Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 12/2006 med marknämnden den 14 december 20 Läs mer...06, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Mötesinformation

Justerat:21 december 2006
Mikael Söderlund Leif Rönngren

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Leif Rönngren (s), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Karin Hanqvist (s)
Gabriel Marawgeh (kd)
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Per Hallerby (fp), tjänstgörande
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Gunnar Sandell (s), tjänstgörande
Ewa Schenström (m), tjänstgörande
Ann-Marie Strömberg (-)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Camilla Thorstensson (kd)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreterarna från roteln Ylva Lageson och Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Leif Rönngren (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 december 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om att stoppa avverkning av 140 årig alm i Nationalstadsparken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Markkontoret hade den 29 november 2006 avgivit promemoria om skydd för ekologiska och kulturella arv inom Nationalstadsparken med svar på fråga av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Jan Tigerström (m) i rubricerade ämne.

Beslut

Marknämnden tackade för svaret i promemorian.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt bilaga A.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 december 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 14 december 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 20 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anställning av chef för Mark & Värdering

Dnr M2006-201-00995

Markkontoret hade den 6 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden utser Åsa Wigfeldt till chef för Mark & Värdering.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 De hemlösas situation. Motion av Hardy Hedman (kd), nr 2006:37

Dnr M2006-000-01758

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 1 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga B1.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga B2.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning för november 2006

M2006-112-00331

En av markkontoret den 7 december 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2006 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M206-551-01966

Markkontoret hade den 28 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan

Dnr M2005-551-01008

Markkontoret hade den 22 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Ansökan om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Kniven 27 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-00080

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 22 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden avstyrker Antonio Gonzales ansökningar om tillstånd till förvärv av 6,42 % och 4,2 % av fastigheten Kniven 27.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart med hänsyn till att yttrande ska avges till hyresnämnden senast den 28 december 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Överenskommelse om överlåtelse och exploatering för fastigheten

Paradiset 29 i Stadshagen

Dnr M2006-511-01721

Markkontoret hade den 26 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse och exploatering för fastigheten Paradiset 29 med Zeolit Exploaterings AB.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse och exploatering för fastigheten Paradiset 29 med Zeolit Exploaterings AB.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§13 Inriktningbeslut för Sergelgången, etapp II

Dnr M2006-400-00363

Markkontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Avdelningschefen Stefan Eriksson vid markkontoret informerade i ärendet. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta upp till 13 mnkr. (Inriktningsbeslut)

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att aktivt arbeta för att öka försäljningsintäkterna och därmed få en mer positiv exploateringskalkyl samt att fortsätta projekteringen och förhandlingarna med restaurangalternativen som förstahandsval och att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden senast i mars 2007 med exploateringskalkyler som redovisar restaurangalternativen.

Reservationer

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s) och Gunnar Sandell (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§14 Ny trafikplats för Norra länken vid Hjorthagen. Genomförandebeslut

Dnr M2005-410-01492

Markkontoret samt trafikkontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar för sin del att genomföra en anpassning av Ny trafikplats vid Hjorthagen för två undergående järnvägsspår omfattande investeringsutgifter om 15 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

 1. Marknämnden beslutar för sin del att genomföra en anpassning av Ny trafikplats vid Hjorthagen för två undergående järnvägsspår omfattande investeringsutgifter om 15 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§15 Lägesredovisning för Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2006-510-01883

Markkontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner lägesredovisningen avseende Norra Djurgårdsstaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Kontoret skriver i sin lägesrapport att den redovisade kalkylen bygger på markanvisningar med tomträtter i den första etappen. Kalkylen ger ett exploateringsunderskott på 200 000-1 000 000 kr/lägenhet vilket visserligen är i samma nivå som för andra utvecklingsområden i ”ringen” runt innerstaden men ändå mycket högt. Det tillsammans med önskan om att få en tydlig stadsdel med stadsstruktur motiverar att kontoret ges uppdrag att dels pröva i vilken omfattning man kan sälja delar av marken redan i denna etapp och dels försöka öka exploateringen i synnerhet i de delar som inte direkt ansluter till nationalstadsparken.

