Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2002-10-01

Sammanträde 2002-10-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 10/2002 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
1 oktober 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002. Förslag till kommunstyrelsen (efter Helena Bonnier (m) som kommunstyrelsen på förslag av kulturnämnden utsett till ordförande i rådet)

6 Om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi. Motion av Ann Mari Engel (v) och Anita Habel (v), 2002:27 (S)

7 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21 (S)

8 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet m m i Vasastaden. Remiss (RI)

9 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut 2002-03-19 att använda parkmark som parkering. Yttrande till Länsrätten (RI)

10 Leverantörernas syn på gatu- och fastighetskontorets upphandlingar (RI)

11 Alternativ till snötippar i Riddarfjärden. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

12 Snöröjningen vid jul och nyår 2001/2002. Slutrapport. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

13 Handikapparkeringsplatser vid Konserthuset. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp) (RI)

14 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen. Hemligt (RI)

15 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss (RI)

16 Tillgänglighet i Hammarby Sjöstad. Skrivelser från Sten Nordin (m) resp Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) (RI)

17 Ombyggnad av Strandvägskajen. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp) (RI)

18 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan, återremiss och inriktningsbeslut, samt markering av parkeringsrutor på Valhallavägen, hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd (RI)

19 Lokalisering av idrottshall i Hammarby Sjöstad med omnejd (RI)

20 Tillägg till avtal om köp och exploatering inom kvarteret Smyrna på Östermalm (RI)

21 Upprustning av strandpromenaden Eriksdal-Tanto på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén, Björn Nyström och Patrik Holmberg (samtliga kd) (RI)

22 Hastighetsdämpande åtgärder vid Slussen. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RI)

23 Marksanering i kv Kölnan, Sjöstadsporten och Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

24 Akallavägen, provisorisk rampförbindelse mot väg E 18 i Hjulstakorset. Anmälan om förändrade förutsättningar

25 Kartläggning m m av Strandskyddsbestämmelserna. Rapport från Naturvårdsverket. Remiss (RY)

26 Försäljning av tomträttsfastigheten Älvestorp 1:9, Grythyttan i Hällefors kommun (RY)

27 Markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem) (RY)

28 Vad kan Stockholms stad göra för att minska bullret från vägbeläggning? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Återremiss (RY)

29 Evakuering av restaurang vid Norra Bantorget (SV)

30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 i Aspudden (SV)

31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårder (F)

33 Förbättring av säkerhetssystem i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Inriktningsbeslut (F)

34 PCB i byggnader. Remiss (F)

35 Vägtrafikinspektionsutredningens slutbetänkande. Remiss (St)

36 SL:s utbudsplan 2003 (St)

37 Trafikplan för Sundbyberg. Remiss (St)

38 Förbjud mopedåkning på cykelbanorna. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (Pa)

39 Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v), 2002:1 (Pa)

40 Parkeringsövervakningen. Skrivelse av vice ordföranden Börje Vestlund (s) (Pa)

41 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 11 juni 2002, §§ 32 - 34, om entreprenörer för parker-ingsövervakningen. Remiss (Pa)

42 Lågt sittande trafikskyltar. Skrivelse av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd) (Tt)

43 Reparation av Vasabron. Genomförandebeslut. Bordlagt 10 september 2002 nr 9 (RI)

44 Utvärdering av parallella uppdrag för Västra City. Bordlagt 10 september 2002 nr 14 (RI)

45 Överenskommelse om exploatering av kv Fredsfors 12 i Mariehäll m m med Besqab. Bordlagt 10 september 2002 nr16 (RY)

46 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB. Bordlagt 10 september 2002 nr 17 (RY)

47 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB. Bordlagt 10 september 2002 nr 22 (RY)

48 Inbjudan till arkitekttävling avseende bebyggelse i kv Baltic m m. Bordlagt 10 september 2002 nr 24 (RY)

49 Markanvisning av kv Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB. Bordlagt 10 september 2002 nr 25 (RY)

50 Gör Stockholm till Sveriges skotervänligaste stad. Skrivelse från Anders Broberg (kd). Bordlagt 10 september 2002 nr 38 (Pa)

51 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 20 och 10 september nr 42 (RY)

