Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-04-24

Sammanträde 2001-04-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
24 april 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Barnfamiljer på hotell. Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) (S)

6 Ökad konkurrens i byggandet i Stockholm. Skrivelse från Christopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (S)

7 Kvartalsrapport 1/2001 (A)

8 Omisolering och pelarreparationer av Essinge lokalbro. Anskaffningsbeslut (RI) Hemligt

9 Byggnadsminnesförklaring av Ford Motor Companys anläggning på fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Frihamnen. Remiss (RI)

10 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen (RI)

11 Revidering av översiktsplan för Lidingö Stad. Remiss (RI)

12 Kvartalsrapport 1/2001 för tillgänglighetsprojektet (RI)

14 Samarbetsavtal avseende miljöinfocenter i Hammarby Sjöstad (RI)

15 Stadens engagemang i Hagaparken (RI)

16 Upplåtelse med tomträtt av viss mark inom Mälarvarvs-området på Långholmen (RI)

17 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16 på Södermalm (RI)

18 Trapphus vid Tantogatan. Skrivelse från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp) (RI)

19 Lekplats i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

20 Upprustning av gatu- och parkmiljön vid Katarina Bangata/Ringvägen. Genomförandebeslut (RI)

22 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2001 (RI)

23 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm, S-Dp 1997-00803-54, m m. (RI)

24 Principöverenskommelse med AB Familjebostäder om ombyggnad av kv Trossen på Kungsholmen samt upprustning av intilliggande underjordiskt torg. Genomförandebeslut (RI)

25 Utvecklingsprojekt inom snöröjningen. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RY)

26 Entreprenad avseende omisolering av Skärholmsvägen – Smistavägen.Genomförandebeslut (RY) Hemligt

27 Förbättring av bytesförhållandena mellan pendeltåg och tunnelbana i Farsta Strand. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RY)

29 Investeringar i lekparker, parklekar och andra offentliga rum. Fråga från Börje Vestlund (s) (RY)

30 Ombyggnad av väg E 18, DPnr 1999-08897-54. Remiss (RY)

31 Avtal m m för genomförande av etapp 1 av utbyggnaden av Liljeholmstorget (RY)

32 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. (RY)

33 Markanvisning för 105 bostäder utmed Hagsätravägen i Hagsätra (RY)

34 Markanvisning för bostäder vid Storsjövägen i Årsta genom anbud (RY) Hemligt

35 Programförslag för 35 bostäder vid kv Granaten m m i Solberga (RY)

36 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Godsvagnen 6 i Södra Hammarbyhamnen (SV) Hemligt

37 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Gräddö 4 i Larsboda (SV) Hemligt

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

39 Nybyggnad av gruppbostad i fastigheten Prästgården 1 i Bromma. Genomförandebeslut (F)

40 Nybyggnad av gruppbostad i fastigheten Broder Pehr 1 i Hägersten. Slutredovisning (F)

41 Förändrat hyressystem för SISAB:s grundskolor. Remiss (F)

42 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa)

44 Revisionsrapport angående parkeringsövervakningen (Pa)

45 Ny uppställningsplats för flyttade fordon. Inriktningsbeslut (Pa)

46 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2/2001 (Pa)

47 Inrättande av mobilitetskontor. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (St)

48 Tillbyggnad och renovering av barnstuga på fastigheten Stolpkvarnen 1 i Rinkeby (F)

49 Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion 2000:69 av Eva Oivio m fl (s) (S) Bordlagt 3 april nr 5

50 De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion 2001:2 av Ann Mari Engel (v) (S) Bordlagt 3 april nr 6

51 Nya reklambärare i Stockholm (RI) Bordlagt 3 april nr 9

52 Ny detaljplan för del av kv Stuten m m på Norrmalm, försäljning av fastigheten Stuten 17 m m samt genomförandebeslut avseende Nya K/R gången (RI)

53 Försäljning av fastigheten Gripen 12 på Norrmalm (RI)

54 Tillfällig gångbro vid Norrtull mellan Norrmalm och Hagaparken. Genomförandebeslut (RI) Bordlagt 3 april nr 24

55 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Hjulsta och Tensta (RY) Bordlagt 3 april nr 31

