Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-08-20

Sammanträde 2002-08-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
20 augusti 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21) Remiss av ägarlägenhetsutredningens betänkande (S)

7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4-6/2002. (RI)

9 Tillgänglighetsprojektet. Kvartalsrapport 2/2002 (RI)

10 Start för planutredning avseende Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm (RI)

11 Entreprenadavtal för drift- och underhåll av belysningsanläggningar. Genomförandebeslut (RI)

12 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

13 Markanvisning för bostäder inom kv Lustgården 6 till SKB samt inriktningsbeslut och markanvisning inom kv Glädjen på Nordvästa Kungsholmen till Familjebostäder (RI)

14 Snötipp som kylanläggning. Motion nr 15/2002 av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (RI)

15 Säkerheten vid stadens kajer. Skrivelse från Mats Rosén (kd). Återremiss (RI)

16 Ökad våtsopning av Hornsgatan och Sveavägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

17 Återkallande av ansökan om tillstånd till förköp av fastigheten Norra Djurgården 1:25 (Sofielund m m) (RI)

18 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Remiss (RI)

19 Överenskommelse om exploatering med tomträtts-upplåtelse inom fastigheten Likriktaren 3 samt del av fastigheten Likriktaren 5 i Västberga/Telefonplan (RY)

20 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla (RY)

21 Markanvisning av område i kv Krysstaket i Bandhagen genom anbud. Hemligt (RY)

22 Ändrad detaljplan vid kv Lekrummet m m på Hässelby västra bollplan i Hässelby Strand. Remiss av programförslag (RY)

23 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen (RY)

24 Tidig markreservation för bebyggelse i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC. Inriktningsbeslut (RY)

25 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder (RY)

26 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla (RY)

27 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Genomförandebeslut. Återremiss (RY)

28 Markanvisningar 2001. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

29 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Bävertassen 1 och Stubbåkern 2 (SV)

30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

31 Omflyttning mellan stora hyresgäster inom fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) (F)

32 Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10. Reviderat genomförandebeslut (F)

33 Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende (F)

34 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum, Stadsgården 1. Genomförandebeslut (F)

35 Fullföljande av försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun (F)

36 Försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 i Ekerö kommun (F)

37 Försäljning av fastigheten Hammersta 6:14 i Nynäshamns kommun (F)

38 Försäljning av fastigheten Nolinge 3:3 i Botkyrka kommun (F)

39 Försäljning av fastigheten Östfora 1:22 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

40 Försäljning av fastigheten Östfora 1:24 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

41 Försäljning av fastigheten Östfora 1:26 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

42 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga (F)

43 Försäljning av fastigheten Aun 10 i Bromsten (F)

44 Försäljning av fastigheten Aun 11 i Bromsten (F)

45 Yttrande över Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för Trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur – förslag till utveckling av definitioner (ST)

46 Inrättande av parkeringsplatser för små citybilar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (Pa)

47 Utvidga parkeringszonerna. Skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa)

48 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Hänskjutet från trafikutskottet (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Angående för höga hastigheter på Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

50 Behov av genomfartsförbud på Horisontvägen. Fråga av Ulf Fridebäck (fp). Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

51 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesredovisning. Bordlagt 11 juni 2002 nr 6 (S)

52 Hästskogången. Godkännande av principöverens-kommelse och genomförandebeslut m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 16 (RI)

53 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen. Bordlagt 11 juni 2002 nr 20 (RI)

54 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 11 juni 2002 nr 23 (RI)

55 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Genomförandebeslut. Bordlagt 11 juni 2002 nr 26 (RI)

56 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss. Bordlagt 11 juni 2002 nr 38 (RY)

57 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 (SV)

58 Definition som möjliggör stimulans för ”miljöbilar”.

Bordlagt 11 juni 2002 nr 72 (St)

59 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet. Bordlagt 28 maj 2002 nr 13 och 11 juni 2002 nr 57 (RI)

60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och 11 juni 2002 nr 60 (RY)

61 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 11 juni 2002 nr 64 (RY)

62 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 11 juni 2002 nr 69 (St)

Mötesinformation

Justerat:

3 september 2002

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård

§§ 1-25 och 27-62 § 26

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-25 och 27-62

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande § 26

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade nämndens förtroendevalda och kontorets tjänstemän välkomna till första sammanträdet efter sommaruppehållet.