52 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 och 10 september nr 44 (RY)

53 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 25 och 10 september nr 46 (RY)

54 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 26 och 10 september nr 47 (RY)

55 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Hänskjutet från trafikutskottet. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 48 och 10 september nr 50 (RI)

56 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 10 september nr 51 (SV)

57 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 10 september nr 52 (RY)

58 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 10 september nr 53 (RY)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Karin Wanngård

Närvarande:

 

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande
Tord Bergstedt (m)
Bo Bladholm (m)
Helena Bonnier (m)
Kurt Hultgren (sp)
Teres Lindberg (s)
Inge-Britt Lundin (fp)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)

 

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)
Esbjörn Eriksson (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande
Svante Linusson (sp)
Margarita Pulido (s), tjänstgörande
Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Karin Wanngård (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 15 oktober 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Gör om Kista spannmålsmagasin till framtidsmagasin av ledamoten Mats Rosén (kd).

 2. Förslag att anordna en ny entré till Karlbergs pendeltågsstation i dess norra ände av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

 3. Förslag att gångbron från Norrtullsgatan till Hagaparken ska förses med ramper av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

 4. Förslag att handikappades parkeringskort ska ges en gemensam och stöldskyddad utformning av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

 5. Tillåt cykling på gångbron över Norr Mälarstrand av ersättaren Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Information om Nord-Sydaxeln

--------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm informerade om Nord-Sydaxeln.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Svar på fråga om Nybrogatan

-------------------------------------

Ledamoten Inga-Britt Lundin (fp) uttryckte på nytt önskemål om snabbt svar på tidigare ställd fråga av henne om Nybrogatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att söka tillgodose önskemålet.

Fråga om upplåtelsen av lokalerna vid Mälarvarvet på Långholmen

----------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) redogjorde regionchefen Göran Gahm om överläggningar rörande upplåtelsen av lokalerna vid Mälarvarvet på Långholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om regionalt cykelprogram

----------------------------------------

På fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) utlovade gatu- och fastighetskontoret utsändning av den regionala cykelplan som gatu- och fastighetsnämnden behandlade vid förra nämndsammanträdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 23 september 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 1 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda delta i integrationsförvaltningens seminarium den 3 oktober 2002 i Stockholm om Storstadssatsningen i Stockholm 1999 - 2002 efter anmälan till nämndsekretariatet.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 02-010-360

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002. Förslag till kommunstyrelsen

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga valet.

§6 Om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi. Motion av Ann Mari Engel (v) och Anita Habel (v), 2002:27

Dnr 02-700-1374:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara motionen med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21

Dnr 02-007-1416:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:20 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Detaljplan för del av kvarteret Lokstallet på Norrmalm m m. Remiss

Dnr 97-512-1126

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar godkänna villkorat avtal med Bonnierhuset AB om parkeringsköp och bidrag till Torsgatans upprustning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut 2002-03-19 att använda parkmark som parkering. Yttrande till Länsrätten

Dnr 01-410-4424

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till utlåtandet bilagda yttrande från stadsledningskontorets juridiska avdelning som svar till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till utlåtandet bilagda yttrande från stadsledningskontorets juridiska avdelning som svar till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.


Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Leverantörernas syn på gatu- och fastighetskontorets upphandlingar

Dnr 02-600-2727

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av leverantörsenkäten 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Alternativ till snötippning i Riddarfjärden. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 02-970-203

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som redovisning av uppdrag från nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som redovisning av uppdrag från nämnden.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§12 Snöröjningen vid jul och nyår 2001/2002. Slutrapport. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-660-234:5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§13 Handikapparkeringsplatser vid Konserthuset. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr 02-340-1975:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning att remittera ärendet till handikapprådet för synpunkter.

§14 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen

Dnr 02-006-293

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss

Dnr 02-512-2305:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Tillgänglighet i Hammarby Sjöstad. Skrivelser från Sten Nordin (m) resp Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) samt Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 99-511-2767:78,79,81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelser från borgarrådet Sten Nordin resp. Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann samt Ann-Marie Strömberg m fl.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Ombyggnad av Strandvägskajen. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr 02-670-1794:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Inge-Britt Lundin (fp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan, återremiss och inriktningsbeslut, samt markering av parkeringsrutor på Valhallavägen, hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 02-370-1549:2 och 02-620-2812:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Valhallavägens norra del tillsvidare inte byggs om.

