Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stadshuset, Bråvalla

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/30/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-05-15 – 2020-06-04
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-06-09 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-06-10 – publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-06-08 – publiceras
senare
e) Protokoll Stockholms konstråd 2020-04-23
f) Anmälan av Stadsarkivariens beslut om vidaredelegation –
publiceras senare
g) Kulturförvaltningens månadsrapport maj 2020 – publiceras
senare
h) Stadsarkivets månadsrapport maj 2020 – publiceras senare
i) Beslut om fördelning av temporärt stöd till det fria
kulturlivet för intäktsbortfall i samband med coronaviruset
covid-19 2020-05-25

4 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att projekt som främjar svensk kultur ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd (KS 2020/397). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd (KS 2020/394). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (SD) om att utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt språkmuseum (KS 2020/395). Svar på remiss från Kommunstyrelsen

7 Skrivelse om samverkan för att förhindra vräkningar av kulturaktörer (KS 2020/631). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Justerat verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2020. Beslut om andra delutbetalning efter granskning

9 Upphandling av ramavtal för säkerhetsteknik: lås-, larm- och passagesystem, brand- och utrymningslarm samt CCTV-system

Dnr: 2.6/1653/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att projekt som främjar svensk kultur ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd (KS 2020/397). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd (KS 2020/394). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (SD) om att utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt språkmuseum (KS 2020/395). Svar på remiss från Kommunstyrelsen

§7 Skrivelse om samverkan för att förhindra vräkningar av kulturaktörer (KS 2020/631). Svar på remiss från Kommunstyrelsen

§8 Justerat verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2020. Beslut om andra delutbetalning efter granskning

§9 Upphandling av ramavtal för säkerhetsteknik: lås-, larm- och passagesystem, brand- och utrymningslarm samt CCTV-system

§10 Information och övriga frågor