Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2003-11-11

Sammanträde 2003-11-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm samt köp av del av fastigheten Gamen 8 (Skatteskrapan) på Södermalm (RI)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

§2 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm

Dnr 03-785-3660

Bordlagt 4 november 2003, § 12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Vasakronan AB (publ) avseende försäljning av del av Beridarebanan 10.

  2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 2003-12-29 godkänner avtal med Vasakronan AB (publ) avseende försäljning av del av Beridarebanan 10.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart eftersom försäljningen förutsätts genomföras 2003-12-29.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Inför beslutet i kommunfullmäktige om den samlade bytesaffären – d v s både försäljningen av del av Beridarebanan 10 (Hötorgshuset) och köpet av Gamen 8 (Skatteskrapan) till ett av staden helägt bolag – skall alternativa lösningar för projektets utformning redovisas. Därutöver skall även fördelningen av lägenheter ytterligare belysas. En förutsättning för projektet som helhet är att det utifrån stadens utgångspunkter är ekonomiskt försvarbart och att kommunfullmäktige har att ta ställning till det samlade och fullständiga beslutsunderlaget.

Utifrån ett stadsplaneringsperspektiv är det väsentligt att åstadkomma en hållbar socioekonomisk struktur i det förändringsarbete som nu sker i området kring Skatteskrapan. Det fortsatta arbetet med den ekonomiska kalkylen skall utreda frågan om hyressättningen och att studentbostäderna åsätts överkomliga hyror samt möjligheten att erhålla investeringsbidrag från Länsstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet att avslå kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) samt ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga A3.

Ersättaryttrande

Björn Nyström (kd) med hänvisning till Mats Roséns (kd) särskilda uttalande.

§3 Anmäldes att Per Bolund (mp) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i trafikutskottet samt att Åsa Romson (mp) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kollektivtrafik- utskottet.