Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Lokal: Stora kollegiesalen

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Stadsarkivet

5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Kulturförvaltningen

6 Remissvar rörande plansamråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 29, 30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m. (Gallerian-kvarteret) i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2012-13546

7 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-02448 Remisstid 5 april 2013

8 Arena Stockholm 1912-2012. 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

9 Inriktning för de s.k. särskilda medlen för barn och unga

10 Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård. Inriktningsbeslut

Dnr 1.1/1686/2013
(+ stdf Hässelby-Vällingby)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 El Sistema Stockholm

12 Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdrift

13 Svar på skrivelse om att hålla bra skolbibliotek i alla skolor

14 Svar på skrivelse om nedläggning av bibliotek

15 Svar på skrivelse om att öka antalet teaterbesök i skolan

16 Information och övriga frågor

Information om Kulturkraft

Information om Kulturnatten

Evenemangsavdelningen informerar om verksamhetsplan 2013

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskning informerar om verksamhetsplan 2013

Stockholms stadsbibliotek informerar om verksamhetsplan 2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 23 april 2013.

§2 Anmälan av justerat protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 2/2013 från nämndens sammanträde den 11 mars 2013, som justerats den 19 mars 2013.

§3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/68/2013

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Funktionshinderrådets protokoll 2013-03-07

c) Stadsarkivariens beslut enligt delegation 2013-03-11

d) Stadsarkivarien beslut enligt delegation 2013-04-16

e) Beslut om ateljéstöd 2013-2015, dnr 6.1/1075/2013

f) Information om Subventionen byter namn till Kulanpremien

g) Månadsrapport till och med mars 2013 Kulturförvaltningen

h) Arkivutskottets protokoll.

§4 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Stadsarkivet

Dnr 1.1/1683/2013
SSA 1.2-4883/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

1 Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till underlag för budget år 2014 och inriktning 2015 och 2016.

2 Kulturnämnden överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.

3 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsarkivets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2013.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Stadsarkivets förslag har upprättats enligt de anvisningar som stadsledningskontoret har utfärdat.

Nämndernas underlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Det är ett ambitiöst och framåtblickande underlag för budget 2014 som Stadsarkivet presenterar. Vi noterar särskilt det fortsatta arbetet med att tillgängligöra arkivet genom en lång rad åtgärder, såsom digitalisering, förenkling att återvinna information, snabbare handläggning, öppna upp arkivet och förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning samt utveckla digitala verktyg för mobila enheter.

Stadsarkivet har en nära relation med universitet och högskolor, och avser att fortsatt utveckla samverkan med den vetenskapliga forskningen. Vi ser mycket positivt på detta, men konstaterar också att den positiva utvecklingen inom Stadsarkivet rimmar illa med den moderatstyrda retoriken om ”forskning som huvudsakligen en statlig angelägenhet”.

§5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Kulturförvaltningen

Dnr 1.1/1682/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden godkänner förvaltningens underlag till budget för år 2014 och beräkningar för åren 2015 och 2016 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2 Kulturnämnden beslutar att genomföra en budgetjustering med 85,4 mnkr (netto) avseende Kulturhusets sammangående med Stadsteatern.

3 Kulturnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att en omslutningsförändring på 1,5 mnkr genomförs till 2014 års budget.

4 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2013.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen för kulturförvaltningen med bokslut för 2012 och verksamhetsplanen 2013 utgör bakgrundsbeskrivning till det underlag för budget för 2014-2016, som ska lämnas till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Utgångspunkten för budgetunderlaget är kommunfullmäktiges budget för år 2013 med inriktning för åren 2014-2015.

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna samt kommunikations- och kulturstrategiska staben. Kulturhuset har utifrån Kommunfullmäktiges beslut om sammangående med Stadsteatern tagits ur ärendet, både ekonomiskt och som texter. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens underlag till budget

att för 2014 begära en väsentligt utökad budget för kulturförvaltningen

attdärutöver anföra

Av förvaltningens underlag gällande behoven för de närmaste årens kulturverksamheter i Stockholm framgår att det finns stora behov som kommer att medföra ökande kostnader, såväl när det gäller utökningar av driften av befintliga verksamheter som ökade driftskostnader p.g.a. nya investeringar. Man framhåller att en växande befolkning innebär krav på ökande kulturverksamhet. Vi instämmer i att kulturen bör genomsyra all verksamhet i staden och att det ska vara mer rum för kulturen, i alla bemärkelser.

