Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertialrapport 2 2014 Stadsarkivet

6 Förslag till ny delegationsordning för kulturförvaltningen

7 Kulturförvaltningens remissvar på remiss om Program för en sammanhållen stad 2015-2020.

Remisstid 30 september Omedelbar justering Dnr 1.1/2927/2014

8 Stadsarkivets remissvar på remiss om Program för en sammanhållen stad 2015-2020.

Remisstid 30 september Omedelbar justering Dnr 1.6-12992/14

9 Svar på skrivelse angående Liljeholmsbadets kulturhistoriska skydd

10 Remissvar angående Detaljplan - Utbyggnad av Ersta sjukhus, Rabatten 9 m fl, Södermalm

11 Remissvar angående Detaljplan - Nybyggnad av flerbostadshus, Tobaksmonopolet 3

12 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2014

Omedelbar justering Dnr 1.1/3250/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Information och övriga frågor

Sid 2 (2) Box 16113, 103 22 STOCKHOLM Besöksadress: Drottninggatan 30 Telefon vxl 08-508 31 900 www.stockholm.se KULTURNÄMNDEN SID 1 (2) Förhinder bör anmälas till Maria Sadeghzadeh, tfn 08-508 31 967 E-post: kultur@stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Tertialrapport 2 2014 Kulturförvaltningen

§5 Tertialrapport 2 2014 Stadsarkivet

§6 Delegationsordning för kulturförvaltningen

§7 Kulturförvaltningens svar på remiss om Program för en sammanhållen stad 2015-2020

Kulturnämnden beslutar att ärendet ska utgå.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20140923.pdf (198 kb)

§8 Stadsarkivets remissvar om Program för en sammanhållen stad 2015-2020

Kulturnämnden beslutar att ärendet ska utgå.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20140923.pdf (198 kb)

§9 Svar på skrivelse angående Liljeholmsbadets kulturhistoriska skydd

§10 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm

§11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm, rivning och byggnad

§12 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

§13 Information och övriga frågor