Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar rörande samråd om program för Rustmästaren 2 i stadsdelen Bagarmossen, Dp 2009-05582-54

5 Remissvar rörande samråd om program för stadsdelen Marieberg, Dp 2011-06771-54

6 Remissvar om kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)

Remisstid 2012-09-01. Omedelbar justering
SSA dnr:1.6-11180/12

Dnr 1.1/3296/2012

7 Remissvar rörande förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

Remisstid: 2012-08-31. Omedelbar justering

Dnr 1.1/2847/2012

8 Remissvar till betänkandet Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU 2012:16)

Remisstid: 2012-09-01. Omedelbar justering

Dnr 1.1/3336/2012

9 Remissvar angående särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms Stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö Stadsarkiv

Remisstid 2012-09-01. Omedelbar justering
Dnr SSA 1.6-111181/12

Dnr 1.1/3295/2012

10 Svar på skrivelse angående det uteblivna stödet till Danscentrum och principerna för stadens stöd till lokaler

11 Svar på skrivelse angående Skärholmens gård från Skärholmens stadsdelsförvaltning

12 Förslag till delegationsordning för Stockholms Stadsarkiv

13 Förslag om stöd till samlingslokaler för 2012 /Rinkeby Folkets Hus

14 Förslag till fördelning av medel inom Förvaltningsområde finska språket

15 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2012

16 Kompletterande uppgift till svar på skrivelse angående mottagare av stadens hederspriser och kulturstipendier

17 Information och inkomna skrivelser Kulturskolans e-tjänst Status för subventioner 2012, Snabb Slant och det nya kulturstödet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 11 september 2012.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 5/2012 från nämn­dens sammanträde den 14 juni 2012, som justerats den 29 juni 2012.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/4501/2011

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Anmälan av stadsarkivariens delegationsbeslut enligt nedan:
Beslut avseende sekretesskyddade uppgifter: Dnr 4.1-8511/12

Beslut avseende tillsynsärenden: Dnr 9.4-7864/12, 9.4-10161/12, 9.4-9838/12 och 9.4-9853/12

c) Månadsrapport för kulturförvaltningen

d) Anmälan av protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2012-06-07

e) Anmälan av Stockholms konstråds protokoll 2012-05-29

f) Svar på skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd rörande konstverk vid Långsjöbadet

g) Remiss samt remissvar rörande förslag till ny bibliotekslag

h) Medborgarförslag samt svar på medborgarförslag ställt till Kungsholmens stadsdelsnämnd angående nytt bibliotek på Västra Kungsholmen

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens redovisning.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) enligt följande:

Om ärendet avseende bibliotek i Västra Kungsholmen tagits upp för beslut i nämnden hade (V) föreslagit följande:

Att utreda behovet av ett bibliotek på Västra Kungsholmen

Att därutöver anföra

Många stockholmare engagerar sig för sina lokala bibliotek. Stadsdelsnämnden har uttryckt

starka önskemål om ett stadsbibliotek på västra Kungsholmen och man har nu även fått in ett medborgarförslag om detta..

Vi anser att detta bör utredas ytterligare och hänvisar till Vänsterpartiets uttalande i stadsdelsnämnden:

”Ett bibliotek på Moa Martinssons Torg ingick länge i planeringen av Nordvästra Kungsholmen tills det plötsligt inte mera fanns med i kulturnämndens agenda. Många som har flyttat in i området hade nog räknat med ett litet lokalt kulturcentrum i stadsdelen. Nu huserar Handelsbanken i den tilltänkta bibliotekslokalen.

Behovet av ytterligare ett bibliotek kvarstår därmed, inte minst för alla de barn som ständigt ökar i antal i vår stadsdel.

I tjänsteutlåtandet avseende programförslaget för Marieberg har förvaltningen lyft fram ett nytt förslag till lokalisering av ett bibliotek i stadsdelen i Konradsbergsområdet. Detta förslag är definitivt värt att utreda närmare.”

Vi anser att den övergripande strukturplan som kulturnämnden antagit inte innebär ett hinder för utredning av ytterligare behov av bibliotek i nya delar av staden. Vi anser att alla Stockholms invånare ska ha nära till ett offentligt bibliotek som utgör ett viktigt kulturcentrum.

