Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2003-03-11

Sammanträde 2003-03-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Möjligheten att konvertera lokaler, kontor och industrifastigheter till bostäder. Remiss av skrivelse av borgarråden Annika Billström (s), Roger Mogert (s) och Py Börjeson (s) (S)

6 Högre miljökrav till sjöss. Motion av Svante Linusson (sp) 2002:55 (S)

7 Namngivande av upphovsman till byggnadsverk. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2003 (A) (Utdelas)

9 Formgivningstävling för Slussen. Anmälan (RI)

10 Upprustning och förnyelse av Vasaparken. Genomförandebeslut (RI)

11 Detaljplan för kvarteret Svea Artilleri på Östermalm. Remiss (RI)

12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2003 (RI)

13 Tilläggsavtal med Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens Norra biljetthall vid Sergels Torg (RI)

14 Redovisning av åtgärder för bättre tillgänglighet på gatumark vid Stockholms Stadshus. Genomförandebeslut (RI)

15 Genomförandebeslut om detaljplaneområdet ”Sjöstadsporten” inom Hammarby Sjöstad (RI)

16 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) - marksanering under 2002 (RI, RY)

17 Rusta upp Fåfängan. Skrivelse från Sten Nordin (m) (RI)

18 Program för Albano inom stadsdelen Norra Djurgården. Remiss (RI)

19 Dubbelrödfas i trafiksignaler. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (RI)

20 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 i Stadshagen för kontor och bostäder (RI)

21 Tilläggsavtal till avtal om förvärv och exploatering inom del av detaljplaneområde Sickla Kaj inom Hammarby Sjöstad (RI)

22 Start av detaljplanearbete för ny bebyggelse och flytt av bussterminal vid Spånga station och centrum. Lägesredovisning (RY)

23 Markanvisning för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde. Inriktingsbeslut (RY)

24 Flerbostadshus på parkeringsplats inom fastigheten Rinkeby 2:3 i Rinkeby. Avtal om ändrad markanvändning (RY)

25 Detaljplan för utbyggnad av Vällingby Centrum, kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl inom stadsdelen Vällingby. Remiss av programförslag (RY)

26 Bullerskydd längs Lövstavägen, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut (RY)

27 Boutställning i Tensta 2006. Redovisning av förstudie (RY)

28 Markanvisning till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget (RY)

29 Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen (RY)

30 Tillsättning av representant från gatu- och fastighetsnämnden i styrgrupp för Miljöbilar i Stockholm (RY)

31 Överlåtelse av mark för parkeringsdäck vid fastigheten Fredsfors 11, Mariehäll till Fastighets AB Brostaden (RY)

32 Preliminär markreservation till Svenska Bostäder i kv Baltic, Mariehäll m m (RY)

33 Lantmäteriverkets rapport 2002:9 om översyn av anläggningslagen (SV)

34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

35 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårdar. Delvis återremiss (F)

36 Försäljning av fastigheterna Västra Edsvik 1:7, 2:13 och 2:15, Sommargården Västra Edsvik, Väddö, Norrtälje kommun (F)

37 Rivning av barnstuga på fastigheten Snesen 1, Vantör. Genomförandebeslut (F)

38 Parkeringsledningssystem. Utvidgning/utveckling. Inriktningsbeslut (St)

39 Upphandling av information om restider. Genomförandebeslut (St)

40 Investeringsplaner för trafikinfrastrukturen under perioden 2004-2015. Remisser från vägverket, banverket och länsstyrelsen (St)

41 Anmälan av undersökningen Trafiksituationen i Kista (St)

42 Förslag att handikappades parkeringskort ska ges en gemensam och stöldskyddad utformning. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (Pa)

43 Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik, Sundbyberg. Remissvar (RY)

44 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltverket på Kungsholmen.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 19 (RI)

45 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss från nämnden.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 20 (RI)

46 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 (RI)

47 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 27 (RY)

48 Ny detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 28 (RY)

49 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 30 (RY)

50 Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde 2002.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 31 (RY)

51 Vision för Söderort. Lägesredovisning.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 32 (RY)

52 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 (RY)

53 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 41 (RY)

54 Järva friområde. Remissutskick gällande inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 42 (RY)

55 Lunda och Västberga terminalområden – transport- och varuflöden.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 47 (St)

56 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp).

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och 18 februari 2003 nr 51 (RI)

57 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 18 februari 2003 nr 54. Delvis bordlagt (RI).

