Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-05-10

Sammanträde 2006-05-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6 extra/2006 med marknämnden den
10 maj 2 Läs mer...006, kl 08.30 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan Svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och marknämnden (I)*

5 Ändrad detaljplan för område vid kv Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta samt upplåtelse av boendeparkering med arrende eller tomträtt. Remiss. Bordlagt 27 april 2006 nr 18 (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

Mötesinformation

Justerat: 18 maj 2006

Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Gabriel Marawgeh (kd)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp), fr o m § 4
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s)
Ewa Schenström (m)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lennart Gustafsson och Gunnar Jensen samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 24 maj 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälan av inkommen skrivelse m m

----------------------------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse och inkomna kursinbjudningar till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 maj 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med fyra förtroendevalda (2+2) i Europeisk konferens på temat ”A Future with Zero CO2 Emissions” för kommuner den 15-17 maj 2006 i Stockholm och med åtta förtroendevalda (4+4) i konferens om internationell arkitekturtävling för Stockholms stadsbibliotek benämnd ”Asplund” den 1-2 juni 2006 i Stockholm.

§4 Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan Svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och marknämnden

Dnr M2005-510-00902

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 3 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Föräldraföreningarna vid Lilla Adolf Fredriks, Vasa Real och Gustav Vasa skolor med stöd från ytterligare skolor i stadsdelen av den 8 maj 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagt genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, innebärande att staden ger ett ekonomiskt bidrag till Citybaneprojektets genomförande om maximalt 865 miljoner kr i penningvärde 2005-06-30, samt hemställer att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att verkställa stadens åtaganden enligt genomförandeavtalet, med undantag för utbetalning av stadens bidrag enligt avtalets § 11, vilket skall verkställas av kommun­styrelsen.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige ger marknämnden i uppdrag att träffa erforderliga tilläggsavtal till genomförandeavtalet, under förutsättning att dessa tilläggsavtal dels ansluter till träffat genom­förandeavtal och dels inte innebär ytterligare ekonomiska åtaganden för staden utöver det som ryms inom mark­nämndens delegation.

 4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Markdirektören Göran Långsved och avdelningschefen Stefan Eriksson vid markkontoret informerade i ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag dvs

 1. Marknämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagt genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, innebärande att staden ger ett ekonomiskt bidrag till Citybaneprojektets genomförande om maximalt 865 miljoner kr i penningvärde 2005-06-30, samt hemställer att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att verkställa stadens åtaganden enligt genomförandeavtalet, med undantag för utbetalning av stadens bidrag enligt avtalets § 11, vilket skall verkställas av kommun­styrelsen.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige ger marknämnden i uppdrag att träffa erforderliga tilläggsavtal till genomförandeavtalet, under förutsättning att dessa tilläggsavtal dels ansluter till träffat genom­förandeavtal och dels inte innebär ytterligare ekonomiska åtaganden för staden utöver det som ryms inom mark­nämndens delegation.

 4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s), Gunnar Sandell (s) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kenneth Nilsson (s) enligt bilaga A2.

§5 Ändrad detaljplan för område vid kv Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta samt upplåtelse av boendeparkering med arrende eller tomträtt. Remiss

Dnr M2006-512-00606

Bordlagt 27 april 2006 nr 18

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 3 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2005-02212-54.

 2. Nämnden ger kontoret delegation för upplåtelse av boendeparkering med arrende på 25 år eller tomträtt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag dvs

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta, S-Dp 2005-02212-54.

 2. Nämnden ger kontoret delegation för upplåtelse av boendeparkering med arrende på 25 år eller tomträtt.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.