Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-05-28

Sammanträde 2002-05-28

Datum
Klockan
14:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
28 maj 2002, kl 14.30 i Bråvallasalen, Stadshuset

OBS Tiden!!!
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret, bl a revisorsbesök

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 4/2002 (A) (utdelas)

6 Om tillstånd för försäljning för organisationen Revansch till arbete. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

7 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut (RI)

8 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost (RI)

9 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

10 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

11 Iordningställande av parkmark vid kv Katsan på Södermalm. Reviderat genomförandebeslut (RI)

12 Avtal med Vägverket om anslutningar till cykelbana över Gröndalsbron (RI)

13 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet (RI)

14 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut (RI)

15 Tvärbana Ost. Samrådsremiss (RI)

16 Upphandling av drift av trafikleder för region innerstad. Hemligt (RI)

17 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandeförslag (RY)

18 Hantering av schaktmassor inom gatu- och fastig-hetskontorets bygg- och anläggningsverksamhet. Inrikt-ningsbeslut (RY)

19 Försäljning av fastigheten Stenmurklan 6, Gamla Enskede (RY)

20 Programförslag för bostäder i kv Järsätra och kv Hjälmsätra, Sätra (RY)

21 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut (RY)

22 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen (RY)

23 Förnyad upplåtelse av tomträtt för bostadsbebyggelse i del av kv Dörrhagen i Rågsved (RY)

24 Upphandling av drift av trafikleder för region ytterstad. Hemligt (RY)

25 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 och andelar i Gubo Fastigheter handelsbolag (SV)

26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

27 Försäljning av fastigheten Jungfrudansen 5 i Gröndal (F)

28 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga (F)

29 Rivning av annexbyggnad på fastigheten Instruktionen 1, Älvsjö. Rivningsbeslut (F)

30 Remiss av fördjupad behovsanalys samt sammanställning av analys av förslag till förbättrade marktransporter till och från Arlanda (St)

31 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken (St)

32 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Söder. Hemligt (Pa)

33 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Ytterstaden. Hemligt (Pa)

34 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Öster. Hemligt (Pa)

35 Yttrande i ärende rörande flyttning av fordon (änr 674-2002) från Riksdagens Ombudsmän. Remiss (Pa)

36 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad (Tt)

37 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapport. Bordlagt 7 maj 2002 nr 5 (RI)

38 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Bordlagt 7 maj 2002 nr 6 (RI)

39 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 7 maj 2002 nr 12 (RI)

40 Vårdboende och kontor i kv Sommaren. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genom-förandebeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 16 (RI)

41 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet i Riksby till Järntorget. Bordlagt 7 maj 2002 nr 20 (RY)

42 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 (RY)

43 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd. Bordlagt 7 maj 2002 nr 24 (RY)

44 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 7 maj 2002 nr 26 (RY)

45 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företags-område samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Bordlagt 7 maj 2002 nr 27 (RY)

46 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder. Bordlagt 7 maj 2002 nr 28 (RY)

47 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 29 (RY)

48 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss. Bordlagt 7 maj 2002 nr 30 (RY)

49 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m). Bordlagt 7 maj 2002 nr 38 (St)

50 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 och 7 maj nr 43 (RY)

51 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 och 7 maj nr 47 (RY)

52 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 7 maj nr 55 (F)

53 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 7 maj nr 56 (St)

54 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 7 maj nr 59 (RI)

55 Överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB m m (SV)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård BoBladholm

(§§ 1-31 och 35-56) (§§ 1-19, 21 och 23-56) (§§ 20 och 22) (§§ 32-34)

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande, §§ 1-31 och 35-56

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-19, 21 och 23-56

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp), §§ 2-31, 35-48 och 50-56

Teres Lindberg (s), §§ 1-34

Inge-Britt Lundin (fp), §§ 1-31 och 35-56

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s), §§ 1-31 och 35-56

Ersättare

Catarina Agrell (s), §§ 1-13

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande §§ 32-34

Ulf Fridebäck (fp), tjänstgörande §§ 1 och 32-34

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp), §§ 2-56, tjänstgörande §§ 32-34 och 49

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande §§ 20, 22 och 32-56

Personalföreträdare

Bert Eriksson TCO, §§ 32-34

Berit Jörlebo SACO, §§ 32-34

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Under revisorsbesöket deltog de förtroendevalda revisorerna Per Holmberg (m) (ordförande), Östen Bohlin (fp), Artur Burup (m) och Gunilla Hansson (s), tjänstemännen vid revisionskontoret Lars-Erik Kalles, Jan-Erik Ek och Staffan Brunborg samt konsulten från Sköld Partners AB Karl Johan Sköld (§§ 1-2).

Ordföranden Sture Nordin (m) hälsade besökande revisorer välkomna till dagens sammanträde.

§56 Överenskommelse med Vägverket om finansering av Norra Länken

Dnr 02-620-265 och 02-520-885

Gatu- och fastighetsnämnden upptog på nytt till behandling rubricerade ärende (se § 31. Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i ärendet. I tjänsteutlåtandet, som utdelades vid sammanträdet, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Vägverket om finansiering av projekt Norra Länken samt överlämnar överenskommelsen till kommunfullmäktige för godkännande.

2 Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Norra Länken, delen Norrtull – Roslagstull.

3 Nämnden godkänner avsiktsförklaringen med Vägverket att påbörja planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen mellan Frescati och Ålkistan.

4 Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på remiss från kommunstyrelsen över skrivelse från Annika Billström (s) om påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken.

5 Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på skrivelse från Börje Vestlund (s) om åtgärder för att påbörja utbyggnaden av Norra Länken.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin (m) yrkade att ärendet bordläggs.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) yrkade att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Sten Nordin (m) framställda yrkandet, d v s att bordlägga ärendet.