens publika verksamheter har

för Strindbergsåret 2012.

Ärendets beredning

Rapporten har sammanställts av Stockholms stadsbibliotek i samråd med övriga avdelningar inom kulturförvaltningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

”Vi föreslår att rapporten kompletteras enligt nedanstående.

Vi tackar för redovisningen av hur Strindbergsåret kommer att uppmärksammas på olika institutioner i staden. Vi önskar dock svar på skrivelsens frågor om hur stadens egna institutioner Strindbergsmuseet och Strindbergs Intima Teatern ska kunna uppmärksamma jubileet samt uppgifter om hur staden kommer att finansiera de planerade aktiviteterna under 2012.”

Efter diskussion föreslår ordföranden att ärendet återremitteras till kulturförvaltningen för fortsatta beredning.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enhälligt att återremittera ärendet för fortsatta beredning inom kulturförvaltningen.

§76 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel och Mårten Andersson (V) om att göra Romskt kulturcentrum till en institution

Dnr: 1.1/2195/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

I en skrivelse till kulturnämnden föreslår Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) att kulturförvaltningen ska få i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur Romskt kulturcentrum kan göras till en kommunal kulturinstitution. De menar att statusen som institution skulle trygga centrets finansiering mer långsiktigt och underlätta planeringen.

Förvaltningen delar Ann Mari Engels och Mårten Anderssons beskrivning om de behov som finns att stärka den romska gruppen. Däremot anser förvaltningen inte att statusen som institution skulle innebära vare sig tryggare finansiering eller bättre möjlighet till framförhållning och planering för Romskt kulturcentrum. Romernas särställning som nationell minoritet och därmed som prioriterad grupp

när det gäller kulturnämndens stöd, innebär en större trygghet än vad institutions­statusen skulle kunna ge. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden inte ger

förvaltningen uppdraget att återkomma med förslag om hur Romskt kulturcentrum kan göras till kommunal institution.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

”Förslag till beslut:

att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att åt Romskt kulturcentrum säkra en

tryggare finansiering och långsiktigare planering. Det kan ske genom att göra

RKC till en institution eller genom någon annan stödkonstruktion.

att därutöver anföra följande.

Vi gläds åt att kulturförvaltningen ser ett behov av att stödja Romskt kulturcentrum och därtill gärna ”en mångfald av romska arrangörer”. För oss är det värdefullt att vissa stödmottagare kan garanteras en viss långsiktig finansiering och planering. Om kulturförvaltningen nu vill omdefiniera institutionsbegreppet bör ändå några stödformer finnas kvar som förhindrar ryckighet och osäkerhet. Den goda effekten av att en utsatt grupp nu erhållit status som nationell minoritet följer först när kommunala och andra instanser inser de nya skyldigheterna och vidtar bestående åtgärder för att säkra romerna en plats på vårt sociala och kulturella forum.”

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§77 Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (FP) m. fl, Birgitta Holm (M) m.fl och Cecilia Önfeldt (C) om att förse Gunnar och Alva Myrdals verk med Creative Commons licens

Dnr: 1.1/2545/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att kulturförvaltningen får i uppdrag att förteckna verk som staden äger rättigheterna till av Alva och Gunnar Myrdals litterära kvarlåtenskap.

2. att med utångspunkt från denna förteckning utfärda s.k. Creative Commons licenser med beteckningen CC-BY-SA till dessa verk.

Sammanfattning

I skrivelsen ombeds kulturförvaltningen att till kulturnämnden 20 maj 2011 lämna förslag till hur Stockholms stad kan förse efterfrågade verk av Gunnar och Alva Myrdal med lämplig Creative Commons licens, ett system för att fritt tillgängliggöra upphovsskyddade verk digitalt. Kulturförvaltningen delar skrivelsens uppfattning om att staden som rättighetsägare ska förse upphovsrättsligt verifierade titlar med Creative Commons licenser med beteckningen CC-BY-SA, en licens som medger bearbetning och kommersiellt nyttjande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom nämndsekretariatet i samråd med Stadsbiblioteket, Stadsmuseet och stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

” Vi är positiva till möjligheten att öka tillgängligheten till Gunnar och Alva Myrdals verk genom digitalisering och en enklare licenshantering. Men vi anser också att en eventuell digital utgivning bör uppmärksammas och förpackas på ett positivt sätt.