 2. Nämnden beslutar att parkeringsrutor på Valhallavägens norra del inte målas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Lokalisering av idrottshall inom Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut

Dnr 99-511-2767

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 16 september 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Tillägg till avtal om köp och exploatering inom kvarteret Smyrna på Östermalm

Dnr 01-511-736

Gatu- och fastighetskontoret och Stockholm Vatten AB hade den 10 september 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 5 till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna.

 2. Nämnden godkänner tilläggsavtal nr 2 till avtal mellan parterna avseende fastigheten Smyrna 4 m m.

 3. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 5 till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kvarteret Smyrna.

 2. Nämnden godkänner tilläggsavtal nr 2 till avtal mellan parterna avseende fastigheten Smyrna 4 m m.

 3. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga D3.

§21 Upprustning av strandpromenaden Eriksdal-Tanto på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén, Björn Nyström och Patrik Holmberg (samtliga kd)

Dnr 02-630-2624:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp), att om svar på skrivelsen åberopa nämndens beslut och anföra följande:

De föreslagna åtgärderna är angelägna och skall inarbetas i verksamhetsplanen för 2003.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt bilaga E.

§22 Hastighetsdämpande åtgärder vid Slussen. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-641-2001:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Marksanering i detaljplaneområdena Kölnan, Sjöstadsporten och Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad. Delgenomförandebeslut och anskaffningsbeslut

Dnr 00-511-535

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§24 Akallavägen, provisorisk rampförbindelse mot väg E 18 i Hjulstakorset. Anmälan om förändrade förutsättningar

Dnr 98-320-991

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§25 Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna. Rapport från Naturvårdsverket. Remiss

Dnr 304-2060-02

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Torsten Sandgren (v) och Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Försäljning av tomträttsfastigheten Älvestorp 1:9, Grythyttan i Hällefors kommun

Dnr 02-785-2856

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Älvestorp 1:9 i Hällefors kommun, Grythyttan samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Tillägg till markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem)

Dnr 01-411-2494

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med tilläggsavtal.

 2. Nämnden delegerar till kontoret att teckna exploateringsavtal och köpeavtal för att genomföra projektet. (Genomförandebeslut)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Vad kan Stockholms stad göra för att minska bullret från vägbeläggning? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Återremiss

Dnr 01-370-4237

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga H.

§29 Evakuering av restaurang vid Norra Bantorget

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 i Aspudden

Dnr 01-781-3810

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Fältspat Fastighets AB:s förvärv av fastigheten Stenskvättan 14.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 4 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårder

Dnr 01-785-3408

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Enligt kommunfullmäktiges beslut (utl. 2002:33) Dnr 1288/2001, 2002-04-08, om principer vid försäljning av sommargårdar anmäles härmed prioriteringsordningen vid försäljningarna. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner prioriteringsordningen.

 2. Sommargårdar för LSS-verksamheten, i nuläget 7 st, inom socialtjänst- förvaltningen förvaltas vidare av gatu- och fastighetskontoret till dess hemvist för AO Egendom beslutats. För 2003 behövs 8 st gårdar. LSS-verksamheten är en lagstadgad verksamhet. Dessa gårdar säljs för närvarande ej.

 3. Nämnden godkänner en hyreshöjning från 150 kr/ kvm och år till 200 kr för 2003 och till 230 kr/ kvm och år för 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Förbättring av säkerhetssystem i fastigheten Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket. Inriktningsbeslut

Dnr 02-770-2709

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i samarbete med kulturförvaltningen i uppdrag att projektera ett säkerhetssystem i enlighet med utlåtandet. Projekteringen beräknas kosta 800 000 kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 PCB i byggnader. Remiss

Dnr 02-700-2430:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Vägtrafikinspektionsutredningen. Remiss

Dnr 02-300-2474:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga I.

§36 SL:s utbudsplan 2003

Dnr 2002-330-01838

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2003 samt inriktning 2004-2005.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som yttrande över SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2003 samt inriktning 2004-2005.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§37 Trafikplan för Sundbyberg. Remiss

Dnr 02-370-2446

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga K3.

