Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Motion om att göra det lättare att återvinna – öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Motion från Emilia Bjuggren (S) Ulf Walther (S)

8 Brf Bromma Tracks ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden m.fl. angående föreläggande att redovisa åtgärder mot stomljud m.m., fastigheten Linneduken 1 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 1975-20

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ./. Tiptapp AB Fullföljd av tidigare ingivet överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 26 maj 2020 i mål M 8370-19

10 Motion om tillgänglighetsanpassning i Judarskogens naturreservat av Linnéa Vinge (SD) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/331

11 Motion om att införa klimatlådan i Stockholm av Emilia Bjurgren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/582

12 Tillsynsrapport Energianläggningar 2019

13 Deltagande i EU-projektet SYMPHONY

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Motion om att göra det lättare att återvinna – öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Motion från Emilia Bjuggren (S) Ulf Walther (S)

§8 Brf Bromma Tracks ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden m.fl. angående föreläggande att redovisa åtgärder mot stomljud m.m., fastigheten Linneduken 1 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 1975-20

§9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ./. Tiptapp AB Fullföljd av tidigare ingivet överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 26 maj 2020 i mål M 8370-19

§10 Motion om tillgänglighetsanpassning i Judarskogens naturreservat av Linnéa Vinge (SD) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/331

§11 Motion om att införa klimatlådan i Stockholm av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/582

§12 Tillsynsrapport Energianläggningar 2019

§13 Deltagande i EU-projektet SYMPHONY

§14 Övrigt Informationsmöte i anslutning till nämndens sammanträde