§4 Remissvar rörande samråd om program för Rustmästaren 2 i stadsdelen Bagarmossen, Dp 2009-05582

Dnr 4.1/2947/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M):

1 Kulturnämnden tillstyrker programmet.

2 I övrigt godkänns remissvarets synpunkter.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2012. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Kulturnämnden tillstyrker den del av programmet som gäller delområde 1, 2 och 3.

2 Kulturnämnden avstyrker den del av programmet som gäller delområde 4.

3 Kulturnämnden godkänner i övrigt förvaltningens svar på remissen.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om detaljplaneprogram för Rustmästaren 2 i stadsdelen Bagarmossen. Syftet är att studera förutsättningar för ny bebyggelse inom Bagarmossen och Skarpnäck samt hur översiktplanens strategi att bygga samman stadens delar kan genomföras.

Kulturförvaltningen delar programmets definition av vad ett samband kan vara och att det inte är liktydigt med stadsgata och bebyggelse. Grönområdena mellan stadsdelar är fyllda av befintliga värden, stråk och samband som är präglade av den historiska markanvändningen och planeringen.

Kulturförvaltningen ser mycket positivt på ambitionen att planprocessen drivs i dialog med medborgarna och menar att användarna av en plats utgör en kunskapsresurs. I programskedet är det bra att lyfta in befintlig kunskap kring hur ytterstadsområdenas informella strukturer har vuxit fram och används.

Ur kulturhistorisk synpunkt bedömer Kulturförvaltningen att ny bebyggelse inom delområde 1 och 2 är möjligt men avstyrker föreslagen bebyggelse i delområde 4.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande

Att tillstyrka bebyggelse i område 1, med utökning av området

Att avstyrka delområde 2, 3 och 4 från programmet

Att stoppa all planering/utredning som syftar till vägförbindelse mellan Skarpnäck och Bagarmossen genom den gröna kilen

Att därutöver anföra

Vänsterpartiet verkar för att skapa ett hållbart Stockholm där det byggs billiga bostäder i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som medborgarnas möjlighet till rekreation och medbestämmande ges stor betydelse. Vi anser att medborgarna har getts för lite utrymme till påverkan i planprogrammet. Planprogrammet innehåller idag inte en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck men förslaget är utformat för att det så smidigt som möjligt ska kunna anläggas en väg på ett naturligt sätt längre fram. Detta är beklagligt då boende i området inte vill ha en väg mellan stadsdelarna och det rimmar illa med stadens översiktsplan som beskriver Stockholm som”… en tät, sammankopplad stad där människor väljer att gå, cykla och att åka kollektivt istället för att köra bil”.

Idag kräver förslaget (delområde 2) en lokalgata ner i det populära gång- och cykelstråket mellan Bagarmossen och Skarpnäck vilket är som upplagt för ett kommande vägarbete som vi motsätter oss. Vi menar också att skoltomten (delområde 1) mycket bättre kan tillgodose behovet av bostäder än att lägga flerfamiljshus i skogen då skoltomten ligger närmare tunnelbanan och lämpar sig för t.ex. högre hyreshus där fler kan få plats. Delområde 2 skulle istället kunna utvecklas mer som en mötesplats istället t.ex. genom att upprusta bollplanen, skapa utomhusgym, parkteater eller andra kultur-/idrottssatsningar som stadsdelen kunde behöva. Vi avstyrker därför helt att exploatering sker på delområde 2.

Det är positivt att förvaltningen framhåller att grönområdena mellan stadsdelarna är fyllda av befintliga värden, stråk och samband som är präglade av den historiska markanvändningen och planeringen.

Vi instämmer i att delområde 4 bör strykas från det fortsatta arbetet då det inom området finns såväl ekologiska samband av tallar/ekar samt viktig verksamhet just där bostäderna föreslås.

Vänsterpartiet i Stadsdelsnämnden har föreslagit att Skarpa By i stället kan studeras som lämplig plats för bostäder.

3) Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) reserverar sig med hänvisning till kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i beslutet från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

§5 Remissvar rörande samråd om program för stadsdelen Marieberg, Dp 2011-06771

Dnr 4.1/2623/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M):

1 Kulturnämnden godkänner i huvudsak kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Kulturnämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad växer i rekordtakt och prognoserna för befolkningsutvecklingen överträffas ständigt. Detta är mycket positivt: Stockholms styrka är dess invånare. För staden innebär den stora inflyttningen dock ett flertal utmaningar i form av mer infrastruktur, utbyggd offentlig service, mer kollektivtrafik och inte minst fler bostäder.

