Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-03-30

Sammanträde 2006-03-30

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2006 med marknämnden den
30 mars 2006, Läs mer...kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Utarbetande av extern jämställdhets- och mångfaldsplan. Tidplan och inriktning (S)

7 Revisionsrapporten ”Målet 20 000 nya bostäder”. Remiss (E)*

8 Förköp av förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

9 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm (M&V) Östermalm

10 Ändrad detaljplan för fastigheten Paradiset 29 m m i Stadshagen. Remiss av planförslag (I) Kungsholmen

11 Del av fastigheten Stadshagen 1:1 (invid kv Glädjen) på Kungsholmen. Genomförandebeslut (I)* Kungsholmen

12 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek (I+Sbk+KuF+Fsk) Norrmalm

13 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan. Remiss (I+Tk) Norrmalm

14 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårsgärdet. Remiss (I+Tk och 20 000) Östermalm

15 Förlikning i tvist och överlåtelse av fastigheten Ryska Smällen 1, Södermalm till Stadsnyckeln AB (I) Maria-Gamla Stan

16 Program för detaljplan för Vårberget inom kommundelen Vårby Gård i Huddinge kommun. Remiss (Y) Huddinge kommun

17 Överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering inom kv Fogdekammaren i Hässelby Gård (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

18 Genomförandebeslut för ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 465 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta. Remiss av planförslag samt förlängning av markanvisningar (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

19 Ny detaljplan för markområde inom del av fastigheten Lunda 6:1 i stadsdelen Lunda. Remiss (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby/Spånga-Tensta

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 7:1 i Solhem till Viktor Hansson Fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Återremiss (Y) Spånga-Tensta

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lunda 6:1 i stadsdelen Solhem till Besqab Projekt och Fastigheter AB. Inriktningsbeslut (Y) Spånga-Tensta

24 Exploateringsavtal med NVB-bolaget rörande del av fastigheten Beckomberga 1:2, etapp 1, i Beckomberga (Y och 20 000) Bromma

25 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Jäskaret 1 m m i Liljeholmen (Y och 20 000) Liljeholmen

26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Gröndal 1:1 m m vid Vinterviken i stadsdelarna Gröndal och Aspudden. Remiss (Y och 20 000) Liljeholmen

27 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Gröndal 1:1 vid kv Bottenstocken i Gröndal med NCC och Stockholmshem AB. Genom-förandebeslut (Y och 20 000) Liljeholmen

29 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (Y) Enskede-Årsta

30 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Lappjäxan 2 m m i Solberga med NCC AB. Genomförandebeslut samt redovisning av uppdrag (Y och 20 000)*Älvsjö

31 Ändrad detaljplan för område vid kv Glasteglet i stadsdelen Bandhagen. Remiss (Yoch 20 000) Vantör

32 Investeringar rörande bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Farsta

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab. Inriktningsbeslut. Bordlagd 9 mars 2006 nr 18 (Y) Bromma

35 Markanvisning för bostäder vid Sulitelmavägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab. Inriktningsbeslut. Bordlagd 9 mars 2006 nr 19 (Y) Bromma

36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlins fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 och 9 mars 2006 nr 30 (Y) Enskede-Årsta

37 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab. Bordlagt december 2005 nr 16 och senast 9 mars 2006 nr 32 (I) Kungsholmen

Mötesinformation

Justerat:2006-04-11
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Gabriel Marawgeh (kd)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m), §§ 1-12 och 14-37

Ersättare
Helena Bonnier (m), tjänstgörande § 13
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s)
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved (§§ 1-13 och 15-37) och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

Ordföranden Leif Rönngren (s) hälsade nye ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och nye ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) välkommna till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 13 april 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om lagstiftningen rörande förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter och tillämpningen av densamma

--------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Torsten Samuelsson vid markkontoret informerade om lagstiftningen rörande förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter och tillämpningen av densamma.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 21 mars 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 30 mars 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 8 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Utarbetande av extern jämställdhets- och mångfaldsplan. Tidplan och inriktning

Dnr M2005-000-00001

Markkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till tidplan och inriktning för utarbetande av extern jämställdhets- och mångfaldsplan.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Revisionsrapporten ”Målet 20 000 nya bostäder”. Remiss

Dnr M2006-130-00181

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på remiss av revisionsrapporten ”Målet 20 000 nya bostäder” överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden kan konstatera att markkontoret, sedan kommunfullmäktiges beslut om att bygga 20 000 nya bostäder under innevarande mandatperiod, på betydande sätt höjt ambitionsnivån. Projekt 20 000 har som arbetsmetod visat sig fungera bra och det är tydligt att det finns många fördelar med att ha stor fokusering på politiska mål. Många av de bekymmer som funnits i projektet, såsom överklaganden och bullernivåproblematik, är områden som ligger utanför stadens beslutssfär.

Försöken med omvänd planprocess har visat sig mycket goda. Dock finns en osäkerhet kring om förfarandet tar mer tid i anspråk vilket behöver studeras och vägas mot andra effekter. Det finns anledning att framöver utveckla och förbättra denna metod så att den kan användas vid all större planering.

