Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-08-21

Sammanträde 2018-08-21

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan och rättelse av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/32/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-06-02 - 2018-08-10
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-08-14 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-08-15 - publiceras senare
d) Protokoll kulturmiljöutskottet 2018-06-13
e) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Anmälan av trafiknämndens beslut 2018-06-14 § 10: Vårbergstoppen - ny stadsdelspark, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut
g) Anmälan av beslut fattat på delegation: Svar på remiss till kommunstyrelsen angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Fredhällsparken, del av fastigheterna Fredhäll 1:1, 1:4 och 1:8, dnr 4.3/2561/2018
h) Månadsrapport juli 2018 avseende kulturförvaltningen
i) Månadsrapport juli 2018 avseende Stadsarkivet
j) Stadsarkivariens beslut enligt delegation

4 Upphandling av ramavtal för snickeritjänster för Kulturförvaltningen

Dnr 2.6/2165/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Information om hur kulturnämnden genom Stadsarkivet behandlar personuppgifter

Dnr 1.3-8837/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kulturdirektörens deltagande i World Cities Culture Forum Summit 2018 - San Fransisco

7 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2018

8 Val av ledamot till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Upphandling av ramavtal för snickeritjänster för Kulturförvaltningen

§5 Information om hur kulturnämnden genom Stadsarkivet behandlar personuppgifter

§6 Kulturdirektörens deltagande i World Cities Culture Forum Summit i San Francisco 2018

§7 Kulturnämndens besök på bokmässan i Göteborg 2018 Dnr

§8 Val av ledamot till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

§9 Information och övriga frågor