Den stora potentialen för förtätning finns i närförorterna och utkanterna till stenstaden där det både finns yta att bygga på och där befolkningstätheten är betydligt lägre än i stenstaden, vilket inte minst programförslaget för Marieberg på Kungsholmen visar. De 1100 nya bostäderna som programförslaget föreslår innebär att många fler människor kommer att kunna bo mycket nära Stockholms innerstad. En förtätning av närförortsområden till nivåer närmre de i stenstaden innebär vidare att förutsättningar för caféer, restauranger, nöjen och kultur, affärer med mera ökar. I området finns redan högre husbebyggelse varför vi inte finner högre byggnadskroppar olämpliga i området.

Det är viktigt att exploatering även utanför stenstaden sker med respekt för de kulturhistoriska värden och arkitektoniska kvaliteter som finns där. Kulturförvaltningen visar i sitt tjänsteutlåtande prov på flera platser där så kan ske. För att de kulturhistoriska värdena ska överväga värdet av fler bostäder och lokaler måste dessa skäl dock vara mycket stora.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2012. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Kulturnämnden tillstyrker i huvudsak programmet med de ändringar och fördjupningar som föreslås i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program för Marieberg som syftar till att vara underlag till förtätning. Ny bebyggelse förslås prövas på 21 platser varav flera med höga hus, högre eller lika höga som DN-huset. Kulturförvaltningen ser möjligheter till förtätning på flera platser men också platser där förtätning är olämplig.

Förvaltningen anser det olämpligt med ny bebyggelse i Konradsbergsparken samt vid Lysbomen 4 mot Västerbroplan och invid Riksarkivet. Förvaltningen avstyrker också rivning av Klastorpsskolan och Styckgjuteriet 4 samt 1980-talets tillbyggnad till SvD:s byggnad. Förvaltningen ser att nya höga hus kan prövas på några ställen. Detta bör ytterligare utredas och konsekvensanalyser avseende den kulturhistoriskt värdefulla miljön och den karakteristiska stadsbilden måste göras.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tony Nilsson m.fl. (S) enligt följande:

Programmet för Marieberg kommer att ge Stockholms innerstad ett relativt stort tillskott på bostäder och arbetsplatser i eftertraktade områden. Det är viktigt för Stockholm. Tillskottet kommer att ske i en av de stadsdelar där hyresrättsbristen är som störst, och det är därför viktigt att minst hälften av bostadstillskottet blir hyresrätter.

Gatu- och byggnadsstrukturen på Marieberg är starkt präglad av bilen och bilismen. Stora slutna kvarter och byggda barriärer är typiska för området. Det är därför positivt att programmet gör anspråk på att bryta upp barriärerna och skapa en bättre miljö för de som bor, jobbar och rör sig i området. De förändrade möjligheterna för gång- och cykeltrafikanter som förslaget innebär är mycket positivt.

Mariebergs stadsbild präglas starkt av tidningsskrapornas höga siluett. Det finns få platser i Stockholms innerstad som är bättre lämpade för att bygga nya höga fastigheter, med vacker arkitektur och hög energistandard. Vi ser positivt på att de höga byggnader som föreslås i programmet, och vill poängtera att det är viktigt att de får hög arkitektonisk kvalitet. Vi vill också understryka vikten av de i markplan får publik verksamhet, för att skapa det folkliv programmet eftersträvar.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i beslutet från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

§6 Remissvar om kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)

SSA Dnr:1.6-11180/12

Dnr 1.1/3296/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningarnas förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2012.

Sammanfattning

Kulturmiljöutredningen har lämnat betänkandet ”Kulturmiljöarbete i en ny tid”.

Utredningens syfte var att lämna förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet, göra en redaktionell översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt lämna förslag till nationella mål för arbetet med kulturmiljön. Utredningen har bedömt att de nya bestämmelserna kan träda i kraft den 1 januari 2014.

