Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/31/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-06-07 - 2019-08-16
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-08-20
c) Protokoll arkivutskottet 2019-08-22 - publiceras senare
d) Protokoll Stockholms konstråd 2019-05-23
e) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-06-10
f) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö 2019-06-07 -
2019-08-15
i) Stadsarkivets månadsrapport juli
j) Anmälan av genomförd upphandling av möbelsnickeritjänster, stadsbiblioteket
Dnr 2.6/2165/2018
k) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-08-19

5 Sveriges världsarvsstrategi 2020-2030 samt Världsarvsförordningen (KS 2019/1200). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk (KS 2019/823). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (KS 2019/583) om att inrätta ett romskt demokraticenter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Upphandling av transporttjänster för biblioteksmedia

Dnr. 2.6/1439/2019 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överlåtelse av Bibblix

10 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar, kulturförvaltningen

Dnr. 1.1/1807/2019
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar, Stadsarkivet

Dnr. 1.1-9613/2019
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm (KS 2019/656). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

§5 Sveriges världsarvsstrategi 2020-2030 samt Världsarvsförordningen (KS 2019/1200). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk (KS 2019/823). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion (KS 2019/583) om att inrätta ett romskt demokraticenter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Upphandling av transporttjänster för biblioteksmedia

§9 Överlåtelse av Bibblix

§10 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar, kulturförvaltningen

§11 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar, Stadsarkivet

§12 Kulturnämndens och kulturförvaltningens deltagande i World Cities Culture Forum Summit i Lissabon 23-25 oktober 2019

§13 Information och övriga frågor