58 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 18 februari 2003 nr 56 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
 
Roger Mogert                                Berthold Gustavsson                        Karin Wanngård
 
(§§ 1-24, 26-31 och 33-58)                                                                                       (§§ 25 och 32)

Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande, §§ 1-24, 26-31 och 33-58
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp), §§ 1-24, 26-31 och 33-58
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp), tjänstgörande §§ 25 och 32
Olivia Hasahya (s)
Jimmy Lindgren (s)
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande §§ 25 och 32
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s)
 
Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Bertil Strid, Solveig Svedgård, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Berthold Gustavsson (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) - §§ 1-24, 26-31 och 33-58 – samt ledamoten Karin Wanngård (s) - §§ 25 och 32 - justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 25 mars 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Helhetssyn kring infartsparkeringar av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och ledamoten Per Bolund (mp).

 2. Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg av ledamoten Karin Hanqvist (s).

 3. Rekreationsområde för elöverkänsliga personer i Stockholms kommun av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 4. Utveckling av Västberga industriområde av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 5. Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnsjöängen av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 6. Revidering av program för ekologiskt byggande av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 7. Trafikföring under reparation av Vasabron av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 8. Bygg- och materialcontainers på gatumark, parkeringsrutor och trottoarmark av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om planerna för Norra Stationsområdet

----------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2003 avgivit promemoria med svar på tidigare ställd fråga av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) om planerna för Norra Stationsområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om möjligheten att utvidga boendeparkeringsområdet för bilpoolsbilar

-------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschef Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om möjligheten att utvidga boendeparkeringsområdet för bilpoolsbilar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Gatu- och fastighetskontorets personaltidning Staden & Vi

-----------------------------------------------------------------------

På initiativ av tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) diskuterades utgivaransvaret för gatu- och fastighetskontorets personaltidning Staden & Vi.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för framförda synpunkter.

Rapporten Etappmål Miljö från SIKA

---------------------------------------------

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) informerade om rapporten Etappmål Miljö från statens institut för kommunikationsanalys och rekommenderade läsning av densamma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 mars 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 mars 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan, dels i efterhand godkänna ordföranden Roger Mogerts (s) deltagande i MIPIM m m i Cannes vecka 10/2003 dels medge de förtroendevalda som så önskar delta i socialtjänstförvaltningens seminarium om elöverkänslighet och de elöverkänsligas situation den 8 april 2003 i Stockholm dels slutligen delta med sex förtroendevalda (3+3) i IFHP:s International Spring Conference den 31 maj – 3 juni 2003 i London.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Möjligheten att konvertera lokaler, kontor och industrifastigheter till bostäder. Remiss av skrivelse av borgarråden Annika Billström (s), Roger Mogert (s) och Py Börjeson (s)

Dnr 03-770-335:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av borgarrådens skrivelse med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Att minska bostadsbristen är idag en av det viktigaste politiska frågorna för Stockholm. För att få fram ett stort antal bra bostäder måste staden pröva alla tänkbara möjligheter. Vår uppfattning är att staden kan göra en hel del för att åstadkomma en bättre användning av befintliga fastigheter och på så sätt skapa fler bostäder. Att omvandla lokaler till bostäder är dessutom ett sätt att få till stånd ett betydande antal lägenheter som människor snabbt kan flytta in i. Förutom detta bör man även se till att lägenheter verkligen används för människor att bo i och inte till kontor eller dylikt.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Högre miljökrav till sjöss. Motion av Svante Linusson (sp), 2002:55

Dnr 02-335-3343:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:55 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det vore en stor miljövinst om fler av de fritidsbåtar med tvåtaktsmotorer som går i Stockholms vatten använder alkylatbensin. Staden bör därför arbeta för att de bensinstationer i staden som används av fritidsbåtar erbjuder alkylatbensin.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp)

samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§7 Namnge alltid upphovsman till byggnadsverk. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-511-4004:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2003

En av gatu- och fastighetskontoret den 5 mars 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Formgivningstävling för Slussen. Anmälan

Dnr 93-630-3605

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Erik Tofft av den 20 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan om formgivningstävling för Slussenområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Upprustning och förnyelse av Vasaparken. Genomförandebeslut

Dnr 03-681-422

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även utdrag ur protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnd av den 20 februari 2003 I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§11 Detaljplan för kvarteret Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet. Remiss

Dnr 99-512-2882

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på utställningsremiss av förslag till ny detaljplan för kvarteret Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 94148.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Berthold Gustavsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att överlämna och åberopa kontorets utlåtande samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill särskilt understryka vikten av att de krav på tillgänglighet som gatu- och fastighetskontoret ställt kan uppfyllas i planen. Om Stockholm skall bli världens tillgängligaste huvudstad och alla större hinder för tillgänglighet skall vara undanröjda till 2010, måste staden vid nybyggnation alltid ta hänsyn till tillgänglighetsfrågorna. I planeringsarbetet måste även hänsyn tas till att området ligger i en spridningskorridor för Nationalstadsparken.

