Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-05-15

Sammanträde 2001-05-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
15 maj 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Utredning om gemensam bostadsförmedling för studentbostäder. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (S)

6 Vad staden kan göra för att minska kostnaderna för nyproducerade hyresrätter. Remiss av skrivelse av Annika Billström (s) (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 4/2001 (utdelas) (A)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3 och 4/2001 (RI)

9 Cykelfält på den södra sidan av Hamngatan mellan Sergels Torg och Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut (RI)

10 Detaljplan för kv Godsvagnen 10 m m inom Hammarby Sjöstad, S-Dp 1999-01354-54 (RI)

12 Fortsatt handläggning av Sergels Torg (RI)

13 Utvärdering av parkeringsledningssystemet (RI)

14 Upprustning av Lindhagensgatan på Kungsholmen.

15 Pollarna i Norra Hammarbyhamnen. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (RI)

16 Upprustning av Vällingby torg. Genomförandebeslut (RY)

17 Kablifiering av högspänningsledningar för bostadsbyggande (RY)

18 Omlokalisering av företagsområde i Rågsveds friområde. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY)

19 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22 (RY)

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sundby 5:6 i Sundby. Återremiss (RY)

21 Parkeringsförhållanden vid Sedumbacken i Riksby. Skrivelse från Karin Wanngård (s) (RY)

22 Provisorisk breddning av Akallavägen. Yttrande till länsrätten ang överklagande av beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2000-12-12 (RY)

23 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Hornafjord 4 i Kista. Överenskommelse mellan staden och Activum Memory KB (RY)

25 Anmälan av Svea Hovrätts dom avseende gatukostnads-ersättning för fastigheten Drabanten 8 på Kungsholmen (SV)

26 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av tomträtten Operetten 1 i Nockeby (SV)

27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

28 Ombyggnad av fastigheten Blackebergs Gård 2, Blackebergs sjukhem i Blackeberg. Inriktningsbeslut (F)

29 Program för översiktsplan för Ekerö kommun (F)

30 Överglasning av Hötorgsgången på fastigheten Beridarebanan 10. Genomförandebeslut (F)

31 Trafikolycka den 6 mars 2001 på Roslagsvägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (St)

32 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (Pa)

33 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen (RI) Bordlagt 24 april nr 10

34 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16 på Södermalm (RI) Bordlagt 24 april nr 17

35 Trapphus vid Tantogatan. Skrivelse från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp) (RI) Bordlagt 24 april nr 18

36 Lekplats i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI) Bordlagt 24 april nr 19

37 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm, S-Dp 1997-00803-54, m m. (RI) Bordlagt 24 april nr 23

38 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. (RY) Delvis bordlagt 24 april nr 32

39 Markanvisning för 105 bostäder utmed Hagsätravägen i Hagsätra (RY) Bordlagt 24 april nr 33

40 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa) Bordlagt 24 april nr 42

41 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Hjulsta och Tensta (RY) Bordlagt sedan 3 april nr 31 och senast 24 april nr 55

42 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY) Bordlagt sedan 3 april nr 32 och senast 24 april nr 56

43 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46 (RI) Bordlagt sedan 13 mars nr 10 och senast 24 april nr 58

44 Slussens framtid. Program för 2000-talet (RI) Bordlagt sedan 13 mars nr 11 och senast 24 april nr 59

45 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram (RY+F) Bordlagt sedan 13 mars nr 24 och senast 24 april nr 61

46 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen (F) Bordlagt sedan13 mars nr 34 och senast 24 april nr 64

47 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY) Bordlagt sedan 6 februari nr 17 och senast 24 april nr 66

48 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta) Bordlagt sedan 23 januari nr 45 och senast 24 april nr 67

49 Helgtrafik med m/s Emelie till Hammarby Sjöstad (RI)

50 Boule i Björns Trädgård. Anmälan om samråd (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m), §§ 1-36 och 38-50

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande § 37

Viviann Gunnarsson (mp)