56 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY) Bordlagt 3 april nr 32

57 Försäljning av fastigheten Vätan 22 på Norrmalm (F)

58 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46 (RI) Bordlagt sedan 13 mars nr 10

59 Slussens framtid. Program för 2000-talet (RI) Bordlagt sedan 13 mars nr 11

60 Motion av Cecilia Obermüller (mp) om byggande av spårväg till västra Kungsholmen, 2000:72 (RI) Bordlagt sedan 13 mars nr 21

61 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram (RY+F) Bordlagt sedan 13 mars nr 24

62 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga (RY) Bordlagt sedan13 mars nr 25

63 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning

(SV) Bordlagt sedan13 mars nr 32

64 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen (F) Bordlagt sedan13 mars nr 34

65 Grimsta naturreservat (RY) Bordlagt sedan 20 februari nr 25

66 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY) Bordlagt sedan 6 februari nr 17

67 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta) Bordlagt sedan 23 januari nr 45

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Lennart Jansson (m)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Kerstin Broberg, §§ 1-33 och 35-67, Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian
Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 8 maj 2001 i Stadshuset.


§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

Medborgarhuset av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om industrispåren inom Ulvsunda industriområde

-------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten

Ann-Marie Strömberg (v) om industrispåren inom Ulvsunda industriområde och

utlovade kompletterande information i ärendet vid ett kommande nämnd-sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om revidering och komplettering av programmet för handikappanpassning i utemiljön

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Sten Nordin (m) besvarade fråga av ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) om tidpunkt för nämndbehandling av frågan om revidering och komplettering av programmet för handikappanpassning i utemiljön.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 12 december 2000, § 67, om Akallavägen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) om överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 12 december 2000, § 67, rörande redovisning av utredningsuppdrag för Akallavägen och förslag till framkomlighetshöjande åtgärder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 17 april 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

24 april 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattadeinom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vidare uppdrog gatu- och fastighetsnämnden, på förslag av vice ordföranden Börje Vestlund (s), åt gatu- och fastighetskontoret att informera om innehållet i delegationsbeslut rörande utredning om trafikfrågor i Akalla Centrum vid ett kommande nämndsammanträde.

§5 Barnfamiljer på hotell. Skrivelse frånViviann Gunnarsson (mp) ochChristopher Ödmann (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som

svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som

svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) och ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga B2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga B3.

§6 Ökad konkurrens i byggandet i Stockholm.Skrivelse från Christopher Ödmann (mp) ochViviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med gatu- och fastighetskontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med gatu- och fastighetskontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§7 Kvartalsrapport 1/2001

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1/2001 och överlämnar

denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering för följande:

a) ökade kostnader i samband med förvaltning av Fastighets AB Bangårdsposten

med 19 mkr

b) ökade kostnader på 23,3 mkr och ökade intäkter med 41,7 mkr för effekter av

övertagande av hamnmark från Stockholm Hamn AB

c) att budgeten för fastighetsförvaltning (förv nr 182) justeras för minskade

hyresintäkter om 9,6 mkr för barnstugor.

3 Nämnden godkänner fördyring i genomförandeprojektet ”Spånga Kyrkväg, bro

över SJ. Reparation och förstärkning till full bärighet” med 4,5 mkr till en

sammanlagd utgift om 16,5 mkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

Nämnden förutsätter att ekonomin är i balans vid årets slut och att kontoret återkommer med förslag till åtgärder vid kommande rapporter om sådana krävs.

Då det verkar råda osäkerhet kring budgetjusteringen av hyresnivåerna för barnstugorna får frågan lösas i samband med behandlingen av kvartalsrapporten i kommunstyrelsen.

Nämnden vill understryka vikten av arbetet med omstruktureringen – inte minst med tanke på den ökade övertaligheten som aviseras med anledning av bl a bildmedia.

