Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-12-16

Sammanträde 2004-12-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 15/2004 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
16 december 2004, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

OBS!!! ÄNDRAD DAG

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Verksamhetsplan 2005 (Ersätter tidigare utsänt tjänsteutlåtande)

6 Integrationspolicy för Stockholms stad. Remiss (S)

7 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m) (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2004 (utdelas) (A)

9 Avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Återremiss (RI) *

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2004 (RI)

11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 10/2004 (RI)

12 Detaljplan för kvarteret Proppen m m i Hammarby Sjöstad. Remiss (RI)

13 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan (RI)

14 Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss (RI)

15 Överlåtelse av avtal mellan Staden och Stiftelsen Stockholms Museispårvägar från Stiftelsen till AB Storstockholms Lokaltrafik (RI) *

16 Genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken. Genomförandebeslut (RI)

17 Ansökan om markanvisning avseende ersättningsmark vid förflyttning av Norrtulls planeringshem. Hemställan från socialtjänstnämnden (RI)

18 Uppdrag att redovisa ett konkret förslag för ökad belysning i Kungsträdgården. Skrivelse från Berthold Gustavsson (m) (RI)

19 Bevarande- och upprustningsplan för Rödabergen, Vasastaden. Delgenomförandebeslut (RI)

20 Förvärv av Jernhusen Norra Station AB:s fastighet Vasastaden 1:17 och försäljning av fastigheten Norrmalm 4:63 (RI)

21 Åtgärdsplan för att rädda innerstadens gatuträd (RI)

22 Intentionsavtal rörande Telefonplansområdet med Fastighets AB Telefonfabriken, Drott Västberga KB, Afa Mikrofonen AB och SSM Bygg & Fastighets AB (RY)

23 Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion nr 2004:54 av Regina Öholm (m) (RY)

24 Upphandling av årsavtal för mindre gatu- och gångbane-arbeten inom Region Ytterstad (RY)

25 Förlängning av markanvisning till Liljeholmsplan Fastighets AB inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget (RY)

26 Detaljplan för Årstadalsskolan i Liljeholmen. Remiss (RY)

27 Inventering av investeringsbehovet i ytterstaden. Uppdrag från kommunfullmäktige (RY)

28 Lös parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion nr 2004:22 av Abit Dundar (fp) och Ulf Fridebäck (fp) (RY)

29 Ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga. Remiss av programförslag (RY)

30 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande (RY)

31 Ansökan om tillstånd till förvärv av aktierna i Vattenkvarnen 2 AB. Yttrande till hyresnämnden. Hemligt (SV) *

32 Ansökan om tillstånd till förvärv av 2,43 % av fastigheten Munin 5 i Vasastaden. Yttrande till hyresnämnden (SV) *

33 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

34 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Tranbodarne 12 på Södermalm (SV)

35 Försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Östra Alby) i Södertälje kommun (F)

36 Försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Mellersta Alby) i Södertälje kommun (F)

37 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Ströjan 1, Årsta. Slutredovisning (F)

38 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Griffeltavlan 1, Vällingby. Genomförandebeslut (F)

39 Inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat. Remiss (F)

40 Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek. Remiss (F)

41 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Teskedsgumman 1, Smedslättsvägen 71, Bromma. Inriktningsbeslut (F)

42 Projekt ”Boende för hemlösa” i f d Råcksta äldreboende. Hemställan från socialtjänstnämnden (F)

43 Nybyggnad av 5-avdelnings förskola på fastigheten Snesen 1, Kvarntorpsgränd 13, Vantör. Genomförandebeslut (F)

44 Stiftelse för Affärsområde Egendom (F)

45 Lys upp Stockholm i rosa. Remiss av skrivelse från Kristina Alvendal (m) (F)

46 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut (F)

47 Information om mobilitetscentrum (St)

48 Bilskrotningens framtida finansiering. Remiss från miljödepartetmentet (St)

49 Infartsparkering. Redovisning av uppdrag att initiera regional överläggning om nya infartsparkeringar (St)

50 Förändring av parkeringshänvisningssystem i City (St)

51 Mobilitetsveckan. Redovisning av utvärdering och förslag till fortsättning samt skrivelse ”Trafikproblem vid av-stängning av Hornsgatan” från Petter Lindfors (m) (St)

52 Får vi några stjärnor? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

53 Klarastrandsleden. Lägesredovisning för utbyggnad till tre körfält samt redovisning av planering inför utbyggnad till fyra körfält (St)

54 Dispens att trafikera Gamla Stan med fordon längre än 8,0 meter (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

55 Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion 2004:53 av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (Pa)

56 Översyn av allmänna lokala trafikföreskrifter (Pa)

57 Förändrade villkor för nyttoparkeringstillstånd (Pa)

58 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen (Pa)

59 Lägesredovisning av projekt ”Gata för gata” (Pa)

60 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9/2004 (Pa)

61 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenör för parkeringsövervakning. Kammarrättens dom 2004-10-12 (Pa)

62 Markanvisning till Svenska Bostäder avseende del av kv Pireus i Södra Värtahamnen. Bordlagt 23 november 2004 nr 10 (RI)

63 Markanvisning för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved till Stockholmshem. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 november 2004 nr 14 (RY)

64 Information om ändrade trafiklösningar vid ombyggnad av Skärholmens centrum. Bordlagt 23 november 2004 nr 17 (RY)

65 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Bordlagt 23 november 2004 nr 18 (RY)