Ambitionerna krockar dock med verkligheten, då det samtidigt framgår att de ekonomiska förutsättningarna saknas för att genomföra de föreslagna satsningarna. Förvaltningen framhåller att verksamheterna inte kommer att kunna få full kostnadstäckning och att det kan bli svårt att åstadkomma en ständigt ökande produktivitet ”inom verksamheter som i så hög utsträckning bygger på mötet mellan besökare/elever och personal”. Man påpekar att man inte kan räkna med kompensation för pris- och löneökningar och därmed i praktiken får en sänkt budget. Vi förstår faktiskt inte hur detta kan förenas med de ökande ambitionerna. Eftersom detta är ett underlag för stadens kommande budgetarbete så borde detta ärende innehålla konkreta och realistiska siffror på förväntade kostnadsökningar. Som jämförelse har vi stadsdelsförvaltningar som beräknar löneökning respektive uppräkning av priser på lokaler, varor och köpta tjänster till vardera 2,5 %.

Vi ser växande problem på en rad områden.

Biblioteken har stora svårigheter trots extra satsningar. Personalen är hårt arbetsbelastad och medieutbudet minskar på många håll. Den digitala utvecklingen med alltfler ljudböcker medför också skenande kostnader, som är svåra att överblicka. I den strategiska planen för biblioteken föreslås flera nedläggningar, som vi finner vara stick i stäv med ambitionen att öka tillgängligheten. Dessutom finns på flera bibliotek stora renoverings- och upprustningsbehov.

Kulturskolan har med de senaste årens nedskärningar och avgiftshöjningar nått betydligt färre barn, särskilt från förorten och i familjer där tröskeln till kulturen är högre. Vi anser att det krävs en rejäl satsning på kulturskolan med ökade resurser till såväl drift som investeringar för ytterstaden och uppsökande verksamhet samt sänkta avgifter.

Kulturpolitikens uppgift är bland annat att skapa en infrastruktur som ger kulturens utövare möjlighet att skapa och deras verk att få möta en publik - det innebär att staden måste ha ett system för bidragsgivning som är kostnadssäkert, långsiktigt och förutsägbart. Detta uppfylls tyvärr inte av det nya kulturstödet. I stället för ogenomtänkta experiment bör stödet till det fria kulturlivet förstärkas ordentligt eftersom Stockholm behöver ett fritt och aktivt kulturliv och verksamheterna behöver förutsägbarhet, långsiktighet och en rimlig nivå i förhållande till kostnaderna.

För övrigt anser vi att bonussystemet bör skrotas och medlen överföras till ordinarie bidragsgivning.

En avgörande del av infrastrukturen är tillgången på lokaler. Lokalhyrorna är ett sedan länge omdiskuterat problem, med ökande kostnader varje år, vilket också förvaltningen framhåller.

Detta har ytterligare förstärkts av majoritetens tolkning av den nya hyreslagen som innebär att stadens egna bostadsbolag kommer att ”marknadsanpassa” hyrorna, vilket kommer att drabba såväl samlingslokaler och konstnärsateljéer som det fria kulturlivet. Vänsterpartiet har sedan många år i budgeten föreslagit en omarbetning av hyressystem, så att de lokaler som ägs av staden själv och hyrs ut till kulturverksamhet inte ska åläggas marknadshyror. I stället bör man finna ett system som bygger på att kostnaden för drift och underhåll utarbetas i samråd med kulturnämnden.

Det största problemet med majoritetens kulturpolitik är förutom avsaknaden av rimlig finansiering för ett växande kulturliv den stora bristen på satsningar på kultur i förorten.

Kulturlivet i stora delar av staden har under de senaste åren utarmats väsentligt. I stora områden i ytterstaden finns mycket få kulturinstitutioner. Lokala satsningar på kultur- och föreningsliv har uteblivit p.g.a. nedskurna resurser för stadsdelsnämnderna. Staden måste nu göra rejäla insatser för att motverka den ökande segregationen som inte bara innefattar bostäder, skolor och tillgång till kommunal service utan även tillgång till kultur- och föreningsverksamhet. Satsningarna på de s.k. ”växtplatserna” har hittills givit få konkreta avtryck. Medan centrala projektorganisationer diskuteras, stryper staden lokala initiativ som t.ex. Allhuset i Hässelby.