Vidare konstaterar nämnden att inga ekonomiska hinder föreligger för investeringsplanen, inklusive cykelbanorna på Sveavägen och S:t Eriksgatan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Omisolering och pelarreparationer avEssinge lokalbro. Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Byggnadsminnesförklaring av Ford MotorCompanys anläggning på fastighetenLadugårdsgärdet 1:48 i Frihamnen. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunstyrelsen som yttrande till länsstyrelsen överlämnar kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunstyrelsen som yttrande till länsstyrelsen överlämnar kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseendedel av Värtahamnen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2 för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Revidering av översiktsplan för Lidingö Stad.Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Kvartalsrapport 1/2001 för tillgänglighetsprojektet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1 av arbetet inom

tillgänglighetsprojektet under 2001.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1 av arbetet inom

tillgänglighetsprojektet under 2001.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt vidare uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att snarast besvara skrivelse av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om tillgängligheten till offentliga platser m m.

§14 Samarbetsavtal avseende miljöinformationscenteri Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogat samarbetsavtal

med Birka Energi och Stockholm Vatten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.


§15 Stadens engagemang i Hagaparken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger gatu- och fastighetskontorets redovisning med godkännande till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Upplåtelse med tomträtt av viss mark inomMälarvarvsområdet på Långholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om tomträtts- upplåtelse till Mälarvarvet Uthyrnings AB.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16på Södermalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Econtive Förvaltnings AB

angående försäljning av fastigheten Krukomakaren 16.

2 Nämnden underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande senast

den 1 oktober 2001.

3 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra avtalet under

förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Trapphus vid Tantogatan. Skrivelse frånSvante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Lekplats i Kungsträdgården.Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Upprustning av gatu- och parkmiljön vidKatarina Bangata/Ringvägen.Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genom-

föra upprustningen av gatu- och parkmiljön för resterande Katarina Bangata och

del av Ringvägen i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genom-

föra upprustningen av gatu- och parkmiljön för resterande Katarina Bangata och

del av Ringvägen i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2001

Dnr

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 20 februari 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§23 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm,S-Dp 1997-00803-54, m m.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner villkorat avtal med Bonnierhuset AB om parkeringsköp

och bidrag till Torsgatans upprustning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Principöverenskommelse med AB Familjebostäderom ombyggnad av kv Trossen på Kungsholmen samtupprustning av intilliggande underjordiskt torg.Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagd princip-

överenskommelse med AB Familjebostäder om kv Trossen.

2 Nämnden godkänner förslag till investeringskalkyl för projektet Trossen,

etapp 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vidare uppdrog gatu- och fastighetsnämnden åt gatu- och fastighetskontoret att besvara fråga av tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) om färgsättningen av torgets väggar vid ett kommande nämndsammanträde.

§25 Utvecklingsprojekt inom snöröjningen.Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vidare uppdrog gatu- och fastighetsnämnden, på förslag av ledamoten Kurt Hultgren (sp), åt gatu- och fastighetskontoret att göra en föredragning av utvecklingsprojektet vid ett kommande nämndsammanträde.

§26 Entreprenad avseende omisolering av Skärholmsvägen –Smistavägen. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§27 Förbättring av bytesförhållandena mellanpendeltåg och tunnelbana i Farsta Strand.Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

2. Nämnden delger SL skrivelsen jämte kontorets utlåtande som underlag för planering vid utveckling/förnyelse av bytespunkter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§29 Investeringar i lekparker, parklekar och andraoffentliga rum. Fråga från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§30 Ombyggnad av väg E 18, sträckanHjulsta-Kista, Dp 1999-08897-54.Remiss av program för detaljplan.Återremiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets tidigare återremitterade redovisning med i detta utlåtande gjorda tillägg som svar på skrivelser till nämnden om bullerutbredning över friområdet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets tidigare återremitterade redovisning med i detta utlåtande gjorda tillägg som svar på skrivelser till nämnden om bullerutbredning över friområdet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga I3

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga I4.

§31 Avtal m m för genomförande av etapp 1 på Liljeholmstorget

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtal för genomförande av etapp 1 i utbyggnaden av Liljeholmstorget och ger kontoret i uppdrag att underteckna desamma.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtal för

genomförande av etapp 1 i utbyggnaden av Liljeholmstorget och ger kontoret i

uppdrag att underteckna desamma.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande redo- visade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga K1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets första och andra att-sats.