Som nämns i såväl skrivelsen som i förvaltningens svar har förfrågningar kring verken främst kommit från forskarvärlden. Makarna Myrdals liv och verk måste numera anses som väl beforskade, och kunskapen särskilt inom akademin är hög. Det är rimligt att i samband med arbetet med verken nu sprida dessa kunskaper till en bredare krets. Det finns flera sätt att göra detta på. Ett sätt kan vara att förse de nya utgåvorna med någon form av ”digitalt förord” som kan tjäna som kontext och ingångar till texterna.

Kulturförvaltningen bör därför i samband med utgivningen tillfråga berörda Myrdalforskare i syfte att förse de digitala verken med ett sådant förord.”

§78 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel m.fl. (v), Anna-Greta Leijon m.fl. (s) samt Marja Sandin-Wester m.fl. (mp) angående skrivelser från Fria Teatern, Fria Teaterns vänner och Folkmusikens Hus om Stallet

Dnr: 1.1/2710/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Sammanfattning

Förslagsställarna begär i skrivelsen att kulturnämnden ska behandla de skrivelser som inkommit till förvaltningen från Fria Teatern, Fria Teaterns vänner och Folkmusikens Hus med anledning av kulturnämndens beslut om verksamhetsstöd 2011, samt förvaltningens svar på dessa skrivelser.

Beslut om omställningsstöd för berörda verksamheter har fattats av kulturnämnden 2011-01-18. Förvaltningen har i tjänsteutlåtande DRN 6.1/4939/2010 redovisat bakgrunden för besluten. Därutöver har kulturstrategiska avdelningen svarat på frågor och synpunkter vid möten, per telefon samt skriftligt. Mot den bakgrunden är det kulturförvaltningens uppfattning att ytterligare redovisningar inte kan tillföra något mer utöver det som redan kommunicerats till berörda verksamheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

”Förslag till beslut:

att ompröva beslutet angående Fria Teatern och Stallet

att de berörda verksamheterna ska erhålla samma verksamhetsbidrag som 2010

samt att därutöver anföra följande

I de skrivelser som har inkommit till nämnden från Fria Teatern och Fria Teaterns vänner framgår att de uppgifter som utgjorde underlag för nämndens beslut om så kallat omställningsstöd 2011-01-18 inte var korrekta. Både uppgifterna om publikantal, andelen barn och ungdom och uppgiften om sökta krisbidrag är felaktiga. Tvärtemot vad som anges i tjänsteutlåtandet så är teaterns produktionsnivå mycket hög, jämfört med andra fria teatergrupper. Bedömningen att man saknar förankring i närområdet motsägs inte minst av de massiva lokala protester som beslutet har mött. Teatern anför att ingen dialog eller kommunikation med förvaltningen har skett och att detta beslut var helt oväntat. Teatern står nu inför akuta problem med att genomföra den sedan länge inplanerade verksamheten i höst. Detta ger anledning att ompröva beslutet.

Beträffande RFoD/Stallet står i tjänsteutlåtandet att dess framtid är osäker och att man avvaktar initiativ från staten, staden och landstinget. Verksamheten har beviljats ett statligt stöd på 1 miljoner kronor för att säkra verksamheten. Detta skedde veckan före kulturnämndens beslut och var känt på mötet.’

Vi vill därför att beslutet om avveckling av stödet till Fria Teatern och Stallet ska omprövas och att organisationen ska erhålla samma verksamhetsbidrag som 2010. Resurser för detta kan lämpligen tas från medlen för det s.k. bonussystemet.”

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§79 Tjänsteutlåtande rörande förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Dnr: 1.0/3235

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna förslaget till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad

2. att därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommuner är enligt bibliotekslagen skyldiga att anta planer för sin biblioteksverksamhet. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna en ny strategisk plan för stadens biblioteksverksamhet för perioden 2011-2015 enligt bilaga, samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen. Förslaget ersätter befintlig plan ”Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010”. Planen omfattar biblioteksverksamhet inom Kulturförvaltningen samt stadens skol- och gymnasiebibliotek.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stadsbiblioteket.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

” Biblioteksplanen innehåller många bra målsättningar. Man framhåller att Stockholm är en växande stad med allt mer mångfacetterade behov. Vi anser att med växande behov så måste även kulturbudgeten växa. Alla nya angelägna behov på t ex mediesidan kan inte rymmas inom den existerande budgeten. Biblioteken har trots ett visst tillskott av resurser under de senaste åren måst skära

ner på både personal och medieinköp. En strategisk plan kan vara en bra grund, men blir verkningslös utan medföljande resurser.