Reservationer

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s) och Gunnar Sandell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§16 Ljusinstallationer i Finlandsparken i Södra Värtahamnen

Dnr M2006-610-02045

Markkontoret samt Östermalms stadsdelsförvaltning hade den 21 november 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen av projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§17 Markanvisning samt planbeställning för badanläggning inom fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Katarina-Sofia till Hydroscand Fastighets AB

Dnr M2006-513-01992

Markkontoret hade den 27 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även förslag till tillbyggnad från antman gorsetman architects, Fastighetsaktiebolaget Stockholmia och Ramboll. I tjänste-utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för badanläggning inom fastigheten Sturen Större 12 till Hydroscand Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvis- ningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga G.

§18 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Återremiss

Dnr M2005-513-00878

Markkontoret hade den 17 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattson Fastighets AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden medger ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för bebyggelse på överdäckning i Rinkeby till Byggvesta AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-02058

Markkontoret hade den 22 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark under två års tid för bostadsbyggande med ca 400 lägenheter på planerad överdäckning över E18 i Rinkeby till ByggVesta AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att arbeta för bostadsrätter vid exploateringen och att därutöver anföra följande:

I det aktuella närområdet finns en klart övervägande andel kommunala hyresrätter. Nya områden bör bidra med en variation av upplåtelseformen vilket i det här fallet innebär bostadsrätter.

Reservationer

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s) och Gunnar Sandell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga H3.

§20 Markanvisning för kyrkoändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till den Rumänsk-Svenska kulturföreningen Fratia. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-02004

Markkontoret hade den 16 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för kyrkoändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till den rumänsk-svenska kulturföreningen Fratia och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för kyrkoändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till den rumänsk-svenska kulturföreningen Fratia och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§21 Detaljplan för område vid kv Ytterskär i stadsdelen Hägersten. Remiss

Dnr M2006-512-01782

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Ytterskär i stadsdelen Hägersten, S-Dp 2006-00847-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Ytterskär i stadsdelen Hägersten, S-Dp 2006-00847-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§22 Vinnare av markanvisningstävlingen på Årstalänken inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta - Lelånghus AB

Dnr M2006-513-00402

Markkontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 till Lelånghus AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 och del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid Pungpinan i Skarpnäcks Gård med Einar Mattsson Byggnads AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01985

Markkontoret hade den 14 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 och del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 omfattande investeringsutgifter om 6,7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Einar Mattsson Byggnads AB avseende fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10 och del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2009.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kv Sparsamheten i Skarpnäcks Gård med Järntorget Bostad AB och Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Dnr M2006-511-01981

Markkontoret hade den 13 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 omfattande investeringsutgifter om 10,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Järntorget Bostad AB respektive Byggnadsfirman Erik Wallin AB avseende del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2009.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Detaljplan för del av Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr M2006-512-01144

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remiss av detaljplan för del av Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Anmälan av åtgärder rörande planerad ombyggnad av Henriksdals reningsverk

Dnr M2005-510-00804

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lämnar anmälan rörande planerad ombyggnad av Henriksdals reningsverk utan erinran.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Slutrapport om Tensta Bo-utställning

Dnr M2006-500-02068

Markkontoret hade den 23 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner rapporten.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda

Dnr M2005-514-00254

Bordlagt 16 november 2006 nr 16

Protokollsutdrag

Markkontoret m fl hade den 19 oktober 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Per Wallberg den 1 november 2006, Odd Steijer den 4 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Cecilia Obermüller den 5 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Kim Björklund den 6 november 2006, Eva och Christer Franzén den 6 november 2006, Helena Bjurling den 6 november 2006, Christina Falk den 6 november 2006, Jan Warnroth den 5 november 2006, Kerstin Alfheim den 7 november 2006, Brf Rostugnen, Tackjärnet och Udden den 31 oktober 2006, Bostadsrättsföreningen Järnheden inkommen den 9 november 2006, Theres Hagberg den 7 november 2006, Ola Gränshagen den 9 november 2006, Henri Seppänen den 8 november 2006 och familjen Elisabet Carlsson inkom den 10 november 2006, Achim Wild den 17 november 2006, Leslie Kippen 20 november 2006, Arbetsgruppen Ulvsunda strand 21 november 2006, Susanne Landin av den 11 december 2006, Lars Landin av den 11 december 2006 och Annika Lindeborg av den 12 december 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

Marknämnden godkänner utredningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden godkänner utredningen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Kenneth Nilsson (s) och Gunnar Sandell (s) enligt bilaga K2.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga K3.

