Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2003-11-25

Sammanträde 2003-11-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan (S + RI)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2003 (utdelas) (A)

7 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning (RI)

8 Exploateringsavtal med JM AB avseende detaljplan för kv Kojan m m i Stadshagen (RI)

9 Rumbleflex. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

10 "Svarttaxi" vid Siljaterminalen och Klarabergsgatan framför Cityterminalen. Remiss från kommunstyrelsen (RI)

11 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning (RI)

12 Streetrace i Stockholm. Uppföljning av sommarens upplåtelser (RI)

13 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut (RI)

14 Minska halkrisken på våra gator. Skrivelse från Björn Nyström (kd) och Anders Broberg (kd) (RI)

15 Belysning av kyrkogårdar i Stockholm (RI)

16 Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 13/2003 (RI)

17 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s) (RI)

18 Markanvisningar för bostäder inom kvarteren Sädesärlan på Östermalm till Einar Mattsson samt Kristinehov och Plankan på Södermalm till Folkhem respektive Svenska Bostäder (RI)

19 Lägesredovisning av markrening inom Hjorthagen Norra och Västra. Delgenomförandebeslut för projektets fortsatta utredningar, projekteringar m m (RI)

20 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2003 (RI)

21 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2003 (RI)

23 Detaljplan för kv Långskeppet i Norra Ängby (inrikt-ningsbeslut) (RY)

24 Redovisning av åtgärder längs stigen vid sjön Trekantens södra sida (RY)

25 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss (RY)

26 Startpromemoria för planläggning enligt normalt plan-förfarande samt lägesredovisning av exploateringsutredning för kv Motellet, Tältlägret, Muffen och Mälarhöjdens idrottsplats i stadsdelen Fruängen (RY)

27 Reviderat genomförandebeslut för kv Gunnebo m m inom stadsdelen Solhem (RY)

28 Exploateringsavtal med JM AB rörande Liljeholmskajen, etapp 1 m m, i Liljeholmen (RY)

29 Anmälan av juryns beslut avseende arkitekttävling för kv Baltic m m i Mariehäll och markreservationer för Svenska Bostäder och Stockholmshem. (RY)

30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sandjägaren 2 i Hammarbyhöjden (SV)

31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Försäljning av del av fastigheten Överfors 2:2 i Nynäshamns kommun (F)

33 Försäljning av tomtmark till bebyggda fritidsfastigheter i Kevans stugby, Upplands-Bro kommun (F)

34 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade (F)

35 Upphandling av fastighetsförsäkring, fastighetsförvaltningen (F)

36 Komplettering av beslut i gatu- och fastighetsnämnden den 21 oktober 2003 angående försäljning av fastigheten Fituna 2:9 i Nynäshamns kommun (F)

37 Genomförandebeslut 30-zoner, del 1 (St)

38 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder. Bordlagt 4 november 2003 nr 13 (RI)

39 Markanvisning för bostäder i Hökarängen vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB, vid Pepparvägen till HSB Bostad samt vid kv Tobaksburken till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut.

Delvis bordlagt 4 november 2003 nr 16 (RY)

40 Fortsatt arbete med kompletterande bostadsbebyggelse i Fagersjö. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp).

Bordlagt 4 november 2003 nr 21 (RY)

41 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s).

Bordlagt 4 november 2003 nr 23 (RY)

42 Ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen

Bordlagt 4 november 2003 nr 25 (SV)

43 Tidplan för Nackareservatet. Skriftlig fråga av Åsa Romson (mp).

Bordlagt 4 november 2003 nr 26 (F)

44 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss.

Bordlagt 4 november 2003 nr 32 (F)

45 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 15 och 4 november 2003 nr 33 (RI)

46 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och 4 november 2003 nr 34 (RI)

47 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restau-rang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18 och 4 november 2003 nr 35 (RI)

48 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 28 och 4 november 2003 nr 38 (RY+RI)

49 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35 och 4 november 2003 nr 41 (RY)

50 Nya tomträttsavgälder för flerbostadshus samt revidering av principen för beräkning av grundläggningsbidrag.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 37 och 4 november 2003 nr 42 (SV)

51 Nya tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 38 och 4 november 2003 nr 43 (SV)

52 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp).

