Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hörsalen plan 2, Stockholms stadsmuseum

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/34/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 20191011 – 20191108
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-11-12
c) Protokoll arkivutskottet 2019-11-14 – publiceras senare
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
f) Stadsarkivets månadsrapport oktober
g) Kulturförvaltningens beslut på delegation avseende kulturmiljö
h) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-10-14
i) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-11-11
j) Protokoll Stockholms konstråd 2019-10-24
k) Kulturförvaltningens nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t
o m 2018-12-31

6 Motion (KS 2019/738) om att Skönhetsrådet ges beslutsrätt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (KS 2019/764) om att satsa på ett litteraturhus. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Val av nya ledamöter till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

9 Sammanträdestider för kulturnämnden 2020

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp (KS 2019/799). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Revidering med fokus på evenemang (KS 2019/1408). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion (KS 2019/738) om att Skönhetsrådet ges beslutsrätt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion (KS 2019/764) om att satsa på ett litteraturhus. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Val av nya ledamöter till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

§9 Sammanträdestider för kulturnämnden 2020

§10 Information och övriga frågor