Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-03-23

Sammanträde 2004-03-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2004 (A) (Utdelas)

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2004 (RI)

7 Hjorthagen - en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder. Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet. Delgenomförandebeslut (RI)

10 Velo-City, internationell cykelkonferens (RI)

11 Parkering i bussfilen på S:t Eriksgatan.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

13 Gamla Lidingöbron. Kompletterande överenskommelse med Lidingö stad (RI)

14 Revisionsrapporten "Styrning och kontroll av investeringsprojekt inom gatu- och fastighetsnämnden" (RI)

15 Skylt och symboliskt stråk till Judiska församlingen.

16 Lägesrapportering från projektet "Säker huvudgata"

17 Exploateringsavtal med Wihlborgs avseende östra delen av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad (RI)

18 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2004 (RI)

19 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Börje Säll plåtslageri AB samt redovisning av evakuering från kv Mariehälls Gård (RY)

20 Lägesredovisning av projektet i Baltic i Mariehäll samt markreservationer till Borätt/Seniorgården och SKB. Inriktningsbeslut (RY)

21 Inriktningsprogram för Järva friområde (RY)

22 Hur arbetar staden för att uppnå målet 20 000 nya bostäder.

Remiss av revisionsrapport (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem.

Remiss av programförslag. Intentionsavtal mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden. Markanvisning till AB Stockholmshem för hyresrätter och till SMÅA AB för bostads- alternativt äganderätt (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Plansamråd för förslag till detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:4 i stadsdelen Gubbängen (gång- och cykelvägen utefter Bogårdsvägen vid Södra Judiska begravningsplatsen). Inriktningsbeslut (RY)

25 Markanvisning för bostadsbyggande vid Ågesta Broväg i Farsta till HSB, Riksbyggen och Svenska Bostäder (RY)

26 Markanvisning för bostadsbyggande för del av fastigheten Farsta 2:1 vid Perstorp 3 i Farsta till AB Stockholmshem (RY)

27 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

28 Detaljplan för Sätra centrums norra delar inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss (RY)

29 Detaljplan för Sätra centrums södra delar inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss (RY)

30 Miljöbalkskommitténs delbetänkande "En effektivare Miljöprövning". Remiss (RY)

31 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga inklusive markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut (RY)

33 Program Västertorp samt markanvisningar till Stockholmshem, BoStaden, NCC, HEBA och JM (RY)

34 Exploateringsavtal med JM AB rörande Långbro fd sjukshusområde, etapp 2 och tilläggsavtal för etapp 1. Genomförandebeslut (RY)

35 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Klisterburken m m i Vällingby med Besqab Projekteringsutvecklings AB och Einar Mattsson Byggnads AB, AB Folkhem samt AB Svenska Bostäder.

36 Trafiksituationen vid Aspsätravägen.

Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd). Återremiss (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen i Årsta.

Godkännande och genomförandebeslut för etapp 1 (RY)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

39 Rivning av barnstugorna på fastigheterna Strandviolen 6, Glädjevägen 22 och Trubaduren 2, Basgränd 5, Hässelby-Vällingby. Genomförandebeslut (F)

40 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51.

Återremiss samt skrivelse från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Städupphandling i fastigheten Skansen 23 (Kulturhuset).

42 Ramavtal avseende lekutrustning för utomhusbruk. Genomförandebeslut (F)

43 Förlängning av arrendetid för Ågesta golfklubb, Ågesta 1:4 m fl (F)

44 Medgivande till stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget i fastigheten Nybodahemmet 13 i Liljeholmen (F)

45 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Ekerö kommun och Huddinge kommun (F)

46 Ombyggnad av fritidslokal till gruppbostad inom Kista stadsdelsförvaltning. Inriktningsbeslut (F)

48 Trängselavgifternas konsekvenser för kollektivtrafiken.

Skrivelser från Helena Bonnier (m) (St)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1/2004

50 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar, rulltrappor m m. Genomförandebeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 8 (RI)

51 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 10 (RI)

52 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 11 (RI)

*

53 Utveckling av Telefonplansområdet inom stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga.

Remiss av program-förslag samt markanvisningar till Drott och SSM inom området.
Bordlagt 2 mars 2004 nr 15 (RY)

54 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Inrikt-ningsbeslut. Återremiss.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 20 (RY)

55 Markanvisning för ca 90 bostadsrätter inom fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Stureby 1:1 vid Tussmötevägen i Östberga till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktingsbeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 33 (RY)

56 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Gullmaren inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 34 (RY)

57 Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och 2 mars 2004 nr 40 (RY)

58 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och Stockholmshem. Inriktningsbeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30 och 2 mars 2004 nr 44 (RY)

59 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg.

Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003.

Bordlagt 27 januari 2004 nr 26 och senast 2 mars 2004 nr 50 (RI)
Mötesinformation

Justerat:
2004-03-30
 
Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
Närvarande: 
 
Ledamöter 
Jan Valeskog (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Olivia Hasahya (s), tjänstgörande
Susanne Hobohm (fp)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) hälsade vikarierande borgarrådet Jan Valeskog (s) välkommen till nämnden. Valeskog presenterade sig för nämnden.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll.

Justering sker den 30 mars 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Garage under Armémuseet av ordföranden Jan Valeskog m fl (s).

 2. Studie av bättre kommunikation samt eventuell vattenanläggning mellan Observatoriehöjden och Observatorielunden av ordföranden Jan Valeskog (s).

 3. Vilka gator blir dyrast? av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 4. Starta försök med varubilar i bussfilerna av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om planerna på bostadsbebyggelse i Axelsberg

----------------------------------------------------------------

Ledamoten Berthold Gustavsson (m) frågade vid sammanträdet den 2 mars 2004 om planerna på bostadsbebyggelse i Axelsberg. Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret informerade vid detta sammanträde i ärendet och utlovade att återkomma med kompletterande information. Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 22 mars 2004 lämnat utlovad kompletterande information.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för den kompletterande informationen.

Nämndresa till Berlin 2004

--------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 19 mars 2004 lämnat en lägesrapport om gatu- och fastighetsnämndens planerade studieresa till Berlin 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, enligt kontorets förslag i promemorian, att godkänna lägesrapporten.

Fråga om uthyrning av tomma lokaler i Stureby sjukhem

--------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret och gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om uthyrning av tomma lokaler i Sturby sjukhem och samråd med stadsdelen vid uthyrningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om miljözonsmärkning av bussar

-----------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) informerade och frågade om miljözonsmärkning av bussar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om miljömässig transport av dagligvaror

--------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) informerade och frågade om miljömässig transport av dagligvaror.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om feriearbeten vid gatu- och fastighetskontoret

-----------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade om feriearbeten vid gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om ändrad hållplats för buss 49 vid S:t Görans sjukhus

-------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om anledningen till att hållplatsen för buss 49 vid S:t Görans sjukhus flyttats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om gupp i hörnet Drottninggatan - Herkulesgatan

-------------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om anledningen till att gupp inte lagts ut i hörnet Drottninggatan - Herkulesgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 17 mars 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3 + 3) i IFHP:s internationella värdskongress i Oslo den 5-8 september 2004.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2004

En av gatu- och fastighetskontoret den 18 mars 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för februari 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2004

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 29 januari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Hjorthagen – en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder. Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet

Dnr 2002-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ramavtalet samt föreslår att kommun­fullmäktige senast den 1 juli 2004 godkänner avtalet.

 2. Nämnden ger kontoret, i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande inom ramen för nämndens delgenomförandebeslut.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet

§9 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§10 Velo-City, internationell cykelkonferens

Dnr 2002-322-4194

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker ansökan för Velo-City 2007 och hänvisar ärendet till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Parkering i bussfilen på S:t Eriksgatan. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-340-4128

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 2003-010-4108

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner dels avsägning dels ny tillsättning som ersättare i nämndens handikappråd enligt nominering av Kommun-HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Gamla Lidingöbron. Kompletterande överenskommelse med Lidingö stad

Dnr 2004-670-784

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till överenskommelse med Lidingö stad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Revisionsrapporten "Styrning och kontroll av investeringsprojekt inom gatu- och fastighetsnämnden"

Dnr 2004-130-364

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B.