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 43 och 4 november 2003 nr 44 (F)

53 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50 och 4 november 2003 nr 46 (F)

54 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm.

Bordlagt 30 september 2003 nr 10 och senast 4 november nr 2003 nr 47 (RI)

55 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut.

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och senast 4 november 2003 nr 49 (RY)

56 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Bordlagt 30 september 2003 nr 43 och senast 4 november 2003 nr 50 (F)

57 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 4 november 2003 nr 55 (Pa)

58 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde (RY)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 9 december 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligtföljande:

1. Ompröva rivningen av Åsöhallen av vice ordföranden Sten Nordin (m).

2. Ersättning för Åsöhallen av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

3. Stopp för rivning av Åsöhallen av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp).

4. Gångväg, längs norra stranden vid Långsjön i Älvsjö av ledamoten Per Bolund (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Studieresa för gatu- och fastighetsnämnden 2004

-----------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit promemoria i rubricerade ärende. I promemorian föreslogs att gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett program för en studieresa till Berlin i september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i promemorian.

Internationell konferens om trafiksäkerhet 12 - 14 november 2003 m m

-------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit promemoria i rubricerade ärende. I promemorian föreslogs att gatu- och fastighetsnämnden godkänner att två deltagare utses att representera nämnden vid rubricerade konferens, nämligen Gunnar Sandell (s) och Berthold Gustavsson (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att i efterhand godkänna kontorets förslag i promemorian.

Fråga om tidningsuppgift rörande gatu- och fastighetskontorets syn på övergångsställen

-------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid gatu- och fastighetsnämndens sammanträde den 4 november 2003 om tidningsuppgift rörande gatu- och fastighetskontorets syn på övergångsställen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om lastzoner vid Sveavägen

-----------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid gatu- och fastighetsnämndens sammanträde den 4 november 2003 om lastzoner vid Sveavägen.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om Slussentävlingen

----------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om Slussentävlingen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om gammalt klotter vid Nynäsvägen och Sandsborgs tunnelbanestation

----------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga  av ersättaren Björn Nyström (kd) vid gatu- och fastighetsnämndens sammanträde den 4 november 2003 om gammalt klotter vid Nynäsvägen och Sandsborgs tunnel-banestation.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om ny energianläggning i Hammarby Sjöstad

--------------------------------------------------------------

På fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) informerade gatu- och fastighets-direktören Olle Zetterberg om ett av bolaget Fortum i planprocessen för Hammarby Sjöstad framfört behov av en ny energianläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fyllnadsval till kollektivtrafikutskottet och trafikutskottet

----------------------------------------------------------------------

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamot i kollektivtrafikutskottet utse Per Bolund (mp) och att till ersättare i trafikutskottet utse Åsa Romson (mp).

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 18 november 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 25 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2003-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan

Dnr 2002-700-2422 och 2003-000-2980

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2003

Dnr 2003-112-1365

En av gatu- och fastighetskontoret den 20 november 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning

Dnr 2003-600-3327

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets drift- och underhållsplan i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samband med kommande budgetarbete beakta drift- och underhållsplanens intentioner.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Exploateringsavtal med JM AB avseende detaljplan för kv Kojan m m i Stadshagen

Dnr 2002-512-2305

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat exploateringsavtal med JM AB avseende detaljplan för kv Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Rumbleflex. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-620-2983

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte anlägga Rumbleflex på stadens cykelfält.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 "Svarttaxi" vid Siljaterminalen och Klarabergsgatan framför Cityterminalen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2003-332-01167

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till remissvar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande och att uppdra åt kontoret att arbeta för att överföra de aktuella områdena till tomtmark för att möjliggöra en lösning av problemet samt återkomma till nämnden med en redovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga A2.

§11 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning

Dnr 2002-322-3505

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Streetrace i Stockholm. Uppföljning av sommarens upplåtelser

Dnr 2003-300-1408

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna redovisningen i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga B.

