Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 2 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (verksamhetsstöd)

8 Ändring av delegationsordning (Verksamhetsstöd)

9 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken Komplettering av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 11 juni 2019, § 7; dnr 2019-8495 (Verksamhetsstöd)

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ./. Vendula AB AB Komplettering av överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 19533-19 och 19539-19 (Livsmedelkontrollen)

11 Biojet för flyget – Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. SOU 2019:11 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/912 (Plan och miljö)

12 Motion om klimatkompensation och koldioxidlagring från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/731 (Plan och miljö)

13 Motion om skatt på avfallsförbränning från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/401 (Plan och miljö)

14 Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx Remiss från kommunstyrelsen, Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1169 (Plan och miljö)

15 Mät använd energi i stadens byggnader – motion av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019-575 (Plan och miljö)

16 Näringslivspolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/273 (Plan och miljö)

17 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon, Boverkets rapport 2019:15 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1194 (Plan och miljö)

18 Vägledning om överlåtelse av tillsyn Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1031 (Plan och miljö)

19 Medlemskap i EU-nätverket Polis (Plan och miljö + Tk)

20 Ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet av reservkraftanläggning Remiss från Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 3880-19 avdelning 4 (Plan och miljö)

21 Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan (Miljöanalys)

22 Kemikalier i damm och material på förskolor Ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity samt en del av arbetet med kemikaliesmart förskola (Miljöanalys)

23 Underlag till lokalt åtgärdsprogram för att förbättra akvatiska livsmiljöer i Riddarfjärden, Ulvsundasjön och Årstaviken Rapportering av deluppdrag (Miljöanalys)

24 Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/702 (Miljöanalys)

25 Fällning med aluminiumklorid i Brunnsviken Information om genomförande (Miljöanalys)

26 Tvärbanan, Kistagrenen – Kontrollprogram (Plan och miljö)

27 Ny tunnelbana, Gula linjen till Arenastaden – Kontrollprogram (Plan och miljö)

28 Trafikering av Bromma flygplats med Airbus 319 Förfrågan från Swedavia (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2019-12826

§8 Ändring av delegationsordning, Dnr 2019-13626

§9 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken Komplettering av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 11 juni 2019, § 7; dnr 2019-8495, Dnr 2019-8495

§10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ./. Vendula AB AB Komplettering av överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 19533-19 och 19539-19, Dnr 2018-2152

§11 Biojet för flyget – Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. SOU 2019:11 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/912, Dnr 2019-10166

§12 Motion om klimatkompensation och koldioxidlagring från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/731, Dnr 2019-10013

§13 Motion om skatt på avfallsförbränning från Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/401, Dnr 2019-12399

§14 Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1179 Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1169, Dnr 2019-11790

§15 Mät använd energi i stadens byggnader – motion av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019-575, Dnr 2019-7874

§16 Näringslivspolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/273, Dnr 2019-11807

§17 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon, Boverkets rapport 2019:15 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1194, Dnr 2019-12668

§18 Vägledning om överlåtelse av tillsyn Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/1031, Dnr 2019-10562

§19 Medlemskap i EU-nätverket Polis, Dnr 2019-13602

§20 Ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet av reservkraftanläggning Remiss från Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 3880-19 avdelning 4, Dnr 2019-13678

§21 Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan, Dnr 2018-15804

§22 Kemikalier i damm och material på förskolor Ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity samt en del av arbetet med kemikaliesmart förskola, Dnr 2019-007730

§23 Underlag till lokalt åtgärdsprogram för att förbättra akvatiska livsmiljöer i Riddarfjärden, Ulvsundasjön och Årstaviken Rapportering av deluppdrag, Dnr 2019-13490

§24 Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/702, Dnr 2019-10697

§25 Fällning med aluminiumklorid i Brunnsviken Information om genomförande, Dnr 2016-14978

§26 Tvärbanan, Kistagrenen – Kontrollprogram, Dnr 2019-1188

§27 Ny tunnelbana, Gula linjen till Arenastaden – Kontrollprogram, Dnr 2019-1853

§28 Trafikering av Bromma flygplats med Airbus 319 Förfrågan från Swedavia, Dnr 2019-152

§29 Förvaltningschefens information