Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2003-05-05

Sammanträde 2003-05-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Stadsledningskontorets förslag till miljöavgifter (St)

3 Beslut om antagande av tvångsförvaltningsuppdrag avseende fastigheterna Ingemar 17 i Vasastaden och Halvmilen 5 på Södermalm (F)

Mötesinformation

 

 

 

Justerat:

Roger Mogert                                                                  Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Birgitta Holm (m)

Margarita Pulido (s)

Karin Wanngård (s)

 

Ersättare

Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp), tjänstgörande

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s), tjänstgörande

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s)

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo och Göran Gahm samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 19 maj 2003 i Stadshuset.

§2 Stadsledningskontorets förslag till miljöavgifter. Remiss

Dnr 03-007-1262

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett gemensamt uttalande från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd samt stadsbyggnadsnämndens handikappråd av den 29 april 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden

att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna men inte åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Det finns i dag ett antal problem i Stockholms trafiksituation. Bland annat utnyttjas inte vägsystemets potential, vilket innebär trängsel och flaskhalsar i trafiken samt miljöproblem. Försöket med miljöavgifter ingår som en viktig komponent i den nuvarande majoritetens strategi för att underlätta resandet i staden. Det är även en del i det viktiga strategiska miljöarbetet som syftar till långsiktig hållbarhet och en miljövänligare stad. Forskning och empiriska studier har visat att ett system för miljöavgifter både förbättrar framkomligheten och gör transporterna samhällsekonomiskt lönsamma.

Eftersom avgifterna sannolikt kommer att tas ut som statlig skatt anser vi att staten också ska ta det ekonomiska ansvaret för de kostnader som försöket innebär. Detta får naturligtvis inte påverka övriga statliga bidrag till staden.

På grund av att avgifterna införs på försök finns det anledning att ha ett så enkelt system som möjligt, utan att stänga möjligheter om en folkomröstning leder till att det permanentas. Den tekniska lösning som för med sig störst möjligheter att differentiera avgiftsnivåer och samtidigt medge fler zonindelningar är systemet som baseras på korthållskommunikation, dvs. fordonsdosor. Samtidigt förväntas detta system vara avsevärt billigare och enklare när det är driftsatt. Därför förordar nämnden denna lösning.

Frågor angående slutlig geografisk utformning, zonindelning, tidsdifferentiering, undantag från avgifter etc. bör belysas ytterligare, innan slutlig utformning bestäms.

I samband med försöket med miljöavgifter är det även viktigt att särskilt satsa på kollektivtrafik och tillskapa infartsparkeringar. Vi vill därför ge kontoret i uppdrag att kontinuerligt arbeta med detta samt ta fram trafikmätningar m.m. som underlättar utvärdering av försöket.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§3 Beslut om antagande av tvångsförvaltningsuppdrag avseende fastigheterna Ingemar 17 i Vasastaden och Halvmilen 5 på Södermalm

Dnr 03-760-1557

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden åtager sig, om hyresnämnden så beslutar, tvångsförvaltningsuppdrag på fastigheterna Ingemar 17 i Vasastaden och Halvmilen 5 på Södermalm.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden och föreslå en organisation och program för förvaltningsuppdraget samt att föreslå var inom staden förvaltningsuppdraget skall genomföras.

  3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.