Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2003-04-22

Sammanträde 2003-04-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret¨

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2003 (A) (utdelas) P

6 Ungdomsparlamentets motion angående integrationspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), nr 2001:87 (S)

7 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

8 Stombussarnas framkomlighetsproblem. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)

9 Bygg- och materialcontainers på gatumark, parkeringsrutor och trottoarmark. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2003 (RI)

11 Överklagande av genomförandebeslut om cykelbanor på Folkungagatan, Södermalm. Yttrande till Länsrätten (RI)

12 Östra City till bilfri zon. Motion från Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp), 2002:16 (RI)

13 Förbindelse över Hammarbyleden. Inriktningsbeslut (RI)

14 Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen (RI)

15 Trafikföring under reparation av Vasabron. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RI)

17 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm. Återremiss (RI)

18 Paviljonger i Kungsträdgården - etapp 2. Reviderat genomförandebeslut (RI)

19 Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Reviderat genomförandebeslut (RI)

20 Parkering längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) (RI)

21 Markanvisning för skola inom kv Kölnan i Hammarby Sjöstad till SISAB (RI)

22 Tilläggsöverenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående nybyggnad inom fastigheten Hästen 27 på Norrmalm m m (RI)

23 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss (RI)

24 Skrivelse från stiftelsen Fryshuset angående ansökan om befrielse från tomträttsavgäld för fastigheten Fryshuset 2, Hammarby Sjöstad. Remiss (RI)

25 Revidering av Program för ekologiskt byggande. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RY)

26 Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v), nr 2002:62 (RY)

27 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut (RY)

28 Ombyggnad av korsningen Kontrollvägen – Västbergavägen i Västberga. Genomförandebeslut samt godkännande av avtal med Vägverket (RY)

29 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångs-bostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s) (RY)

30 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Inriktningsbeslut (RY)

31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag (RY)

32 Park och gångväg inom Årstadal samt ombyggnad av Sjöviksbacken (RY)

33 Markanvisning för bostäder inom programområde för Örnsberg i Hägersten och Liljeholmen till HEFAB (RY)

34 Uppföljning av åtgärder för upphandling (RY)

35 Anmälan om tingsrättens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Orgelpipan 4 i City. Hemligt (SV)

36 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (SV)

37 Ansökan om tillstånd till förvärv av 50 % av aktierna i Essingestupet AB, ägare till fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11. Yttrande till hyresnämnden (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

39 Markförsäljningar, markinköp och markbyten för naturreservatsändamål (F)

40 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga i fastigheten Klisterburken, Vällingby. Inriktningsbeslut (F)

41 Om- och tillbyggnad av barnstuga i fastigheten Bibliotekarien 4, Bävervägen 43, Abrahamsberg. Genomförandebeslut (F)

42 Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga, på fastigheten Laxholmen 4, Vårberg. Slutredovisning (F)

43 Markskötsel inom affärsområde Barnstugor, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut (F)

44 Nybyggnad av barnstuga i fastigheten Björing 2 (f d Björinge 1), Tensta. Slutredovisning (F)

45 Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

46 Genomförande av demonstrationsprojekt ”Säker huvudgata”. Inriktningsbeslut (St)

47 Användning av 30-zoner och hastighetsdämpande åtgärder i Stockholms stad samt skrivelse om plåtpoliser - ett steg mot nollvisionen - från Mats Rosén (kd) (St)

48 Ansökan om utökning/ändring av 30 km/h begränsning på Svartviksslingan, Margretelundsvägen och Tranebergsvägen (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

49 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Olshammarsgatan i stadsdelen Hagsätra (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

50 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Frustunavägen i stadsdelen Örby (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

51 Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid. Yttrande över länsstyrelsens samråd (St)

52 Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats (Pa)

53 Förstärkt trafikövervakning i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v) (Pa)

54 Underlätta för boendeparkering. Skrivelse från Mats Rosén (kd), Anders Broberg (kd) och Björn Nyström (kd) (Pa)

55 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 7 (S)