Förvaltningen anser att ”spetskulturen behöver ges större utrymme” och den s k ”spetsnivån” behöver öka för att Stockholm ska nå en internationell storstadsnivå. Tyvärr ser vi att Stockholm saknar mycket av det som skapar ett kreativt kulturklimat i en storstad, t.ex. billiga och tillgängliga lokaler, tillåtande gatukultur, generösa konstnärsstöd, icke privatiserade offentliga rum, självklara kulturinslag i skola och utbildning och tillgång till många mötesplatser. Det är bredden som ger förutsättningar för en spetsnivå.

3) Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis bifalla förslag till beslut

2 Begära utökad driftsram för e-boksutlåning, fri entréavgift på stadens museer, konstvård (renovering och underhåll) och inköp av konst, sänkta kulturskoleavgifter, biblioteksutvecklingskostnader samt kompensation för högre hyres- och lokalkostnader

3 Begära utökad investeringsram för nytt Stadsbibliotek och övrig biblioteksutveckling samt samlingslokalsutveckling

4 Att därutöver anföra följande

”Stockholm växer mycket snabbt och staden ska växa med kulturen” så lyder en del av inledningen i tjänsteutlåtandet, underlag för budget och inriktning 2014-2016. Vi instämmer i detta. Problemet är att resurserna är långt ifrån tillräckliga och förvaltningen påpekar i budgetunderlaget att utökade resurser är nödvändiga om verksamheterna ska kunna få full kostnadstäckning. Precis som förvaltningen framhåller utvecklas kulturen i samhället i takt med att staden växer. Förvaltningens underlag för budget och inriktning de kommande tre åren är ambitiösa och viljan finns att möta de kommande årens utmaningar och krav på en stad som är upplevelserik och attraktiv, tillgänglig och välkomnande samt utmanande och nyskapande. Vi anser dock att de grundläggande problemen med den borgerliga majoritetens politik där man i grunden ifrågasätter kommunens roll som ansvarig för kulturens infrastruktur, såsom lokaler, scener och ateljéer, gör det svårare att uppnå de uppsatta målen. Uteblivna satsningar på infrastruktur försvårar vardagen för många kulturarbetare, som blir tvungna att söka sig till andra yrken. Det i sig resulterar i ett stort kompetenstapp när investeringar i kunskap och kompetens går till spillo. Andra utmaningar som förvaltningen framhåller är lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader som tar en allt större del av ramanslaget.

Ska t.ex. biblioteksutvecklingen kunna försätta genomföras i Stockholm är en utökad budgetram nödvändig för både investeringar, drift och ökade kapitalkostnader. Detsamma gäller för Kulturskolan, där en del av arbetet med att nå nya grupper och öka antalet deltagare kräver ökade resurser för att sänka deltagaravgifterna och erbjuda mer av prova-på-verksamhet. Dessutom står Kulturskolan inför ökade kostnader avseende nödvändiga verksamhets- och tillgänglighetsanpassningar, upprustning av befintliga slitna lokaler, teknisk utrustning, inköp av instrument m.m.

Det är positivt att e-boksutlåningen ökar, det visar att de digitala biblioteken når människor som annars kanske inte skulle besöka de fysiska folkbiblioteken. E-boken kan spela en viktig roll för att bryta en negativ samhällsutveckling där värre barn och unga läser böcker m.m. Denna positiva utmaning måste mötas med mer resurser.

Samlingslokalerna och hemgårdarna ska utgöra en lokal bas för kreativ verksamhet i närområdet, fungera som infrastruktur för samtal, dialog och utveckling för medborgarna. De är ofta i dåligt skick och sällan anpassade till dagens kreativa och teknikkrävande verksamheter. Nödvändiga investeringar och upprustningar behöver göras för att göra lokalerna mer tillgänglighets- och verksamhetsanpassade.
Dessutom ska hemgårdarna likställas med samlingslokalerna och ingå i det gemensamma bokningssystemet samt erbjuda noll-taxeverksamhet på lika villkor. I budget för Stockholm 2014 kan och bör staden göra mer för att stärka upp möteslokalverksamheten och motverka utanförskap, särskilt i ytterstaden.

