Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-08-31

Sammanträde 2006-08-31

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2006 med marknämnden den
31 augusti 200 Läs mer...6, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

7 Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden. Remiss av departementspromemoria (S)

9 Översyn av stadens administration. Remiss (E+Tk) P *

10 Sammanslagning av stab och ekonomiavdelning (E) P

11 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (E)

12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

13 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1 i Örby. Yttrande till hyresnämnden (M&V)*Vantör

14 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Drabanten 9 på Kungsholmen (M&V) Kungsholmen

15 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (M&V)*Maria-Gamla stan

16 Förskottering av medel för tvångsförvaltning av fastigheten Vattenspindeln 1 i stadsdelen Hammarbyhöjden (M&V)*Skarpnäck

17 Markanvisning för återvinningscentral inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 på Östermalm till renhållnings-förvaltningen (I)*Östermalm

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AB Borätt (Y) Kista

19 Köp av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem (Y) Spånga-Tensta

20 Markupplåtelse för demonterbar sporthall med tillfälligt bygglov, inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta. Återremiss (Y) Hässelby-Vällingby

21 Försäljning av del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Örtuglandet 2 i stadsdelen Åkeslund till AB Stockholmshem (Y och 20 000) Bromma

22 Rivningslov för bostadshus på Skonertvägen samt förslag till åtgärd för bostadshus på Schlytersvägen i stadsdelen Gröndal (Y) Liljeholmen

23 Detaljplan för bostäder i kv Tältlägret m m i Hägersten. Remiss (Y) Hägersten

24 Upprustning av Skärholmsplan och Måsholmstorget i Skärholmens centrum, Skärholmen. Genomförandebeslut (Y)*Skärholmen

25 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut (Y) Älvsjö

26 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut (Y) Älvsjö

27 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom del av fastigheten Snabelskon 7 m m i Solberga (Y) Älvsjö

28 Ändrad detaljplan för del av kv Bäverungen m m i Rågsved. Remiss. Markanvisning för parkering på del av fastigheten Örby 4:1 till Svenska Bostäder AB (Y och 20 000) Vantör

29 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss (Y) Farsta

30 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 i Hammarbyhöjden med Svenska Bostäder AB. Genomförandebeslut (Y och 20 000) *Skarpnäck

31 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid Horisontvägen i Skarpnäck med Besqab (Y och 20 000) * Skarpnäck

32 Detaljplan för del av kv Vallhunden m m i Rågsved. Remiss. Utökad markanvisning till Lelånghus AB (Y) Vantör

33 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad till Idrottsförvaltningen samt avstyckning och försäljning av parkeringsgaraget till Stockholm Parkering AB (HS) Katarina-Sofia

34 Förbättra trafiksäkerheten utmed tvärbanans sträckning i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (HS) Katarina-Sofia

35 Anmälan om upphandling av färjetrafik Hammarby Sjöstad – Nybroplan hösten 2006 (HS) Katarina-Sofia

36 Spridningsvägar och samband mellan Norra och Södra Djurgården. Återremiss av ”Förbindelse över Värtabanan m m”. Bordlagt 15 juni 2006 nr 17 (I) Östermalm

37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 (Y) Bromma

38 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss. Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 (Y) Skärholmen

39 Grönmarkskompensation vid exploatering. Bordlagt 15 juni 2006 nr 35 (M&T)

40 Användning av kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av ordföranden Leif Rönngren (s) Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 (M&T)

41 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m). Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och 15 juni 2006 nr 41 (Y) Enskede-Årsta

42 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 15 juni 2006 nr 42 (M&V)

Mötesinformation

Justerat:
11 september 2006 Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Johanna Nilsson (s), §§ 1-11 och 17-43
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Bo Ekvall (s)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande §§ 12-16
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (-)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson och Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 14 september 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:

Skapa ett tomtkommando för fler småhus och radhus av vice ordföranden Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria daterad den 15 augusti 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 31 augusti 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda som så önskar delta i seminarium i Stockholm om Stockholms stads nya sociala program för att motverka prostitution den 7 september 2006.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr M2006-010-01303

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt nedan:

Marknämnden utfärdar rättegångsullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

                                            RÄTTEGÅNGSFULLMÄKT

Förordnande av rätte-          Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice

gångsombud för stads-         stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta

ledningskontorets juri-          Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stock-

diska avdelning                     holms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med

                                            undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar

                                            äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken

                                            12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på

                                            nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden

                                            tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i

                                            sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms

                                            kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan

                                            vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden. Remiss av departementspromemoria

Dnr M2006-511-01237

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

        Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av promemorian Rättvisa och         jämlika villkor på bostadsmarknaden med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade att  marknämnden som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Leif Rönngren (s) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp kontorets förslag som motförslag i omröstningen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Omröstning

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla kontorets förslag.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej.

Ja                                                              Nej

Leif Rönngren (s)                                       Mikael Söderlund (m)

Johanna Nilsson (s)                                    Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)                                      Anna Wersäll (m)

Hasan Dölek (s)                                         Helena Bonnier (m)

Gunnar Sandell (s)                                     Ulf Fridebäck (fp)

Kajsa Stenfelt (v)                                       Martina Lind (fp)

Åsa Romson (mp)

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet d v s marknämnden som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna  Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten  Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaren Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Framtida bostadsbyggande i Stockholm – 20 utvecklingsområden

Dnr M2006-513-01456

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 18 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner föreslagen inriktning för det framtida bostadsbyggandet i Stockholm.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Översyn av stadens administration. Remiss

Dnr M2006-020-00842

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 27 juli 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remiss av rapporten Översyn av stadens administration.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remiss av rapporten Översyn av stadens administration.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Sammanslagning av stab och ekonomiavdelning

Dnr M2006-020-01205

Markkontoret hade den 22 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lämnar anmälan avseende sammanslagning av markkontorets stab respektive ekonomiavdelning utan erinran.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr M2005-120-00626

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-01241

Markkontoret hade den 17 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§13 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1 i Örby. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-01480

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden avstyrker Johan Linnarssons ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Kamaxeln 1.

 2. Nämnden justerar beslut i detta ärende omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 6 september 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§14 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Drabanten 9 på Kungsholmen

Dnr M2005-551-01151

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§15 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2004-781-01472

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 9 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden avstyrker Göran Lundgrens ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13.

 2. Nämnden justerar beslut i detta ärende omedelbart med hänsyn till att yttrande ska avges till hyresnämnden senast den 8 september 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§16 Förskottering av medel för tvångsförvaltning av tomträtten till fastigheten Vattenspindeln 1 i stadsdelen Hammarbyhöjden

Dnr M2006-551-00101

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att förskottera 545 938 kronor för tvångsförvaltning av tomträtten Vattenspindel 1.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§17 Markanvisning för återvinningscentral inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 på Östermalm till renhållningsförvaltningen

Dnr M2006-513-01442

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för återvinningscentral inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 till renhållningsförvaltningen samt uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AB Borätt

Dnr M2006-513-01502

Markkontoret hade den 28 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AB Borätt enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga C.

§19 Förvärv av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem

Dnr M2006-552-01439

Markkontoret hade den 10 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Markupplåtelse för demonterbar sporthall med tillfälligt bygglov, inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta. Återremiss

Dnr M2006-510-00054

Markkontoret hade den 10 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner föreslagen markupplåtelse för demonterbar sporthall med tillfälligt bygglov inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner föreslagen markupplåtelse för demonterbar sporthall med tillfälligt bygglov inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Försäljning av del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Örtuglandet 2 i stadsdelen Åkeslund till AB Stockholmshem

Dnr M2005-512-01350

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheterna Åkeshov 1:1 och Örtuglandet 2 i stadsdelen Åkeslund.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Rivningslov för bostadshus på Skonertvägen samt förslag till åtgärd för bostadshus på Schlytersvägen i stadsdelen Gröndal

Dnr M2005-512-00403

Markkontoret hade den 12 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att ansöka om rivningslov för hus på Skonertvägen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för hus på Schlytersvägen av stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Detaljplan för bostäder m m i kv Tältlägret m m i Hägersten. Remiss

Dnr M2006-512-01158

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Tältlägret m m i Hägersten, S-Dp 2005-12332-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i kv Tältlägret m m i Hägersten, S-Dp 2005-12332-54.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Upprustning av Skärholmsplan och Måsholmstorget i Skärholmens centrum, Skärholmen. Genomförandebeslut

Dnr M2006-400-01501

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Skärholmsplan och Måsholmstorget i Skärholmens centrum, Skärholmen.

 2. Beslutet justeras omedelbart

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga F.

§25 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00042

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Kämpetorps bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01172

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Långbro bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom del av fastigheten Snabelskon 7 m m i Solberga

Dnr M2006-511-01465

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Snabelskon 7 m m i Solberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Snabelskon 7 m m i Solberga.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Detaljplan för del av kv Bäverungen m m i Rågsved. Remiss

Markanvisning för parkering på del av fastigheten Örby 4:1 till Svenska Bostäder AB

Dnr M2006-512-00991

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Bäverungen m m i Rågsved, S-Dp 2005-20505-54.

 2. Nämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive upplåtelse av marken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Bäverungen m m i Rågsved, S-Dp 2005-20505-54.

 2. Nämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive upplåtelse av marken.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss

Dnr M2006-512-01203

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen, S-DP 2005-12328-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 i Hammarbyhöjden med Svenska Bostäder AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01390

Markkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 omfattande investeringsutgifter om 10,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Svenska Bostäder avseende del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 omfattande investeringsutgifter om 10,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Svenska Bostäder avseende del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck med Besqab. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01391

Markkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck omfattande investeringsutgifter om 5,3 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Besqab avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck omfattande investeringsutgifter om 5,3 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Besqab avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Detaljplan för del av kv Vallhunden m m i Rågsved. Remiss

Utökad markanvisning till Lelånghus AB

Dnr M2006-512-00993

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Vallhunden m m i Rågsved, S-Dp 2005-20499-54.

 2. Nämnden utökar tidigare anvisning av mark till Lelånghus AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen inklusive upplåtelse av marken.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad till idrottsförvaltningen samt avstyckning och försäljning av parkeringsgaraget till Stockholm Parkering AB

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret, att låta ärendet utgå.

§34 Förbättra trafiksäkerheten utmed tvärbanans sträckning i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr M2006-320-01255

Markkontoret hade den 29 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Anmälan om upphandling av färjetrafik Hammarby Sjöstad – Nybroplan hösten 2006

Dnr M2006-330-01422

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lämnar anmälan utan erinran.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga K1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga K2.

§36 Spridningsvägar och samband mellan Norra och Södra Djurgården. Återremiss av ”Förbindelse över Värtabanan m m”

Dnr M2005-511-00260

Bordlagt 15 juni 2006 nr 17

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets lägesredovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna redovisningen av hur spridningsvägarna kan stärkas, att ge kontoret i uppdrag att beakta förstärkningsåtgärder i budgeten för 2007 samt att därutöver anföra följande:

Spridningskorridoren mellan Norra och Södra Djurgården behöver stärkas. Detta har påpekats av flera instanser bland annat Länsstyrelsen. Kontoret bör se över hur alla de förstärkningsåtgärder som redovisas kan genomföras och inarbetas i kommande budget(ar).

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Bordlagt 15 juni 2006 nr 25

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr M2006-512-00758

Bordlagt 15 juni 2006 nr 27

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Grönmarkskompensation vid exploatering

Dnr M2005-110-01316

Bordlagt 15 juni 2006 nr 35

Markkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet med grönkompensation som svar på budgetuppdrag.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Nej till kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel

Marawgeh (kd)

Dnr M2006-600-01109

Bordlagt 15 juni 2006 nr 38

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och 15 juni 2006 nr 41

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i utlåtandet som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 15 juni 2006 nr 42

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Avtackning

Ordföranden Leif Rönngren (s) avtackade avdelningschefen Lennart Gustafsson vid markkontoret med anledning av hans pensionering den 1 september 2006