66 Genomförandebeslut av 30-zoner, del 2. Bordlagt 23 november 2004 nr 25 (St)

67 Seminarium kring Stockholmsregionens terminalstruktur. Skrivelse från Björn Nyström (kd). Bordlagt 23 november 2004 nr 29 (St)

68 Trafikproblem på Sjättenovembervägen i Älvsjö. Åter-remiss. Bordlagt 23 november 2004 nr 33 (Pa) Hänskjutet från trafikutskottet

69 Markanvisning till Familjebostäder för bostäder inom fastigheten Skärkarlen 8 och utveckling av tomträtten Smålänningen 3 i Blackeberg. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 november 2004 nr 35 (RY)

70 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 2 november 2004 nr 18 och 23 november 2004 nr 37 (RY)

71 Program för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen i Hässelby Gård. Programremiss. Bordlagt 2 november 2004 nr 21 och 23 november 2004 nr 38 (RY)

72 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19 och senast 23 november 2004 nr 41 (RI)

73 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd. Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 23 november 2004 nr 42 (RY)

74 Sanering av mark norr om kv Akterspegeln i Gröndal. Genomförandebeslut (RY)

75 Detaljplan för bostäder i kv Vämlingen m m vid Tensta allé i Tensta (RY)

76 Fastigheten Konvulvolus 1:s, "Macken", framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd). Återremiss (RY)

Mötesinformation

 

Justerat:
22 december 2004


Roger Mogert Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Anna Wersäll (m)


Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp), tjänstgörande
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)


Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 30 december 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

 2. Korsningen Karlavägen - Sibyllegatan av ersättaren Helena Bonnier (m).

 3. Förbättrade metoder för snötippning av ersättaren Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om läget för E 18:s utbyggnad

--------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om läget för E 18:s utbyggnad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid nämndens nästa sammanträde.

Fråga om cykling i naturreservat

---------------------------------------

Regionchefen Eva Olsson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Anna Wersäll (m) om cykling i naturreservat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om placeringen av busskurar vid Vasagatan

------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade tidigare ställd och besvarad samt vid sammanträdet upprepad fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om placeringen av busskurar vid Vasagatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om hämtning av tidningar

---------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om hämtning av tidningar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafikolyckor på fyrfältsvägar

-----------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om trafikolyckor på fyrfältsvägar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 december 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 16 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex (3+3) förtroendevalda i Transportforum i Linköping den 12-13 januari 2004.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2005

Dnr 2004-110-3722

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 15 december 2004. I det ändrade utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2005 med förändringar enligt utlåtandets bilaga 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att revidera utlåtandets bilaga 2 till verksamhetsplan 2005 med beaktande av förändringarna enligt utlåtandets bilaga 1.

 3. Nämnden godkänner föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

 4. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ett nytt generellt mål ska införas för nämnden: Genom att i alla beslut och all verksamhet ta största möjliga miljöhänsyn medverka till att staden får en hållbar utveckling samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden har ett stort ansvar för att stadens miljömål som de beskrivs i stadens miljöprogram uppnås. För vart och ett av de

miljömål som berör nämndens verksamhet, ska kontoret redovisa vilka åtgärder som genomförts för att målet ska nås och hur trenden ser ut för målet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Integrationspolicy för Stockholms stad. Remiss

Dnr 2004-000-3123

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att det är bra att integrationspolicyn tydligt utgår ifrån stadens tre övergripande mål för integrationspolitiken. Att arbeta för att människor ska ha lika möjligheter till ett gott arbete, bra bostad och ett meningsfullt socialt liv är den självklara kärnan i hela den nuvarande majoritetens politiska arbete. Detta innefattar även att människor ska ha lika möjligheter att påverka både sin egen livssituation och hur samhället utvecklas.

För gatu- och fastighetsnämndens del är det den första punkten om insatser rörande boende, bostadsförsörjning, infrastruktur m m som är mest angelägen.

Nämnden delar uppfattningen att resurser och investeringar ska fördelas efter behov över hela staden. Att alla områden har trygga och bra bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, grönområden och centrumanläggningar tjänar hela staden långsiktigt på. Nämnden anser att det är en nödvändighet sprida satsningar över staden för att skapa förutsättningar för en levande stad där människor med olika bakgrund möts i vardagen. En sådan prioritering innebär också omflyttning av resurser vilken motverkar de rådande ekonomiska och sociala orättvisorna.

Den största satsningen är naturligtvis att under mandatperioden bygga 20 000 lägenheter som är funktionella, prisvärda och spridda över staden. Även många lokala centrum utökas och ansiktslyfts. För att inte öka segregationen är en av de viktigaste sakerna att få till stånd nyproduktion av hyresrätter till bra priser. Därför anser nämnden att det bör poängteras i integrationspolicyn att det inte bara ska finnas olika boendeformer i alla delar av staden utan att det också i alla delar av staden måste finnas bostäder som är tillgängliga för människor, oavsett ekonomi.

Det ska också finnas blandad bebyggelse och bostäder som passar olika människor och livssituationer i alla områden. En av de boendeformer som saknas mest i många delar av staden, och som nämnden jobbar med att utöka, är radhus och småhus i hyresrätt.