Förvaltningen konstaterar att Stockholms stadsbibliotek i Asplundhuset idag saknar flera viktiga funktioner som kännetecknar ett samtida bibliotek, vi instämmer i den argumentationen. Stadsbiblioteket behöver byggas ut, renovering räcker inte. Kulturnämnden bör ta initiativ till att åter pröva frågan om en större ut- eller ombyggnad av Stadsbiblioteket med utgångspunkt i den behovsinventering som gjordes innan den tidigare utlysta arkitekttävlingen. Eller så flyttar man stadsbiblioteket och bygger ett nytt i något annat läge, gärna i ytterstaden och gör om det befintliga till ett lokalbibliotek.

Den offentliga konsten är uppskattad av såväl stockholmare som besökare men för att förvalta den väl krävs resurser för renovering och underhåll. Och som förvaltningen påpekar behöver resurserna justeras när samlingen växer och nya behov tillkommer.

Förvaltningens arbete med att nå ut till fler stockholmare, särskilt unga och i hela staden måste öka. Det gäller tillgängligheten till stadens museer där inträde snarare stänger ute människor än öppnar upp staden för medborgare och besökare. Det betyder också att förvaltningen behöver intensifiera sitt arbete med att stimulera kulturen i ytterstaden bättre.

Staden måste även ta ett ansvar för att bli en fullvärdig och ledande medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen för att stärka förutsättningarna för svensk och internationell filmproduktion i regionen. Ökad regional samverkan är över huvud taget en fråga av stor strategisk vikt, särskilt i ljuset av att Stockholms län är den enda regionen som står utanför Kultursamverkansmodellen.

4) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens underlag till budget

att avslå föreslagen budgetjustering om 85,4 mnkr (netto) avseende Kulturhusets sammangående med Stadsteatern

att därutöver anföra

Stockholm erbjuder såväl boende som besökare ett fantastiskt kulturliv. Genom den verksamhet som helt eller delvis finansieras av kulturnämnden kan människor växa och drömmar förverkligas.

Ändå kunde så mycket mer ha uträttats, men för att uppnå förtrollningen krävs engagemang från stadens politiker. Miljöpartiet visade detta engagemang i höstas när stadens budget diskuterades. Om det gröna budgetförslaget hade antagits så hade kulturen kunnat växa i takt med att stadens invånare blir fler. Vi hade kunnat erbjuda en starkare kulturskola där alla barn och unga som velat också kunnat få vara med, oavsett deras föräldrars ekonomiska situation. Vi hade haft möjlighet att lyssna på de ungas vilja och anpassat kursutbudet och kommit ifrån den mycket olyckliga geografiska snedfördelningen i deltagarantal.

Vi hade vidare erbjudit fri entré på stadens museer och vi hade skapat fler kulturmötesplatser över hela staden. Vi hade tagit de viktiga kliven för att göra Slussen till ett ’urbant centrum’ för dialog och diskussion om Stockholms historia, nutid och framtid. Och våra museer hade haft möjlighet att göra egna stora utställningar.

Nu har vi en annan politisk majoritet och då går ju inte detta goda, och mycket annat vi hade velat, att genomföra. Men även med den nuvarande nivån på budgeten kan en hel del förbättringar göras. För att få kulturen att växa i Stockholm föreslår vi därför att bonussystemet avskaffas och görs om till ett system där kulturen får växa på sina egna – istället för på politikernas – villkor. Vi bör vidare satsa på starkare forskningssamarbeten med universitets och högskolor.

Eftersom den moderatstyrda majoriteten därutöver varken kunnat presentera en adekvat syftesbeskrivning eller en riskanalys gällande överföringen av Kulturhuset till Stockholms stadsteater AB, så bör den överföringen inte göras. Vi bör ha den ordningen i det politiska styret av staden, att vi vet vad vi gör, och varför. Då så inte är fallet, avstyrker vi även den föreslagna budgetjusteringen om 85,4 mnkr.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§6 Remissvar rörande plansamråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 29, 30, 31, 32 och 33, Skansen 25 m.m. (Gallerian-kvarteret) i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2012-13546

Dnr 4.1/1162/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S):

