Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-04-17

Sammanträde 2018-04-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

Ärenden med personalrepresentation

1 Val av protokolljusterare

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/29/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-02-23 - 2018-04-05
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-04-10 - Publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-04-12 - Publiceras senare
d) Protokoll Stockholms konstråd 2018-03-01
e) Kulturförvaltningens månadsrapport mars
f) Stadsarkivets månadsrapport mars
g) Kulturdirektörens beslut enligt delegation 2018-02-23 - 2018 04-05
h) Stadsarkivariens beslut enligt delegation - Publiceras senare
i) Anmälan av genomförd upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen, dnr 2.6/1378/201
j) Beslutsprotokoll Ateljé- och studiostöd 2018-2020, dnr 6.1/1131/2018
k) Revisionskontorets årsrapport 2018 avseende KuN/Kulturförvaltningen, dnr 1.1/1390/2018
l) Revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/Stadsarkivet
m) Verksamhetsplan Liljevalchs/Stockholm konst 2018
n) Verksamhetsplan Kulturskolan
o) Verksamhetsplan Kulturstrategiska staben
p) Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek
q) Verksamhetsplan Stadsmuseet
r) Verksamhetsplan Evenemangsavdelningen

4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

5 Stadsarkivets underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

6 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Stockholms stads strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Kulturnämndens deltagande i Nordiska huvudstadskonferensen, Oslo 23-25 maj 2018

Konfidentiellt ärende

11 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2018 års pristagare

Konfidentiellt ärende
Omedelbar justering
Dnr 6.3/568/2018

Information

12 Information och övriga frågor

- Uppföljning om Stockholms melodifestival
- Information om årets kulturrapport
- Stadens förtroendevalda revisorer berättar om revisorernas arbete

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§5 Stadsarkivets underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§6 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Stockholms stads strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Kulturnämndens deltagande i Nordiska huvudstadskonferensen, Oslo 23-25 maj 2018

§11 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Cullbergpris. Förslag på 2018 års pristagare

§12 Information och övriga frågor