Rörande åtgärder för bättre arbetsplatser och företagsklimat vill nämnden poängtera att staden har ett strategiskt ansvar förutom att planera för nya arbetsplatser, nämligen att mera direkt skapa arbetstillfällen genom att satsa på stora investeringar även i lågkonjunktur.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m)

Dnr 2004-000-3394

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret hade den 9 december 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Återremiss

Dnr 2004-600-1944

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning om skötsel av mark m m inom Norra och Södra Djurgården.

 2. Nämnden godkänner förslag till avtal med Stockholm Stads Parkerings AB om parkeringsverksamheten inom Norra och Södra Djurgården.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalens genomförande.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 21 oktober 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 10/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-utskott för den 27 oktober 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Detaljplan för kvarteret Proppen m m i Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr 2004-512-3555

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Proppen m m i Hammarby Sjöstad, S-Dp 2004-00503-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden vill understryka kontorets synpunkt att det är mycket angeläget att hitta en ersättningsplats för de tillfälliga studentbostäderna. Inom ramen för den nyligen inrättade samverkansgruppen för studentbostäder bör berörda kontor och nämnder samarbeta för att snarast hitta en lämplig lokalisering.

I övrigt är nämnden positiv till det höga exploateringstalet i planområdet för att hålla nere boendekostnaderna samt att projektet även innebär att förorenad mark kan saneras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga C2.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt bilaga C3.

§13 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan

Dnr 2004-411-2684

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden medger att Saluhallsstyrelsen påbörjar en utredning angående lokalisering av ny saluhall på Skeppsbron.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan samt uppdrar åt kontoret att fullfölja projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss

Dnr 2002-644-1211

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Överlåtelse av avtal mellan Staden och Stiftelsen Stockholms Museispårvägar från Stiftelsen till AB Storstockholms Lokaltrafik

Dnr 2001-120-182

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att gällande avtal daterat i maj 1994 mellan Staden och Stiftelsen Stockholms Museispårvägar överlåtes från Stiftelsen till AB Storstockholms Lokaltrafik.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Väg­verket avseende Norra Länken. Genomförandebeslut

Dnr 2002-520-885

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i utlåtandet redovisat genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 31 mars 2005 godkänner det och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 2. Investeringsutgifter om 35 mnkr enligt genomförandeavtalet ovan samt 40 mnkr enligt ramavtal mellan staden och Vägverket från 1995 godkännes. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Investeringsutgifter om 25 mnkr godkänns för projektering m m för Norra Länkens anslutning till hamnen. Nämnden underställer beslutet kommun- fullmäktige för godkännande.

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplaneutredning i enlighet med ­utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i utlåtandet redovisat genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 31 mars 2005 godkänner det och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

 2. Investeringsutgifter om 35 mnkr enligt genomförandeavtalet ovan samt 40 mnkr enligt ramavtal mellan staden och Vägverket från 1995 godkännes. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Investeringsutgifter om 25 mnkr godkänns för projektering m m för Norra Länkens anslutning till hamnen. Nämnden underställer beslutet kommun- fullmäktige för godkännande.

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplaneutredning i enlighet med ­utlåtandet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga D2.

§17 Ansökan om markanvisning avseende ersättnings­mark vid förflyttning av Norrtulls planeringshem. Hemställan från socialtjänstnämnden

Dnr 2004-411-3657

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på socialtjänstnämndens ansökan överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna och delvis åberopa gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på ansökan, att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att i samarbete med socialtjänstförvaltningen arbeta för att hitta ersättningsmark, alternativt lokal att hyra, för boendet samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att det är ytterst angeläget att hitta ersättningsmark för korttidsboendet för hemlösa. Med tanke på tiden är det mest realistiska att hitta en ny plats för tillfälligt bygglov, alternativt lämpliga befintliga lokaler.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§18 Uppdrag att redovisa ett konkret förslag för ökad belysning i Kungsträdgården. Skrivelse från Berthold Gustavsson (m)

Dnr 2004-912-3581

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Berthold Gustavsson (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Berthold Gustavsson (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Bevarande- och upprustningsplan för Rödabergen, Vasastaden. Delgenomförandebeslut

Dnr 2004-680-3813

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bevarande- och upprustningsplan för Rödabergen och att den ska fungera som styrinstrument för utemiljön i Rödabergen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upprustning etapp 1 i Rödabergen i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Förvärv av Jernhusen Norra Station AB:s fastighet Vasastaden 1:17 och försäljning av fastigheten Norrmalm 4:63

Dnr 2002-512-4070

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga G.

§21 Åtgärdsplan för att rädda innerstadens gatuträd. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-683-3808

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och fattar inriktningsbeslut om åtgärdsplan för att rädda innerstadens gatuträd enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att återkomma till nämnden i frågan i det fall ansökan om pengar från miljömiljarden inte beviljas samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är mycket positivt att kunna göra denna storsatsning på innerstadens gatumiljö. Att träden och marken omkring dem åtgärdas bidrar till klara miljöförbättringar samt en mer attraktiv och tillgänglig stad.