§15 Skylt och symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd

Dnr 2002-644-1211

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Lägesrapport från projektet ”Säker huvudgata”

Dnr 2003-320-1297

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Exploateringsavtal med Wihlborgs avseende östra delen av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§18 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 2/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 17 februari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§19 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Börje Säll Plåtslageri AB. Redovisning av evakuering från kv Mariehälls Gård

Dnr 2000-512-849

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till tomträttsupplåtelse av fastigheten Frode 9.

 2. Nämnden godkänner redovisningen av evakueringen från Mariehälls Gård.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Lägesredovisning av projektet i Baltic i Mariehäll samt markreservationer till Borätt/Seniorgården och SKB. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-510-2578

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende daterat den 2 mars 2003, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagd redovisning och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet i enlighet med vad som sägs i utlåtandet (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden beslutar om markreservation för Borätt/Seniorgården och Stockholms kooperativa bostadsförening med vardera 125 lgh.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C.

§21 Inriktningsprogram för Järva friområde

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§22 Hur arbetar staden för att uppnå målet 20 000 nya bostäder? Remiss

Dnr 2004-130-363

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över revisions­rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s), Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga D2.

§23 Ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem. Remiss av programförslag. Intentionsavtal mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden. Markanvisning till AB Stockholmshem för hyresrätter och till SMÅA AB för bostads- alternativt äganderätt

Dnr 2003-512-3614

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss till ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem i Stockholm, S-Dp 2002-5897-53.

 2. Nämnden godkänner intentionsavtal för exploatering mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden.

 3. Nämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter inom stadens markområde vid Stora Sköndal till Stockholmshem på två år.

 4. Nämnden anvisar mark för bostadsrätts-/ alt äganderättslägenheter inom stadens markområde vid Stora Sköndal till SMÅA på två år.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Plansamråd för förslag till detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:4 i stadsdelen Gubbängen (gång- och cykelvägen utefter Bogårdsvägen vid Södra Judiska begravningsplatsen). Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-3350

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på planremissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Markanvisning för bostadsbyggande vid Ågesta Broväg i Farsta till HSB, Riksbyggen och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-490

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Ågesta Broväg till Svenska Bostäder, HSB och Riksbyggen. Inriktnings­beslut.

 2. Nämnden beslutar att upplåta marken med tomträtt till bolagen.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Svenska Bostäder, HSB och Riksbyggen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är positivt att de byggherrar som tidigare engagerat sig i området kan få fullfölja sitt engagemang. I de påföljande etapperna bör dock hyresrätten ges större utrymme i syfte att uppnå balans mellan upplåtelseformerna. En eventuell lågprisetablering bör placeras kollektivtrafiknära och med god tillänglighet för boende i Farsta strand.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E2.

§26 Markanvisning för bostadsbyggande av del av fastigheten Farsta 2:1 vid Perstorp 3 i Farsta till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1828

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Stockholmshem en tidsbegränsad markanvisning på två år för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1, väster om fastigheten Perstorp 3.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisnings­avtal med AB Stockholmshem.

 3. Kompensation av ianspråktagen grönmark sker bl a genom att parker och gröna bostadsgårdar anläggs vid Ågesta Broväg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att kontoret ges i uppdrag att i enlighet med BUS- projektet restaurera våtmarken i Kräppladiket samt att därutöver anföra följande:

Restaurering och återskapande av våtmarker är en central åtgärd för att öka den biologiska mångfalden. I de nya nationella miljömålen har våtmarker lyfts fram som biologiskt viktiga miljöer där variationerna av våtmarkstyper ska värnas i hela landet och våtmarksarterna garanteras långsiktig fortlevnad. I BUS- projektets analys av lämpliga platser för restaurering/återskapande av våtmarker i Stockholm har bland annat Kräppladiket nämnts som ett lämpligt objekt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§27 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§28 Detaljplan för Sätra centrum, norra delen, inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss och genomförandebeslut

Dnr 2003-512-04298

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för Sätra centrum, norra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

 3. Nämnden godkänner att kontorets utlåtande utgör genomförandebeslut för projektet samt uppdrar åt kontoret att teckna erforderliga avtal för tomträttsfastigheterna samt försäljningsavtal med Stockholmshem.