§13 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2001-370-2434

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra återstående dubbelriktningar i enlighet med trafikplanen för Vasastan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Minska halkrisken på våra gator. Skrivelse från Björn Nyström (kd) och Anders Broberg (kd)

Dnr 2003-620-3347

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Belysning av kyrkogårdar i Stockholm

Dnr 2003-912-3587

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar åt kontoret att uppta förhandlingar med berörda församlingar inom Svenska kyrkan i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga C.

§16 Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 13/2003

Dnr 2003-005-1948

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservation

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§17 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr 2003-002-3432

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Markanvisningar för bostäder inom kvarteren Sädesärlan på Östermalm till Einar Mattsson samt Kristinehov och Plankan på Södermalm till Folkhem respektive Svenska Bostäder

Dnr 2003-411-3714

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 25 november 2003, i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 35 lägenheter inom fastigheten Sädesärlan till Einar Mattson och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden anvisar mark för ca 30 lägenheter inom fastigheten Södermalm 2:8 till Folkhem och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för ca 60 lägenheter inom fastigheten Plankan till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan och påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Lägesredovisning av markrening inom Hjorthagen Norra och Västra. Delgenomförandebeslut för projektets fortsatta utredningar, projekteringar m m

Dnr 2002-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning av markrening inom Hjorthagen Norra och Västra.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 35 mnkr avseende fortsatta utredningar, projekteringar m m enligt kontorets utlåtande.

 3. Dessa beslut justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning av markrening inom Hjorthagen Norra och Västra.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 35 mnkr avseende fortsatta utredningar, projekteringar m m enligt kontorets utlåtande.

 3. Dessa beslut justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga E2.

§20 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 13/2003

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 16 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§21 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2003

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 21 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§22 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå (se vidare § 58).

 

§23 Detaljplan för kv Långskeppet i Norra Ängby (inriktningsbeslut)

Dnr 2003-512-500

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget och uppdrar åt kon­toret att planera den nya gatuanslutningen till kvarteret (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Redovisning av åtgärder längs stigen vid sjön Trekantens södra sida

Dnr 2002-620-1354

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden besvarar stadsdelsnämndens skrivelse med att överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2001-411-1036

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av mfastigheten Örby 4:1 samt inom fastigheten Skogskarlen 2. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

 3. Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att god-känna markanvisning i Skogskarlen 2 och att bordlägga frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§26 Startpromemoria för planläggning samt lägesredovisning av exploaterings-utredning för kv Motellet, Tältlägret, Muffen och Mälarhöjdens idrottsplats i stadsdelen Fruängen

Dnr 2000-411-2001

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen hade den 5 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen samt anvisar mark till Lidl Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Reviderat genomförandebeslut för kv Gunnebo m m inom stadsdelen Solhem

Dnr 2003-511-3815

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utökade investeringsutgifter för kv Gunnebo m m med ca 12,5 mnkr till totalt ca 81,5 mnkr .

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Exploateringsavtal med JM AB rörande Liljeholmskajen, etapp 1 m m, i Liljeholmen

Dnr 2002-512-3168

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande Liljeholmskajen, etapp 1 i Liljeholmen.

 2. Nämnden godkänner tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB rörande del av Sjövik 5.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Anmälan av juryns beslut avseende inbuden arkitekttävling för kv Baltic m m i Mariehäll och markreservationer för Svenska Bostäder och Stockholmshem

Dnr 2002-510-2578

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Svenska Bostäder hade den 7 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden beslutar att göra en tidig markreservation för Svenska Bostäder och Stockholmshem med 300 resp 125 lgh.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) innebärande delvis återremiss av ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet i sin helhet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

 2. Nämnden beslutar att göra en tidig markreservation för Svenska Bostäder och Stockholmshem med 300 resp 125 lgh.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) deltog inte i sistnämnda beslut.