Förutsatt att nämnden erhåller pengar från miljömiljarden anser vi att projektet även bör gå vidare i ytterstaden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§22 Intentionsavtal rörande Telefonplansområdet med Fastighets AB Telefonfabriken, Drott Västberga Holding KB, Fastighets AB Mikrofonen och SSM Bygg & Fastighets AB

Dnr 2004-512-106

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till intentionsavtal och uppdrar åt kontoret att teckna avtal i huvudsak i enlighet med förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion nr 2004:54 av Regina Öholm (m)

Dnr 2004-512-3530

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Upphandling av årsavtal för mindre gatu- och gångbanearbeten inom Region Ytterstad

Dnr 2004-006-3173

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen och teckna erforderligt entreprenadkontrakt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Förlängning av markanvisning till Liljeholmsplan Fastighets AB inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget

Dnr 2003-411-3415

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förlänger markanvisningen för handel, bostäder och parkeringsanläggning inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget till Liljeholmsplan Fastighets AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Detaljplan för Årstadalsskolan i Liljeholmen. Remiss

Dnr 2004-512-3561

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan för Årstadalsskolan Liljeholmen, S-Dp 2004-14501-54.

 2. Nämnden godkänner att byggnad inom Sjövik 8 överlåts till SISAB för 21 mnkr i samband med tomträttsupplåtelse av fastigheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Inventering av investeringsbehovet i ytterstaden. Uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr 2001-110-1929

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommun- fullmäktige som svar på uppdraget.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Som framgår av kontorets redogörelse har det hänt en hel del sedan motionen skrevs. Den nuvarande majoritetens politik utgår ifrån att resurser och investeringar ska fördelas efter behov över hela staden. Att alla områden har trygga och bra bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, grönområden och centrumanläggningar tjänar hela staden långsiktigt på. Eftersom den största nödvändigheten av upprustning, nybyggnation och andra fysiska åtgärder finns i ytterstaden har många av de stora satsningarna varit i dessa områden under de senaste åren.

Den största satsningen är naturligtvis att under mandatperioden bygga 20 000 lägenheter som är funktionella, prisvärda och spridda över staden. Förutom de nödvändiga nya bostäderna som detta innebär för många områden följer även gatuupprustningar, servicetillskott, grönmarksförstärkningar m m. En annan prioriterad fråga är att utveckla de lokala centrumen i Skärholmen och Vällingby för att erbjuda service närmare människors bostad och arbetsplats. Även många mindre stadsdelscentrum har utökats och ansiktslyfts.

Nämnden anser att det är en nödvändighet att på detta sätt sprida satsningar över staden för att skapa förutsättningar för en levande stad där människor med olika bakgrund möts i vardagen. En sådan prioritering innebär också omflyttning av resurser vilken motverkar de rådande ekonomiska och sociala orättvisorna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§28 Lös parkeringsproblemet i Västertorps centrum! Motion nr 2004:22 av Abit Dundar (fp) och Ulf Fridebäck (fp)

Dnr 2004-340-1480

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-3295

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programförslaget till ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga, dnr 2004-05806-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Omarbetning av program för Ekologiskt byggande

Dnr 2004-511-1426

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen hade den 19 november 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till omarbetning av program för Ekologiskt byggande i Stockholm och antar programmets krav och mål för nybyggnad i Stockholms stad.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar omarbetningen av program för Ekologiskt byggande i Stockholm till kommunfullmäktige för godkännande samt antagande av programmets krav och mål för nybyggnad i Stockholms stad. Vidare föreslår nämnden att kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar som inte är av principiell natur endast ska godkännas av de tre nämnderna gemensamt.

 3. Nämnden godkänner att gatu- och fastighetskontoret utvecklar programmets uppföljnings- och erfarenhetsåterföring genom att uppdra åt Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK) att upprätta miljöstatistik baserat på program för Ekologiskt byggande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att programmets namn ändras till ”program för miljöanpassat byggande”, att överlämna programmet för godkännande till kommunfullmäktige samt att därutöver anföra följande:

Redan idag finns möjligheter att gå mycket längre än det föreslagna programmet anger i sina krav och mål. Därför blir programmet endast en minimiinriktning och inte ett fullständigt ekologiskt byggprogram. Ett ekologiskt byggande bör till exempel omfatta även markanvändning, kringutrymmen och detaljerad energianvändning. Programmet är framförhandlat även med byggbranschen och är därför stabilt och kan därmed vara till nytta men får inte utesluta att staden också i särskilda projekt och områden satsar på en mer långtgående ekologisk inriktning. Vi föreslår därför att programmet byter namn till ”program för miljöanpassat byggande”.

Idag ställs vid nybyggnation krav på fastighetsnära källsorteringsutrymmen i detaljplanerna. Vi anser att det är bra att detta finns med som krav även i det här programmet.

Vi anser också att det är viktigt att resultaten av alla krav i de byggen som görs under programtiden följs upp.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Ansökan om tillstånd till förvärv av aktierna i Vattenkvarnen 2 AB. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-781-3985

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§32 Ansökan om tillstånd till förvärv av 2,43 % av fastigheten Munin 5 i Vasastaden. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-781-2850

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Johannsen & Svensson AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av 2,43 % av fastigheten Munin 5.