Under överläggning i ärendet besvarade regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret fråga av ledamoten Berthold Gustavsson (m) om infartsparkeringar i området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter avslutad överläggning att bordlägga ärendet.

§29 Detaljplan för Sätra centrum, södra delen, inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss

Dnr 2003-512-04298

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för Sätra centrum, södra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Miljöbalkskommitténs delbetänkande ”En effektivare Miljöprövning”. Remiss

Dnr 2004-007-465

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga och markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-511-778

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med idékatalogens förslag enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden markanvisar på två år områden i anslutning till Beryllen 2, Tigerögat 1, Ovanlädret 1 samt Snabelskon 7 till AB Stockholmshem.

 3. Nämnden markanvisar på två år Sylklacken 1 och Skohornet 2 till AB Svenska Bostäder.

 4. Nämnden markanvisar på två år Lappjäxan 2 till NCC AB.

 5. Nämnden markanvisar på två år Akvamarinen 1 till Byggmästaren U J Johansson AB.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor. Inriktningsbeslut.

Under överläggning i ärendet besvarade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg fråga av ledamoten Berthold Gustavsson (m) om nordlig ingång till Älvsjö pendeltågsstation.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter avslutad överläggning att bordlägga ärendet.

§32 Ansökan om bidrag ur Miljömiljarden del 1

Dnr 2004-140-562

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ärendet.

 2. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som ansökan om bidrag ur Miljömiljarden för sökomgång 1 av 2.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets förslag till ansökan utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Startpromemoria för program samt markanvisningar till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården i Västertorp

Dnr 2003-411-02184

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Exploateringsavtal med JM AB rörande Långbro fd sjukshusområde, etapp 2 och tilläggsavtal för etapp 1. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-3529

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Långbro f d sjukhusområde, etapp 2, omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och investeringsinkomster om 3,5 mnkr, enligt kontorets utlåtande. Genom- förandebeslut.

 2. Nämnden godkänner förslag till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 2 inom Långbro f d sjukhusområde.

 3. Nämnden godkänner förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 1 inom Långbro f d sjukhusområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Klisterburken m m i Vällingby med Besqab Projektutvecklings AB och Einar Mattsson Byggnads AB, AB Folkhem samt AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-1949

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner respektive överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och Besqab Projektutvecklings AB och Einar Mattsson Byggnads AB, AB Folkhem och AB Svenska Bostäder.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Klisterburken m m omfattande investeringsutgifter om 20,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att teckna avtalen efter förändringar i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Den aktuella marken ska inte säljas utan upplåtas med tomträtt. I övrigt anser nämnden att projekten, som innebär ett positivt tillskott av bostäder till Stockholms bostadsmarknad, ska genomföras i enlighet med kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H2.

§36 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd). Återremiss

Dnr 2003-360-1476

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden hemställer hos idrottsnämnden att ordna parkering på den i detaljplanen anvisade marken för parkering strax öster om idrottsplatsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen i Årsta. Godkännande och genomförandebeslut för etapp 1

Dnr 2003-370-3526

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisat programförslag för gatuupprustning längs stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen.

 2. Nämnden beslutar att etapp 1, Hjälmarsvägen, skall genomföras under åren 2004 – 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-711

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Rivning av barnstugorna på fastigheterna Strandviolen 6, Glädjevägen 22 och Trubaduren 2, Basgränd 5, Hässelby-Vällingby. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-661

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att riva barnstugorna på fastigheterna Strandviolen 6 och Trubaduren 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Återremiss samt skrivelser från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano

Dnr 2000-785-2840

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen och förslag på fortsatt hantering på rubricerad återremiss.