§30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sandjägaren 2 i Hammarbyhöjden

Dnr 2003-781-00742

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Rådmania AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sandjägaren 2.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 28 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-2985

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Försäljning av del av fastigheten Överfors 2:2 i Nynäshamns kommun

Dnr 2002-785-2973

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Överfors 2:2 i Nynäshamns kommun.

 2. Nämnden beslutar dessutom, att till gatu- och fastighetsdirektören, eller den han sätter i sitt ställe, delegera rätt att för genomförandet av ovan nämnda försäljning hantera befintliga penninginteckningar genom dödning, relaxation, nyinteckning el dyl.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av tomtmark till bebyggda fritidsfastigheter i Kevans stugby, Upplands-Bro kommun

Dnr 2003-410-3630

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att försälja tomt- marken till de bebyggda fritidsfastigheterna i Kevans stugby i Upplands-Bro kommun till de stugägare som så önskar samt att återkomma med rapport till nämnden efter avslutad försäljning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade

Dnr 2003-763-3681

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förvärv av 10 bostadsrätter i kv Finnbo i Spånga Solhem, 14 bostadsrätter i Solberga Gård, kv Sjöstöveln och 3 lägenheter i kv Surbrunn 9 på Norrmalm.

 2. Nämnden delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att förvärva ovanstående bostadsrätter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Upphandling av fastighetsförsäkring, fastighetsförvaltningen

Dnr 2003-770-3933

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att upphandla fastighetsförsäkring av S:t Erik Försäkrings AB för en årspremie av 18 000 000 kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Komplettering av beslut i gatu- och fastighetsnämnden den 21 oktober 2003 angående försäljning av fastigheten Fituna 2:9 i Nynäshamns kommun

Dnr 2003-785-3227

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar, att till gatu- och fastighetsdirektören, eller den han sätter i sitt ställe, delegera rätt att för genomförandet av ovan nämnda försäljning hantera befintliga penninginteckningar genom dödning, relaxation, nyinteckning el dyl.

 2. Nämnden beslutar vidare, att till gatu- och fastighetsdirektören, eller den han sätter i sitt ställe, delegera rätt att för genomförandet av framtida liknande försäljningar, som godkänts av gatu- och fastighetsnämnden hantera befintliga penninginteckningar genom dödning, relaxation, nyinteckning el dyl.

 3. Beslut i ärendet justeras omgående.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Genomförandebeslut av 30-zoner, del 1

Dnr 2003-360-871

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Brf Björkhagen nr 1 och HSB:s bostadsrättsförening Understenshöjden av den 21 november 2003 om reducerad fart på sträckan Ystadsvägen 111-127. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta planeringen för införande av 30-zoner enligt redovisningen i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta planeringen för införande av 30-zoner enligt redovisningen i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§38 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder

Dnr 2003-411-3039

Bordlagt 4 november 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga I.

§39 Markanvisningar för bostäder i Hökarängen vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB, vid Pepparvägen till HSB Bostad samt vid kv Tobaksburken till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1098

Delvis bordlagt 4 november 2003 nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB Sverige AB på två år.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid Pepparvägen i Hökarängen till HSB Bostad AB på två år.

 3. Nämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter vid kv Tobaksburken i Hökarängen till AB Stockholmshem på två år.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Nämnden upptog den bordlagda delen av ärendet - beslutsmening 2 - till behandling.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie

Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet avseende beslutsmening 2 d v s att godkänna markanvisning för bostadsrättslägenheter vid Pepparvägen i Hökarängen till HSB Bostad AB, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Bostadsbebyggelse, grön- och rekreationsområden och stadsdelsutveckling måste ses i ett sammanhang. Den del av söderort som ärendet berör, Hökarängen, Fagersjö och Rågsved innehåller flera värdefulla grönområden och rekreations-områden, men också många möjligheter till utveckling och kvalitetshöjande åtgärder och insatser. Exempelvis skulle de förslag som lyfts fram under benämningen "Ekopark Syd", eller reservatsbildningar, kunna behandlas samtidigt med kompletteringsbebyggelse i trakten av Fagersjö. Det skulle dessutom kunna resultera i bättre underlag för service och kollektivtrafik, men också tillgänglighet till grön- och rekreationsområden. Kvalitetshöjande åtgärder kring Magelungens västra del tillsammans med trygghetsskapande åtgärder i form av bebyggelse och ökad skötsel kring Bråtengränd i Rågsved skall också aktualiseras. Områdets fina kvaliteter med parker, strövområden och artrika våtmarker måste tas tillvara och utvecklas parallellt med att de nya bostäderna tillkommer. Bostäderna kan dessutom påskynda viktiga insatser som upprustning av parker, våtmarker och passager, förbättringsåtgärder för Hanvedenkilen, klargörande av driftfrågor osv. Ur rekreationssynpunkt är det också angeläget att göra den befintliga badplatsen mer tillgänglig.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§40 Fortsatt arbete med kompletterande bostadsbebyggelse i Fagersjö. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-511-3226

Bordlagt 4 november 2003 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Samrådsprocesserna enligt plan- och bygglagen är ett viktigt instrument för att få in lokala aspekter i planprocessen. Synpunkter som kan rymmas inom de politiska och ekonomiska ramarna bör i normalfallet allvarligt övervägas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§41 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s)

Dnr 2003-360-3224

Bordlagt 4 november 2003 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att stadens fysiska trafiksäkerhetsarbete är en högt prioriterad fråga. Att i och för sig mycket välbehövliga och intressanta pilotprojekt pågår kan inte vara en orsak till att låta övrigt arbete avstanna. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att minska hastigheten på Svartlösavägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§42 Ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen

Dnr 2001-511-2079

Bordlagt 4 november 2003 nr 25

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 5 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att

 1. söka regeringens tillstånd till expropriation i den omfattning som erfordras för att genomföra den del av Hammarby Sjöstadsprojektet som berör kvarteren Mahognyn, Cedern och Hammarbyverken inom delområdena Henriksdalshamnen och Danvikslösen,

 2. ge stadsledningskontorets juridiska avdelning i uppdrag att lämna in ansökan till regeringen och

 3. ansöka om stämning angående expropriation av tomträtten till Mahognyn 2 och arrenderätterna till Cedern 3 och 4 samt Hammarbyverken 2 så snart regeringens tillstånd om expropriation föreligger.

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar därutöver att ge kontoret i uppdrag att i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning sammanställa erforderliga handlingar för en expropriations- och stämningsansökan enligt ovan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand att gatu- och fastighetskontorets förslag avslås enligt vad som redovisas i bilaga M.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda bordläggningsyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i sakfrågan enligt kontorets ändrade förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att

 1. söka regeringens tillstånd till expropriation i den omfattning som erfordras för att genomföra den del av Hammarby Sjöstadsprojektet som berör kvarteren Mahognyn, Cedern och Hammarbyverken inom delområdena Henriksdalshamnen och Danvikslösen,

 2. ge stadsledningskontorets juridiska avdelning i uppdrag att lämna in ansökan till regeringen och

 3. ansöka om stämning angående expropriation av tomträtten till Mahognyn 2 och arrenderätterna till Cedern 3 och 4 samt Hammarbyverken 2 så snart regeringens tillstånd om expropriation föreligger.

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar därutöver att ge kontoret i uppdrag att i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning sammanställa erforderliga handlingar för en expropriations- och stämningsansökan enligt ovan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda avslagsyrkandet i sakfrågan.

§43 Tidplan för Nackareservatet. Skriftlig fråga av Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2001-682-1666

Bordlagt 4 november 2003 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på fråga från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) om tidplan för inrättande av naturreservat för Nacka friluftsområde.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uttala att man med detta inte tagit ställning till exakt gränsdragning för reservatet och därmed inte heller till huruvida Lilla Sickla ska ingå samt att därutöver anföra följande:

Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig för reservatsbildningar och gatu- och fastighetsnämnden kommer att yttra sig i dessa frågor när de aktualiseras av stadsbyggnadsnämnden. Nämnden vill dock understryka vikten av detta arbete och att tidsplanen följs.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga N2.