2 bordlägga kontorets tredje att-sats.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§33 Markanvisning för 105 bostäder utmed Hagsätravägen i Hagsätra

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu-och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markan- visningsavtal med Riksbyggen och Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostadsbebyggelse utmed Hagsätravägen vid Hagsätra IP.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära planläggning hos stadsbyggnads-

kontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för bostäder vid Storsjövägen i Årsta genom anbud

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisnings- avtal för del av Storsjövägen i Årsta.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att träffa markan­vis­­­nings­avtal med övriga byggherrar som erhållit markanvisning i Årsta med vägledning av prisnivån i avtalsuppgörelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisnings avtal för del av Storsjövägen i Årsta.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att träffa markan­vis­­­nings­avtal med övriga byggherrar som erhållit markanvisning i Årsta med vägledning av prisnivån i avtalsuppgörelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Biträdande regionchefen Kerstin Boberg vid gatu- och fastighetskontoret deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§35 Programförslag för 35 bostäder vid kv Granaten m m i Solberga

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar gatu- och fastighets- kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar gatu- och fastighets- kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Godsvagnen 6 i Södra Hammarbyhamnen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

§37 Anmälan av Stockholms Tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Gräddö 4 i Larsboda

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

§38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Prästgården 1 i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att

genomföra nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Prästgården 1 inom beräknad kostnadsram 10,3 mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Nybyggnad av gruppbostad på fastigheten Broder Pehr 1 i Hägersten. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga N.

§41 Förändrat hyressystem för SISAB:s grundskolor. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§42 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Ärende som utgått.

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.


§44 Revisionsrapport angående parkeringsövervakningen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till

nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) som yttrande över revisionsrapport avseende parkeringsövervakningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till

nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) som yttrande över revisionsrapport avseende parkeringsövervakningen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§45 Ny uppställningsplats för flyttade fordon. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny uppställningsplats

i Lunda industriområde i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 22 februari 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§47 Inrättande av mobilitetskontor. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att anordna

ett seminarium för beslutsfattare kring mobility management.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Tillbyggnad och renovering av barnstuga på fastigheten Stolpkvarnen 1 i Rinkeby. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en kostnadsökning med 3 mkr för

tillbyggnad och renovering av fastigheten Stolpkvarnen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m fl (s), 2000:69

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Q1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

Utredningar om påbyggnader är gjorda i många olika omgångar. Ett av de förslag som skulle vara en bra lösning för många av påbyggnadsmöjligheterna är s k tredimensionell fastighetsbildning. Detta är något Sverige inte har. Dessvärre händer inget från regeringens sida, utan man har istället tillsatt ytterligare en utredning.

Eftersom ekonomin ofta anges som skäl vid tveksamhet till att bygga på en

våning som innebär att hiss måste installeras, bör det påpekas att bygg- kostnaderna (planering, projektering, material, löner, uppföljning m m) är höga och att de till största delen består av skatt.

Det är även angeläget att stadsmiljövärdena värnas vid påbyggnader.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarine Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt kontorets

förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion av Ann Mari Engel (v), 2001:2

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§51 Nya reklambärare i Stockholm

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från kontoret av den 9 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogad principöverenskommelse med Telia.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en förnyelse av reklambärarna

på offentlig plats genom att låta byta ut en del av de befintliga trekantspelarna mot ”Affischplats Stockholm” kombinerad med kommersiell reklamplats, IT- kiosk samt ”Stadsklockan”, i enlighet med vad som föreslås i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) samt Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 uppdra åt kontoret att genomföra en förnyelse av reklambärarna på offentlig plats genom att låta byta ut en del av de befintliga trekantspelarna mot ”affischplats Stockholm” kombinerad med kommersiell reklamplats, IT-kiosk samt ”stadsklockan”, i enlighet med vad som föreslås i utlåtandet,

2 uppdra åt kontoret att ta fram ett anbudsunderlag för upphandling av telefonkiosker samt

3 därutöver anföra följande:

Nämnden ser en rad fördelar i att upphandla telefonkioskerna. Upphandlingen kan antingen ske genom att såväl reklamplats och telefonin upphandlas i en del eller att dessa två delar upphandlas var för sig. Skulle upphandling av någon av

denna verksamhet inte vara förenlig med lagstiftningen ska verksamheten prövas

under konkurrens på annat sätt.