56 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Bordlagt 1 april 2003 nr 9 (RI)

57 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss. Bordlagt 1 april 2003 nr 16 (RI)

58 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten m m på Norrmalm. Remiss. Bordlagt 1 april 2003 nr 18 (RI)

59 Samverka för ett effektivare utnyttjande av Västberga samt utveckling av Västberga industriområde. Svar på skrivelser från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) samt Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 21 (RY)

60 Reparation av sättningsskador och förbättring av trafiksäkerheten på Ärvingevägen i Kista. Genomförandebeslut. Bordlagt 1 april 2003 nr 26 (RY)

61 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 31 (F)

62 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun. Bordlagt 1 april 2003 nr 33 (F)

63 Spår till östra Södermalm. Motion av Per Olin (v) 2002:37 Bordlagt 1 april 2003 nr 39 (St)

64 Uppförande av minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) nr 38/2002. Bordlagt 1 april 2003 nr 40 (St)

65 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl. Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och senast 1 april 2003 nr 51. Delvis bordlagt (RI)

66 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 1 april 2003 nr 54 (RY)

67 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp). Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 56 (RI)

68 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 57. Delvis bordlagt (RI).

69 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 1 april 2003 nr 58 (RY)

70 Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats (Pa)

Mötesinformation

J

Justerat:
2 maj 2003

 

Roger Mogert                                                                  Sten Nordin


Närvarande:

Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Margarita Pulido (s)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

 


Ersättare

Helena Bonnier (m), tjänstgörande

Olivia Hasahya (s)

Martina Lind (fp), tjänstgörande

Jimmy Lindgren (s)

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)

 


Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Mikael Forkner, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Anna-Greta Holmbom-Björkman (§§ 1-2), Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att

tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 6 maj 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1. Inled arbetet med Österleden omgående av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp).

2. Nämndbehandling av remiss om införandet av s k miljöavgifter av vice ordföranden Sten Nordin (m).

3. Kastanjeträd på Erik Dahlbergs Allé av ersättaren Helena Bonnier (m).

4. Lyktstolpar av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

5. Trafiksituationen vid Aspsätravägen ingiven av ledamoten Berthold Gustavsson (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om klottersaneringsprojekt

----------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård gatu- och fastighetskontoret meddelade, som svar på fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v), att kontoret kommer att lämna en redovisning om klottersaneringsprojektet vid nästa nämndsammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Program för ekologiskt byggande

----------------------------------------

Projektledaren Anna-Greta Holmbom-Björkman vid gatu- och fastighetskontoret informerade och besvarade frågor om Programmet för ekologiskt byggande (se

§ 25).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om miljoner i miljörabatter vid byte till miljöbil

-----------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om miljoner i miljörabatter vid byte till miljöbilar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 april 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 22 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2003

En av gatu- och fastighetskontoret den 3 april 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§6 Ungdomsparlamentets motion angående integrationspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), nr 2001:87

Dnr 2003-000-00353

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar motion nr 2001:87 av Annika Billström m.fl. (s) med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar motion nr 2001:87 av Annika Billström m.fl. (s) med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 03-630-1176

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg på Södermalm enligt förvaltningens förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Stombussarnas framkomlighetsproblem. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 03-331-643

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra framkomlighets­- studier på de gator där stombussarna har problem i Stockholms innerstad samt återkomma till nämnden med förslag på åtgärder.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att årligen inkomma med en redovisning av stombussarnas framkomlighet till nämndens kollektivtrafikutskott.

3 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Roger Mogert (s).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att öka stombussarnas framkomlighet är mycket angeläget för att kollektivt resande ska vara attraktivt i centrala Stockholm. Därför är det önskvärt att resultaten av framkomlighetsstudierna rapporteras till nämnden så snart som möjligt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§9 Bygg- och materialcontainers på gatumark, parkeringsrutor och trottoarmark. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-425-911

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga C.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 5 mars 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Överklagande av genomförandebeslut om cykelbanor på Folkungagatan, Södermalm. Yttrande till Länsrätten

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§12 Östra City till bilfri zon. Motion från Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp), 2002:16

Dnr 2002-320-543

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för besvarande av motion nr 16 i kommunfullmäktige.