§44 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss

Dnr 2003-410-00907

Bordlagt 4 november 2003 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med kontorets kompletterande utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att kontoret arbetar vidare enligt alternativ 1, försäljning av ett ca fem ha stort markområde vid Lappdal för fårskötseländamål samt att därutöver anföra följande:

Markerna kring Angarnssjöängen har mycket stora naturvärden. Dessa värden måste ständigt hävdas genom att markerna kontinuerligt betas, annars växer det öppna landskapet snabbt igen. Kontoret bör därför arbeta vidare med alternativet att träffa en överenskommelse med arrendatorn om försäljning av ett mindre markområde, ca fem hektar, i anslutning till torpet Björkhagen så att fårbetningen har förutsättningar att fortsätta i området. Det avgörande är dock givetvis att en lösning kommer till stånd och alla möjligheter bör i detta syfte givetvis beaktas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§45 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-620-2982

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 15 och 4 november 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är rimligt att utformningen av torg- och parkytor anpassas efter den aktuella närmiljön. Några generella principer skulle vara svåra att etablera eftersom staden ser väldigt olika ut i olika delar. En rimlig strävan bör dock vara att försöka öka mängden grönt i delar av staden som idag är fattiga på dylikt. Hårdgjord yta bör i detta syfte ersättas med grönt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§46 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm

Dnr 2002-411-3361

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och 4 november 2003 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm

Dnr 2003-512-02827

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18 och 4 november 2003 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olle Jönsson av den 22 november 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, Alternativ A, samt i övrigt överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§48 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-2652

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 28 och 4 november 2003 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 13 oktober 2003. I ärendet förelåg även skrivelse från Maria Hellberg av den 23 november 2003. I det ändrade utlåtandet, till vilket hänvisas, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Huddinge­vägen/Rågsvedsvägen i Rågsved till LIDL Sverige KB.

 2. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid Lindstigen i Bromma till LIDL Sverige KB.

 3. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Östbergavägen/Tussmötevägen i Östberga till LIDL Sverige KB.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal för de anvisade lägena på sedvanliga villkor och att marken säljs till marknadsmässigt pris.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla det av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör tillföra ärendena en analys av förväntade trafikeffekter. Tillgängligheten till kollektivtrafik ska också redovisas, liksom möjliga effekter för omkringliggande centrumanläggningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga Q2.

§49 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan

Dnr 2002-360-3997

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35 och 4 november 2003 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§50 Tomträttsavgälder och grundläggningsbidrag för flerbostadshus

Dnr 2003-413-3435

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 37 och 4 november 2003 nr 42

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att av­- gälds­nivåerna för flerfamiljshus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 7).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att vid nybebyggelse av bostäder på tomträttsmark skall markens grundförhållanden fortsättningsvis beaktas på det sätt som anges i kontorets utlåtande.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag i enlighet med det alternativ som utgår från en höjning av avgäldsnivåerna med 25% av den föreslagna höjningen i ursprungsalternativet, att avgäldsnivån vid nyupplåtelse i bostadsrätt skall utgå från en höjning av nivån med 50% av den föreslagna höjningen i ursprungsalternativet samt att därutöver anföra följande:

Staden har långtgående ambitioner för hur boendekostnaderna ska hållas låga. Därför är det orimligt att marknadsanpassa avgälderna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000. För att skapa rimliga boendekostnader och samtidigt inte skapa orimliga effekter på bostadsrättsmarknaden bör dock en modifiering av kontorets förslag i enlighet med ovanstående ske. Nämnden vill också understryka att med detta beslut har man tillskapat en kostnadssänkning vid nyproduktion av hyresrätter som motsvarar en 5-årig avgäldsbefrielse.

Nämnden vill understryka betydelsen av den upptrappning av avgäldsnivåerna som ärendet innehåller och som innebär att den frysning av nivåerna som hittills legat fast kan upphävas utan alltför dramatiska effekter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga R3.

§51 Tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus

Dnr 2003-413-3435

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 38 och 4 november 2003 nr 43

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Villaägarnas ABC-region och Villaägarna i Stockholms stad av den 17 november 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avgäldsnivåerna för småhus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.


