Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-05-14

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare per mejl)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport över kyrkogårdsnämndens verksamhet 2017 (utsänds)

9 Komplettering av delegationsordning (utsänds)

10 Fossilbränslefri organisation 2030, svar på remiss (utsänds)

11 Förslag till detaljplan för kv Kyrkbyn, Bromma (Dnr 2017-05152), svar på remiss (utsänds)

12 Program för Spångadalen i stadsdelen Bromsten (Dp 2016-02436), svar på remiss (utsänds)

13 Ny bebyggelse intill Sandsborgskyrkogården. Detaljplan Enskede S-Dp 2013-16992 (utsänds)

14 Förvaltningschefens information:

* Invigning av minnesplats Skogskyrkogården * Anmälan till Nordisk världsarvskonferens i Danmark 10-13 september * Anmälan till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers konferens i Gävle 3-5 september. * Nationaldagsfirande Rinkeby torg.