 2. Nämnden justerar omedelbart beslutet i ärendet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 17 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-3683

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Tranbodarne 12 på Södermalm

Dnr 2003-413-872

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Östra Alby) i Södertälje kommun

Dnr 2004-785-3667

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Östra Alby) i Södertälje kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Mellersta Alby) i Södertälje kommun

Dnr 2004-785-3666

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Mellersta Alby) i Södertälje kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Ströjan 1, Årsta. Slutredovisning

Dnr 2002-770-3178

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Griffeltavlan 1, Vällingby. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-2261

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en 4- avdelnings förskola på fastigheten Griffeltavlan 1 för en total investeringsutgift om ca 26 mnkr. Nybyggnaden utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat. Yttrande över remissversion 2004-05

Dnr 2004-682-2493

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Claes Ögren inkommen den 13 december 2004 och – vad gäller golfbanan – från Staffe Aourell och Mikael Wallin inkommen 10 december 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna och som yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat överlämna kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att uppdraga åt kontoret att hos Nacka kommun anhålla om snarast möjliga inrättande av naturreservat för området mellan östra gränsen för blivande Nacka Gårds naturreservat och Ältavägens/Källtorpssjöns östra strandområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek. Remiss

Dnr 2003-770-4170

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag enligt redovisad förstudie som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Teskedsgumman 1, Smedslättsvägen 71, Bromma. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-3773

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra en projektering och förbereda upphandling gällande tillbyggnad av en förskole- avdelning på fastigheten Teskedsgumman 1 i Bromma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Projekt ”Boende för hemlösa” i f d Råcksta äldreboende. Hemställan från socialtjänstnämnden

Dnr 2004-770-3656

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner projekt ”Boende för hemlösa” i f d Råcksta äldreboende och överlämnar kontorets utlåtande som svar på socialtjänstnämndens hemställan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med en redogörelse för arbetet i samverkansgruppen mellan gatu- och fastighetskontoret, socialtjänstförvaltningen m fl i syfte att finna mark och lokaler för boende för hemlösa samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är mycket positivt att detta boende för hemlösa kommit till i samarbete mellan socialtjänsten och gatu- och fastighetskontoret. Nämnden ställer sig också positiv till att utöka antalet rum för hemlösa i fastigheten om socialtjänstnämnden så vill och försöket med de 27 första faller väl ut. Nämnden vill också understryka kontorets åsikt att det är viktigt att fortsätta arbeta för att fylla huset med boenden eller annan lämplig verksamhet.

För att kunna gå vidare och skapa fler bostäder åt hemlösa uppdrar vi också åt kontoret att återkomma till nämnden med en redogörelse för arbetet i samverkansgruppen mellan gatu- och fastighetskontoret, socialtjänstförvaltningen m fl i syfte att finna mark och lokaler för boende för hemlösa.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§43 Nybyggnad av 5-avdelnings förskola på fastigheten Snesen 1, Kvarntorpsgränd 13, Vantör. Genomförandebeslut

Dnr 2002-770-2279

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Vantörs stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en 5-avdelnings förskola på Fastigheten Snesen 1 för en total investeringsutgift om ca 32 mnkr. Nybyggnationen utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas med Vantörs stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Stiftelse för Affärsområde Egendom

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§45 Lys upp Stockholm i rosa. Remiss av skrivelse från Kristina Alvendal (m)

Dnr 2004-000-3302

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remiss om att lysa upp Stockholm i rosa överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§47 Information om mobilitetscentrum

Dnr 2003-300-4174

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner informationen om mobitlitetscentrum enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga M.

§48 Bilskrotningens framtida finansiering. Remiss från miljödepartetmentet

Dnr 2004-007-3559

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på miljödepartementets remiss till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Infartsparkering. Redovisning av uppdrag att initiera regional överläggning om nya infartsparkeringar

Dnr 2003-347-905

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen i ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att tillsammans med Stockholm Parkering AB identifiera platser för tillfälliga infartsparkeringar samt

att därutöver anföra följande:

Det är positivt att ca 1000 nya infartsparkeringsplatser iordningställs på olika ställen i Stockholmsregionen, tack vare de satsningar som försöket med miljöavgifter innebär. Ytterligare ansträngningar bör emellertid göras att hitta tillfälliga platser för infartsparkeringar. Det kan vara på platser som väntar på exploatering eller annan ändrad markanvändning. Möjligheten till tillfälliga utökningar under miljöavgiftsförsöket på idag efterfrågade platser bör också undersökas.

En plats som exempelvis bör undersökas för garage är precis väster om Årstabergs station, mellan Årstabergsvägen och Årstalänken, vilket även skulle kunna innefatta bättre cykellösning förbi stationen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§50 Förändring av parkeringsledningssystem i City

Dnr 2004-340-3798

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret får i uppdrag att avveckla parkeringsledningssystemet i dess nuvarande form och tillsammans med parkeringsbolagen överföra delar av systemet till parkeringsbolagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Mobilitetsveckan. Redovisning av utvärdering och förslag till fortsättning samt skrivelse ”Trafikproblem vid avstängning av Hornsgatan” från Petter Lindfors (m)

Dnr 2003-300-3698

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag tillsammans med andra förvaltningar planera för ett genomförande av den europeiska Mobilitetsveckan år 2005 inklusive kampanjen ”I stan utan min bil”.

 3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att rekommendera stadens nämnder att delta i detta.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag tillsammans med andra förvaltningar planera för ett genomförande av den europeiska Mobilitetsveckan år 2005 inklusive kampanjen ”I stan utan min bil”.

 3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att rekommendera stadens nämnder att delta i detta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§52 Får vi några stjärnor? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-300-3337

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar den som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Klarastrandsleden. Lägesredovisning för utbyggnad till tre körfält samt redovisning av planering inför utbyggnad till fyra körfält

Dnr 2002-620-2787

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Cajsa Goffhé av den 7 december 2004 och Ylva Lööf av den 12 december 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för en utbyggnad till tre körfält.