 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 6).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för småhustomträtter skall beräknas på det sätt som föreslås i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag i enlighet med det alternativ som utgår från en höjning av avgäldsnivåerna med 25% av den föreslagna höjningen i ursprungsalternativet, att avgäldsnivåerna vid nyupplåtelse i bostadsrätt eller äganderätt ska utgå från en höjning av nivån med 50% av den föreslagna höjningen i ursprungsalternativet samt att därutöver anföra följande:

Staden har långtgående ambitioner för hur boendekostnaderna ska hållas låga. Därför är det orimligt att marknadsanpassa avgälderna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000. För att skapa rimliga boendekostnader och samtidigt inte skapa orimliga effekter på bostadsrättsmarknaden bör dock en modifiering av kontorets förslag i enlighet med ovanstående ske. Nämnden vill också understryka att med detta beslut har man tillskapat en kostnadssänkning vid nyproduktion av hyresrätter som motsvarar en 5-årig avgäldsbefrielse.

Nämnden vill understryka betydelsen av den upptrappning av avgäldsnivåerna som ärendet innehåller och som innebär att den frysning av nivåerna som hittills legat fast kan upphävas utan alltför dramatiska effekter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga S3.§52 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-930-2981

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 43 och 4 november 2003 nr 44

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att ge kontoret i uppdrag att vid revidering av miljöaktivitetsplanen utreda förutsättningarna, att skärpa målsättningarna om avfallshantering i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande:

Vid revidering av fastighetsförvaltningens miljöaktivitetsplan ska målet stärkas så att möjlighet till källsortering ska finnas i minst fyra fraktioner i flertalet av fastigheterna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§53 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51

Dnr 2000-785-2840

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50 och 4 november 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 16 oktober 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan om köp av fastigheten Norra Djurgården 1:51 för användning till vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på lämpligt sätt fortsätta förvalta fastigheten och träffa erforderliga avtal för dess användning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§54 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm

Dnr 2003-511-3172

Bordlagt 30 september 2003 nr 10 och senast 4 november nr 2003 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Nämnden godkänner i övrigt kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla det av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt

att därutöver anföra följande:

Nämnden är angelägen om att SL kan bygga om samt bygga ut sin kapacitet för bussdepåer. Detta inte minst med hänvisning till de ökade behoven av kollektivtrafik då miljöavgifterna införs. Nämnden anser att mark skall så långt möjligt upplåtas med tomträtt då ägandeförhållandena för SL Infrateknik AB kan förändras. Nämnden anser att tjänsteutlåtandet bör kompletteras med en bedömning av vilka kostnader och intäkter avtalen kan ge staden. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samråd med SL pröva en annan lokalisering av den föreslagna depån i Gubbängen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt bilaga U2.

§55 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-620-3084

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och senast 4 november 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Lars-Inge Berg av den 20 november 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstenvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 30 september 2003 nr 43 och senast 4 november 2003 nr 50

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör redovisa förutsättningarna för en modernisering och utveckling av befintliga lokaler med befintlig verksamhet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§57 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2003-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 4 november 2003 nr 55

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser inte i dagsläget att en generell höjning av parkeringstalet till 0,75 i innerstaden är rimlig. Kollektivtrafikförsörjningen är god och analyser måste göras område för område. Hur parkeringsnormen påverkar boendekostnaderna beror på vilken parkeringslösning som realiseras i det konkreta projektet och går inte att svara på generellt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§58 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde

Dnr 2003-511-2242 och 1999-320-1048

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de tre parallella arkitektuppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta analysarbetet kring förslagen samt återkomma till nämnden med förslag om vidare hantering.

 3. Nämnden godkänner inriktningsbeslut om förändrad trafikstruktur så att Skärholmsvägen kvarligger och kan omdanas till stadsgata samt godkänner redovisningen som svar på uppdrag utdelat av nämnden vid återremissen 2002-04-16 rörande Skärholmsvägens trafik- och exploateringsutredning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.