Staden skall vid nybyggnation och ombyggnation se till att åtgärda problem, inte skapa nya.

Reservationer

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamoten Berthold Gustavsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 30 januari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Tilläggsavtal med Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens Norra biljetthall vid Sergels Torg m m

Dnr 02-630-224

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal med Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall.

 2. Nämnden godkänner tilläggsavtal med Ramsbury AB angående försäljning av del av Norrmalm 4:53.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Åtgärder för bättre tillgänglighet på gatumark vid Stockholms Stadshus. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-1570

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna åtgärderna för bättre tillgänglighet på gatumark vid Stockholms Stadshus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Genomförandebeslut om detaljplaneområdet ”Sjöstadsporten” inom Hammarby Sjöstad

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§16 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) - marksanering under 2002

Dnr 98-00-1600:6

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Rusta upp Fåfängan. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§18 Ändrad detaljplan för Albano i stadsdelen Norra Djurgården. Remiss

Dnr 2003-512-00202

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för Albano i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 1999-2007-53.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att tillse att studentbostäder byggs i Albano såsom angivits i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Den dubbelröda fasen hindrar säkerhet och framkomlighet. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 02-641-4199

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Överenskommelse med JM AB om upplåtelse med tomträtt av delar av fastigheten Lustgården 6 i Stadshagen på Kungsholmen för kontor och bostäder.

Genomförandebeslut

Dnr 03-413-666

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 44,4 mnkr och investeringsinkomster om 7,7 mnkr och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av genomförandebeslutet.

 2. Nämnden godkänner för sin del upprättade överenskommelser med JM AB, för del av Lustgården 6 på Kungsholmen och hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av överenskommelserna senast den 31 december 2003.

 3. Nämnden godkänner att sidoavtal för de två kontorshusen upprättas i samband med senare tomträttsupplåtelse enligt förslag i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att uppdra åt kontoret att återkomma med ärendet i enlighet med nedanstående:

I den föreslagna överenskommelsen med JM AB har JM AB rätt att senast den 31 december 2008 friköpa tomträtten. Stadens mark bör som regel inte säljas, utan markupplåtelse för byggnation bör ske med tomträtt. Genom tomträttsupplåtelse behåller staden både rådigheten över marken och intäkter i form av tomträttsavgälder.

Vi ger därför kontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ta bort rätten att friköpa tomträtten ur avtalet samt att återkomma till nämnden med resultatet av förhandlingarna till följd av detta.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Tilläggsavtal till avtal om förvärv av och exploatering inom del av detaljplaneområde Sickla Kaj inom Hammarby Sjöstad

Dnr 03-511-620

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtalet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Start av detaljplanearbete för ny bebyggelse och flytt av bussterminal vid Spånga station och centrum. Lägesredovisning

Dnr 03-511-597

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning angående planeringsförutsättningarna för Spånga station och centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga G.

§23 Markanvisning för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde

Dnr 03-411-609

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Flerbostadshus på parkeringsplats inom fastigheten Rinkeby 2:3 i Rinkeby.

Avtal om ändrad markanvändning

Dnr 02-511-226

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till avtal

om ändrad markanvändning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Detaljplan för utbyggnad av Vällingby Centrum, kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl inom stadsdelen Vällingby. Remiss av programförslag

Dnr: 2003-512-00245

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för detaljplan för utbyggnad av Vällingby Centrum, kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl, inom stadsdelen Vällingby, PS-Dp 2002-17221-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I utformningen av bebyggelsen ska intrång i grönområde undvikas i möjligaste mån.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§26 Bullerskydd längs Lövstavägen, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 03-370-596

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktnings- och genomförandebeslut om rubricerade projekt och uppdrar åt kontoret att genomföra detsamma inom ramen för 9 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Boutställning i Tensta 2006. Redovisning av förstudie

Dnr: 03-720-548

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek(s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga I2.

