Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Tertialrapport 1 2015, Kulturförvaltningen

5 Tertialrapport 1 2015, Stadsarkivet

6 Svar på skrivelse angående att etablera hus för teater och kultur i Högdalen

7 Remissvar om alla barns möjlighet till kultur och idrott - Ändra normen för ekonomiskt bistånd.

8 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens kulturmiljöutskott

Omedelbar justering
Dnr 1.1/1471/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

10 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Konfidentiella ärenden

11 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersénpris 2015

12 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2015

13 Förslag till mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2015

Omedelbar justering
Dnr 6.2/971/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Information och övriga frågor

- Anna Klynning informerar om KUL1415
- Viveca Waak informerar om Kulturrapport 2015. Kulturrapporten finns även på
http://www.stockholm.se/kulturrapport2015

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Tertialrapport 1 2015 Kulturförvaltningen

§5 Tertialrapport 1 2015 Stadsarkivet

§6 Svar på skrivelse om hus för teater och kultur i Högdalen

§7 Svar på remiss om Motion om alla barns möjlighet till kultur och idrott ­ Ändra normen för ekonomiskt bistånd

§8 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens kulturmiljöutskott

§9 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur och utvecklingsstöd

§10 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§11 Förslag till mottagare av Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersénpris år 2015

Dnr. 6.3/1415/2015

Kulturnämndens beslut är konfidentiellt fram till dess att kommunstyrelsen fattat det slutgiltiga beslutet

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20150520.pdf (245 kb)

§12 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2015

§13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2015