Kulturförvaltningen och Stadsarkivet är i stort positiva till de ändringar som föreslås inom alla tre ovan nämnda områden och anser att de nationella målen ligger i linje med förvaltningarnas kulturmiljöarbete. Motivet för en gränsdragning vid år 1750 för fornlämningar är dock inte tydligt och kulturförvaltningen menar att ett fast årtal med fördel kan ersättas med en löpande gräns. Kulturförvaltningen beklagar vidare att utredningen inte tydligare tar upp problematiken med en samordning mellan kulturminneslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Remissvar rörande förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

Dnr 1.1/2847/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Sammanfattning

Programmet har en tydlig inriktning på folkhälsa och att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Sju områden har definierats för att staden ska nå målet med att få fler fysiskt aktiva: jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, föreningsliv, övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, anläggningar för fysisk aktivitet samt idrotten som upplevelse och inspiration. Till varje område finns strategier och ansvar kopplat.

Kulturförvaltningen ställer sig positiv till programmet med dess inriktning på tillgänglighet, jämställdhet och mångfald. Programmet betonar betydelsen av samarbete inom staden och kulturförvaltningen föreslår att detta även ska omfatta kulturnämndens verksamheter. Förvaltningen påminner i sitt remissvar om kulturens roll för folkhälsan och att till exempel dans för flera av de prioriterade grupperna kan vara en lättare väg till fysisk aktivitet än traditionella motionsformer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin Wester (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande över remissen

Att därutöver anföra

Vi anser att förvaltningens förslag till yttrande är till stora delar bra och att det är viktigt att man lyfter att även kulturen kan ha betydelse för folkhälsan.

Vi saknar dock förskolebarnen som viktiga målgrupper. En god folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och en bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade, särskilt som staden har mycket stor rådighet inom förskolan.

Idrott som en motkraft mot droger och kriminalitet skulle också behöva belysas bättre i programmet. I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.

Vi välkomnar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. För att leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser. Samtidigt undrar vi hur det är tänkt att barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp, utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan också uppfattas som diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.

Vi vill också framhålla att det råder stor brist på tillgång till idrottsplatser och idrottshallar i Stockholm och många barn och unga därigenom inte kan delta i idrottslivet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin Wester (MP)

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) enligt följande:

Motion och hälsa går hand i hand. Mer motion bidrar till stora vinster för såväl samhället som individen. Därför är det viktigt att idrott och motion är tillgängligt för alla. En av de stora utmaningarna för denna ambition är att de ekonomiska resurserna ofta fördelas till pojkarnas fördel och flickornas nackdel, vilket är en av orsakerna till att flickor är mer fysiskt passiva än pojkar. Särskilt stor är utmaningen bland flickor i utsatta ytterstadsområden.

Det är därför mycket positivt att förslaget till idrottspolitiskt program tydligt eftersträvar att Stockholms stads investeringar i och bidragsgivning till idrott och motion ska fördelas jämnt mellan flickor och pojkar. En könsmässig jämn fördelning ska vara självklar i verksamheter och satsningar.

Bland ungdomar noterar kulturförvaltningen ett allt större intresse för dans som både är en konstform och en motionsform. Särskilt stort är intresset för dans av tradition bland flickor, en av det föreslagna idrottspolitiska programmets prioriterade grupper. Vi hoppas därför att ett det idrottspolitiska programmet kan leda till ökat samarbete mellan kulturnämnden och idrottsnämnden.

Särskilt uttalande lämnas av Tony Nilsson m.fl. (S) enligt följande:

Vi är glada att idrottsnämnden gemensamt har beslutat att arbeta fram ett nytt idrottspolitiskt program och välkomnar att alla inblandade har haft ambitionen att ta fram ett program som samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige kan ställa sig bakom.

Framförallt anser vi att det är positivt att det nya idrottspolitiska programmet sätter folkhälsan i fokus och därigenom inte endast fokuserar på idrottsnämndens arbete utan tar avstamp i att detta arbete måste bedrivas av många av stadens förvaltningar. Precis som kulturförvaltningen påpekar, bör kulturnämndens stadsdelsbaserade verksamheter även ingå i nätverk tillsammans med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna och aktivt delta i arbetet om vi ska nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Vidare tycker vi att förvaltningen på ett bra sätt lyfter fram vikten av samarbete mellan stadens förvaltningar för att säkra idrottens intressen vid planeringen av nya stadsdelar och bostadsområden. Dessutom har kulturskolan, precis som förvaltningen menar, en central roll att spela i det lokala samarbetet med idrottsklubbar på flera sätt.

