Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-06-11

Sammanträde 2002-06-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
11 juni 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Förfrågningsunderlag för upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Hemligt (Pa)

6 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesredovisning (S)

7 Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s), 2002:14 (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2002 (A) (utdelas)

9 Revisionsberättelse för år 2001 (A)

10 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2002 (A)

11 Lägesredovisning avseende museispårvägen m m (RI)

12 Vårstädning av stadens gator och parker. Uppdrag från kommunstyrelsen (RI)

13 Anmälan av kollektivrafikutskottets protokoll nr 3/2002 (RI)

14 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

15 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad (RI)

16 Hästskogången. Godkännande av principöverenskommelse och genomförandebeslut m m (RI)

17 Skytteltrafik med färja över Hammarby Sjö. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

18 Detaljplan för kv Gamen (Åsötorget) på Södermalm. Remiss (RI)

19 Detaljplan för kv Vattenpasset på Södermalm. Remiss och genomförandebeslut (RI)

20 Trafikplan och Trädplan för Kungsholmen (RI)

21 Trafiksäkerheten vid upphöjda övergångsställen. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

22 Förlängning av avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning m fl (RI)

23 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

24 Startpromemoria för planering av Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm (RI)

25 Avtal med Statens Fastighetsverk avseende stabilisering av grundvattennivån på Helgeandsholmen (RI)

26 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Genomförandebeslut (RI)

27 Gör Vasaparkens lekpark till stadens minnesmonument över Astrid Lindgren. Remiss av skrivelse till kommun-styrelsen från Håkan Tenelius (fp) (RI)

28 Gör om Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp), 2001:74 (RI)

29 Försäljning av fastigheterna Hingsten 4 och 10 i Mariehäll till NCC (RY)

30 Rapport om elsäkerhet i stadens belysningsanläggning. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RY)

31 Försäljning av fastigheten Drivbänken 3 i Äppelviken (RY)

32 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Reviderat genomförandebeslut (RY)

33 Individuell avgasinformation till bilister. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RY)

34 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm. Återremiss. Hemligt (RY)

35 Anvisning till Europark Svenska AB för genomförande av parkeringsutredning för Liljeholmstorget (RY)

36 Tillägg till exploateringsavtal för kv Karet vid Lilje-holmstorget (RY)

37 Kista Science City. Lägesredovisning av utredning om tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla (RY)

38 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss (RY)

39 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m (SV)

42 Tillbyggnad och ändring av barnstuga på fastigheten Helgonglorian 1 i Sundby. Genomförandebeslut (F)

43 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen. Genomförandebeslut (F)

44 Ombyggnad av fastigheten Eklövet 14 i Hässelby Villastad inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning till grupp-bostad. Slutredovisning (F)

45 Översiktsplan för Botkyrka kommun. Remiss (F)

46 Yttrande över laglighetsprövning av beslut om skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar (F)

47 Rivning och nybyggnad av barnstuga på fastigheten Snesen 1, Vantör. Inriktningsbeslut (F)

48 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Krubban 18, Östermalm (F)

49 Omflyttning mellan stora hyresgäster i fastigheten Beridarebanan 10, Första Höghuset, på Norrmalm (F)

50 Utökat samråd om Citybanan. Remiss (St)

51 Parkeringssituationen i Gröndal (Pa)

52 Trafikutskottets protokoll nr 4/2002 (Pa)

53 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 7 (RI)

54 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost. Bordlagt 28 maj 2002 nr 8 (RI)

55 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 28 maj 2002 nr 9 (RI)

56 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden. Bordlagt 28 maj 2002 nr 10 (RI)

57 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet. Bordlagt 28 maj 2002 nr 13 (RI)

58 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 14 (RI)

59 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandeförslag. Bordlagt 28 maj 2002 nr 17 (RY)

60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 (RY)

61 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen. Bordlagt 28 maj 2002 nr 22 (RY)

62 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Bordlagt 7 maj 2002 nr 6 och 28 maj nr 38 (RI)

63 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 7 maj 2002 nr 12 och 28 maj nr 39 (RI)

64 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och 28 maj nr 42 (RY)

65 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 7 maj 2002 nr 26 och 28 maj nr 44 (RY)

66 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företags-område samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Bordlagt 7 maj 2002 nr 27 och 28 maj nr 45 (RY)

67 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 och senast 28 maj nr 50 (RY)

68 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 och senast 28 maj nr 51 (RY)

69 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 28 maj nr 53 (St)

70 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 28 maj nr 54 (RI)

71 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken. Bordlagt 28 maj 2002 nr 56 (St)

72 Definition som möjliggör stimulans för "miljöbilar" (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård Bo Bladholm

 

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande, §§ 1-57 och 59-73

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-10, 12-18, 20-60 och 62-73

Tord Bergstedt (m), §§ 1-10 och 12-73

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m), §§ 1-58

Kurt Hultgren (sp), §§ 1-57 och 59-73

Inge-Britt Lundin (fp), §§ 1-57 och 59-73

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s), §§ 1-57 och 59-73

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s), tjänstgörande §§ 58 och 61

Ulf Fridebäck (fp), tjänstgörande §§ 11 och 58-73

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande § 58

Svante Linusson (sp), tjänstgörande § 58

Margarita Pulido (s), tjänstgörande §§ 11, 19 och 32-73

Anders Ygeman (s), närvarande och tjänstgörande §§ 1-31

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Christer Lundin, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.