Henrik Nyberg (m)

Margarita Pulido (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Ann Storkitt, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 29 maj 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Översyn av säkerheten vid stenkajerna runt Riddarfjärden och stenkajerna

vid Hammarby Sjöstadsområdet av ledamoten Mats Rosén (kd)

2 Upphöjda övergångsställen av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om Lillsjöparkens bevarande

------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om Lillsjöparkens bevarande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trafiken på Djurgården

---------------------------------------

Ledamoten Karin Wanngård (s) frågade om trafiken på Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Promemoria om stads- och bostadsutveckling, spår- och

trafiklösningar vid Henriksdal/Lugnet

-------------------------------------------------------------------

En promemoria daterad 24 april 2001 benämnd Danvikslösen – gränslandet i

centrum hade utdelats. Ordföranden Sten Nordin (m) meddelade att nämnd-

behandling av förslaget beräknas kunna ske före sommaren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för promemorian.

Fråga om industrispåren inom Ulvsunda industriområde

-------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård lämnade kompletterande svar till svar vid

förra sammanträdet på fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om industrispåren inom Ulvsunda industriområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om delegationsbeslut rörande utredning om trafikfrågor

i Akalla Centrum

---------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård besvarade fråga av vice ordföranden

Börje Vestlund (s) om innehållet i delegationsbeslut rörande utredning

om trafikfrågor i Akalla Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Semester för gatu- och fastighetsdirektören

----------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören hade anmält att han avsåg att ha semester

under veckorna 25-29 och förordna regionchefen Göran Gahm som vikarie

under veckorna 25-27 samt avdelningschefen Mikael Forkner veckorna 28-29.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan och föreslagna förordnanden.

Våravslutning

-----------------

Ordföranden Sten Nordin (m) informerade om att en gemensam våravslutning

på Sturehofs Slott planeras efter nämndens sammanträde den 12 juni 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 maj 2001 enligt

bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Utredning om gemensam bostadsförmedling för studentbostäder. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Vad staden kan göra för att minska kostnaderna för nyproducerade hyresrätter. Remiss av skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika

Billströms skrivelse med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 4/2001

En av gatu- och fastighetskontoret den 11 maj 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för april 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3 och 4/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 13 mars och 3 april 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Cykelfält på den södra sidan av Hamngatan mellan Sergels Torg och Kungsträdgårdsgatan. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut angående

uppmålning av cykelfält på Hamngatans södra sida mellan Sergels Torg

och Kungsträdgårdsgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra

Fler cykelfält och cykelbanor efterfrågas av många stockholmare.

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att underhand tillskapa ersättningsplatser i närområdet för de 5 parkeringsplatser

på Hamngatan som försvinner till en följd av cykelfältet.

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att söka lösningar som

säkrar angöring för turistbussar till Sverigehuset, och som säkrar ersättning

för de angöringsplatser som blir färre till en följd av cykelfältet.

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterar att en eventuell framtida dragning

av spårväg inte hindras av detta cykelfältet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) fram-

ställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Detaljplan för kv Godsvagnen 10 m m inom Hammarby Sjöstad, S-Dp 1999-01354-54

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Gatu- och fastighetsdirektören ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal

med Idestrands Fastighets AB för detaljplanens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Gatu- och fastighetsdirektören ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal

med Idestrands Fastighets AB för detaljplanens genomförande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Fortsatt handläggning av Sergels Torg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 april 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs, vad avser gatu- och fastighetsnämnden, enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder upprustningsarbetet av Sergels Torg

i enlighet med kontorens utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Utvärdering av parkeringsledningssystemet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Utbyggnad av Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget i kontorets utlåtande till investeringskalkyl för upprustning av Lindhagensgatan från Lindhagensplan

t o m Ulvsundasjön i ett sammanhang.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av upprustningen av del av Lindhagensgatan inom ramen för investeringskalkylen.