 2. Nämnden godkänner redovisningen av planering för utbyggnad till fyra körfält.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Propositionsordning

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först var och en av de två beslutsmeningarna i tjänsteutlåtandet till behandling och slutligen den av honom m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda anförandetexten i ärendet.

1 Beslut avseende tjänsteutlåtandets första beslutsmening

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt först enhälligt att bifalla tjänsteutlåtandets första beslutsmening d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för en utbyggnad till tre körfält.

2 Beslut avseende tjänsteutlåtandets andra beslutsmening

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till andra beslutsmeningen, att bifalla tjänsteutlåtandets andra beslutsmening d v s

Nämnden godkänner redovisningen av planering för utbyggnad till fyra körfält.

Reservation i dennna del

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet om avslag på andra beslutsmeningen.

3 Beslut avseende den av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda anförandetexten i ärendet

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, slutligen och efter propositioner på bifall respektive avslag den av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda anförandetexten, att bifalla den av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda anförandetexten i ärendet d v s

Nämnden anser att det är positivt att det nu finns olika lösningar för att komma till rätta med den besvärliga trafiksituationen på Klarastrandsleden. Eftersom det även införts och planeras för flera större trafiksatsningar i staden under kommande år, exempelvis Södra Länken och försöket med miljöavgifter, är det viktigt att kontinuerligt se över behovet av åtgärder på Klarastrandsleden.

Reservation i dennna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) för avslag på den av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda anförandetexten.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga P3.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt bilaga P4.

§54 Dispens att trafikera Gamla Stan med fordon längre än 8,0 meter

Dnr 2004-320-3843

Hänskjutet från trafikutskottet

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Birgitta Sandström Lagerkrantz inkommen den 26 november 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lämna ansökan om att trafikera zonen Gamla Stan med fordon längre än 8,0 meter utan bifall.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättarna Åsa Romson (mp) och Björn Nyström (kd), att bifalla dispensansökan samt att därutöver anföra:

Det måste anses mycket bättre för miljön att bifalla dispensansökan och låta en lastbil ta hand om matfetterna än att restauranger i Gamla Stan häller ut fetterna i avloppssystemet, vilket i värsta fall kan bli konsekvenserna av ett avslag i ärendet.

§55 Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion 2004:53 av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp)

Dnr 2004-340-3326

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen av motion (2004:53) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) om fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande samt uppdra åt kontoret att i samarbete med Stockholm Parkering se över möjligheten att genomföra de projekt som idag är vilande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Översyn av allmänna lokala trafikföreskrifter

Dnr 2004-310-3777

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utfärda allmänna lokala trafikföreskrifter i enlighet med förslaget och i övrigt godkänna den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§57 Förändrade villkor för nyttoparkeringstillstånd

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§58 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande till kommunfullmäktige med begäran om att kommunfullmäktige beslutar om avgiftsnedsättning till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd.

 2. Nämnden beslutar att avgiftsnedsättningen börjar gälla tre månader efter beslut av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden beslutar att avgiftsnedsättningen gäller i tre år från startdatum.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige med begäran om att kommunfullmäktige beslutar om avgiftsnedsättning till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd, att avgiftsnedsättningen gäller i tre år från startdatum, att uppdra åt kontoret att redan nu börja förberedelserna inför avgiftsnedsättningen med målsättningen att avgifts-nedsättningen börjar gälla så snart efter kommunfullmäktiges beslut som det är praktiskt möjligt, att i övrigt godkänna kontorets utlåtande samt att därutöver anföra följande:

Nämndens uppfattning är att avgiftsnedsättningen ska börja gälla snarast möjligt och uppdrar därför åt kontoret att redan nu påbörja de förberedelsearbeten som är möjliga i väntan på att kommunfullmäktige fattar det avgörande beslutet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Lägesredovisning av projekt ”Gata för gata”

Dnr 2001-340-910

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar ändra riktlinjerna för anläggande av lastzoner, på- och avstigningszoner enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 21 oktober 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§61 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenör för parkeringsövervakning. Kammarrättens dom 2004-10-12

Dnr 2002-350-574

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden föreslår, med överlämnande och åberopande av utlåtandet, kommunfullmäktige att besluta att godkänna besluten att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Söder, Ytterstaden och Öster.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§62 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Pireus i Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder

Dnr 2004-411-3550

Bordlagt 23 november 2004 nr 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kvarteret Pireus till Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§63 Markanvisning för bostäder invid kv Fallbrickan i Rågsved till Stockholmshem AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-2351

Bordlagt 23 november 2004 nr 14

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Fallbrickan till Stockholmshem AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Även om området som bebyggs idag till stora delar är en hårdgjord parkeringsyta är det viktigt att intrånget i grönmarken undviks så långt som möjligt. I samband med byggnationen anser nämnden att grönvärdena i området ner mot Nynäsbanan ska stärkas. Det är även viktigt att husen placeras så att ekologiskt värdefulla träd får goda livsförutsättningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§64 Information om ändrade trafiklösningar vid ombyggnad av Skärholmens centrum

Dnr 2004-630-1521

Bordlagt 23 november 2004 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att utreda möjligheterna att omvandla korsningen Vårbergsvägen/Ekholmsvägen till rondell, att i övrigt godkänna kontorets redovisning samt att därutöver anföra följande:

Ändringarna i trafikföringen omkring Skärholmens centrum och kommande nybyggnation i Vårbergs/Vårby-området kommer att medföra ytterligare belastning på korsningen Vårbergsvägen/Ekholmsvägen. En rondellösning bör därför utredas.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§65 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr 2004-520-3187

Bordlagt 23 november 2004 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Skarpnäcks stadsdelsnämnds lokala pensionärsråd den 1 november 2004, Gunnar Östberg inkommen den 14 december 2004, Barbro Lindqvist den 12 december 2004, Alja Öfors inkommen den 15 december 2004, STF:s Stockholmskrets den 15 december 2004 och Mårten Wallberg den 15 december 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att en utredning skall genomföras om ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård samt att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skall underrättas om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet

§66 Genomförandebeslut av 30-zoner, del 2

Dnr 2003-360-871

Bordlagt 23 november 2004 nr 25

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Jan Salomonson den 6 december 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden överlämnar åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för respektive gata inom zonerna.

 3. Nämnden överlåter åt kontoret att besluta om 30 km/tim utan tidsbegränsning vid skolor utmed huvudgatorna.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att dessutom införa hastighetsbegränsning 30 km/h på Årdalavägen, Hägerstensvägen på Liljeholmssidan, Beckombergavägen och Skagersvägen, att ge kontoret i uppgift att utvärdera genomförandet av 30-zoner tillsammans med stadsdelsnämnderna samt återkomma till nämnden med eventuella förslag till ändringar, att ge kontoret i uppdrag att genomföra fartdämpande åtgärder på trafikfarliga genomfartsgator där farterna ofta är högre än tillåtet, exempelvis Enskedevägen samt att därutöver anföra följande:

För att få en systematisk genomgång av trafiksituationen i bostadsområdena anser nämnden att det är mycket positivt att hastigheterna ses över zonvis istället för gata för gata. Som framgår i remissammanställningen är även stadsdelsnämnderna mycket positiva till införandet av 30-zoner. Engagemanget för den lokala trafikmiljön är mycket stort och flera stadsdelsnämnder har föreslagit förändringar i remissmaterialet. Speciellt gäller det de områden som inte tidigare haft 30-zoner, framför allt i söderort. Vissa av dessa förslag har arbetats in av kontoret och utöver det lägger vi till ytterligare fyra gator som är angeläget att de ingår i 30-zonerna.

Nämnden anser dessutom att det är mycket viktigt att, i samarbete med stadsdelsnämnderna, följa upp genomförandet av 30-zoner, både vad gäller säkerhet, trygghet och framkomlighet. Detta gäller speciellt de områden som får störst förändringar. Efter en lämplig utvärderingstid bör kontoret återkomma till nämnden med en genomgång av resultatet och förslag på eventuella förändringar i hastighetsbegränsningar eller fysiska åtgärder. Genomgången bör bland annat behandla huruvida det är lämpligt att ha 50 km/h på gator med genomfartsförbud. Kontoret ska även utvärdera framkomligheten så att det fortfarande finns tillräckliga stråk av huvudgator.

Områdenas huvudgator kommer fortsätta att ha 50 km i timmen som högsta tillåtna hastighet och det är en viktig uppgift för gatu- och fastighetsnämnden att se till att hastighetsgränserna inte överskrids på dessa gator. Kontoret bör därför vidta fysiska åtgärder för säkrare trafikmiljö.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§67 Seminarium kring Stockholmsregionens terminalstruktur. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-300-2646

Bordlagt 23 november 2004 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Björn Nyström (kd) överlämna utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Björn Nyström (kd) överlämna utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§68 Trafikproblem på Sjättenovembervägen i Älvsjö. Återremiss

Dnr 2004-340-1567

Hänskjutet från trafikutskottet

Bordlagt 23 november 2004 nr 33

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att införa ständigt förbud att parkera fordon på Sjättenovembervägen i enlighet med kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att införa ständigt förbud att parkera fordon på Sjättenovembervägen i enlighet med kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§69 Markanvisning till Familjebostäder för bostäder inom fastigheten Skärkarlen 8 och utveckling av tomträtten Smålänningen 3 i Blackeberg. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-411-1906

Bordlagt 23 november 2004 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar del av fastigheten Skärkarlen 8 till Familjebostäder (nytt inriktningsbeslut).

 2. Nämnden medger ändring av användningen av f d panncentral till bostäder på tomträtten Smålänningen 3.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Familjebostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Eftersom det visade sig praktiskt och ekonomiskt ohållbart att bygga hyresradhus inom fastigheten Skärkarlen 8 anser nämnden att det är acceptabelt att istället uppföra flerbostadshus på tomten. Kompensationen för ianspråktagen grönyta bör ser över och ske så att den överensstämmer med den förändrade planerade bebyggelsen.