1 Kulturnämnden beslutar att tillstyrka detaljplaneförslaget.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

1 Kulturnämnden beslutar att avstyrka detaljplaneförslaget med hänvisning till att de negativa konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena, stadsbilden, närmiljön och de enskilda byggnaderna blir alltför omfattande.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Detaljplaneförslaget innebär att hela kvarteret byggs på 3 våningar, länkbyggnader binder samman byggnaderna och gårdarna bebyggs delvis. Till- och påbyggnaderna omfattar inte bostäder utan görs för att skapa ytterligare kontorsyta och hotell. Själva Gallerian omgestaltas. Kvarterets höjning, i snitt med 10 meter, påverkar stadsbilden och stadens siluett påtagligt, särskilt i vyer från söder. Påverkan på närmiljön, Riksbanken och Brunkebergstorg, blir mycket stor och de enskilda byggnaderna förvanskas. Sammantaget blir de negativa konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena alltför omfattande varför kulturförvaltningen avstyrker föreliggande detaljplaneförslag. Förvaltningen ser att förändringar kan ske men av betydligt mindre omfattning med t.ex. länkbyggnader och tillbyggnader på gårdarna.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

2) Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S).

Ytterligare framlagda förslag till beslut

1) Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar att kulturförvaltningen ges i uppdrag att medverka till att kvarteret Trollhättan inklusive Brunkebergstorg ges en mer publik och öppen verksamhet i form av kulturutbud, handel, caféer och restauranger samt parkmiljö.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer Tomas Rudins m.fl. (S) förslag mot bifall eller avslag och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.

Reservation

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Braun m.fl. (M) enligt följande:

Brunkebergsåsen är ett av Stockholms viktigaste topografiska element. Under senare år har en i flera avseenden nödvändig utveckling av rekordårens storskaliga byggnader delvis förtagit intrycket av åsen i stadsbilden. Den föreslagna förnyelsen av kvarteret Trollhättan kan innebära flera fördelar. Dels skapas nya, viktiga samband genom kvarteret som kan bidra till ett mer sammankopplat och levande närområde, dels förtydligas platsens topografiska betydelse. Samrådsförslagets volym innebär en generell höjning av kvarteret, men detta har gestaltats på ett varierat vis. Vår bedömning är att förslaget i sitt nuvarande skick är förenligt med riksintresset Stockholms innerstad, men vi anser inte att det innebär att man ska nöja sig så. Om volymerna vidarestuderas så kan det vara möjligt att också skapa mervärden som innebär att riksintresset kan stärkas.

När citykvarteren omvandlas är det viktigt att tilläggen håller hög arkitektonisk kvalitet, att de skapar mervärden och nya årsringar. Den byggnadsdel som skjuter fram längs Malmskillnadsgatan och möter Hamngatan påverkar såväl stadsrummet intill Sergels torg som siktlinjerna från Norrmalmstorg. Volymen är stor och skulle tjänapå en omarbetning, exempelvis till ett mjukare formspråk. En sådan justering skulle innebära att den arkitektoniska konkurrensen med Hötorgsskraporna minskar, men skulle också mer tydligt signalera att kvarteret förnyas och tillföra ett uttryck som idag saknas i citykärnans arkitektur.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi anser att kulturförvaltningens yttrande angående de kulturhistoriska värdena, stadsbilden, närmiljön och de enskilda byggnaderna ska beaktas i den fortsätta planen.

Samtligt vill vi framhålla att det är viktigt att i den fortsatta planeringen utreda möjligheterna att vid en nybyggnation tillskapa även bostäder i detta område. Behovet av nya bostäder i Stockholm är stort och det skulle kunna bli ett bra tillskott i detta område som i hög grad redan domineras av kontor och kommersiella lokaler.

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Vi beklagar att detaljplaneförslaget inte kommer inrymma bostäder men ser positivt på den utveckling förslaget innebär för hela området med aktiv torgmiljö, trevliga gångstråk och en mer livlig och tilltalande miljö. Kvarteret Trollhättan upptar stor yta i city, därför är det viktigt att den föreslagna stadsstrukturen innehåller blandade funktioner med ett utbud av aktiviteter dygnet runt för att på så vis bidra till ett levande city.

Där passar den nya hotellverksamheten väl in och kommer ge mer aktivitet och rörelse över dygnets timmar. Därtill bör det tillskapas ytor med publika verksamheter som kulturutbud, restauranger och caféer som med fördel kan placeras mot och på Brunkebergstorg, gärna i form av paviljonger. Nya spännande parkmiljöer bör också prövas, som t.ex. en vertikal park, gärna på någon av husgavlarna som vetter mot Brunkebergstorg.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut och särskilt uttalande från Maria Braun m.fl. (M).