3 Nämnden godkänner upprättat exploateringsavtal mellan staden och Skanska

Fastigheter AB med anledning av detaljplanen för Lindhagensterrassen på Kungsholmen, Dp1998-01871-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Pollarna i Norra Hammarbyhamnen. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Upprustning av Vällingby Torg. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av Vällingby Torg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av Vällingby Torg.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§17 Kablifiering av högspänningsledningar för bostadsbyggande

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse och uppdrar

åt kontoret att fortsätta projektarbetet enligt förslag i utlåtandet och uppta

förhandlingar med ledningsägarna om kablifiering av angivna ledningar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Omlokalisering av företagsområde i Rågsveds friområde. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sundby 5:6 i Sundby. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning ang förut-

sättningarna för markanvisning till Järntorget Mark- och Byggnads AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Parkeringsförhållanden vid Sedumbacken i Riksby. Skrivelse från Karin Wanngård (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Provisorisk breddning av Akallavägen. Yttrande till länsrätten ang överklagande av beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2000-12-12

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden översänder och åberopar som svar på remissen

till länsrätten i kontorets utlåtande bilagt förslag till yttrande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag

i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den,

som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund

(mp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med åtta ja, fyra nej och en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Kurt Hultgren (sp)

Tord Bergstedt (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Bo Bladholm (m) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Helena Bonnier (m) Per Bolund (mp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Börje Vestlund (s)

Teres Lindberg (s)

Karin Wanngård (s)

Avstod

Mats Rosén (kd)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag

d v s

Gatu- och fastighetsnämnden översänder och åberopar som svar på

remissen till länsrätten i kontorets utlåtande bilagt förslag till yttrande.

Reservation

Ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl

(v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Röstförklaring

Ledamoten Mats Rosén (kd) deltog inte i beslutet med hänvisning till vad han

anfört i bilaga E2.

§23 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Hornafjord 4 i Kista. Överenskommelse mellan staden och Activum Memory KB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till överenskommelse mellan staden och Activum Memory KB avseende tomträttsupplåtelse för fastigheten Hornafjord 4 i Kista.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnads­kontoret begära ny

detaljplan för fastigheten Hornafjord 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Ärende som utgått.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna

punkt.

§25 Anmälan av Svea Hovrätts dom avseende gatukostnadsersättning för fastigheten Drabanten 8 på Kungsholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av tomträtten Operetten 1 i Nockeby

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Ombyggnad av fastigheten Blackebergs Gård 2, Blackebergs sjukhem i Blackeberg. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen går

vidare med projektering för ombyggnad av Blackebergs sjukhem.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Program för översiktsplan för Ekerö kommun

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

Det är viktigt att varje kommun tar sitt ansvar så att nyproduktion av bostäder

och arbetsplatser kan ske. Stockholms stad tar inte ställning till detaljerna i grannkommunens förslag. I de fall staden är markägare kommer staden

medverka i utvecklingen där så är lämpligt.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det

av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra över-

glasning av Hötorgsgången med omedelbar projektering och upphandling

för en planerad byggstart i februari 2002. Kostnaderna beräknas uppgå till

cirka 40 miljoner kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Trafikolycka den 6 mars 2001 på Roslagsvägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga G2.

§32 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen.

Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag, låta

ärendet utgå.

§33 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16 på Södermalm

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Econtive Förvaltnings AB

angående försäljning av fastigheten Krukomakaren 16.

2 Nämnden underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande senast

den 1 oktober 2001.

3 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra avtalet under

förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Trapphus vid Tantogatan. Skrivelse från Svante Linusson (sp) och Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s enligt följande:

Kontoret skall återkomma med ett genomförandebeslut för en trappa till en kostnad för staden om högst en miljon kronor.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Lekplats i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm, S-Dp 1997-00803-54, m m

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner villkorat avtal med Bonnierhuset AB om parkeringsköp

och bidrag till Torsgatans upprustning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Helena Bonnier (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§38 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss

Dnr

Delvis bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu till behandling beslutsmening 3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga beslutsmening 3.

