Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Oscarssalen, Piperska Muren

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport Tertial 2 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Projektrapport- Buller från fasta installationer i förskolor 2016-2020 (Hälsoskydd)

9 Remiss - kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2020/982 (Hälsoskydd)

10 Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för kolmonoxid Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1003 (Plan och Miljö)

11 Förslag till reviderad avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024 Remiss från Stockholm Vatten och Avfall, , Dnr 20NM3 (Plan och Miljö)

12 Miljöprövning av ny avloppstunnel, nya Östbergatunneln Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål Nr. M 2606-20 (Plan och Miljö)

13 Miljöövervakning Mälaren 2019 - Rapport från provtagningar i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund (Miljöanalys)

14 Tyresåns vattenvårdsförbund – verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2019 (Miljöanalys)

15 Svealandskusten 2020 - årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

17 Förvaltningschefens information

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2016-2020

§9 Remiss - kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2020/982

§10 Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för kolmonoxid. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1003

§11 Förslag till reviderad avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024. Remiss från Stockholm Vatten och Avfall, Dnr 20NM3

§12 Miljöprövning av ny avloppstunnel, nya Östbergatunneln. Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål Nr. M 2606-20

§13 Miljöövervakning Mälaren 2019 - Rapport från provtagningar i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund

§14 Tyresåns vattenvårdsförbund – verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2019

§15 Svealandskusten 2020 - årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund

§17 Förvaltningschefens information