 2. Nämnden överlämnar redogörelsen som svar på rubricerade skrivelser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Städupphandling i fastigheten Skansen 23 (Kulturhuset)

Dnr 2004-006-198

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att i kommande upphandlingar av städtjänster alltid ställa miljökrav, bl a på att de kemikalier som används är miljöanpassade samt att därutöver anföra följande:                           

Bland stadens miljömål ingår att kemikalieanvändningen ska minska och miljöanpassas. I alla verksamheter som inbegriper kemikalieanvändning måste därför hårda krav ställas om miljömålen ska kunna nås. Kontoret får därför i uppdrag att vid kommande upphandlingar ställa miljökrav på de kemikalier som används.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§42 Ramavtal avseende lekutrustning för utomhusbruk. Genomförandebeslut

Dnr 2004-600-806

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen och teckna erforderliga kontrakt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Förlängning av arrendetid för Ågesta golfklubb, fastigheten Ågesta 1:4 m fl

Dnr 2004-413-786

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att medge en förlängning av arrendetiden för Ågesta Golfklubb med 15 år, d v s till och med år 2032.

Detta beslut förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Jan Valeskog (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att medge en förlängning av arrendetiden för Ågesta Golfklubb med 15 år, d v s till och med år 2032.

Detta beslut förklaras omedelbart justerat.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§44 Fråga om stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget i Liljeholmen

Dnr 2004-001-774

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avslå Bostadsrättsföreningen Nyboda- bergets ansökan om att ändra sina stadgar och ta bort det stycke i § 21 som ger staden möjlighet att påverka ålderssammansättningen bland föreningens med- lemmar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avslå Bostadsrättsföreningen Nyboda- bergets ansökan om att ändra sina stadgar och ta bort det stycke i § 21 som ger staden möjlighet att påverka ålderssammansättningen bland föreningens med- lemmar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§45 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Ekerö kommun och Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-410-773

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huvudstadens Golf AB avseende mark på fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun.

 2. Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Ekerö Golf AB avseende mark på fastigheterna Ekerö-Nibbla 1:1 och 1:2 i Ekerö kommun.

 3. Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huddinge Golf Drift AB avseende mark på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Ombyggnad av fritidslokal i fastigheten Silkesborg 154 till gruppbostad inom Kista stadsdelsförvaltning. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-832

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av ombyggnad till gruppbostad för del inom fastigheten Silkesborg 154.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Anmälan av promemoria om fordonstrafikräkningen i oktober 2003

Dnr 2004-361-771

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s), Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L2.

§48 Trängselavgifternas konsekvenser för kollektivtrafiken. Skrivelser från Helena Bonnier (m)

Dnr 2002-320-3376 och 2003-321-3515

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Helena Bonnier (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Jan Valeskog (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Helena Bonnier (m).

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§49 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 29 januari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§50 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m

Dnr 2004-910-539

Bordlagt 2 mars 2004 nr 8

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad upphandling och teckna avtal i enlighet med kontorets förslag.

 2. Nämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och teckna avtal för elcertifikat till chefen för region innerstad Göran Gahm, chefen för teknikbyrån vid region innerstad Kurt Kärnsund och belysningsingenjören vid region innerstads drift- och underhållsbyrå Per Gradin.

 3. Nämnden godkänner kontorets förslag till strategi för elupphandling och elinköp för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§51 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB och inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3156

Bordlagt 2 mars 2004 nr 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 till Valspråket Förvaltning AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§52 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr 2002-420-3904

Bordlagt 2 mars 2004 nr 11

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker föreslagen revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§53 Utveckling av Telefonplansområdet inom stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga. Remiss av programförslag samt markanvisningar till Drott och SSM Bygg & Fastighets AB inom området

Dnr 2004-512-106

Bordlagt 2 mars 2004 nr 15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på stadsbyggnadskontorets remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Drott vid kv Tvålflingan för bostäder, kontor m m med i kontorets utlåtande redovisade förändringar till att gälla ytterligare ett år från nämndens beslut.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder m m inom fastigheten Midsommarkransen 1:1, invid fastigheten Timotejen 17 i Midsommar­kransen/Västberga till SSM Bygg & Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på stadsbyggnadskontorets remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Drott vid kv Tvålflingan för bostäder, kontor m m med i kontorets utlåtande redovisade förändringar till att gälla ytterligare ett år från nämndens beslut.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder m m inom fastigheten Midsommarkransen 1:1, invid fastigheten Timotejen 17 i Midsommar­kransen/Västberga till SSM Bygg & Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§54 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2003-322-3462

Bordlagt 2 mars 2004 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att anlägga ett anordnat cykelstråk enligt kontorets förslag om breddning av Runda vägen och att därutöver anföra följande:

I arbetet med att bygga säkra och bra cykelvägar måste rimligtvis staden agera på ett sätt som skapar tydlighet och acceptans. Det är inte godtagbart att planering för nya cykelvägar sker på ett sätt som skapar onödiga omvägar eller krångel.