Vad gäller byggnation på platsen för den före detta panncentralen inom Smålänningen 3 anser nämnden att kontoret och Familjebostäder bör fortsätta att undersöka lämpliga lösningar. Det är positivt att byggnation kan ske på redan exploaterad mark inom befintlig tomträtt. Med tanke på läget är det emellertid viktigt att utformningen sker med hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och övrig omgivning. Nämnden kommer att ta slutlig ställning till detta då mer omfattande underlag finns i samband med planremissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§70 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 i stadsdelen Beckomberga till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-3234

Bordlagt 2 november 2004 nr 18 och 23 november 2004 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Råcksta 1:21 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att i närområdet genomföra åtgärder i enlighet med BUS- programmet och återkomma till nämnden i frågan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§71 Program för ny bostadsbebyggelse vid Lövstavägen inom stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta. Programremiss

Dnr 2004-512-2838

Bordlagt 2 november 2004 nr 21 och 23 november 2004 nr 38

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Då Vägverket i detta ärende har uttryckt en uppfattning att ingen byggnation bör ske i Förbifartens korridor innan en arbetsplan finns framtagen som mer detaljerat anger vägsträckningen, bör den etapp som innebär byggnation i Förbifartens korridor skjutas på framtiden till dess att arbetsplan med exakt vägsträckning finns framtagen. Till dess bör även bostädernas konsekvens för Förbifarten vara ordentligt utredda. I det kommande arbetet med nya bostäder och ny infrastruktur bör även den totala trafiksituationen ses över.

Lövstavägen är redan idag hårt trafikbelastad och trafiken kan komma att öka i och med de nya bostäderna. Åtgärder för att minska störningar och öka framkomligheten bör därför övervägas i det fortsatta programarbetet.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§72 Samarbete med stadsdelsnämnderna och samrådsmöten. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-000-2184

Bordlagt 12 oktober 2004 nr 19 och senast 23 november 2004 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§73 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och senast 23 november 2004 nr 42

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets svar på skrivelserna samt att uppdra åt kontoret att utreda hur Västberga Industriområde kan utvecklas vidare till ett modernt och väl fungerande arbetsplatsområde med en bra infrastruktur i enlighet med nedanstående:

Utvecklingsprogram för Västberga Industriområde/Årsta partihallar

Västberga industriområde och Årsta partihallar är och kommer att under överskådlig tid att förbli ett arbetsplats- och terminalområde. Området bör mer och mer ses som ett och samma område. Området har både förtjänster och brister. Till förtjänsterna hör ett centralt läge och att området är stort med goda utvecklingsmöjligheter. Till bristerna hör att området är ”vildvuxet” med dålig struktur och att markanvändningen inte är effektiv. Kollektivtrafiken behöver förbättras liksom vägförbindelserna inom området och till angränsande områden. Trafiken till och från området är störande för de boende i angränsande bostadsområden (Västberga, Solberga, Liseberg) och försvårar genomförandet av föreslagen nybyggnation i angränsande område (Solberga). Planarbete pågår redan med anledning av flyttning av asfaltverk och betongfabrik från Hornsbergs strand på Kungsholmen till Västberga Industriområde. Det är därmed lämpligt att göra en översyn och ett utvecklingsprogram för hela Västberga Industriområde och Årsta partihallar.

I Västberga/Årsta partihallar industriområde finns utrymme för:

Terminalverksamhet

små och medelstora företag

partihandel

till området stödjande kontorsverksamhet

Till ett modernt och väl fungerande arbetsplatsområde hör:

väl fungerande infrastruktur

moderna terminal/produktionslokaler

god framkomlighet och goda angöringsmöjligheter för nyttotrafiken

goda kollektivtrafikförbindelser för arbetande och kunder

Västberga Industriområde/Årsta partihallar angränsar till flera bostadsområden (Västberga, Solberga, Liseberg) som nu är svårt trafikstörda av transporter till och från industriområdet. Med bättre struktur på området och bättre fungerande trafikförbindelser kan störningarna minskas och ytterligare bostadsbyggnation i Solberga (längs Lerkrogsvägen) komma till stånd.

Följande förslag bör utredas vidare:

spårområdet är överdimensionerat och kan minskas.

spårbunden anslutning till tvärbanan och Älvsjö station

vägdragning mellan Södra Länken/Årsta partihallsområde/Västberga och E4:an underlättar för nyttotrafiken

flyttning av Schenkerterminalen

flyttning av genomgångsbostäderna vid Elektravägen

näringslivets lokalbehov

utformning av moderna terminalbyggnader

Utredningsarbetet skall ske i samråd med berörda stadsdelsnämnder (Liljeholmen, Älvsjö och Enskede/Årsta), Företagarföreningen i Västberga, Näringslivsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§74 Sanering av mark norr om kv Akterspegeln i Gröndal. Genomförandebeslut

Dnr 2004-007-303

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra sanering av förorenad mark norr om kvarteret Akterspegeln i Gröndal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§75 Detaljplan för kv Vämlinge m m vid Tensta Allé i Tensta. Remiss

Dnr 2004-512-3177

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remiss för ny detaljplan för kv Vämlinge m m vid Tensta Allé i Tensta, Dp 2004- 03785-54.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§76 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd). Återremiss

Dnr 2003-770-4175

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på rubricerad skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§77 Avtackning av fastighetsförvaltningen

Ordföranden Roger Mogert (s) tackade på nämndens vägnar fastighetsförvaltningen vid gatu- och fastighetskontoret som från årsskiftet övergår till det nya fastighets- och saluhallskontoret och vände sig därvid särskilt till fastighetschefen Lars Callemo som i samband härmed slutar. Callemo framförde ett motsvarande tack till nämnden från fastighetsförvaltningen och för egen del.

§78 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden Roger Mogert (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg tackade förtroendevalda i nämnden för samarbetet under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroendevalda i nämnden en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.