Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv och Skype

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/29/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-04-16 - 2021-05-14
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-05-18
c) Protokoll arkivutskottet 2021-05-19
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-05-17
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-04-22
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Verksamhetsplan 2021 för Kulturskolan
i) Verksamhetsplan 2021 för Museer och konst
j) Verksamhetsplan 2021 för evenemangsavdelningen
k) Verksamhetsplan 2021 för Stockholms stadsbibliotek
l) Verksamhetsplan 2021 för Liljevalchs konsthall
m) Verksamhetsplan 2021 för Kulturstrategiska staben (publiceras senare)

5 Tertialrapport 1 2021 för Stadsarkivet

6 Skrivelse från Karin Wanngård m.fl. (S) om rädda stadens samlingslokaler (KS 2021/354). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Stockholms stads kulturstipendier och kulturstipendium för unga. Förslag på 2021 års mottagare

Dnr: 6.2/378/2021

Konfidentiellt ärende - utsändes
Omedelbar justering

10 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2021

Dnr: 6.2/1308/2021

Konfidentiellt ärende - utsändes
Omedelbar justering

11 Uppsägning av hyresavtal för avflyttning, Fältöversten 7, Valhallavägen 148

12 Etableringsstöd till Stiftelsen Dansens Hus för ny scen

13 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Stockholms konstråd

14 Ateljéerna i stadens bestånd. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

15 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Skrivelse från Karin Wanngård m.fl. (S) om rädda stadens samlingslokaler (KS 2021/354). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Stockholms stads kulturstipendier och kulturstipendium för unga. Förslag på 2021 års mottagare

§10 Stockholms stads kulturstipendier och kulturstipendium för unga. Förslag på 2021 års mottagare

§13 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Stockholms konstråd

§14 Ateljéerna i stadens bestånd. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§15 Information och övriga frågor