3 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Viviann Gunnarsson och Per Bolund.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på att en sammanhängande fotgängarzon bildas utan att viktiga biltrafikstråk hindras samt att därutöver anföra följande:

Delar av Östra City är redan idag reserverade för gående. Kontoret bör utreda hur dessa områden kan utökas och samordnas så att en större sammanhängande zon för gående kan bildas utan att viktiga biltrafikstråk såsom in- och utfarten till Klaratunneln hindras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Förbindelse över Hammarbyleden. Inriktningsbeslut

Dnr 03-670-1169

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförd redovisning av alternativa förslag.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta utredningen av två alternativ, dels en ny slussbro över Hammarbyleden, dels en skyttel samt återkomma till nämnden med förslag till genomförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen

Dnr 99-511-2767

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i ärendet redovisad principöverens­kommelse med Nacka och Landstinget om Danvikslösen.

2 Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Trafikföring under reparation av Vasabron. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 02-670-2472:3

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp), och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga E2.

§16 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§17 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm. Återremiss

Dnr 01-512-3933

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerat planförslag, S-Dp 2000-12937-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Paviljonger i Kungsträdgården - etapp 2. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 01-630-1754

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner investeringsutgifter på 32 mnkr och investeringsinkomster om 16 mnkr enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 03-683-1168

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner investeringsutgifter om ca 25,0 mnkr enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner investeringsutgifter om

ca 25,0 mnkr enligt kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Parkering längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-340-882

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning för skola inom kv Kölnan i Hammarby Sjöstad till SISAB

Dnr 03-411-1130

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för skola inom kvarteret Kölnan till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga G.

§22 Tilläggsöverenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående nybyggnad inom fastigheten Hästen 27 på Norrmalm m m

Dnr 02-512-145

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående nybyggnad inom fastigheten Hästen 27 m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående nybyggnad inom fastigheten Hästen 27 m m.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltverket på Kungsholmen. Återremiss

Dnr 03-960-1173

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§24 Skrivelse från stiftelsen Fryshuset angående ansökan om befrielse från tomträttsavgäld för fastigheten Fryshuset 2, Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr 03-413-136:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Revidering av Program för ekologiskt byggande. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-511-00908

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v), nr 2002:62

Dnr 03-511-220

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostadsbebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut

Dnr 00-512-4409

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger Stockholmshem AB markanvisning

tidsbegränsad i två år för bostäder inom delar av fastigheterna

Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Stockholmshem AB.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planeringen för exploatering av marken för bostadsbebyggelsen och teckna erforderliga avtal för projektets genomförande. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Ombyggnad av korsningen Kontrollvägen – Västbergavägen i Västberga. Genomförandebeslut samt godkännande av avtal med Vägverket

Dnr 03-620-1073

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 3 utdelades vid sammanträdet, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att genomföra projektet enligt kontorets förslag.

2 Nämnden beslutar att godkänna avtalet om anläggning med Vägverket Region Stockholm.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att anföra följande:

Korsningen Västbergavägen - Kontrollvägen är mycket olycksbelastad. Västberga är inte enbart ett industriområde, utan även ett bostadsområde med många barnfamiljer och flertalet av skolbarnen tvingas passera den aktuella korsningen på sin väg till skolan.

I kontorets förslag har framkomligheten prioriterats på bekostnad av trafiksäkerheten. Fortfarande saknas trafikljusbevakade övergångsställen i förslaget.

Ytterligare en möjlighet att öka trafiksäkerheten för gående är att bygga en gångtunnel under/genom de påfartsramper som nu byggs vid Västberga trafikfart.

Kontoret får i uppdrag att finna en bra lösning på problematiken.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§29 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg.

Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 02-410-319:5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Inriktningsbeslut

Dnr 02-920-1202

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal i utlåtandet mellan staden

och Fortum avseende planerad tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga.

2 Nämnden godkänner att 12-14 mnkr får tas i anspråk för detaljprojektering och tillståndsprövning av projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder och detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag

Dnr: 03-512-838

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och tomträttsavtal.
2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss för ny detaljplan inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-15318-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Park och gångväg inom Årstadal samt ombyggnad av Sjöviksbacken. Genomförandebeslut

Dnr 03-620-1087

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen nybyggnad av park och gångväg till Sjöviksbacken och ombyggnad av Sjöviksbacken samt uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 19 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisning för bostäder i Örnsberg inom Hägersten och Liljeholmen till HEFAB

Dnr 02-411-1986

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar anvisa mark för bostäder i Örnsberg

till HEFAB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra programarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Uppföljning av åtgärder för att förbättra upphandlingsverksamheten

Dnr 03-006-1201

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner uppföljningen av kontorets åtgärder för att förbättra upphandlingsverksamheten enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Anmälan om Stockholm tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Orgelpipan 4 i City

Dnr 03-4131-00858

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§36 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 02-781-3833

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka kommanditbolaget M. Johnzon & Co:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15.

2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet i detta ärende med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 25 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Ansökan om tillstånd till förvärv av 50 % av aktierna i Essingestupet AB. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 02-783-03303

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka AB Tibhaus Förvaltnings förvärv av aktier i Essingestupet AB.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 25 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Markförsäljningar, markinköp och markbyten för naturreservatsändamål

Dnr 03-785-1041

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden bemyndigar kontoret teckna avtal för de mark-

försäljningar, markinköp och markbyten som redovisas i utlåtandets bilaga 21.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga på fastigheten Klisterburken, Vällingby. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1135

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra projektering för nybyggnad av barnstuga med 4 avdelningar på fastigheten Klisterburken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Om- och tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Bibliotekarien 4, Bävervägen 43, Abrahamsberg. Genomförandebeslut

Dnr 00-770-1150

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av förskolan på fastigheten Bibliotekarien 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga, på fastigheten Laxholmen 4, Vårberg. Slutredovisning

Dnr 03-770-4444

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Markskötsel inom affärsområde Barnstugor. Genomförandebeslut

Dnr 03-600-1111

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av markentreprenad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Björinge 2 (f d Björinge 1), Tensta. Slutredovisning

Dnr 00-770-3937

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-335-2246:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Genomförande av demonstrationsprojekt ”Säker huvudgata”. Inriktningsbeslut

Dnr 03-320-1297

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att planera för att genomföra ett demonstrationsprojekt, ”Säker huvudgata”, med i utlåtandet föreslagen inriktning på Hornsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Användning av 30-zoner och hastighetsdämpande åtgärder i Stockholms stad samt skrivelse om plåtpoliser - ett steg mot nollvisionen - från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-360-438:1, 03-360-871:1, 03-426-248:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att 30-zoner och hastighetsdämpande åtgärder ska användas med den inriktning som kontoret föreslår.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att planera för införande av

30-zoner.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att i samarbete med polismyndigheten i Stockholm ta fram förslag till några lämpliga platser att pröva automatisk hastighetsövervakning på.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta utvecklingsarbetet för införande av ISA (Intelligent stöd för hastighetsanpassning).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga J.

§48 Ansökan om utökning/ändring av 30 km/h begränsning på Svartviksslingan, Margretelundsvägen och Tranebergsvägen

Dnr 02-360-2827:1

Protokollsutdrag

Hänsjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beviljar ansökan om utökning av sträckan 30 km/h på Svartviksslingan, till cirka 180 meter öster om Margretelundsvägen.

2 Nämnden beviljar ansökan om utökning av 30 km/h på Margretelundsvägen mellan Hallebergsvägen och Vidängsvägen. Behålla begränsningen, vardag utom dag före sön- och helgdag, klockan 7-18.