§7 Remissvar rörande samråd om förslag till detaljplan för Mårtensdal 6 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-02448

Dnr 4.1/1322/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden beslutar att tillstyrka föreslagen detaljplan och i övrigt godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att kontorshus uppförs kring befintlig verksamhet inom kvarteret Mårtensdal. Huset i slutet av Hammarby allé föreslås bli 25-28 våningar högt. Vidare innebär planförslaget att en ny inbyggd transformatorstation byggs och en ny skatehall tillhörande Fryshuset som ersätter nuvarande hall uppförs. Kulturförvaltningen anser att planen kan genomförs utan stor inverkan på kulturhistoriska värden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:

Miljöpartiet ser gärna höga hus i Stockholm på platser där de inte förstör de höga urbana kvaliteterna som karaktäriserar Stockholm. Södra Hammarbyhamnen är en sådan plats. Dock bör höga hus, med den inverkan på stadssiluetten det innebär generellt prioriteras för bostadsbebyggelse i en tid då Stockholms invånarantal växer mycket snabbt.

§8 Arena Stockholm 1912-2012. 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Dnr 1.1/1930/2009

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningarnas gemensamma förslag.

1 Kulturnämnden godkänner redovisningen av ”100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 och byggandet av Stockholms stadion”.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens, idrottsförvaltningens och Stockholm Business Region AB:s gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 september 2012.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2008 att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912. Underlag för beslutet var PM 2007: R VIII (Dnr 328-5236/2007).

Därefter påtog sig idrottsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen och Stockholm Business Region beredningsansvaret för förslag till inriktning av organisation och planering för 100-årsjubileet 2012. I ett tjänsteutlåtande 2008-05-13 (Dnr 412/234/08) lämnade dessa ett förslag till inriktning av jubileet till berörda nämnder och berörd styrelse. Dessa beslutade i enlighet med föreslagen inriktning.

Kommunfullmäktige fattade i samband med fastställande av budget beslut om att avsätta 12 mkr för jubileumsfirandet år 2012. Detta justerade senare till att gälla 12 mkr fördelat på både planering 2011 och genomförande 2012.

I detta tjänsteutlåtande lämnas en redovisning av jubileumsfirandet 2012. En slutrapport som fastställts av styrgruppen för jubileumsfirandet bifogas tjänsteutlåtandet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång 

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§9 Inriktning för de s.k. särskilda medlen för barn och unga

Dnr 6.1/1685/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

Kulturnämnden har för 2013 avsatt 6 miljoner kronor i form av s.k. särskilda medel för barn och unga. Kulturförvaltningen föreslår att detta stöd används till ett antal insatser som tillsammans stärker barns och ungas tillgång till kultur och eget skapande på ett brett och varierat sätt. Stödet föreslås användas till försöksverkverksamhet med El Sistema i Stockholm, till Kulan – mötesplats för skolan och kulturlivet, till en sökbar stödform särskilt inriktad mot att tillsammans med professionella synliggöra barns och ungas egna uttryck, samt till ett investeringsstöd för att långsiktigt stärka den infrastruktur som bär upp barn- och ungdomskulturen vad gäller delaktighet och inflytande, lokaler och kompetensutveckling.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§10 Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård. Inriktningsbeslut

Dnr 1.1/1686/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningarnas gemensamma förslag.

1 Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare enligt föreslagen inriktning i syfte att i ett nytt folkbibliotek i Hässelby gård inrätta lärandecenter och mötesplats.

Handlingar i ärendet

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

I nära samverkan mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen planeras ett lärandecenter och en mötesplats i ett nytt stadsdelsbibliotek i Hässelby gård. Ärendet har föregåtts av ett flerårigt arbete för att finna lämplig lokal för en gemensam verksamhetsidé. Målet är att i samverkan främja delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Det nya biblioteket ska vara öppet och inbjudande för alla och ha en tydlig inriktning på att stödja lärande. Socialtjänsten, Jobbtorget och kulturskolan kommer att förlägga olika verksamheter till lokalerna. Stadsdelsförvaltningen har erhållit 2,9 mkr från kommunstyrelsen för projektets första år. De bägge förvaltningarna ser långsiktigt på detta engagemang.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§11 El Sistema Stockholm

Dnr 3.4/1765/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S).

1 Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till kulturförvaltningens 3-åriga projekt ”El Sistema Stockholm”.

2 Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att fortlöpande redovisa arbetets resultat i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelser under projekttiden.

3 Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att söka samarbetspartners i undervisningen.

4 Kulturnämnden beslutar att därutöver anföra följande.

El Sistema är en undervisningsform som på många sätt skiljer sig från den traditionella musikundervisningen. El Sistema är också i sitt syfte något annorlunda än den traditionella musik- och kulturskolan genom att framförallt ge familjer i socioekonomiskt svaga områden, möjlighet att delta och vara en aktiv del i kulturlivet så att barn och unga får tillgång till nya förebilder och bli bekanta med professionellt kulturliv. I Stockholms stads budget för 2013 anges att införandet av El Sistema ska vara ett komplement till Kulturskolan, en möjlighet att söka nya vägar för att organisatoriskt bedriva musikundervisning. Projektet ligger därför organisatoriskt under förvaltningschefen. I syfte att hitta nya samverkansformer med andra musikutbildningsanordnare bör förvaltningen söka samarbetspartners i undervisningen. Sådana kan vara Lilla Akademien eller Adolf Fredriks musikklasser.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2013. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

1 Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till kulturförvaltningens 3-åriga projekt ”El Sistema Stockholm”.

2 Kulturnämnden beslutar att uppdra åt kulturförvaltningen att fortlöpande redovisa arbetets resultat i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelser under projekttiden 2013-2015.

Sammanfattning

Alla barn och unga som växer upp i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionell kultur och till eget skapande. Den som arbetar med barn i staden har ett ansvar för att nå detta mål. Detta uttrycks genom strategin Kultur i ögonhöjd.

I Stockholms stads budget 2013 fick kulturnämnden i uppdrag att under året på försök införa El Sistema som ett komplement till Kulturskolans verksamhet, för att ge fler barn i socialt utsatta områden möjlighet att växa genom musiken.

El Sistema bygger på visionen om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för social, kulturell och mänsklig utveckling, stärka gemenskapen, barnens och ungdomarnas självkänsla och identitet. El Sistema skall ge familjer i socioekonomiskt svaga områden, möjlighet att delta och vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet så att barn och unga får tillgång till nya förebilder och blir bekanta med ett professionellt kulturliv. Förvaltningen föreslår ett 3-årigt projekt med start i Husby samt i Bredäng/Skärholmen med ca 200-250 skolbarn i åldrarna 6-8 år samt 40-50 förskolebarn.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

3) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att i huvudsak godkänna förslaget till kulturförvaltningens 3-åriga projekt ”El Sistema Stockholm”

att uppdra åt kulturförvaltningen att fortlöpande redovisa arbetets resultat i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelser under projekttiden 2013-2015.

att projektet organisatoriskt läggs inom kulturskolan

att därutöver anförs följande:

Miljöpartiet välkomnar förslaget till projekt och ser med stora förhoppningar fram emot dess genomförande. Vi tror också att andra delar av barn- och ungdomskulturen ska kunna inspireras av dess upplägg och menar att det därför bör organiseras inom kulturskolans verksamhet.

Beslutsgång 

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Vi välkomnar satsningen på El Sistema i Stockholm. Vi beklagar dock att detta är ett tidsbegränsat, fristående projekt som införs i mycket begränsad skala. Inte ens den mest prioriterade stadsdelen inom Söderortsvisionen finns med, vilket vi ser som ett uttryck för bristande helhetssyn. Vi anser att staden bör arbeta för att flera stadsdelar än de två som ingår inledningsvis ska kunna ansluta till projektet senast från och med nästa år. I Göteborg och Malmö har denna undervisningsform visat sig mycket framgångsrik och man ser den som en viktig del av den ordinarie verksamheten inom Kulturskolan.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Tomas Rudin m.fl. (S).

§12 Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdrift

Dnr 1.1/1709/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§13 Svar på skrivelse om att hålla bra skolbibliotek i alla skolor

Dnr 3.4/1081/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) vill i en skrivelse till Kulturnämnden ”uppdra åt kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen att kartlägga tillgången till skolbibliotek i stadens skolor och lägga fram ett förslag om hur lagen ska följas och skyldigheten för alla skolor att hålla bra bibliotek kan bli verklighet.”