Vid upphandlingen ska en utökad nyttighet i form av exempelvis fler funktioner alternativ lägre och enklare betalningssystem vägas in.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt kontorets

förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande

ersättaren Catarina Agrell (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§52 Ny detaljplan för del av kv Stuten m m på Norrmalm, försäljning av fastigheten Stuten 17 m m samt genomförandebeslut avseende Nya K/R gången

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till detaljplan för del av

kv Stuten m m på Norrmalm, S-Dp 2000-02618-54.

2 Nämnden godkänner avtal med Drott Stuten AB angående försäljning av

fastigheten Stuten 17 m m samt hemställer hos kommunfullmäktige att

fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-12-31.

3 Nämnden godkänner överenskommelse med Drott Centrumfastigheter AB angående ombyggnad m m inom fastigheten Hammaren 15.

4 Nämnden fattar genomförandebeslut för Nya K/R gången.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till detaljplan för del av

kv Stuten m m på Norrmalm, S-Dp 2000-02618-54.

2 Nämnden godkänner avtal med Drott Stuten AB angående försäljning av

fastigheten Stuten 17 m m samt hemställer hos kommunfullmäktige att

fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-12-31.

4 Nämnden godkänner överenskommelse med Drott Centrumfastigheter AB angående ombyggnad m m inom fastigheten Hammaren 15.

5 Nämnden fattar genomförandebeslut för Nya K/R gången.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Carl Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§53 Försäljning av fastigheten Gripen 12 på Norrmalm

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från kontoret av den 29 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu och fastighetsnämnden godkänner avtal med Ramsbury AB angående

försäljning av fastigheten Gripen 12.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-09-17.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu och fastighetsnämnden godkänner avtal med Ramsbury AB angående

försäljning av fastigheten Gripen 12.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner avtalet senast 2001-09-17.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§54 Tillfällig gångbro vid Norrtull mellan Norrmalm och Hagaparken. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Norrmalms lokala pensionärsråd den 23 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om anläggandet

av en tillfällig gångbro vid Norrtull.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om anläggandet

av en tillfällig gångbro vid Norrtull.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga V4.

§55 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Hjulsta och Tensta

Bordlagt 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 13 mars 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-

utlåtandet föreslogs för gatu- och fastighetsnämndens vidkommande enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.
2 Nämnden uppdrar för sin del åt gatu- och fastighetskontoret att fortsätta arbetet
för att genomföra förslagen i katalogen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen och

överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden för kännedom.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Försäljning av fastigheten Vätan 22 på Norrmalm

Dnr

Bordlagt 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av fastigheten

Vätan 22 för en köpeskilling om 56.000.000 kronor.

2 Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av försäljningen

till ovan nämnda belopp.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, genomföra försäljningen till Rivstart 2144 KB (under namnändring

till Fastighets KB Vätan 22) enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt, alternativt till Bostadsrättsföreningen Vätan 22, om denna utnyttjar sin rätt till förköp.

4 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av fastigheten

Vätan 22 för en köpeskilling om 56.000.000 kronor.

2 Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av försäljningen

till ovan nämnda belopp.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, genomföra försäljningen till Rivstart 2144 KB (under namnändring

till Fastighets KB Vätan 22) enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt, alternativt till Bostadsrättsföreningen Vätan 22, om denna utnyttjar sin rätt till förköp.

4 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§58 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ”Avgifter för

upplåtelse av offentlig plats i Stockholm” kompletteras med en nolltaxa för

mindre konstutställningar utan inslag av försäljning och reklam.

2 Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Slussens framtid. Program för 2000-talet

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en formgiv-

ningstävling för Slussenområdet grundad på de utgångspunkter som föreslås

i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Byggande av spårväg till västra Kungsholmen. Motion av Cecilia Obermüller m fl (mp), 2000:72

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 22 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet

förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret av den 17 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs vad avser gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar för sin del kontorets

utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar för sin del kontorets

utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§61 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra i utlåtandet

angivna åtgärder.

2 Nämnden anvisar marken öster om fastigheten Långskeppet 1 för tiden t o m

2003-12-31 till Sundsvalls Byggnads AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner översynen av ”Trafik- och gatumiljö-

plan för Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga” efter

det att föreslagna revideringar inarbetats i planförslaget.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till genomförandeprogram för åtgärder inom planområdet.