§29 Utökad omfattning av friställande av spårområde för bostäder i Älvsjö C. Genomförandebeslut och delbeslut

Dnr M2005-511-00629

Bordlagt 16 november 2006 nr 18

Markkontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att teckna tillägg till genomförandeavtal med Banverket.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att teckna tillägg till genomförandeavtal med Banverket.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§30 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss

Dnr M2005-512-01239

Bordlagt 21 september 2006 nr 18 och senast 16 november 2006 nr 26

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Arbetsgruppen mot 3G masten i Solhem/Nälsta (Dalaskogen) av den 9 september 2006 och Peter Salzer av den 19 september 2006, Arbetsgruppen mot 3G-masten i Solhem/Nälsta av den 23 januari 2006 och Jenny Rångeby den 29 november 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem, S-Dp 2003-00303-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att avslå kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Den aktuella 26 m höga masten planeras till ett mindre naturområde angränsande till ett villaområde mitt i de äldre delarna av Solhem. Området är mycket flitigt använt av barn i alla åldrar. Förskolorna i närheten nyttjar skogen i princip dagligen för utelek och undervisning.

Beslut kring frågor som denna framstår ofta som en målkonflikt. De lokala önskemålen kring bevarande av värden och motvilja mot byggprojekt som påverkar den direkta omgivningen mot ett övergripande perspektiv som bidrar till utveckling för regionen i sin helhet.

I det aktuella fallet behöver inte den här målkonflikten uppstå. Naturområdet är ovanligt väl nyttjat vilket bör väga mycket tungt vid beslut om ianspråktagande av mark. Samtidigt finns ett större antal master i omgivningen som endast nyttjas av någon operatör och alltså borde kunna användas även av den sökande teleoperatören. Även om det är viktigt att ge utvecklingen goda förutsättningar så bör man också våga utmana operatörerna att samordna sig och inte alltid tillmötesgå den enklaste vägen med en ny hög mast för att få så god täckning som möjligt. I tätbebyggda områden blir detta allt viktigare ju längre tiden går och därmed fler master blivit byggda, tillika mer mark blivit anvisad för de här ändamålen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga M2.

§31 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss

Dnr M2006-512-01264

Bordlagt 21 september 2006 nr 20 och senast 16 november 2006 nr 27

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Annika Jensfelt av den 29 augusti 2006, Cecilia och Hans Jensfelt av den 30 augusti 2006, Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds Trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 samt föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006, Cecilia och Hans Jensfelt av den 13 november 2006, Annika Jensfelt av den 13 november 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 8 december 2006, Märta Fritz av den 9 december 2006, Maria Westrin Wernström av den 10 december 2006, Monika Carlheim-Gyllensköld av den 11 december 2006, Gertrud Dyer av den 11 december 2006, Peter Andrén av den 11 december 2006, Gunilla Åström av den 11 december 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 11 december 2006, Eva Zetterdahl-Hellman och Johan Hellman av den 11 december 2006, Jari Koister av den 11 december 2006, Thomas Järrel av den 11 december 2006, Per Östlund av den 13 december 2006, Annika Jensfelt av den 13 december 2006 och Lars Bergqvist av den 14 december 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder avseende fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 enligt vad som anges i kontorens utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och senast 16 november 2006 nr 30

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Västerleds Trädgårdsstads-förening av den 13 oktober 2006, Christian Reimers av den 15 oktober 2006, Hans Sjöberg av den 17 oktober 2006, Brf Grävlingehus av den 17 oktober 2006, Birgitta och Gunnar Östman av den 18 oktober 2006, Kent Nilsson av den 4 november 2006 och Per Larsson av den 15 november 2006, Pär Tyberg av den 19 oktober 2006, Ulf Bergman av den 18 oktober 2006, Berit och Hans Linton av den 24 oktober 2006, Hanna Olsson av den 25 oktober 2006, Johanna Eklund m fl av den 9 november 2006, Manni Kössler m fl av den 26 november 2006 och Heléne Ågren av den 7 november 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§33 Avtackning samt tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden Mikael Söderlund (m) tackade Göran Långsved som vid årsskiftet slutar som markdirektör. Göran Långsved tackade för sig.

Ordföranden Mikael Söderlund (m) och vice ordföranden Leif Rönngren (s) tackade därefter förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.