Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
15:30
Plats

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/30/2021
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-05-14 - 2021-06-04
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-06-08 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2021-06-10 - publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-06-07- publiceras senare
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation - inga beslut att anmäla
g) Kulturförvaltningens månadsrapport maj - publiceras senare
h) Stadsarkivets månadsrapport maj
i) Satsa på kultur och konst i fin parkmiljö i Mälarhöjden med förslag om skulptur av Herta Hillfon. Svar på skrivelse från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, dnr 1.1/1391/2021

4 Vissa statliga insatser på musikområdet (Ds 2021:11). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion från Peter Wallmark (SD) om säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion från Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) om Tensta Träff (KS 2021/401). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 avseende kulturförvaltningen

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 avseende Stadsarkivet

10 Utredning av förutsättningar för en modell för äldres möte med kultur

13 Upphandling av RFID-baserad självbetjäningsutrustning med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek.

14 Information och övriga frågor

Jonas Naddebo Kajsa Rydergård Ordförande Nämndsekreterare Föredragningslista Sida 2 (2) Föredragningslista Kulturförvaltningen Föredragningslista Sida 1 (2) 2021-06-15 Kulturförvaltningen Administrativa staben Askebykroken 13 Box 8100 163 08 SPÅNGA Växel 08-508 319 00 start.stockholm

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Vissa statliga insatser på musikområdet (Ds 2021:11). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Motion från Peter Wallmark (SD) om säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion från Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) om att skapa ett kultur- och föreningscentrum i Tensta (KS 2021/401) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 avseende kulturförvaltningen

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 avseende Stadsarkivet

§13 Upphandling av RFID-baserad självbetjäningsutrustning med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek

§14 Information och övriga frågor