3 Nämnden avslår ansökan om utökning av sträckan 30 kvm/h på Svartviksslingan till Margretelundsvägen.

4 Nämnden avslår sökandes förslag angående förändring av utmärkningen 30 km/h, på Tranebergsvägen mellan Hunnebergsvägen och Ulvsundaplan.

5 Nämnden godkänner kontorets förslag på förändring av utmärkningen 30 km/h, på Tranebergsvägen mellan Hunnebergsvägen och Sulitelmavägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Nämndens ambition är att 30- zoner ska inrättas i bostadsområden. Därför bör

detta enskilda ärende behandlas i samband med omgivande gator. Ärendet bör,

när det återkommer, även redovisa vilka konsekvenser olika ställningstaganden

får för trafiksituationen och trafiksäkerheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§50 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på

Frustunavägen i stadsdelen Örby

Dnr 02-360-4010:1

Protokollsutdrag

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Nämndens ambition är att 30- zoner ska inrättas i bostadsområden. Därför bör detta enskilda ärende behandlas i samband med omgivande gator. Ärendet bör, när det återkommer, även redovisa vilka konsekvenser olika ställningstaganden får för trafiksituationen och trafiksäkerheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§51 Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid. Yttrande över länsstyrelsens samråd

Dnr 03-007-1295

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen hade den 10 april 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att åberopa och överlämna kontorens utlåtande som stadens yttrande till länsstyrelsen över samråd om miljökvalitetsnormer för kvävedioxid.

2 Nämnden uppdrar åt förvaltningarna att fortsätta arbetet tillsammans med länsstyrelsen med ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets­normerna för kvävedioxid och inandningsbara partiklar i Stock­holms län.

3 Nämnden uppdrar åt förvaltningarna att inleda ett gemensamt arbete för att möjliggöra framtida åtgärder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att åberopa och överlämna kontorens utlåtande som stadens yttrande till länsstyrelsen över samråd om miljökvalitetsnormer för kvävedioxid.

2 Nämnden uppdrar åt förvaltningarna att fortsätta arbetet tillsammans med länsstyrelsen med ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets­normerna för kvävedioxid och inandningsbara partiklar i Stock­holms län.

3 Nämnden uppdrar åt förvaltningarna att inleda ett gemensamt arbete för att möjliggöra framtida åtgärder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§52 Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats

Dnr 03-350-1101

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår, med överlämnande och åberopande av kontorets utlåtande, kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår, med överlämnande och åberopande av kontorets utlåtande, kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§53 Förstärkt trafikövervakning i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 2002-360-04196

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§54 Underlätta för boendeparkering. Skrivelse från Mats Rosén (kd), Anders Broberg (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-344-906:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v)

Dnr 2003-000-00326

Bordlagt 1 april 2003 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 02-411-4101

Bordlagt 1 april 2003 nr 9

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

2 Kontoret ges i uppdrag att implementera denna policy.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss

Dnr 03-770-952

Bordlagt 1 april 2003 nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av handlings-

alternativ avseende fastigheten Konsthallen 2.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra delningen av tomträtten till fastigheten Konsthallen 2 i enlighet med förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten m m på Norrmalm. Remiss

Dnr 2003-512-00513

Bordlagt 1 april 2003 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som remissvar till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga P.

§59 Samverka för ett effektivare utnyttjande av Västberga samt utveckling av Västberga industriområde. Skrivelser från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) samt Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-511-475:1 och 03-511-475

Bordlagt 1 april 2003 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna från kristdemokraterna och vänsterpartiet överlämna och åberopa kontorets utlåtande samt att föreslå att skrivelserna från kristdemokraterna och vänsterpartiet därmed skall anses besvarade.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att anlita en konsult för att göra en utredning hur användningen av spårområden och eventuella omstruktureringar av markytor och företag inom hela Västberga företagsområde kan leda till att området utnyttjas mer effektivt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut att utredningsuppdraget skall genomföras i samråd med berörda stadsdelsnämnder, mark- och fastighetsägare och företag i området, att de konkreta förslagen i skrivelserna skall beaktas i utredningsarbetet samt att anföra följande:

Vi ser positivt på att en översyn görs av hur Västberga företagsområde kan användas på ett bättre sätt. Emellertid bör i första hand kontorets egen kompetens utnyttjas till denna typ av utredningar.