§28 Markanvisning till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget

Dnr 00-522-1200

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisning till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen

Dnr 03-785-578

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del att köpeavtal tecknas med V&S Vin & Sprit AB rörande Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen och en utökad investeringsram med 88 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till köpeavtal inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet och medger en utökad investeringsram med 88 mnkr för gatu- och fastighetsnämnden.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del att köpeavtal tecknas med V&S Vin & Sprit AB rörande Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen och en utökad investeringsram med 88 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till köpeavtal inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet och medger en utökad investeringsram med 88 mnkr för gatu- och fastighetsnämnden.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Tillsättning av nya representanter i styrgrupp för Miljöbilar i Stockholm

Dnr 03-007-278:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

      

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att utse Claes Fleming (fp) till representant i styrgruppen för Miljöbilar i Stockholm.

§31 Överlåtelse av mark för parkeringsdäck vid fastigheten Fredsfors 11, Mariehäll till Fastighets AB Brostaden

Dnr 00-512-1276

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till avtal med Fastighets AB Brostaden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Preliminär markreservation till Svenska Bostäder i kv Baltic, Mariehäll m m

Dnr 02-510-2578

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av till utlåtandet bilagt avtal och ger preliminär markreservation till AB Svenska Bostäder i enlighet därmed.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Tjänstgörande ordföranden Berthold Gustavsson (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann tjänstgörande ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av till utlåtandet bilagt avtal och ger preliminär markreservation till AB Svenska Bostäder i enlighet därmed.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§33 Lantmäteriverkets rapport 2002:9 om översyn av anläggningslagen

Dnr 03-400-338:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Anmälan av prioriteringsordning vid försäljning av sommargårdar. Delvis återremiss

Dnr 03-760-441

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna utredningen enligt bilaga 1 i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna utredningen, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden efter sommaren med ett förslag på vilka sommargårdar som bör upprustas och vilka som kan säljas samt att därutöver anföra följande:

Av kontorets redovisning framgår att många av de barn som ansökte sommarkolloplats år 2002 inte fick plats. Därtill kommer att den sociala och ekonomiska utredning som i en del stadsdelsnämnder åtföljde ansökan sannolikt hade en tillbakahållande effekt när det gällde antalet ansökningar. Den nya majoriteten har höjt ambitionsnivån. Under år 2003 skall alla barn som så önskar erbjudas plats på sommarkollo, utan att familjerna därför skall tvingas utsätta sig för sociala och ekonomiska utredningar och stadsdelsnämnderna redovisar också ett ökat platsbehov. Den höjda ambitionsnivån och det förväntade ökade antalet ansökningar om kolloplatser gör att det inte idag går att bedöma stadens behov av sommargårdar.

Kontoret ges därför i uppdrag att undersöka och efter sommaren återkomma till nämnden med vilka gårdar som ska upprustas och vilka som kan säljas, med utgångspunkt från den ökade beläggningen och gårdarnas ändamålsenlighet. I de fall då större markområden ingår i fastigheten bör även frågan om denna kan avsättas till någon annan form av rekreation beaktas. Intill dess att redovisningen är klar skall sommargårdar inte utbjudas till försäljning annat än om de bedöms som olämpliga för ändamålet.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§36 Försäljning av fastigheterna Västra Edsvik 1:7, 2:13 och 2:15, Sommargården Västra Edsvik, Väddö, Norrtälje kommun

Dnr 00-785-4330

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Västra Edsvik 1:7, 2:13 och 2:15, Sommargården Västra Edsvik, för en köpeskilling om 4.550.000 kronor SEK.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med ärendet i enlighet med nedanstående samt att anföra följande:

Sommargården Västra Edsvik är inte ändamålsenlig som kollogård. Emellertid skulle den relativt stora marken eventuellt kunna användas som någon annan typ av rekreationsområde. Därför ger vi kontoret i uppdrag att inför nämnden redovisa markens eventuella rekreationsvärde.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Rivning av barnstuga på fastigheten Snesen 1, Vantör. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-2279

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att riva barnstugan på fastigheten Snesen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Parkeringsledningssystem - utvidgning/utveckling. Inriktningsbeslut

Dnr 03-340-737

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsledningssystem kan utvecklas och byggas ut till att täcka hela innerstaden

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Upphandling av information om restider. Genomförandebeslut

Dnr 03-300-738

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av information om restider.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av information om restider.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga N2.