Vägverket åstadkom en ordentlig cykelbana på Gröndalsbron. I dagsläget är det uppenbart att denna cykelväg borde kompletteras eftersom det bara går att cykla i ena riktningen längs Runda vägen i Alvik. Enligt det föreliggande förslaget skall cyklister hänvisas till en omväg trots att kostnaden för ett anordnat cykelstråk inte medför kostnader som på något sätt är orimliga.

Reservation

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamoten Karin Hannqvist (s) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s), Jimmy Lindgren (s) och Johanna Nilsson (s) enligt kontorets förslag.

§55 Markanvisning för ca 90 bostadsrätter inom fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Stureby 1:1 vid Tussmötevägen i Östberga till Veidekke bostad och fastighet AB. Inriktingsbeslut

Dnr 2004-411-216

Bordlagt 2 mars 2004 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 90 lägenheter inom fastigheterna Enskede gård 1:1 och Stureby 1:1 till Veidekke bostad och fastighet AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är vid markexploateringar för bostadsändamål av största vikt att grönmarksintrånget blir så begränsat som möjligt. I det fortsatta arbetet bör det därför undersökas om kantstensparkeringen kan utökas för att undvika att Tussmötesvägens grönområden tas i anspråk för parkeringsplatser. Genomförandet av visionen om Årstafältet kan inte betraktas som en kompensation.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga P2.

§56 Markanvisning för bostäder vid kvarteret Gullmaren inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-748

Bordlagt 2 mars 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 30 hyresrätter inom fastigheten Årsta 1:1 till Primula Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och övriga överenskommelser och avtal som erfordras för genomförandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 30 hyresrätter inom fastigheten Årsta 1:1 till Primula Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och övriga överenskommelser och avtal som erfordras för genomförandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§57 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och 2 mars 2004 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stig Sandström av den 12 februari 2004 och Göte Dahl av den 23 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§58 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-934

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30 och 2 mars 2004 nr 44

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Gustav III:s Väg i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Spannvägen och Plåtslagarvägen i stadsdelen Åkeslund till Veidekke och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Kapplandsvägen i stadsdelen Åkeslund till NCC och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§59 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) och remiss av motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 27 januari 2004 nr 26 och senast 2 mars 2004 nr 50

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Stockholms tennishall, Janne Lundqvist av den 19 januari 2004 samt bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 av den 14 och 21 december 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Per Bolunds skrivelse och remissen av Mats G Nilssons motion.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med Janne Lundqvist om en förlängning av arrendet för tennishallen till 1 januari 2005 och att tillsammans med Edicta pröva möjligheten att inrymma en tennishall invid Essingeleden och det nya hotell Kristineberg.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande samt detta beslut som svar på Per Bolunds skrivelse och Mats G. Nilssons motion, att kontoret får i uppdrag att förlänga avtalet med Janne Lundqvist ytterligare 3 år, att uppdra åt kontoret söka lämplig annan lokal för verksamheten i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Ytan ska, så som planerat, ingå i den planerade parkmarken. Det är dock rimligt att försöka hitta en alternativ lokalisering av tennishallen. Samtidigt är det av största vikt att inte utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen och de nya bostadsområdena hotas. Därför anser vi det vara en bra lösning att förlänga avtalet under ytterligare tre år, så att alternativa lösningar kan studeras. Samtidigt ges kontoret i uppdrag att söka en lösning som möjliggör både tillskapandet av en park som kan försörja de nya bostadsområdena med god rekreation, och en fortsatt tennisverksamhet i området. Denna lösning bör arbetas fram i samråd med berörda - både boende och tennisspelare - och särskilt motionstennisen måste ges möjlighet att verka.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga R3.