Grunden för folkbibliotekens verksamhet är böckerna och vi ser med oro ett krympande bokbestånd på stadens bibliotek. Deras främsta resurs är den kvalificerade bibliotekspersonalen, som också har minskats. Vi ser fram emot ett genomförande av den nya skollagen som från 1 juli anger att alla elever, på alla skolstadier, ska ha tillgång till ett skolbibliotek.”

§80 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2010-08530-54

Dnr: 4.1/2080/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att tillstyrka återuppförande av en restaurangbyggnad

2. att avstyrka byggnadens volym och i övrigt överlämna och åberopa

kulturförvaltningens synpunkter

3. att kulturnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har lagt fram ett detaljplaneförslag för att möjliggöra återuppbyggnad av den restaurangbyggnad på Biskopsudden som förstördes vid en brand 2009. Den föreslagna restaurangbyggnaden avses uppföras i två plan. Taket föreslås brytas med hög- och lågdelar. Kulturförvaltningen ser positivt på ett återuppförande av en restaurangbyggnad på platsen dock bedömer förvaltningen att den nya byggnadens utformning och volym inverkar negativt på områdets karaktär

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms Stadsmuseum.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§81 Tjänsteutlåtande rörande utställningsersättning

Dnr: 1.1/2726/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna kulturförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Hösten 2007 fick förvaltningen i uppdrag att inleda en dialog med Konstnärernas Riksorganisation i syfte att skriva under det ramavtal för utställningsersättning som konstnärsorganisationerna vid den tidpunkten höll på att förhandla fram. Kulturförvaltningen har ännu inte skrivit på, men sedan 2009 följt det statliga ramavtalet för medverkan- och utställningsersättning till konstnärer.

Vid kulturnämndens sammanträde i december 2010 fick förvaltningen i uppdrag att verka för att teckna ett hängavtal där Vårsalongen på Liljevalchs undantas. En dialog har förts med Konstnärernas Riksorganisation men förvaltningen har inte fått gehör för sitt krav som utgår från att Vårsalongen delvis är en utställning för amatörer. Förvaltningen föreslår därför att kulturförvaltningens verksamheter (exklusive Vårsalongen) liksom tidigare fortsätter att följa statens avtal med Konstnärernas riksorganisationer gällande utställningsersättning trots att inget avtal skrivs.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§82 Remissvar på betänkande ”Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31), dnr 1057/2011

Dnr: 1.1/2804/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara remissen genom att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Betänkandet behandlar tre huvudsakliga områden;

· Förtydligande av principer för vad staten ska äga

· Förvaltningen och finansieringen av kulturfastigheter

· Effektivare struktur på den statliga fastighetsförvaltningen

Remissvaret behandlar uteslutande punkten 2 ovan som ligger inom Kulturförvaltningens kompetensområde.

Förvaltningen tillstyrker förslagen i betänkandet som innebär att förvaltningen av statens kulturhistoriska fastigheter samlas hos Statens fastighetsverk och ska utgå från ett tydligt urval och en utvecklad målsättning. Förvaltningen ser också positivt på framtida samarbeten med Fastighetsverket vad gäller kunskapsuppbyggnad och tillgängliggörande av kulturhistoriska fastigheter i Stockholm.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms Stadsmuseum.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§83 Information

Workshop med det fria kulturlivet

Patrik Liljegren, chef för kulturstrategiska avdelningen informerade om två workshops som genomfördes den 19 maj med 150 företrädare för det fria kulturlivet. Vid dessa möten presenterades en skiss över ett nytt stödsystem. I diskussionerna kom det upp konstruktiva synpunkter som förvaltningen tar med sig i det fortsatta arbetet. Bland kommentarerna från deltagarna uttrycks bland annat nedan synpunkter:

· Det är bra att se över systemet - nya verksamheter och grupper måste få ökade stödmöjligheter.

· Positivt att kriterierna ses över

· Samarbetet behöver öka mellan de fria kulturaktörerna i Stockholm.

· Det är positivt med ökad med långsiktighet och transparens i besluten

· Det nya systemet kräver välmotiverade beslut, uppföljning och utvärdering.

