Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-04-16

Sammanträde 2002-04-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
16 april 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Remiss (S)

6 Bygg bashyresrätter nu. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (S)

7 Kvartalsrapport 1/2002 (A)

8 Byte av gatubeläggning och belysning på Munkbrogatan, Stora Nygatan och Lilla Nygatan i Gamla stan. Genomförandebeslut (RI)

9 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss (RI)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2002 (RI)

11 Cykelbana på Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut (RI)

12 Åtgärder inför start av stomlinje 2. Genomförandebeslut (RI)

14 Investeringsprojekt vid tre nämnder. Revisionsrapport (RI)

15 Detaljplan för del av kv Gångaren inom nordvästra Kungsholmen. Remiss (RI)

16 Detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad. Remiss (RI)

17 Sanering av mark inom detaljplanen Sickla Park i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

18 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut (RY)

19 Markanvisning för ett nytt djursjukhus inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. Inriktningsbeslut (RY)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut (RY)

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

22 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby (RY)

23 Bergbana i Skärholmen. Slutredovisning (RY)

24 Förbättrad tillgänglighet, säkerhet och gatumiljö längs Tussmötevägen inom Stureby. Genomförandebeslut (RY)

25 Vägutredning inför beredning för tillåtlighetsprövning av E18 Hjulsta – Ulriksdal. Remiss (RY)

26 Markanvisning för samlingslokal på del av fastigheterna Akalla 4:1 och Hörninge 5 i Hjulsta till Syrisk-Ortodoxa församlingen. Inriktningsbeslut (RY)

27 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

28 Planprogram för Vårby Gård. Remiss (RY)

29 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss (RY)

30 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kv Dalkarlshugget m m i Sköndal. Genomförandebeslut (RY)

31 Bygg fler villor/radhus. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) (RY)

32 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss (RY)

33 Bostadsbyggande i kv Bäverdalen i Rågsved. Genomförandebeslut (RY)

34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

35 Bildande av naturreservat för Stockholms stads mark inom Nacka friluftsområde, ”Nackareservatet” (F)

36 Ombyggnad av östra flygeln på Åkeshovs Slott (F)

37 Försäljning av del av fastigheten Lindholmen 1:1 i Vallentuna kommun (F)

38 Stadens rätt att bortforsla fordon utan registreringsskyltar – ”Ta fast fortkörarna när de står still”. Motion av Roger Mogert (s), 2001:78 (Pa)

39 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1 - 2 / 2002 (Pa)

40 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88. Bordlagt 19 mars 2002 nr 6 (S)

41 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Bordlagt 19 mars 2002 nr 21 (RI)

42 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 i Alvik. Bordlagt 19 mars 2002 nr 24 (RY)

43 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholm stad, december 2001. Bordlagt 19 mars 2002 nr 26 (RY)

44 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 19 mars 2002 nr 28 (RY)

45 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Bordlagt 19 mars 2002 nr 33 (RY)

46 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning av Älvsjö centrum. Bordlagt 19 mars 2002 nr 35 (RY)

47 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 mars 2002 nr 36 (RY)

48 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss. Bordlagt 19 mars 2002 nr 46 (F)

49 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd. Bordlagt 19 februari 2002 nr 20 och senast 19 mars 2002 nr 58 (RI)

50 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 21 och senast 19 mars 2002 nr 59 (RI)

51 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 och senast 19 mars 2002 nr 61 (RI)

52 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77. Bordlagt 19 februari 2002 nr 31 och senast 19 mars 2002 nr 63 (RI)

53 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 36 och senast 19 mars 2002 nr 65 (RY)

54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 och senast 19 mars 2002 nr 67 (RY)

55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 19 mars 2002 nr 70 (F)

56 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 58 och senast 19 mars 2002 nr 71 (St)

57 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 19 mars 2002 nr 72 (St)

58 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 19 mars 2002 nr 74 (S)

59 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 19 mars 2002 nr 76 (RI)

60 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 19 mars 2002 nr 77 (RI)

61 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 19 mars 2002 nr 78 (RI)

62 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus. Bordlagt 22 januari 2002 nr 26 och senast 19 mars 2002 nr 79 (RY)

63 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige. Bordlagt 22 januari 2002 nr 29 och senast 19 mars 2002 nr 80 (RY)

64 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 19 mars 2002 nr 81 (RY)

65 Metoder för hastighetsdämpning. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 19 mars 2002 nr 82 (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Leif Karlsson, Solveig Svedgård,

Tomas Victorin, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§66 Information om nämndutflykt och revisorsbesök

Ordföranden Sten Nordin (m) informerade om att en gemensam nämndutflykt till Sturehovs Slott planeras efter nämndsammanträdet den 28 maj 2002.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om att nämndens revisorer besöker nämnden den 28 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.