§38 Förbjud mopedåkning på cykelbanorna. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-322-1999

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v), 2002:1

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Parkeringsövervakningen. Skrivelse av Börje Vestlund (s)

Dnr 02-350-2701

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Överklagande av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32 - 34, om entreprenörer för parkeringsövervakningen. Remiss

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§42 Lågt sittande trafikskyltar. Skrivelse av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-642-2399

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga L.

§43 Dnr 02-670-2472

Bordlagt 10 september 2002, nr 9

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten på Vasabron enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Utvärdering av parallella uppdrag för Västra City

Dnr 97-511-2466:18

Bordlagt 10 september 2002, nr 14

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 26 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utvärderingen av de parallella uppdragen för Västra City.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att nämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att nämnden beslutar att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden

att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda bordläggningsyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utvärderingen av de parallella uppdragen för Västra City.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§45 Överenskommelser om exploatering av Fredsfors 12 m m i Mariehäll med Besqab. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-1276

Bordlagt 10 september 2002, nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser om exploatering av Fredsfors 12 med Besqab och meddelar genomförandebeslut för exploateringen enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB

Dnr 02-512-1885

Bordlagt 10 september 2002, nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner program för bostäder m m i Sätra centrum.

 2. Fastigheten Djursätra 1 anvisas till PEAB Sverige AB för bostadsbebyggelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostad AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB

Dnr 02-411-2567

Bordlagt 10 september 2002, nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Inbjuden arkitekttävling för nya bostäder och arbetsplatser i kv Baltic m m i Mariehäll

Dnr 02-510-2578

Bordlagt 10 september 2002, nr 24

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret gemensamt i uppdrag att arrangera en inbjuden arkitekttävling, med 6- 8 deltagare från Sverige och övriga Norden, för nya bostäder och arbetsplatser i kv Baltic m m i Mariehäll.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden ger stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret gemensamt i uppdrag att arrangera en inbjuden arkitekttävling, med 6- 8 deltagare från Sverige och övriga Norden, för nya bostäder och arbetsplatser i kv Baltic m m i Mariehäll.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§49 Markanvisning av fastigheten Fålen 4 i Mariehäll till Lidl

Dnr 02-411-1914

Bordlagt 10 september 2002, nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ina Avén den 8 september 2002 och aktionsgruppen för dagis och skola i Mariehäll inkommen den 9 september 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal om markanvisning avseende fastigheten Fålen 4 för en tid av två år för butik och parkering till LIDL Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Gör Stockholm till Sveriges skotervänligaste stad. Remiss av skrivelse till kommunstyrelsen från Anders Broberg (kd)

Dnr 02-000-1413:1

Bordlagt 10 september 2002, nr 38

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalanden

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga O1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga O2.

§51 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla

Dnr 99-6302754

Bordlagt fr o m 20 augusti 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Redovisning av parallella uppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta

Dnr 02-511-2449

Bordlagt fr o m 20 augusti 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de tre parallella uppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna studier rörande exploateringsfrågor, trafikleder samt natur- och landskap.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse inom Högdalen till Familjebostäder och Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utlåtande och beslut till stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna i Hägersten, Älvsjö, Vantör och Farsta samt till vägverket och SL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder

Dnr 02-411-1906

Bordlagt fr o m 20 augusti 2002 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar fastigheterna Ålänningen 8 och 9 till AB Familjebostäder för en tid av två år och bemyndigar kontoret att teckna markanvisningsavtal på sedvanliga villkor.

 2. Nämnden godkänner att tomträtten Lappmannen 4 bebyggs med bostäder.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla

Dnr 02-411-734:1

Bordlagt fr o m 20 augusti 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att nämnden beslutar att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det henne framställda bordläggningsyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och därutöver anföra.

För att kompensera projektet för den tid den politiska behandlingen tagit, med bland annat två bordläggningar, förlängs reservationstiden med två månader, dvs t o m 2003-10-01.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§55 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Bordlagt fr o m 20 augusti 2002 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB

m m

Dnr 98-411-1617

Bordlagt fr o m 11 juni 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 avgiven promemoria. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt fr o m 28 maj 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.