Vi konstaterar att indikatorerna borde vara mer tydliga och preciserade i programmet för att på ett enkelt och smidigt sätt möjliggöra uppföljningen av nämndernas insatser.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

§8 Remissvar till betänkandet Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU 2012:16)

Dnr 1.1/3336/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Sammanfattning

Regeringen beslutade 2010 om direktiv till en kommitté för Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Kulturbryggan skulle fylla luckan efter Stiftelsen Framtidens kultur som en nationell, oberoende och alternativ bidragsgivare på kulturområdet. En försöksverksamhet har bedrivits under 2011 och 2012.

I sitt delbetänkande Att angöra en kulturbrygga – till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet (SOU 2012:16) föreslår kommittén att en ny myndighet, med namnet Kulturbryggan, ska inrättas. Kommittén föreslår att Kulturbryggan anvisas ett bidragsanslag på minst 25 miljoner kr och ett förvaltningsanslag på 7 miljoner kr för 2013.

Förvaltningen tillstyrker förslaget om att permanenta Kulturbryggan och att Kulturbryggan blir en oberoende bidragsgivare. Det är av största vikt att det finns alternativa och kompletterande former för offentligt stöd. Detta gäller särskilt för nyskapande kultur och nya kulturformer som inte alltid ryms inom den traditionella bidragsgivningen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att tillstyrka fortsatt bidragsgivning genom Kulturbryggan.

Att avstyrka bildade av en ny myndighet.

Att därutöver anföra:

Vi anser att all förstärkning av bidragen till kulturlivet är bra och det är viktigt att det finns flera källor för bidrag. Försöksverksamheten Kulturbryggan har inneburit ett viktigt tillskott. Samtidigt vill vi ifrågasätta bildandet av en ny myndighet för ändamålet. Vi anser att bidragsgivningen med fördel skulle kunna rymmas inom en befintlig myndighet. Betänkandet föreslår att denna nya myndighet ska få samma årliga bidragssumma att fördela som under försöksverksamheten, 25 miljoner kr per år, samt därtill få ett myndighetsanslag på 7 miljoner kr. Vi anser det vore bättre för kulturlivet om dessa medel för administration användes för att förstärka bidragen till kulturverksamhet. Vi saknar också en definition av kriteriet ”nyskapande” som ska vara vägledande för den nya myndighetens bidragsgivning. Vi ifrågasätter om det är en statlig myndighets uppgift att bestämma vilken konst som ska kallas nyskapande.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§9 Remissvar angående särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms Stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö Stadsarkiv

Dnr SSA1.6-111181/12

Dnr 1.1/3295/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 augusti 2012.

Sammanfattning

Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv har sedan länge fullgjort uppgifter på det statliga arkivområdet. Stockholms stadsarkiv har fullgjort uppgifterna sedan förvaltningens tillkomst 1930. Den nu gällande regleringen av verksamheten är från 1991 (förordning 1991:447). Vid Riksarkivets ombildning 2010 uppmärksammades att lagstöd måste skapas för att Stadsarkivet m fl ska kunna fullgöra uppgifter på det statliga arkivområdet.

I regeringens promemoria (Ku2012/1097/RFS) föreslås att lagstöd skapas genom en förändring i arkivlagen (1990:78). Promemorian föreslår också en ny förordning som utgår från denna lagändring. Enligt förslaget ska uppgifterna för Stadsarkivet m fl huvudsakligen vara desamma som hittills med undantag för frågor om tillsyn och rådgivning inom det statliga området som enligt förslaget bör hanteras av Riksarkivet. Ändringen föreslås träda i kraft 20130701.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till ändringen i arkivlagen men invänder mot att frågorna om tillsyn och rådgivning skulle urskiljas från övriga uppgifter och flyttas till Riksarkivet. Förvaltningens uppfattning är att den förändringen skulle innebära en försämring för Riksarkivet och att Stockholms stadsarkiv bör behålla uppdraget. Vad gäller förslaget till förordning anser förvaltningen att mindre detaljreglering skulle ge Riksarkivet större möjligheter till flexibelt resursutnyttjande och kontinuerlig anpassning till omvärldens behov.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§10 Svar på skrivelse angående det uteblivna stödet till Danscentrum och principerna för stadens stöd till lokaler

Dnr 1.1/2083/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Sammanfattning

I skrivelse från Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Mats Berglund m.fl.(MP) samt Anna-Greta Leijon m.fl. (S) lyfts frågan om effekten av uteblivet stöd till Danscentrum. Att det skapat oro i Stockholms dansvärld då Danscentrum tvingat säga upp sin studio från årsskiftet. I skrivelsen efterfrågas om förvaltningen tolkar bidragskriterierna för kulturstöd så att de omöjliggör stöd för gemensamma lokaler och pekar samtidigt på att andra lokaler som t.ex. SITE och studion i Årstaberg.