I det fortsatta utredningsarbetet skall särskilt beaktas att Västberga industriområde med dess tunga transportintensiva verksamheter ligger i nära anslutning till flera bostadsområden och att barn har sin skolväg genom området. Utredningsarbetet skall därför genomföras i samråd både med berörda stadsdelsnämnder, mark- och fastighetsägare och med företagarna i området.

Även om det för närvarande inte finns intresse hos företagarna i området att använda sig av spårbundna transporter i nämnvärd utsträckning, skall möjligheterna till spårbundna transporter finnas kvar även i framtiden. Spåren bör dock kunna koncentreras så att spårområdet används mera effektivt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§60 Reparation av sättningsskador och förbättring av trafiksäkerheten på Ärvingevägen i Kista. Genomförandebeslut

Dnr 02-620-23

Bordlagt 1 april 2003 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att upprustningen av Ärvingevägen genomförs enligt förslaget i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 8 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§61 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 03-760-474:1

Bordlagt 1 april 2003 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förklarar skrivelsen besvarad med kontorets

svar i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun

Dnr 02-512-643

Bordlagt 1 april 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till Värmdö kommun som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§63 Spår till östra Södermalm. Motion av Per Olin (v), nr 2002:37

Dnr 02-334-1991:1

Bordlagt 1 april 2003 nr 39

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till kommunstyrelsen på remissen av motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§64 Uppförande av minnesmonument över trafikens offer.

Motion av Svante Linusson (sp) nr 38/2002

Dnr 02-002-1990

Bordlagt 1 april 2003 nr 40

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga R.

§65 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl

Dnr 01-411-1788

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och senast 1 april 2003 nr 51. Delvis bordlagt

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 1 april 2003, § 51 den del av ärendet som innebär anvisning av mark till Svenska Bostäder. Nämnden upptog nu återstående del av ärendet till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga återstående del av ärendet.

§66 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 01-411-2185:1

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 1 april 2003 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§67 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp)

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd från den 20 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på Per Bolunds skrivelse.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma med en redovisning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Janne Lundqvists tennishall har länge haft en särställning inom stockholmstennisen. Verksamheten i hallen har syftat till att göra tennisen till en sport som är tillgänglig för alla. När Nordvästra Kungsholmen nu skall exploateras och bebyggas med bostäder ligger hallen mitt i ett planerat parkstråk. Den ursprungliga planen har varit att hallen i sin helhet skall rivas och verksamheten upphöra. Nämnden anser dock att det finns orsak att utröna om det finns någon alternativ placering i närområdet eller om en del av hallen kan vara kvar utan att det gröna stråket ner mot vattnet bryts. Nämnden ger därför kontoret i uppdrag att utreda alternativ lösningar för hallen och återkomma med denna redovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Martina Lind (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§68 Trafikplan och trädplan för Södermalm

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 57. Delvis bordlagt

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

3 Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Nämnden upptog den bordlagda delen av ärendet – d v s återstående del av beslutsmening 2 till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga återstående del av ärendet.

§69 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 1 april 2003 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§70 Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats

Dnr 03-350-1101

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslog kontoret, med överlämnade åberopande av utlåtandet, att gatu- och fastighetsnämnden beslutar att

1 föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats samt att avgiften skall kunna tas ut som ett engångsbelopp per dygn, per månad, per kvartal, per tertial, per halvår och per år,

2 för sin del - förutsatt bifall till fastställelseförslaget - godkänna redovisat förslag till avgiftshöjning för boendeparkering,

3 den nya avgiften får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna tekniskt kan genomföras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.