Ansvaret för bristerna i förskole- och skolplaneringen för nybyggda Årstadal åvilar i sin helhet den tidigare borgerliga majoriteten vars ideologiskt betingade motstånd mot kommunala verksamheter (hellre ingen skola alls än en kommunal skola om privata intressenter saknas) i kombination med tankefel (privata anordnare driver förskolor/skolor, men bygger dem inte) orsakade en eftersläpande brist på förskolor och försening av skolbygget. Med en bättre planering och om nuvarande majoritet fått bestämma från början hade det funnits både förskolor och en skola i området på ett tidigt stadium. Vi vill poängtera att förskolesituationen nu är under kontroll i området och att framförhållningen i planeringen av Telefonplansområdet är betydligt bättre än i planeringen för Årstadal.

Lika självklart som antalet parkeringsplatser planeras i samband med byggnation bör kommunal service som förskolor och skolor och ytor för idrott och rekreation planeras från början för att det skall bli en bra boendemiljö.

Stora nybyggnationer som Årstadal och Telefonplansområdet med flera tusen nya lägenheter är omfattande och arbetsbelastningen blir mycket tung för en stadsdelsförvaltning. Vi anser därför att särskilda projektgrupper och projektledare bör tillsättas i likhet med vad som gjordes när Hammarby Sjöstad planerades.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga A2.

§8 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-00005

Markkontoret hade den 14 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm

Dnr M2005-551-00429

Markkontoret hade den 7 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Ändrad detaljplan för fastigheten Paradiset 29 m m i Stadshagen. Remiss

Dnr M2006-512-00196

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom

fastigheten Paradiset 29 i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2004-08303-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag

samt att därutöver anföra följande:

Utifrån den oro kring trafiksituationen vid Stadshagen som finns har miljökonsekvensbeskrivning gjorts och marknämnden anser att det är viktigt att resultatet från denna tas i beaktande i det fortsatta arbetet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt kontorets förslag.

§11 Del av fastigheten Stadshagen 1:1 (invid kv Glädjen) på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00205

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 omfattande investeringsutgifter om -18 mnkr och investeringsinkomster om 29 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga C.

§12 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek. Programförutsättningar och kostnadsbedömningar

Dnr M2005-000-01004

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 9 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för egen del föreliggande programförutsättningar och kostnadsbedömningar för ett nytt stadsbibliotek.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till Norrmalms stadsdelsnämnd för kännedom.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 5. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa intentionsavtal rörande framtida utveckling av fastigheten Spelbomskan 12, mellan marknämnden och Hotelinvest & C:o KB, i enlighet med till utlåtandet bilagda avtal och justerar även detta beslut omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorens förslag

samt att därutöver anföra följande:

I det i övrigt gedigna arbetet med förutsättningar för ett nytt stadsbibliotek saknas perspektivet på de yttre kvaliteterna som byggnaderna och dess omgivning har. Med tanke på att platsen kommer besökas av än fler människor i framtiden är det väsentligt att ansvar för att utveckla yttre kvaliteter utifrån platsens unika förutsättningar finns med i tävlingsprogrammet för bedömning av förslagen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga D2.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt bilaga D3.

§13 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan. Remiss

Dnr M2005-510-00902

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden tillstyrker bygglovet för arbetstunnel Drottninggatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att därutöver anföra följande:

Citybanan är ett mycket stort spårprojekt vars byggnation kommer att påverka centrala delar av Stockholm och dess boende under en lång tid. I ett sådant här omfattande projekt med så stor påverkan måste det kunna gå att redovisa alternativa lösningar för trafik till och från arbetstunnlar. Det är med andra ord nödvändigt att ärendet återremitteras för att ge kontoret möjlighet att i samverkan med Banverket redovisa flera olika alternativ för byggtrafik till och från Citybanans arbetstunnel. Det handlar inte minst om att redovisa förutsättningarna för att låta byggtrafiken från arbetstunneln gå via Drottninggatan/Tegnérgatan ut på Sveavägen.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§14 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårsgärdet. Remiss

Dnr M2006-512-00219

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

– vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2002-11652-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Markdirektören Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§15 Förlikning i tvist och överlåtelse av fastigheten Ryska Smällen 1, Södermalm till Stadsnyckeln AB

Dnr M2006-550-00225

Markkontoret hade den 15 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner förlikningsavtal och köpeavtal rörande fastigheten Ryska Smällen 1 på Södermalm.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Program för detaljplan för Vårberget inom kommundelen Vårby Gård i Huddinge kommun. Remiss

Dnr M2006-512-00361

Markkontoret hade den 10 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar överlämna och åberopa utlåtandet som svar till Huddinge kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Då Huddinge kommun inte remitterat ärendet till stadsdelen vill nämnden att ärendet återremitteras till kontoret för att lokala synpunkter ska inarbetas i tjänsteutlåtandet.

Då remisstiden endast förlängts begränsad tid är det viktigt att ärendet kommer upp på nästa nämnd den 27 april 2006.

§17 Överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering för bostäder inom kv Fogdekammaren i Hässelby Gård

Dnr M2005-512-01058

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering inom kv Fogdekammaren i Hässelby Gård.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Genomförandebeslut för ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 465 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta. Remiss av planförslag samt förlängning av markanvisningar

Dnr M2005-511-01458

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Johannelund i Vinsta, Sdp 2002-16782-54.

