Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar om Uppdragsbekräftelse - Fossiloberoende organisation 2030.

Remisstid 28 mars 2014 Omedelbar justering Dnr 1.1/5281/2013

5 Remissvar om motion (2013:13) om Stockholms stadion som en elitarena för damfotboll.

Remisstid 28 mars 2014 Omedelbar justering Dnr 1.1/214/2014

6 Svar på skrivelse om att rädda Enskedespelet

7 Svar på skrivelse med anledning av anmälan av fördelning av bonus

8 Förslag till revidering av system för bonusfördelning

9 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Osquldas väg, del av Forskningen i stadsdelen Norra Djurgården

10 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Teknikringen, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården

11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Drottning Kristinas väg Norra, del av Norra Djurgården 1:49

12 Information och övriga frågor

- Verksamhetsplan Kulturskolan
- Verksamhetsplan Kulturstrategiska staben
- Verksamhetsplan Evenemangsstaben
- Information om flytt av sammanträde från 11 november till 25 november
Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (203 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden februari 2014 Dnr 1.1/77/2014

§4 Remissvar om Uppdragsbekräftelse ­ Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Dnr 1.1/5281/2013

§5 Remissvar på motion om Stockholms Stadion som en elitarena för damfotboll Dnr. 1.1/214/2014

§6 Svar på skrivelse om att rädda Enskedespelet Dnr 1.1/955/2014

§7 Svar på skrivelse med anledning av anmälan av fördelning av bonus Dnr 6.1/3983/2013

§8 Reviderat system för bonusfördelning till de fria kulturverksamheterna Dnr 6.1/1233/2014

§9 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Osquldas väg, del av Forskningen i stadsdelen Norra Djurgården Dnr 4.1/371/2014

§10 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Teknikringen, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården Dnr 4.1/372/2014

§11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Drottning Kristinas väg Norra, del av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården Dnr 4.1/373/2014

§12 Information och övriga frågor