Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-01-22

Sammanträde 2002-01-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
22 januari 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss (S)

6 Enkät för att klarlägga vilka av stadens centrala verksamheter som kan flyttas till ytterstaden. Remiss (S)

7 Flytta tekniska förvaltningarna till Hammarby Sjöstad och därigenom skapa lägenheter som ungdomar kan efterfråga. Remiss av skrivelse av Annika Billström (s) (S)

9 Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

10 Kikare vid toppen av Katarinahissen m fl offentliga utsiktsplatser. Motion av Teres Lindberg (s), 2001:67 (RI)

11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 10 – 12 / 2001 (RI)

12 Dubbelriktning av Kammakargatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

13 Skyttelfärja till Hammarby Sjöstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

14 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut (RI)

15 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Remissutskick (RI)

16 Anmälan av handikapprådets protokoll 8 – 9 / 2001 (RI)

17 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

18 Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och handikapprådet. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

19 Försäljning av fastigheten Nektarinen 1 på Södermalm (RI)

20 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall vid Sergels Torg (RI)

21 Ny detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm (RI)

22 Detaljplan för del av fastigheten Mårtensdal 6 inom Hammarby Sjöstad (RI)

23 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. (RI)

24 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm (RI)

25 Tomträttsupplåtelse avseende skola på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till SISAB (RI)

26 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus (RY)

27 Markanvisning av område vid kv Räknestickan i Råcksta till AB Borätt (RY)

28 Förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet vid Örbyleden förbi Hökarängen. Genomförandebeslut (RY)

29 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige (RY)

30 Försäljning av tomträttsfastigheten Gravröset 3, Norra Ängby (RY)

31 Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder (RY)

32 Detaljplan för del av kv Akterspegeln i Gröndal (RY)

33 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Rinkeby. Inriktningsbeslut (RY)

34 Överdäckningar av väg E 18 i stadsdelarna Rinkeby och Tensta. Inriktningsbeslut (RY)

35 Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik i Sundbyberg. Remiss (RY)

36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

37 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Essingestupet 12 på Stora Essingen (SV)

38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Essingetorpet 9, 10 och 11 på Stora Essingen (SV)

40 Försäljning av fastigheten Östfora 1: 27 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

41 Försäljning av Fiskartorpets friluftsgård på Norra Djurgården jämte överlåtelse av arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Hemligt (F)

42 Ombyggnad av fastigheten Gamlebo 8, Stureby sjukhem, i Stureby. Reviderat genomförandebeslut (F)

43 Försäljning av del av fastigheten Brandalslund 1:1 i Södertälje kommun (F)

44 Försäljning av del av fastigheten Tyttinge 1:1 i Botkyrka kommun (F)

45 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster, Söder och Ytterstaden. Hemligt (Pa)

46 Polisverksamhetsutredningens delbetänkande ”Mot ökad koncentration – förändring av polisens verksamhet”. Remiss (Pa)

47 Anmälan av trafikutskottets protokoll 11 / 2001 (Pa)

48 Trafikutskottets studiebesök vid busskörfält 2001-10-12 (Pa)

49 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad. Inriktningsbeslut (Tt)

50 Ansökan om begränsad hastighet till 30 km/h på Herrhagsvägen och på Enskedevägen mellan Svedmyraplan och Oppundarondellen i stadsdelarna Tallkrogen och Svedmyra. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

51 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Tätorpsvägen i stadsdelen Skarpnäck. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

52 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Roslagsgatan inom stadsdelen Vasastaden. Hänskjutet från trafikutskottet (RI)

53 Ansökan om 30 km/h-zon på Lilla Essingen. Hänskjutet från trafikutskottet (RI)

54 Ansökan om 30 km/h på Dvärglinsgränd. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

55 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36. Bordlagt 11 december 2001 nr 5 (S)

56 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden. Bordlagt 11 december 2001 nr 15 (RI)

57 Program för kvarteren Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss. Bordlagt 11 december 2001 nr 19 (RI)

58 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut. Bordlagt 11 december 2001 nr 22 (RI)

59 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränninge vid Tenstaplan. Bordlagt 11 december 2001 nr 27 (RY)

60 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö. Bordlagt 11 december 2001 nr 29 (RY)

61 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd. Bordlagt 11 december 2001 nr 30 (RY)

62 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 11 december 2001 nr 33 (RY)

63 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 (RY)

64 Kista Science City – lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät för området vid Kista Gård och Kista IP. Bordlagt 11 december 2001 nr 37 (RY)

65 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull. Bordlagt 11 december 2001 nr 51 (St)

66 Hastighetsdämpande åtgärder. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 (St)

67 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 20 november 2001 nr 25 och senast 11 december 2001 nr 57 (RY)

68 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 och senast 11 december 2001 nr 59 (Pa)

69 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002 (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§70 Extra nämndsammanträde

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin (m), att

hålla extra nämndsammanträde den 5 februari 2002, kl 15.00.