Danscentrum har, med hänvisning till dansens tidigare svaga infrastruktur, tidigare beviljats verksamhetsstöd för att tillhandahålla repetitionslokal. Nu har denna infrastruktur växt sig starkare beroende på att andra aktörer som dessutom har bättre kapacitet för produktion samt möjligheten att tillhandahålla publik verksamhet tillkommit. Kulturstöd kan sökas för kontinuerlig eller temporär programverksamhet (publika program) av hög kvalitet som uppfyller någon eller några av de av nämnden beslutade kriterierna. Detta ligger i linje med ett stärkt medborgarperspektiv i bidragsgivningen, d.v.s. med fokus på publiken. Därför beviljas inte stöd till centrumbildningars ordinarie verksamhet. Danscentrum har, som andra organisationer, möjlighet att söka stöd för publika delar som är i linje med kulturstödets riktlinjer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) och Marja Sandin-Wester (MP) enligt följande:

Vi tackar för förvaltningens svar på ovan nämnda skrivelse. Vi anser dock att svaret illustrerar en del oklarheter i utgångspunkterna för stadens bidragsgivning. Vi håller inte med om att dansen nu skulle ha uppnått en så stark infrastruktur att man inte behöver tillgång till den repetitionslokal på Danscentrum som varit den enda hemvisten för en rad koreografer.

Vi har svårt att förstå resonemanget att samtidigt som man ”prioriterar samutnyttjande av lokaler och andra resurser” så måste verksamheten vara publik. För att man ska kunna skapa publika föreställningar så måste det finnas tillgång till repetitionslokaler. De i svaret nämnda verksamheterna på SITE, Skeppsholmstudion och Studio 323 delas av ett antal koreografer men är inte öppna för andra. De två sistnämnda bedriver heller ingen publik verksamhet, vilket däremot Danscentrum gör. Vi förstår inte vilka som har ”bättre kapacitet för produktion” än Danscentrum. Vi konstaterar att många utövare inom Stockholms dansliv delar bedömningen att det finns fortsatt mycket stort behov av en gemensam studio. Vi beklagar om de nya reglerna för kulturstödet utesluter stöd till en sådan.

Särskilt uttalande lämnas av Tony Nilsson m.fl. (S) enligt följande:

När det nya Kulturstödssystemet nu tillämpas befarar vi att en alldeles för snäv tolkning av principerna för stadens stöd till lokaler görs, utifrån förvaltningens svar på skrivelse om det uteblivna stödet till Danscentrum.

I bilagan till det nya Kulturstödet om ”Vad kan man söka för?” står bl.a. ”relaterade kostnader för exempelvis löner, produktion, marknadsföring och lokaler”. Vi ifrågasätter tolkningen av det nya kulturstödet avseende infrastrukturen såsom repetitionslokaler, i det här fallet gällande Danscentrum, då dessa är en förutsättning för en publik verksamhet.

§11 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsförvaltning angående Skärholmens gård

Dnr 1.1/2690/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 juni 2012.

Sammanfattning

Skrivelsen är en vädjan från Skärholmens stadsdelsnämnd om att Stadsholmens aviserade hyreshöjningar inte genomförs och att Skärholmens gård ges rimliga förutsättningar för att bedriva en öppen verksamhet för allmänheten.

Kulturförvaltningen anser att det är viktigt att skapa förutsättningar så att öppen verksamhet kan bedrivas i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kulturförvaltningen uppfattar att Stadsholmen AB är en bra garant för att de kulturhistoriska värdena i Skärholmens gård ska bevaras. Vidare menar kulturförvaltningen att marknadsanpassning av hyror i Stadsholmens fastigheter får ekonomiska konsekvenser som kan innebära att kulturverksamheter inte längre kan bedrivas i dem.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att kulturnämnden som ett tillägg till svaret från förvaltningen förtydligar att nämnden anser att den aviserade hyreshöjningen inte bör genomföras.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M)

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V), Tony Nilsson m.fl. (S) och Marja Sandin-Wester (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) enligt följande:

Hyran för lokalerna är en fråga mellan hyresvärden och hyresgästen, i det aktuella fallet mellan Stadsholmen AB och Skärholmens gård. Kulturnämnden har således ingen rådighet att påverka hyressättningen.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M).