§39 Markanvisning för 105 bostäder utmed Hagsätravägen i Hagsätra

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markan- visningsavtal med Riksbyggen och Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostadsbebyggelse utmed Hagsätravägen vid Hagsätra IP.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära planläggning hos stadsbyggnads-

kontoret.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga I1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin

(fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande.

Nämnden erinrar om vikten av att ytorna för idrottsändamål inte minskas till

följd av den markanvisning som nu görs och i det detaljplanearbete som inleds. Kontoret bör vara idrottsförvaltningen behjälpligt i att hitta annan lokalisering

för den tennisverksamhet som idag bedrivs i området. Likaså är det mycket angeläget att upprustning och modernisering sker av Hagsätra IP så att anlägg- ningen kan bli mer central för de omkringliggande stadsdelarna.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§40 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr

Bordlagt 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Hjulsta och Tensta

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 13 mars 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-

utlåtandet föreslogs för gatu- och fastighetsnämndens vidkommande enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.
2 Nämnden uppdrar för sin del åt gatu- och fastighetskontoret att fortsätta arbetet
för att genomföra förslagen i katalogen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.

2 Nämnden uppdrar för sin del åt gatu- och fastighetskontoret att fortsätta

arbetet för att genomföra förslagen i katalogen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga J3.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga J4.

§42 Balansering av miljövärden. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen och

överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga K1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande.

Alla har ett intresse av att bedömningsgrunderna blir så bra och rättvisande

som möjligt inför beslut om exploatering i staden. Den samlade bedömningen under planprocessen görs av stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s),

Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v)

enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§43 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ”Avgifter för

upplåtelse av offentlig plats i Stockholm” kompletteras med en nolltaxa för

mindre konstutställningar utan inslag av försäljning och reklam.

2 Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Slussens framtid. Program för 2000-talet

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en formgiv-

ningstävling för Slussenområdet grundad på de utgångspunkter som föreslås

i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 därutöver anföra

Formgivningstävlingen ska ge utrymme för såväl en omdaning som en

renovering av Slussen med bibehållen klöverbladskonstruktion.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga L3

§45 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra i utlåtandet

angivna åtgärder.

2 Nämnden anvisar marken öster om fastigheten Långskeppet 1 för tiden t o m

2003-12-31 till Sundsvalls Byggnads AB.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga M1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga M2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga M3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M4.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå båda återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna

Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt

framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 därutöver anföra

Nämnden anser att huvuddelen av projekten är bra. Området betecknat 1

anser dock nämnden skall utgå och inte ges markanvisning för. Övriga

punkter får kontoret i uppdrag att gå vidare med enligt förslaget.

I anslutning till detta bör kontoret också studera en påbyggnad på infarts-

parkeringen vid Råcksta tunnelbanestation, för p-platser och kontor.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte

i beslutet i sakfrågan.

§46 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Natur-skyddsföreningen i Stockholms län av den 10 april 2001 och Stockholms Vandrar-förening av den 14 maj 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering av

affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Idrottsparken i Traneberg. Markanvisning till Riksbyggen

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg skrivelser från Hans

Tvilling, Gunnar Eriksson och Hans Cederblad i Bromma den 2 mars 2001

samt från Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening den 3 mars 2001.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande

till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt senast 2001-04-24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-

fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-

dispens för eldriven bil.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga N1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 avslå kontorets första och andra att-sats

2 bifalla kontorets tredje att-sats

3 därutöver anföra

Frågorna kring zoner och avgifter måste studeras ytterligare. Gatu- och fastighetsnämnden förutsätter att kontoret återkommer om detta.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s)

framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Helgtrafik med m/s Emelie till Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i kontorets utlåtande föreslagna utökningen av trafiken med m/s Emelie.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Boule i Björns Trädgård. Anmälan om samråd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av samrådet.

2 Nämnden fattar nytt genomförandebeslut i enlighet med förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vid protokollet

Hans Engstrand