Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-03-10

Sammanträde 2020-03-10

Datum
Klockan
15:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/27/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-02-08 -
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-03-03 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-03-04 – publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-03-02 – publiceras
senare
e) Anmälan av delegationsbeslut fattade vid
kulturförvaltningen
f) Kulturförvaltningens månadsrapport februari
g) Stadsarkivets månadsrapport februari
h) Anmälan av ordförandebeslut i brådskande ärende –
Ansökan om utvecklingsbidrag hos Kulturrådet 2020/2021
för Kulturskolan, dnr 3.1/837/2020
i) Svar på kontorsremiss av Handlingsplan för biologisk
mångfald, dnr 1.1/4668/2019
j) Verksamhetsplan för Kulturskolan
k) Verksamhetsplan för kulturstrategiska staben
l) Verksamhetsplan för Stockholms stadsbibliotek


Kallelse
Sida 2 (2)

4 Förslag till fördelning av medfinansiering för stöd från Boverket 2020

5 Effekter och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige samt förslag om nytt kursavgiftsystem

6 Kulturnämndens deltagande i Nordiska kulturnämndsmötet i Helsingfors 11-12 juni 2020

7 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

8 Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi) med frågor kring biblioteken

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Förslag till fördelning av medfinansiering för stöd

§6 Kulturnämndens deltagande i Nordiska

§7 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§9 Information och övriga frågor