§40 Investeringsplaner för trafikinfrastrukturen under perioden 2004-2015. Remisser från vägverket, banverket och länsstyrelsen

Dnr 03-300-336:1, 03-334-337:1, 03-000-31:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till kommunstyrelsen på remisserna.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är ingen hemlighet att majoriteten i Stockholm har olika syn på vissa vägprojekt så som Norra länken och utbyggnaden av E18. Vi är emellertid helt ense om att det i stockholmsområdet finns ett stort behov av infrastruktursatsningar, speciellt vad gäller spårbunden trafik. I takt med att det byggs fler nya bostäder och bostadsområden måste även kollektivtrafiken byggas ut. Citybanan är en av de viktigaste investeringarna för att utveckla järnvägsnätet, inte bara för Stockholm utan för hela landet. Eftersom det är en nationell angelägenhet att öka spårkapaciteten på denna sträcka är det emellertid orimligt att Stockholm ska finansiera denna. Om man undantar det som staten bidrar med till det nationellt angelägna projektet Citybanan innebär förslaget till investeringsplan dessutom att ytterligt lite investeringspengar satsas i Stockholmsregionen.

Om vi strävar efter ett långsiktigt hållbart Stockholm krävs att mer pengar investeras i kollektivtrafiksystemet. En av de viktigaste satsningarna på kollektivtrafiken i Stockholm är utbyggnaden av tvärbanan. Med tanke på satsningarna på bostäder och centrum i området måste även sträckan till Kista föras in i planen. Såväl förlängningen norrut som förlängningen söderut till Slussen bör dessutom ske tidigare än vad planen anger. Förutom dessa förlängningar måste även tvärförbindelserna i de södra förorterna underlättas genom en tvärbanelinje mellan Älvsjö och Kungens kurva.

För att få till stånd tillfredställande kollektivtrafik med knutpunkter i söderort bör dessutom utbyggnad av tunnelbanesträckan mellan Hagsätra och Älvsjö ske så snart det är möjligt. Detsamma gäller sträckan mellan Akalla och Barkaby.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga O3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga O4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga O5.

§41 Anmälan av undersökningen Trafiksituationen i Kista

Dnr 01-320-4070

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga P.

§42 Förslag att handikappades parkeringskort ska ges en gemensam och stöldskyddad utformning. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-343-3208:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att följa och driva på samarbetet med Vägverket och övriga kommuner samt att därutöver anföra följande:

Frågan om att stöldskydda handikappades parkeringskort är viktig. Efter att skrivelsen översänts till Vägverket får kontoret därför i uppdrag att följa och driva på samarbetet med Vägverket och övriga kommuner för att nå resultat. Om inte Stockholms stad gör något är risken stor att ingenting händer i frågan.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av ledamöterna Berthold Gustavsson m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§43 Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik, Sundbyberg. Remissvar

Dnr 01-512-4257

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga R.

§44 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltverket på Kungsholmen

Bordlagt 18 februari 2003 nr 19

Dnr 01-411-112

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad utredning av alternativa lägen för asfaltverket i Hornsberg, Kungsholmen.

 2. Nämnden godkänner för sin del att asfaltverket i Hornsberg flyttas till kv Drivremmen, Västberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med ärendet i enlighet med nedanstående samt att anföra följande:

Inför valet av ny placering för asfaltverket bör även nuvarande och förväntade trafikflöden samt miljöpåverkan redovisas. Kontoret bör även återkomma med en redovisning av skälen till att övriga platser i bilaga 1 inte är lämpliga samt möjligheten för andra lösningar än att anlägga ett nytt asfaltverk. Även alternativa placeringar inom Västberga industriområde, exempelvis rangerbangården vid Drivhjulsvägen bör utredas och redovisas.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§45 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss från nämnden

Bordlagt 18 februari 2003 nr 20

Dnr 02-512-2305-2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22

Dnr 01-411-1788

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat

Bordlagt 18 februari 2003 nr 27

Dnr 01-410-613

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Detaljplan för del av kv Linaberg i Mariehäll. Remiss

Bordlagt 18 februari 2003 nr 28

Dnr 02-512-4210

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut

Bordlagt 18 februari 2003 nr 30

Dnr 03-511-851

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden ger kontoren i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i idékatalog.

 3. Nämnden ger kontoren i uppdrag att inom ramen för Kista Science Cityprojektet utarbeta en strukturplan för nordvästra delen av norra Järvafältet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde 2002

Bordlagt 18 februari 2003 nr 31

Dnr 03-007-476

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 29 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningarnas och bolagets anmälan av rapporten Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde.