· Man ser positivt på förvaltningens ambitioner om snabbare handläggning och fler ansökningsmöjligheter.

Det kom också fram synpunkter om att:

· Processen varit för kort och att det behövs mer pengar i systemet för att möta olika behov.

· Ett utvecklat referensgruppssystem med hög transparens behövs.

· Subventionen och utvecklingsstödet behöver utvecklas mer

· Stödkriterier och krav bör gälla även för institutioner.

· Det finns en övertro på digitaliseringen hos förvaltningen

· Det bör finnas en genomtänkt plan för övergångsperioden mellan befintligt och tilltänkt nytt system för kulturstöd. Övergången ställer krav på ökad dialog mellan förvaltning och stödmottagare.

· Kriterierna behöver knytas bättre till målet om ökade intäkter i det fria kulturlivet

· Länk till de konstnärliga högskolorna samt internationellt samarbete saknas i skissförslaget.

Vidare dialog med det fria kulturlivet och andra intressenter pågår under juni. Madeleine Sjöstedt uppmanade nämnden att ta kontakt med förvaltningen för att följa utvecklingen av förslaget och ställa de frågor som behöver svar.

Information av stadsbibliotekarien

Stadsbibliotekarie Inga Lundén informerade om den omorganisation som träder i kraft den 1 oktober. Förändringen syftar till att stärka personalens geografiska hemhörighet och tydliggöra chefernas placering och uppdrag, samtidigt som en flexibel organisation upprätthålls.

Inga Lundén orienterade också nämnden om de planer som finns för nya Kista bibliotek. Huvudalternativet är en placering i Kistagallerian där Stadsbiblioteket samarbetar med ett konsortium med privata fastighetsägare och Exploateringskontoret. Kulturnämnden kommer att få ta ställning till projektet i samband med kommande inriktnings- och genomförandebeslut.

Information från Fria teatern

Nämndsekreteraren informerade om att Fria Teatern överlämnat en sammanställning av opinionsyttringar för nämndens kännedom.

Skrivelser

Kulturnämnden

2011-05-20

Skrivelse angående skydd för stadens fristadsförfattare

Stockholm finns bland de städer i Sverige som erbjuder i sina hemländer förföljda författare en fristad. Detta är en verksamhet som vi har anledning att vara stolta över och arbeta för att utvidga.

Det har nu visat sig att Migrationsverket hotar av avvisa författare som av staden erbjudits detta skydd. En aktuell fråga är fristadsförfattaren georgiern Zurab Rtveliashvili med familj som hotas av utvisning.

Vi anser att staden bör uppvakta regeringen om en lagändring för att skydda de författare som erbjudits en fristad av staden. Svenska Pen har tidigare krävt detta från justitieministern, utan resultat.

I andra länder, som Danmark och Norge, skyddas fristadsförfattarna av en särskild lagstiftning.

Vi anser det helt oacceptabelt att staden erbjuder förföljda författare en fristad från vilken de sedan kastas ut av en statlig myndighet. Vi vill därför att kulturnämnden tar kontakt med kommunledningen för att omedelbart uppvakta regeringen i denna fråga.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)

Anna-Greta Leijon m.fl. (S) Mats Berglund (MP)


Kulturnämnden

2011-05-20

Skrivelse om Stockholms dåliga placering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor

Lärarförbundet har åter gjort en undersökning av hur väl landets kommuner sköter sina musik- och kulturskolor. Som grund åberopas statistik från Sveriges 290 kommuner (av vilka dock 12 ej lämnat uppgifter).

Tre kriterier har beaktats:

Resurser till musik- och kulturskolan

Avgiftsnivån för musik- och kulturskolan

Andelen elever som deltar i den frivilliga skolverksamheten.


Resultatet i år är liksom förra året mycket negativt för Stockholm. Inom samtliga tre kriterier får vår kommun bottennoteringar. Totalt får Stockholm plats 222 av de 278 kommunerna. Resultatet är förödande för oss stockholmare och framför allt för den styrande majoritet i Stadshuset som hållit Kulturskolan på svältkur.

Vi önskar nu en rapport från förvaltningen om hur man ser på undersökningen och en diskussion i nämnden om vad som kan göras för att förbättra Stockholms anseende.

Ann Mari Engel (V) Mårten Andersson (V)

Anna-Greta Leijon m.fl. (S) Mats Berglund (MP)