Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-03-10

Sammanträde 2020-03-10

Datum
Klockan
15:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/27/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-02-08 -
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-03-03 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-03-04 – publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-03-02 – publiceras
senare
e) Anmälan av delegationsbeslut fattade vid
kulturförvaltningen
f) Kulturförvaltningens månadsrapport februari
g) Stadsarkivets månadsrapport februari
h) Anmälan av ordförandebeslut i brådskande ärende –
Ansökan om utvecklingsbidrag hos Kulturrådet 2020/2021
för Kulturskolan, dnr 3.1/837/2020
i) Svar på kontorsremiss av Handlingsplan för biologisk
mångfald, dnr 1.1/4668/2019
j) Verksamhetsplan för Kulturskolan
k) Verksamhetsplan för kulturstrategiska staben
l) Verksamhetsplan för Stockholms stadsbibliotek


Kallelse
Sida 2 (2)

4 Förslag till fördelning av medfinansiering för stöd från Boverket 2020

5 Effekter och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige samt förslag om nytt kursavgiftsystem

6 Kulturnämndens deltagande i Nordiska kulturnämndsmötet i Helsingfors 11-12 juni 2020

7 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

8 Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi) med frågor kring biblioteken

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Förslag till fördelning av medfinansiering för stöd från Boverket 2020

§5 Effekter och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige samt förslag om nytt kursavgiftssystem

§6 Kulturnämndens deltagande i Nordiska kulturnämndsmötet i Helsingförs 22-12 juni

§7 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§8 Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi) med frågor om biblioteken

§9 Information och övriga frågor