§12 Delegationsordning för Stockholms Stadsarkiv

Dnr SSA 1.3-11305/12

Dnr 1.1/3388/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden antar föreslagen delegationsordning för Stockholms stadsarkiv.

Handlingar i ärendet

Stockholms stadsarkivs tjänsteutlåtande från den 3 juli 2012.

Sammanfattning

Ett förslag till ny delegationsordning för Stockholms stadsarkiv har upprättats. Den nya delegationsordningen föreslås gälla från och med den 1 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§13 Beslut om verksamhetsstöd till Rinkeby Folkets Hus för 2012

Dnr 6.1/2124/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar om verksamhetsstöd för 2012 till den lokalförvaltande organisationen Rinkeby Folkets Hus med 1 943 tkr.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Sammanfattning

Rinkeby Folkets Hus ansökan om verksamhetsstöd för 2012 har inte kunnat beredas tidigare på grund av att föreningen inte hade ett giltigt hyresavtal med fastighetskontoret samt att föreningen undlät att betala hyra under 2011 och ackumulerade en hyresskuld för 2011 på 1452 tkr.

Nu har föreningen ingått i ett hyresavtal med fastighetskontoret och en överenskommelse om hur hyresskulden ska regleras. Styrelsen har redovisat verksamheten för 2011 och även redogjort för förvaltningen hur man tänker arbeta för att lösa de ekonomiska problemen. Verksamheten kommer att följas mycket noga av förvaltningen, som grund för eventuellt framtida stöd.

Rinkeby Folkets Hus ansöker om 1943 tkr i verksamhetsstöd för 2012.

Förvaltningen föreslår att Rinkeby Folkets Hus beviljas verksamhetsstöd för 2012 med 1943 tkr. Grundstödet 1441 tkr och kompensationsstödet 222 tkr betalas ut omgående. Kulturstödet om 280 tkr betalas ut inom ramen för förvaltningens delegationsordning efter att styrelsen presenterat en plan för sitt kulturprogram och att planen godkänts av förvaltningen. Förvaltningen poängterar att verksamhetsstödet inte får användas till skuldsanering utan är avsedda för årets kostnader för att bedriva en samlingslokalverksamhet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§14 Fördelning av medel inom Förvaltningsområde finska språket

Dnr 6.1/3526/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att godkänna föreslagen hantering av medel inom förvaltningsområde finska språket.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 augusti 2012.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tilldelats 750000 kr från Arbetsmarknadsnämnden inom ramen för Stockholms uppdrag inom förvaltningsområdet för finska språket.

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens arbete inom förvaltningsområdet för finska språket. Kulturförvaltningen föreslår även att fördelning av medlen inom förvaltningsområdet för finska språket framöver hanteras inom ordinarie delegationsordning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Marja Sandin Wester (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) och Tony Nilsson m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet enligt följande:

Att återremittera förslaget till fördelning av medel.

Att återkomma med en redovisning av hur samråd har skett och hur man långsiktigt avser att hanterad detta uppdrag.

Att fördelning av medel inom detta område inte bör hanteras inom delegationsordningen utan beslutas av nämnden.

De fem nationella minoriteterna ska enligt lagen från 1 januari 2010 ha ett grundskydd i hela landet. Dessutom finns särskilda förvaltningsområden som med statsbidrag ska få ett förstärkt skydd: finska, samiska och meänkieli. Från 2010 ingår där femtiosex kommuner och tolv landsting/regioner, varav Stockholm är en. Vi har tidigare framhållit att dessa medel använts dåligt. Av det statsbidrag kommunen fick för 2010 överfördes 95% till 2011. Under 2011 användes 14%. De använda pengarna gick till förskola, äldreomsorg och den diffusa posten ”språkrevitalisering”. Därmed blev Stockholm näst sämst i landet på att genomföra sitt uppdrag som förvaltningsområde.