 2. Nämnden förlänger anvisningar av mark för bostadsbyggande i Johannelund till Skanska, Abacus, Botrygg Bygg och Svenska Bostäder samt till Småa för byggande av radhus intill Torparflickan med den ändrade fördelning som framgår av kontorets utlåtande.

 3. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom projektet Johannelund omfattande investeringsutgifter om 79 miljoner kronor samt överlämnar detta till kommunfullmäktige för godkännande av genomförande och för att ge marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Johannelund i Vinsta, Sdp 2002-16782-54.

 2. Nämnden förlänger anvisningar av mark för bostadsbyggande i Johannelund till Skanska, Abacus, Botrygg Bygg och Svenska Bostäder samt till Småa för byggande av radhus intill Torparflickan med den ändrade fördelning som framgår av kontorets utlåtande.

 3. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom projektet Johannelund omfattande investeringsutgifter om 79 miljoner kronor samt överlämnar detta till kommunfullmäktige för godkännande av genomförande och för att ge marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§19 Ny detaljplan för markområde inom del av fastigheten Lunda 6:1 i stadsdelen Lunda. Remiss

Dnr M2005-512-00294

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan inom del av fastigheten Lunda 6:1 i Lunda, S-Dp 2004-06696-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderligt avtal för exploateringens genomförande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 7:1 i Solhem till Viktor Hansson Fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr M2005-511-00923

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Peter Salzer av den 26 mars 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Solhem 7:1 till Viktor Hansson Fastigheter AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Markanvisning för bostädsändamål inom fastigheten Lunda 6:1 i stadsdelen Solhem till Besqab Projekt och Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00459

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Lunda 6:1 till Besqab Projekt och Fastigheter AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Exploateringsavtal med NVB-bolaget rörande del av fastigheten Beckomberga 1:2, etapp 1, i Beckomberga

Dnr M2005-512-00392

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner exploateringsavtalet med NVB-bolaget rörande del av fastigheten Beckomberga 1:2 i Beckomberga.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet av ”Stallet” och ”Pannhuset” med tillhörande markområde för att ingå i skolfastigheten Fornvården 1.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Jäskaret 1 m m i Liljeholmen

Dnr M2006-511-00447

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Jäskaret 1 m m i Liljeholmen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Gröndal 1:1 m m vid Vinterviken i stadsdelarna Gröndal och Aspudden. Remiss och inriktningsbeslut

Dnr M2006-512-00156

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Kerstin Rosendahl m fl (totalt 213 namnunderskrifter) inkommen den 17 mars 2006 och Elisabeth Ahlström av den 23 mars 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom del del av fastigheten Gröndal 1:1 m m i Vinterviken i stadsdelarna Gröndal och Aspudden, S-Dp 2004- 03848-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Gröndal 1:1 invid kv Bottenstocken i Gröndal med NCC och Stockholmshem AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00142

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Gröndal 1:1, invid kv Bottenstocken omfattande investeringsutgifter om 6,7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och NCC AB och Stockholmshem AB avseende del av fastigheten Gröndal 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§29 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Dnr M2006-513-00106

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för genomförande av projektet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Lappjäxan 2 m m i Solberga med NCC AB. Genomförandebeslut samt redovisning av uppdrag

Dnr M2005-512-01175

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Lappjäxan 2 samt Klacktorget m m omfattande investeringsutgifter om 17 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och NCC AB avseende fastigheten Lappjäxan 2 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§31 Ändrad detaljplan för område vid kv Glasteglet i stadsdelen Bandhagen. Remiss

Dnr M2006-512-00365

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 mars 2006 avgivit nytt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv Glasteglet i Bandhagen, S-Dp 2004-19609-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv Glasteglet i Bandhagen, S-Dp 2004-19609-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Investeringar rörande bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01155

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering för bostäder vid Ågesta Broväg omfattande investeringsutgifter om 100 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga överenskommelser om exploatering enligt vad som anges i kontorets utlåtande

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss

Dnr M2006-007-00180

Markkontoret hade den 8 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00425

Bordlagt 9 mars 2006 nr 18

Markkontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 till Besqab.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§35 Markanvisning för bostäder vid Sulitelmavägen inom fastigheten Traneberg 1:1 i Traneberg till Husab. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01162

Bordlagt 9 mars 2006 nr 19

Markkontoret hade den 16 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:1 till HUSAB – Hus i Stockholm AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I den vidare utredningen kring exploatering behöver naturområdet i kring studeras vidare och både kvalitativa och kvantitativa kompensationsåtgärder för intrånget föreslås. Vid utformningen behövs inte bara en anpassning till kringliggande hus utan även en minimering av intrånget i den större grönkorridor som löper väster om platsen.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlin Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01053

Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 och 9 mars 2006 nr 30

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Wåhlin Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab

Dnr M2005-007-00914

Bordlagt 15 december 2005 nr 16 och senast 9 mars 2006 nr 32

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark till Besqab för uppförande av bostadsrätter inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet