Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturförvaltningen, Askebykroken 13

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-04-10 – 2020-05-15
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-05-19 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-05-20 - publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-05-18 - publiceras
senare
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen 2020-04-09 – 2020-05-15
f) Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande - PM - ändring
efter granskning järnvägsplan för utbyggd depå i HögdalenKallelse/föredragningslista
Sida 2 (3)Error! Use the Home t ab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

4 Tertialrapport 1 2020 Kulturförvaltningen

5 Tertialrapport 1 2020 Stadsarkivet

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2019 avseende Kulturnämnden Kulturförvaltningen

7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2019 avseende Kulturnämnden Stadsarkivet

8 Motion av V om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Skrivelse om att Stockholm ska vara en garant för det fria kulturlivet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek i Tenstacentrum. Inriktningsbeslut

Dnr: 1.1/1435/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Fullskaligt bibliotek på Kungsholmen. Svar på skrivelse frånTorun Boucher (V), Emilia Bjuggren (S) och Sofia Lundin (Fi)

12 Internationella biblioteket. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Emilia Bjuggren (S) och Sofia Lundin (Fi)

Konfidentiella ärenden

13 Anmälan av mottagare av Stockholms stadsfolkbildningsstipendier 2020

Dnr: 6.2/761/2020

Omedelbar justering

14 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendier

Dnr: 6.2/757/2020

Omedelbar justering

15 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium för unga

16 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tertialrapport 1 2020 Kulturförvaltningen

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2019 avseende Kulturnämnden Kulturförvaltningen

§7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2019 avseende Kulturnämnden Stadsarkivet

§8 Motion av V om extern granskning för att utreda effekterna av krav på generella effektiviseringar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Skrivelse om att Stockholm ska vara en garant för det fria kulturlivet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek i Tensta centrum. Inriktningsbeslut

§11 Fullskaligt bibliotek på Kungsholmen. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Emilia Bjuggren (S) och Sofia Lundin (Fi)

§12 Internationella biblioteket. Svar på skrivelse från Torun Boucher (V), Emilia Bjuggren (S) och Sofia Lundin (Fi)

§13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2020

§14 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendier

§15 Mottagare av Stockholms stads kulturstipendium för unga 2020

§16 Information och övriga frågor