Nu föreslås att de 750 000 kr som kulturnämnden förfogar över ska fördelas mellan kulturstrategiska staben, Kulturfestivalen och Stockholms stadsbibliotek. Vi är övertygade om att man inom dessa verksamheter kan finna god användning för de extra medlen. Vi vill dock framhålla att det bör ingå i den ordinarie verksamheten att stödja minoritetsspråken och att ge bidrag till kultur med finsk bakgrund och stödja finskspråkig litteratur.

Det finns många föreningar med inriktning på den finsktalande kulturen, men vi har förstått att dessa har fått besked om att de inte längre kommer ifråga för stadens kulturstöd enligt de nya riktlinjerna. Vi vill gärna veta om det är möjligt att i stället låta dessa få del av de särskilda medel som nu tilldelas nämnden för att främja dessa grupper.

Av ärendet framgår att i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk poängteras vikten av inflytande från de berörda minoriteterna. Kulturförvaltningen har också skapat en sådan grupp. Dock har, så vitt vi förstår, inget samråd skett beträffande den föreslagna fördelningen av medel.

Vi anser att frågan om fördelning av detta stöd är av principiellt betydelse och bör hanteras genom beslut i nämnden och inte genom delegation.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) och Marja Sandin Wester (MP).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel m.fl. (V) och Tony Nilsson m.fl. (S) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2012

Dnr 1.1/3350/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturnämndens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att sex av kulturnämndens förtroendevalda får resa med tåg till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 27-30 september 2012 för ett dagsbesök.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2012. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Kulturnämnden beslutar att fyra av kulturnämndens förtroendevalda får resa med tåg till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 27-30 september 2012 för ett dagsbesök.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturnämndens förslag.

§16 Kompletterande uppgift till svar på skrivelse angående mottagare av stadens hederspriser och kulturstipendier

Dnr 1.1/2385/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens komplettering av svar på skrivelse.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2012.

Sammanfattning

Härmed kompletteras tjänsteutlåtande från 2012-06-14 (Dnr 1.1/2385/2012) rörande hederspriser med statistik för barn- och ungdomsperspektivet i tidigare kulturstipendiaters arbete med en sammanställning av kulturstipendiemottagare 2007-2011. Statistiken visar fördelningen mellan kön, verksam­hetsområde och antal/andel med verksamhet riktad mot barn och eller unga, helt eller delvis. Statistiken visar att fördelningen av stipendier vad gäller verksamma gentemot den unga publiken är god.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) enligt följande:

I två tjänsteutlåtanden har kulturförvaltningen nu redovisat hur väl barn- och ungdomskulturen varit representerad i stadens hederspriser och kulturstipendier. Vi konstaterar att detta perspektiv varit väl företrätt, gällande hederspriserna har omkring 40 procent av pristagarna ägnat sig helt eller delvis åt kultur riktade mot barn och unga, gällande kulturstipendiaterna har samma siffra varit omkring 30 procent. Därmed kan man dels konstatera att stadens utdelning av kulturstipendier och hederspriser tagit hänsyn till vikten av att lyfta fram kultur för barn och unga, dels att det inte behövs någon förändring av nu gällande kriterier.

§17 Information och inkomna skrivelser

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Säkra stödet till Cyklopenprojektet – lös den byråkratiska knuten! Från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ann Mari Engel m.fl. (V), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M), Cecilia Önfelt (C), Tony Nilsson (S) och Marja Sandin-Wester (MP). Dnr 6.1/3768/2012

2 Bibliotekens öppethållande under sommaren. Från Ann Mari Engel m.fl. (V). Dnr 1.1/3769/2012

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.

Information om Kulturskolans e-tjänst

Marion Hauge Lindberg informerar om Kulturskolans e-tjänst och anmälan på nätet. Startskottet gick den 20 augusti. Genom den nya tjänsten kan stockholmarna välja bland Kulturskolans utbud av cirka 70 ämnen och 300 kurser för barn och unga.

Information om status för subventioner, Snabb slant och det nya kulturstödet

Patrik Liljegren informerar först om Romskt Kulturcenter och därefter om det nya kulturstödet som träder i kraft under 2012.

Vid kulturnämndens sammanträde den 27 september informerar Patrik Liljegren om hur subventionen ”Snabb slant” utvecklas.

Fråga om att tidigarelägga nästa sammanträde

Ann Mari Engel (V) frågar nämnden om det är möjligt att tidigare lägga sammanträdet torsdagen den 27 september till kl 14.00.

Madeleine Sjöstedt (FP) låter frågan vara öppen och återkommer med besked.