Stockholms stads biblioteksplan, antaget av Kommunfullmäktige 2012 anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek; såväl skol- som folkbibliotek och relationen dem emellan. Planen säger, i linje med nuvarande skollag, att ”Alla elever i staden ska ha tillgång till skolbibliotek.” Respektive skola ansvarar för elevers tillgång till skolbibliotek och skolinspektionens är den myndighet som har tillsynsansvar att kontrollera så att kommunen och fristående skolor följer skollagens bestämmelser om skolbibliotek.

Efter samråd med utbildningsförvaltningens anser kulturförvaltningen att biblioteksplanen i kombination med skollagen och skolinspektionens tillsynsansvar tillräckligt tydliggör ansvar och uppföljning kring skolbibliotek.

Vidare sker regelbunden dialog mellan utbildnings- och kulturförvaltningen i syfte att utveckla samarbeten förvaltningarna emellan.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

att uppdra åt kulturförvaltningen att i samarbete med utbildningsförvaltningen kartlägga förekomsten av egna skolbibliotek på stadens grund- och gymnasieskolor

att anföra följande

Vi delar kulturförvaltningens synpunkt att tillgång till biblioteksverksamhet är avgörande för barn och ungas lärande och läsande. Vi anser därför att staden bör ta ansvar för att skollagen efterlevs och att de berörda förvaltningarna gemensamt bör göra en kartläggning av situationen på alla grund- och gymnasieskolor i staden beträffande elevernas tillgång till bibliotek. En sådan kartläggning bör vara relativt enkel att genomföra men resultatet kan ge anledning till åtgärder från staden.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Svar på skrivelse om nedläggning av bibliotek

Dnr 3.4/1082/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin (S) framhåller i en skrivelse att det är ”viktigt att alla nedläggningar av bibliotek i stadsdelar tas upp i kulturnämnden som separata ärenden”.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§15 Svar på skrivelse om att öka antalet teaterbesök i skolan

Dnr 1.1/1083/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2013.

Sammanfattning

I en skrivelse den 2013-02-01 föreslår Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) att kulturförvaltningen arbetar fram riktlinjer för att förstärka kontakterna mellan stadens skolor och stadens teatrar och för att öka antalet skolbesök. Skrivelsen relaterar till ett radioinslag med statistik om skolors teaterbesök.

Inledningsvis bör sägas att det statistiska underlag som användes i radioinslaget, och som skrivelsen relaterar till, avser grundskolans och gymnasieskolans subventionerade besök till utvald fri scenkonst 2005–2011 i Stockholm.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att subventionera ett urval av den fria scenkonstens utbud gentemot förskolan och skolan för att fler barn och unga ska kunna uppleva professionell scenkonst. Skolans besök till subventionerade teaterföreställningar minskade från 46611 besök 2006 till 33260 besök 2012.

Det är kulturförvaltning­ens ambition att alla som växer upp i Stockholm ska ha god och likvärdig tillgång till professionell kultur. Redan i dag finns policy och strukturer till stöd för en fortsatt positiv utveckling. Utifrån denna bakgrund bedömer kulturförvaltningen att förutsättningarna för stadens skolor att möta och ta del av stadens teaterföreställningar och övriga kulturutbud är goda och att ytterligare riktlinjer för närvarande inte behövs.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§16 Information och övriga frågor

Inkomna skrivelser

Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Stadens kulturevenemang måste omfatta hela staden, från Ann Mari Engel (V), dnr 3.1/2143/2013.

2 Geografisk fördelning av stockholmare som besöker stadsmuseet och medeltidsmuseet, skrivelse från Ann Mari Engel (V), dnr 3.1/2144/2013.

Information från förvaltningen

Lotta Gusterman informerar om Kulturkraft.

Roger Ticoalu informerar om Kulturnatten den 20 april 2013.

Roger Ticoalu informerar om Evenemangsavdelningens verksamhetsplan 2013.

Ann-Charlotte Backlund informerar om Stadsmuseets, Medeltidsmuseets & Stockholmsforsknings verksamhetsplan 2013.

Stockholms stadsbibliotek informerar om verksamhetsplan 2013.

Informationen kommer vid nästa sammanträde.

Lennart Ploom informerar om de frimärken som tagits fram med anledning av att Stockholms bygglovritningar blivit en del av världsarvet.

Lennart Ploom informerar om firandet den 20 april 2013 av Stockholms kommunfullmäktige 150 år.