3 Nämnden översänder, för kännedom, beslutet och kontorets utlåtande till stadsbygnadsnämnden och Älvsjö och Hägerstens stadsdelsnämnder.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att, för kännedom, översända den godkända

reviderade planen till stadsbyggnadskontoret, Älvsjö och Hägerstens stadsdelsförvaltningar jämte vägverket.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner översynen av ”Trafik- och gatumiljö-

plan för Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga” efter

det att föreslagna revideringar inarbetats i planförslaget.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till genomförandeprogram för åtgärder inom planområdet.

3 Nämnden översänder, för kännedom, beslutet och kontorets utlåtande till stadsbygnadsnämnden och Älvsjö och Hägerstens stadsdelsnämnder.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att, för kännedom, översända den godkända

reviderade planen till stadsbyggnadskontoret, Älvsjö och Hägerstens stadsdelsförvaltningar jämte vägverket.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Z4.

§63 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny policy vid

yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagen delegationsrätt vid yttrande till

länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å3.

Tilläggsyrkande

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i

bilaga Å4.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med överväldigande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt fram-ställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Reservation i denna del

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sex ja och sju nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Inge-Britt Lundin (fp)

Tord Bergstedt (m) Börje Vestlund (s)

Bo Bladholm (m) Teres Lindberg (s)

Helena Bonnier (m) Catarina Agrell (s)

Mats Rosén (kd) Ann-Marie Strömberg (v)

Kurt Hultgren (sp) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avslå kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande:

En utveckling mot ett övervakningssamhälle är inte något eftersträvansvärt. En alltför vidlyftig användning av olika former av övervakningssystem riskerar att leda till ett samhälle där den personliga integriteten inte respekteras. Nämnden anser att det inte föreligger någon anledning att ändra nuvarande praxis.

Reservation

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsförslag, att bifalla framställt tilläggsförslag av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) d v s att uppvakta regeringen och framhålla att staden inte accepterar den faktiska neddragning med 20 % som skett av de operativa polisiära resurserna i

stockholmsregionen sedan 1997.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) för avslag på tilläggsförslaget.

§64 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Natur-skyddsföreningen i Stockholms län den 10 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering av

affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§65 Grimsta naturreservat

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-

utlåtandet, vars bilaga 1 sid 1-35 sedermera ändrats, föreslogs vad avser gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del föreslå kommunfullmäktige

att inrätta Grimsta naturreservat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med överväldigande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av

ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med fem ja och åtta nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Mats Rosén (kd)

Tord Bergstedt (m) Kurt Hultgren (sp)

Bo Bladholm (m) Börje Vestlund (s)

Helena Bonnier (m) Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp) Catarina Agrell (s)

Ann-Marie Strömberg (v)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av vice ordföranden

Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp)

gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut att inrätta Grimsta naturreservat.

2 besluta att om det blir aktuellt att ompröva avgränsningen för naturreservatet med

anledning av Förbifart Stockholm, skall motsvarande areal tillföras reservatet.

3 anföra följande:

Om en omprövning kommer att ske av naturreservatets gränser bör särskilt nya

områden vid Tyska botten och i den s k "Sherwoodskogen" övervägas.

Området kring Blackebergs sjukhus har tidigare varit aktuellt för nybyggnation

av bostäder. Bland annat var det aktuellt med byggnation i den s k "Sherwoodskogen", vilket väckte starka reaktioner bland de boende i området.

Även om Blackebergs sjukhusområde inte ingår i det föreslagna naturreservatet bör stor hänsyn tas till att skogsområdet ligger i direkt anslutning till natur-reservatet, som inte får naggas i kanten. "Sherwoodskogen" skall skonas från bebyggelse även i framtiden.

Reservation

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Inge-Britt Lundin (fp) enligt kontorets förslag.

§66 Idrottsparken i Traneberg. Markanvisning till Riksbyggen

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg skrivelser från Hans Tvilling,

Gunnar Eriksson och Hans Cederblad i Bromma den 2 mars 2001 samt från Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening den 3 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande

till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§67 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-03

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-

fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-

dispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vid protokollet