Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-05-28

Sammanträde 2019-05-28

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/29/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-04-12 - 2019-05-17
b) Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2019-05-21
c) Protokoll arkivutskottet 2019-05-23
d) Protokoll Stockholms konstråd 2019-04-11
e) Anmälan av kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö 2019-04-04 - 2019-05-08
h) Protokoll MBL § 14 2019-04-23 Dnr. 1.1/4387/2018

5 Tertialrapport 1 2019 för Stadsarkivet

6 Teckenspråkets juridiska status. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

7 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut nr 2

8 Rapport av budgetuppdrag kring "Repotell" i Stockholm

9 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen

Dnr. 2.6/1247/2019 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillfällig lokalförvaltande organisation på Tensta träff

Dnr. 6.1/1418/2019
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium 2019

Konfidentiellt ärende
Dnr. 6.2/212/2019
Omedelbar justering

12 Mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2019

Konfidentiellt ärende
Dnr. 6.2/221/2019
Omedelbar justering

13 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§7 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut nr 2

§8 Rapport av budgetuppdrag kring "Repotell" i Stockholm

§9 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen

§10 Tillfällig lokalförvaltande organisation på Tensta träff

§11 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium 2019

§12 Mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2019

§13 Information och övriga frågor