 2. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för redovisning till kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna rapporten för kännedom till styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla samt Länsstyrelsen i Stockholm och Naturvårdsverket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets m fl förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga T.

§51 Vision för Söderort. Lägesredovisning

Bordlagt 18 februari 2003 nr 32

Dnr 2002-511-263

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisning för Vision för Söderort.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna lägesredovisningen att uttala att målsättningen är minst hälften hyresrätter i nyproduktionen, att uttala att en satsning på söderorts grönområden och rekreationsområden är en viktig del av visionen, att uttala att arbetet med att utveckla söderorts lokala centra och centrumanläggningar är en viktig del av visionen samt

att därutöver anföra följande:

Ambitionen att försöka samordna alla goda krafter som vill bidra till att utveckla söderort är lovvärd. Över en tredjedel av Stockholmarna bor i söderort. Andelen barn i skolålder är högre än i övriga staden och utbildning och satsningar på stadens unga är prioriterade och därför en naturlig del av visionen.

När söderorts unga befolkning ska söka sig ett eget boende är det dessutom viktigt att det finns bostäder som inte kräver insats eller eget sparande. Givetvis ska nyskapad bebyggelse vara anpassad till den rika naturmiljö och de rekreationsområden som finns ska utvecklas och göras tillgängliga och attraktiva för boende och besökare. De grönområden i området för Vision för Söderort som speciellt bör skyddas är de i Sätra, Fagersjö, Älvsjö och Rågsved.

Söderorts ekonomiska tillväxt är också en tillgång för hela staden och regionen. Antalet anställda ökar mer än i övriga staden och IT- sektorn är lika stor som i norra Stockholm. Om söderort vore en egen stad skulle den vara rikets fjärde största näringslivsstad. I arbetet med att utveckla söderorts näringsliv är en satsning på utveckling av lokala centra och centrumanläggningar en naturlig del.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§52 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36

Dnr 01-411-2185:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser

Bordlagt 18 februari 2003 nr 41

Dnr 02-511-2062

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan (genomförandebeslut).

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Järva friområde. Remissutskick gällande inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter

Bordlagt 18 februari 2003 nr 42

Dnr 02-511-3799

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoren att remittera programförslaget till berörda stads­delsnämnder, föreslagna huvudmän och övriga berörda.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att – utan eget ställningstagande – uppdra åt kontoren att remittera programförslaget till berörda stadsdelsnämnder, föreslagna huvudmän och övriga berörda.

§55 Lunda och Västberga terminalområden – transport- och varuflöden

Bordlagt 18 februari 2003 nr 47

Dnr 03-300-558

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 29 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av undersökningen om transport och varuflöden i terminalområdena Lunda och Västberga, ”Lunda och Västberga – transport och varuflöden”.

 2. Nämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i samarbete med näringslivskontoret och gatu- och fastighetskontoret initiera en utredning hos regionplane- och trafik­nämnden om lokalisering av framtida terminalområden inom staden och i regionen.

 3. Nämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en strategi för stadens terminalområden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorens förslag till beslut, att uppdra åt kontoret, efter samråd med berörda stadsdelsnämnder, återkomma med förslag på trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i Västberga samt att därutöver anföra följande:

Godstransporter har i ökad utsträckning kommit att ske per lastbil, vilket belastar vägnätet och är till förfång för miljön. Det finns i staden en outnyttjad potential i form av industrispår som skulle kunna användas bättre, vilket utredningsarbetet bör beakta. Stadens vattenvägar skulle också kunna utnyttjas bättre för både gods- och persontransporter. Stadsdelsnämnderna bör liksom kranskommunerna involveras i arbetet med lokalisering och utformning av framtida terminalområden, liksom beträffande förbättringar av de befintliga.

Västberga omfattar förutom industriområdet också ett bostadsområde inklusive en anläggning med genomgångsbostäder för flyktingar med många barnfamiljer. Barnens skolväg går genom industriområdet och passerar E4:an med den pågående ombyggnation av Västbergarondellen. Vi vill på grund av detta understryka vikten av ökad trafiksäkerhet i området.

Reservation

Ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m), och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga V2.

§56 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp)

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och 18 februari 2003 nr 51

Dnr 2002-410-04197

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd från den 20 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på Per Bolunds skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 18 februari 2003 nr 54. (Delvis bordlagt)

Dnr 02-370-428

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Nämnden upptog den bordlagda delen av ärendet – återstående del av beslutsmening 2 till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 18 februari 2003 nr 56

Dnr 01-512-3503:2-3

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.